Ważne terminy podatkowe

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-31  |  Średni czas czytania: 04:19
Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest bieżące regulowanie podatków - wpłaty zaliczek, czy składnie zeznań podatkowych. Przepisy podatkowe wyznaczają konkretne terminy, w jakich przedsiębiorca musi wypełnić swoje obowiązki. W tym artykule przeczytasz o najważniejszych terminach podatkowych, których jako przedsiębiorca nie możesz przeoczyć.
Ważne terminy podatkowe

Termin płatności podatku i zaliczek na podatek dochodowy

Podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Poniżej przedstawiono terminy, w jakich należy dokonywać płatności podatku lub zaliczek na podatek dochodowy.

Karta podatkowa

Podatnicy, którzy wybrali kartę podatkową jako sposób opodatkowania, mają obowiązek rozliczać się do 7 dnia każdego miesiąca - inaczej mówiąc jest to termin do zapłaty podatku. Za miesiąc grudzień termin ten upływa 28 grudnia roku podatkowego.

Ryczałt ewidencjonowany

Termin płatności podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych upływa 20 dnia każdego miesiąca. Za miesiąc grudzień termin płatności upływa 31 stycznia roku następnego.

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą płacą zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (z wyjątkiem grudnia - za ten miesiąc zaliczka musi zostać uiszczona do 20 grudnia - zaliczka wpłacana za ten miesiąc jest w wysokości należnej zaliczki za listopad). Zasada ta dotyczy także podatników, którzy wybrali stawkę liniową - 19% (stan na 2020 r.) oraz działy specjalne produkcji rolnej lub osiągające przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy.

Osobom będącym tzw. „małymi podatnikami” (przedsiębiorcy, których roczny dochód nie przekracza równowartości 1 200 000 euro) oraz rozpoczynającym działalności gospodarczą, które wybrały kwartalny sposób wprowadzania zaliczek, termin do ich wpłacenia upływa 20 dnia każdego miesiąca następującymi po kwartale, za który ma być wpłacona zaliczka. Za ostatni kwartał zaliczka wpłacana jest w wysokości zaliczki za poprzedni kwartał do 20 grudnia.

Do 28 lutego przedsiębiorca (który jest pracodawcą - płatnikiem) ma obowiązek przekazać pracownikowi PIT-11, który stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na tej podstawie pracownik może sporządzić zeznanie roczne PIT.

https://6krokow.pl/wybierz-forme-opodatkowania-firmy/#pit-na-zasadach-ogolnych https://6krokow.pl/czym-rozni-sie-przychod-obrot-i-dochod/ https://6krokow.pl/co-to-sa-koszty-uzyskania-przychodu/ https://6krokow.pl/co-grozi-za-zarabianie-bez-zalozenia-firmy/ https://6krokow.pl/cit-podatek-dochodowy-od-osob-prawnych/ https://6krokow.pl/pit-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/

Rozliczanie podatku VAT

W przypadku podatku VAT terminy związane z obowiązkami podatkowymi są w zasadzie takie same - zasadniczo termin ten upływa 25 dnia każdego miesiąca i dotyczy on:

 • rozliczenia podatku VAT i złożenia formularza VAT-7. W przypadku podatników, którzy rozliczają VAT kwartalnie termin ten upływa 25 dnia miesiąca, który następuje po zakończeniu kwartału;
 • rozliczenia w wersji elektronicznej VAT-u UE za miesiąc poprzedni;
 • wysłania JPK_VAT przez czynnych podatników VAT.

Terminy w składkach ZUS

Termin do odprowadzenia składek ZUS zależy od tego, czy przedsiębiorca zatrudnia pracowników, czy nie. Terminy te więc wyglądają następująco:

 • do 10 dnia każdego miesiąc składki ZUS ma obowiązek odprowadzić pracodawca, który nie zatrudnia pracowników - czyli przedsiębiorca odprowadzający składki tylko za siebie,
 • a do 15 dnia każdego miesiąca składki ZUS ma obowiązek odprowadzić pracodawca, który zatrudnia pracowników - tutaj składki dotyczyć będą pracowników i samego pracodawcy.

Do 5 dnia każdego miesiąca składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy mają obowiązek wpłacić jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze.

Terminy składania rocznych zeznań

W trakcie roku podatkowego podatki opłacane są w formie zaliczek. Po jego zakończeniu, na podstawie otrzymanego rozliczenia od płatnika, każdy podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie roczne, na podstawie którego będzie on mógł obliczyć należny podatek, ustalić przysługujące mu ulgi oraz wykazać, czy przysługuje mu zwrot części zapłaconego podatku, czy może będzie on musiał podatek ten dopłacić.

PIT-28 - dotyczy informacji o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów. Obowiązek jego złożenia mają osoby fizyczne opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Termin złożenia tego zeznania - do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Deklaracje podatkowe:

PIT-36 - zeznanie dotyczące wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty w danym roku podatkowym. Formularz ten przeznaczony jest dla osób, które:

 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • uzyskały przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • korzystają ze zwolnienia na podstawie tzw. kredytu podatkowego,
 • sporządzili remanent likwidacyjny,
 • są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 • obniżają dochód o stratę z ubiegłych lat,
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli nie został pobrany przez płatnika,
 • wykazują należny podatek dochodowy.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest dla podatników indywidualnych, rozliczających się wspólnie z małżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W przypadku małżonków wystarczy aby jeden z nich spełniał powyższe warunki.

PIT-36l - zeznanie dotyczy wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym dla tych podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym. Formularz ten mogą wykorzystać tylko podatnicy rozliczający się indywidualnie.

PIT-37 - zeznanie to dotyczy wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym dla podatników, którzy:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, a przychody te podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Z formularza tego mogą skorzystać podatnicy rozliczający się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, bądź samotnie wychowujący dziecko. W przypadku małżonków - oboje z nich muszą spełniać powyższe warunki, w przeciwnym wypadku będą musieli zastosować formularz PIT-36.

PIT-38 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu bądź poniesionej straty składają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody z:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
 • objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-39 - tę deklarację składa podatnik, który w roku podatkowym rozlicza przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych 19% podatkiem dochodowym poza działalnością gospodarczą.

- składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten dotyczy również obowiązku wpłacenia różnicy między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok, o ile wynika to ze złożonego zeznania podatkowego.

Jeżeli ostatni dzień terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta) - termin złożenia deklaracji przesuwa się na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

PIT-11 - deklaracja ta dotyczy informacji o dochodach za poprzedni rok i składana jest do końca lutego w przypadku podatników składających ją w formie elektronicznej lub do końca stycznia dla podatników, którzy składają deklarację w tradycyjnej, papierowej formie.

PIT-4R - deklaracja ta składana jest po to, by dostarczyć informacji, czy płatnik pobrał i odprowadził do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklaracji tej nie przedkłada się pracownikowi, a jej treść powinna być zgodna z rzeczywistą sumą wpłaconych zaliczek. Termin złożenia deklaracji - do 31 stycznia roku następującego po tym, za który zaliczki były pobierane i odprowadzane.

PIT-8AR - jest to deklaracja dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku obliczali, pobierali i wpłacali ten podatek. Nie jest ona przekazywana podatnikom, od których podatek ten został pobrany, a przekazuje się ją wyłącznie do organu podatkowego. Termin złożenia formularza upływa 31 stycznia.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: