Jak wypełnić druk ZUS DRA?

Ostatnia aktualizacja: 2017-05-20  |  Średni czas czytania: 05:32
Jeżeli zakładasz swoją firmę w Polsce, to musisz liczyć się z szeregiem obowiązków formalnych, czyli mnóstwem dokumentów do uzupełnienia. Jednym z takich dokumentów jest druk ZUS DRA, z którym będziesz miał do czynienia już w pierwszych dniach prowadzenia swojej firmy. Nie przejmuj się - dzięki temu krótkiemu poradnikowi będziesz wiedział jak go uzupełnić.
Jak wypełnić druk ZUS DRA?

Co to jest druk ZUS DRA?

ZUS DRA to miesięczna deklaracja rozliczeniowa i korygująca, na której rozlicza się wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne za siebie i za swoich pracowników. Jeżeli nikogo nie zatrudniasz i decydujesz się na opłacanie minimalnych lub preferencyjnych składek ZUS, to nie masz obowiązku składania ich comiesięcznie. Gdy zatrudniasz pracowników, to jesteś zobowiązany przekazać wraz z drukiem ZUS DRA również imienne raporty za każdego z nich.

Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 1 Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 1

Kiedy trzeba składać do ZUS druk ZUS-DRA?

Mimo że deklaracja ZUS DRA jest z założenia deklaracją składaną co miesiąc, to ZUS przewidział od tej zasady jeden wyjątek. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który nikogo nie zatrudnia oraz chcesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na minimalnym poziomie (większość firm wybiera takie rozwiązanie), to nie będziesz musiał składać tej deklaracji co miesiąc - wystarczy, że druk ZUS DRA złożysz do ZUSu tylko jeden raz. W następnych miesiącach wystarczy samo opłacanie składek, bez konieczności wypełniania deklaracji ZUS DRA.

Uwaga!
Musisz pamiętać o tym, że złożenie deklaracji ZUS DRA jest konieczne w każdym przypadku zmiany podstawy wymiaru składek, szczególnie w sytuacji przejścia z ZUSu preferencyjnego na zwykły. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ZUSu preferencyjnego, to przejdź tutaj: ile-wynosza-skladki-zus-dla-przedsiebiorcy-oraz-dla-nowych-firm

W przypadku, gdy nikogo nie zatrudniasz, musisz złożyć wypełniony druk ZUS DRA za określony miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego. Jeżeli natomiast opłacasz ZUS za siebie i pracowników, to musisz składać deklarację ZUS DRA do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu składkowym.

Wypełnianie deklaracji ZUS DRA

Część I: Dane organizacyjne

Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 1/pkt.1

Pole 01: Termin przesyłania deklaracji i raportów - w tej rubryce musisz wpisać odpowiedni numer:

 • 1 - jeżeli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne do 5 dnia miesiąca
 • 2 - jeżeli opłacasz składki do 10 dnia miesiąca (płacisz składki tylko za siebie, bo nie zatrudniasz pracowników)
 • 3 - jeżeli opłacasz składki do 15 dnia miesiąca (płacisz składki za siebie i za pracowników)
 • 4 - jeśli będziesz składał deklarację do 15 dnia miesiąca, dobrowolnie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu lub jesteś wspólnikiem spółek, który opłaca składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom
 • 5 - jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, żołnierzem lub funkcjonariuszem, za którego istnieje obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego

Pole 02: Identyfikator deklaracji (numer/mm/rrrr)

Pierwsze dwie cyfry tego pola to identyfikator. Wpisz w to miejsce:

 • 01 - jeżeli składasz deklarację ZUS DRA w danym miesiącu po raz pierwszy
 • 02 - jeżeli dokonujesz pierwszej korekty swojej deklaracji
 • Jeżeli to konieczne, to możesz dokonywać większej liczby korekt - wtedy w to miejsce wpisujesz kolejne cyfry oznaczające, która jest to z kolei korekta (03, 04, 05, itd.)

Kolejnych 6 miejsc w tym polu przeznaczonych jest na wskazanie daty: miesiąca i roku za który rozliczasz należne składki.

Na przykład, jeżeli składasz w czerwcu swoją pierwszą deklarację ZUS DRA, to powinieneś wpisać w to pole: 01 05 2017.

Pole 03 i 04 - te pola pozostają puste, nic nie wpisuj.

Pole 05 - tutaj wpisujesz numer decyzji pokontrolnej, jeśli złożenie deklaracji jest właśnie wynikiem kontroli z ZUS. W innym przypadku to pole też pozostaje puste.

Część II: Dane identyfikacyjne płatnika składek

Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 1/pkt.2

W tej części wpisujesz swoje dane, zgodne z tymi w rejestrze działalności gospodarczej.

Pole 01 - wpisz numer NIP, nie oddzielając kreskami poszczególnych liczb

Pole 02 - wpisz numer REGON

Pola 03-05 - wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną

Pole 06 - wpisujesz nazwę skróconą, jaka została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1.

Pola 07-09 - wypełnia płatnik składek będący osobą fizyczną

Część III: Inne informacje

Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 1/pkt.3

Pole 01 - Liczba ubezpieczonych - liczbę wpisujesz w skrajnym prawym okienku tego pola. jeśli płacisz składki tylko za siebie, wpisz „1”, gdy zatrudniasz jednego pracownika 2, gdy zatrudniasz 2 pracowników, wpisz „3” i tak dalej.

Pole 02 - to pole pozostaje puste, nic nie wpisuj.

Pole 03 - należy wpisać stawkę procentową, stosowaną do ubezpieczenia wypadkowego, która może się wahać od 0,67 do 3,86 procent. Dla przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników wynosi ona 1,80 procent. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wysokości tej składki, zobacz tutaj: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Część IV: Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania

Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 1/pkt.4

Jest to najważniejsza część deklaracji ZUS DRA. To właśnie tutaj płatnik musi obliczyć i wskazać dokładne kwoty składek, które odprowadził w poprzednim miesiącu z tytułu ubezpieczeń społecznych, chorobowych i wypadkowych. Obowiązujące w 2017 roku składki wynoszą:

 • 19,52% (po 9,76% finansowane przez pracownika i pracodawcę) składki emerytalnej,
 • 8% (6,5 po stronie pracodawcy i 1,5 - pracownika) składki rentowej,
 • 2,45% (w całości finansowane przez pracownika) składki chorobowej,
 • 1,80% (w całości finansowane przez pracodawcę) składki wypadkowej.

Pole 01
Stanowi sumę pól 04, 07, 10, 13 i 16 z tej samej części.

Pole 02
Stanowi sumę pól 05, 08, 11, 14 i 17 z tej samej części.

Pole 03
Stanowi sumę pól 01 i 02.

Pole 04
Należy w nim wpisać kwotę składek emerytalnych sfinansowanych przez ubezpieczonego. Jeśli rozliczasz tylko siebie i korzystasz z minimalnych składek, to wpiszesz tu kwotę 117,12 zł. Jeśli zatrudniasz oprócz tego pracownika na umowę o pracę na część etatu zarabiającego 1500 złotych brutto, to musisz do tej kwoty dodać 146,40 zł (9,76 procent z 1500 złotych), co razem da 263,52 zł.

Pole 05
W przypadku zgłaszania tylko jednej siebie - 48 zł, czyli minimalna składka na ubezpieczenia rentowe w 2017 r. w ZUSie dla nowych przedsiębiorców. Przy zatrudnieniu pracownika zarabiającego 1500 złotych brutto, należy doliczyć 22,5 zł (1,5 procent z 1500 złotych). W sumie da to zatem 70,50 zł.

Pole 06
Suma pól 05 i 06.

Pole 07
Wypełniane tylko, jeśli zatrudniasz pracownika. Jeżeli Twój pracownik zarabiałby 1500 zł, to wpisałbyś tu 146,40 zł (9,76 procent z 1500 złotych).

Pole 08
Wypełniane tylko, jeśli zatrudniasz pracownika. Jeżeli Twój pracownik zarabiałby 1500 zł, to wpisałbyś tu 97,50 zł (6,5 procent z 1500 złotych).

Pole 09
Suma pól 07 i 08.

Pola 10-18 oraz 28-36 pozostawiasz niewypełnione.

Pole 19
Suma pól 22, 25, 28, 31, 34 z tej samej części.

Pole 20
Suma pól 23, 26, 29, 32, 35 z tej samej części.

Pole 21
Suma pól 19 i 20.

Pole 22
Przy braku pracowników i preferencyjnym ZUSie - 14,70 zł przy zatrudnionym pracowniku za 1500 złotych brutto - dodatkowe 37,50 zł (2,45 procent z 1500), co w sumie daje 52,20 zł.

Pole 23
Za siebie: 10,80 zł.

Pole 24
Suma pól 22 i 23

Pole 25
Pozostaje puste.

Pole 26
Należy wpisać 27 zł (1,8 procent z 1500 złotych)

Pole 27
Stanowi sumę pól 25 i 26.

Pole 37
Stanowi sumę wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne, które powinien przekazać płatnik - zarówno za siebie, jak i za pracownika. Otrzymuje się ją poprzez dodanie wartości z pól 06, 09, 24 i 27.

Część V: Zestawienie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne

Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 1/pkt.5

Ten blok uzupełniają tylko przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do wypłacania świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Na początku swojej działalności nie będziesz musiał uzupełniać tej części, więc zostaw te pola puste.

Część VI: Rozliczenie części IV i V

Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 1/pkt.6

Pole 01 - zostaw puste

Pole 02 - Przepisz kwotę z części IV z pola 37.

Część VII: Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne

Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 2/pkt.7

Pole 01 - Gdy zatrudniasz pracownika, to obliczasz wysokość jego składki zdrowotnej, która wynosi 9 procent liczonych od wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne.

Pole 02 - Wpisujesz minimalną kwotę na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców.

Pole 03 i pole 04 - pozostawiasz puste

Pole 05 - wpisz kwotę należnych składek do przekazania przez płatnika, stanowiącą sumę wartości pól 01 i 02

Pole 06 - pozostawiasz puste

Pole 07 - wpisz kwotę, którą jako płatnik składek zobowiązany jesteś zapłacić, czyli przepisz kwotę z pola 05.

Część VIII: ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 2/pkt.8

Pole 01 - wpisz kwotę należnych składek na Fundusz Pracy (2,45 procent wynagrodzenia Twojego pracownika)

Pole 02 - wpisz kwotę należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10 procent wynagrodzenia Twojego pracownika).

Pole 03 - wpisz kwotę do zapłaty stanowiącą sumę wartości pól 01 i 02.

Część IX: ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 2/pkt.9

Pole 01 - wpisz liczbę pracowników, za których opłacana jest składka na Fundusz Emerytur Pomostowych

Pole 02 - wpisz liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Pole 03 - wpisz sumę należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Część X: DEKLARACJA DOCHODU

Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 2/pkt.10

Ten blok wypełniasz, jeśli opłacasz składki wyłącznie sam za siebie.

Pole 01 - wpisz, obowiązujący w danym okresie, sześcioznakowy kod tytułu ubezpieczenia podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Kod tytułu ubezpieczenia - składa się z 6 znaków, oznaczających: podmiot podstawowy (2 znaki), rozszerzenie podmiotu (2 znaki), ustalone bądź nie ustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak) oraz stopień niepełnosprawności (1 znak). Swój kod możesz odszukać na portalu informacyjnym ZUSu: http://www.zus.pl/

Pole 02 - wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Pole 03 - wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe

Pole 04 - wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia wypadkowe

Pole 05 - wpisz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne

Pole 06 - zostawiasz puste

XI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

Jak wypełnić druk ZUS DRA - strona 2/pkt.11

Pole 01 - wpisz datę wypełnienia formularza (dzień/miesiąc/rok)

Pole 02 - podpisz się

Pole 03 - przystaw pieczątkę (jeśli ją posiadasz)

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Przydatne linki: