Jak założyć gabinet pielęgniarski?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-15  |  Średni czas czytania: 08:10
Masz wykształcenie pielęgniarskie, ale nie satysfakcjonuje Cię praca w publicznej służbie zdrowia? Zastanawiasz się nad przejściem na własną działalność gospodarczą i założenie gabinetu pielęgniarskiego? W tym artykule przeczytasz o tym, jak to zrobić.
Jak założyć gabinet pielęgniarski?

Na czym polega działalność gabinetu pielęgniarskiego?

Działalność lecznicza pielęgniarek polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz wykonywaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia.

Pielęgniarka lub pielęgniarz może wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rejestr taki prowadzi okręgowa rada pielęgniarek właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej. Jeżeli praktyka indywidualna lub grupowa ma być wykonywana na terenie innej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, niż izba okręgowa, której pielęgniarz lub pielęgniarka jest członkiem, należy dokonać wyboru okręgowej izby, której członkiem chce się być.

Działalność lecznicza pielęgniarki albo pielęgniarza może być wykonywana jako:

 • praktyka w gabinecie stacjonarnym wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę, sprzęt medyczny - odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń;
 • praktyka wyłącznie w miejscu wezwania - chodzi tutaj przede wszystkim o wizyty domowe w miejscu przebywania pacjenta poza zakładem leczniczym oraz poza gabinetem praktyki;
 • praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem - wówczas nie ma możliwości wykonywania działalności poza miejscem określonym dla tego zakładu;
 • praktyka grupowa w gabinecie stacjonarnym.

Wymagania wstępne do założenia gabinetu pielęgniarskiego

Jesteś pielęgniarką albo pielęgniarzem i marzysz o własnym gabinecie pielęgniarskim? Sprawdź, czy spełniasz warunki, aby móc go otworzyć:

 • musisz posiadać prawo wykonywania zawodu,
 • nie możesz być zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
 • nie możesz być ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 • nie możesz być pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
 • nie możesz mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,
 • musisz dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych,
 • musisz uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli jesteś pielęgniarką lub pielęgniarzem chcącym prowadzić indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarską, poza powyższymi warunkami, musisz również posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Medycyna i psychologia

Wymogi lokalowe dla gabinetu pielęgniarskiego

Pielęgniarka, która chce udzielać świadczeń pielęgniarskich we własnym gabinecie, musi dysponować pomieszczeniem wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny. Wymagania, jakie musi spełniać gabinet dotyczą w szczególności warunków:

 • ogólnoprzestrzennych,
 • sanitarnych,
 • instalacyjnych.

W pomieszczenia, w których wykonuje się działalność leczniczą, wydziela się:

 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej i co najmniej jedno do składowania bielizny brudnej,
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca na odpady. Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność lecznicza umożliwia ich mycie oraz dezynfekcję. Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

Pomieszczenia, w których wykonywane są badania lub zabiegi, z wyjątkiem pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego, powinny być wyposażone w:

 • co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
 • dozownik z mydłem w płynie;
 • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Szczegółowe warunki lokalowe dla gabinetu pielęgniarskiego znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a także w jego załącznikach.

Wpis indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Prowadzenie gabinetu pielęgniarskiego jest działalnością regulowaną. Pielęgniarka ubiegająca się o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, składa w tym celu wniosek do okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki. Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty, które stwierdzają spełnienie wymagań wskazanych powyżej.

Wpis jest dokonywany po spełnieniu warunków i wniesieniu opłaty w wysokości 98 zł - jest to 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Gospodarka odpadami medycznymi

Prowadzenie gabinetu lekarskiego wiąże się z obowiązkiem odpowiedniego zagospodarowaniem odpadów medycznych. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych stosują opracowaną przez siebie, szczegółową procedurę postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i wstępnego magazynowania odpadów medycznych wraz z instrukcją selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.

Zbieranie odpadów medycznych

Odpady medyczne zbiera się w miejscach ich powstania przy uwzględnieniu ich właściwości, sposobu ich unieszkodliwienia lub odzysku. Odpady te, z wyjątkiem odpadów o ostrych krawędziach (te zbiera się do pojemników jednorazowego użycia), zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, różnego koloru:

 • czerwonego - odpady zakaźne
 • żółtego - odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne
 • innego niż czerwony albo żółty - pozostałe odpady inne niż niebezpieczne

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie.

Odpady wysoce zakaźne

Odpady wysoce zakaźne to odpady medyczne, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodują szczególne zagrożenie dla ludzi. Odpady te zbiera się w miejscu ich wytwarzania do worków i przechowuje w pojemnikach oznaczonych napisem „materiał zakaźny dla ludzi”.

Magazynowanie odpadów

Pomieszczenie przeznaczone do magazynowania odpadów medycznych powinno posiadać zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów. Po każdym usunięciu odpadów medycznych, pomieszczenie lub urządzenie powinno być poddane dezynfekcji, a następnie umyte. Dlatego też miejsce do magazynowania odpadów powinno posiadać:

 • ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję,
 • dostęp do wody bieżącej z możliwością jej odprowadzenia do kanalizacji,
 • wentylację,
 • możliwość swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych oraz dostępu pracowników obsługi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą są szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

 • wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
 • polegających na zapłacie kar umownych,
 • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza świadczącego usługi jednoosobowo w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub wykonującego działalność leczniczą w ramach spółki lekarskiej. Ta sama wysokość ubezpieczenia dotyczy innego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą za wyjątkiem szpitali gdzie wysokość OC jest wyższa i wynosi odpowiednio 100.000 euro od pojedynczego zdarzenia i 500.000 euro w zakresie wszystkich zdarzeń.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Medycyna i psychologia

Jak założyć gabinet pielęgniarski w 6 krokach?

Wiesz już, jakie wymagania musisz spełnić, jeżeli chcesz założyć własny gabinet pielęgniarski. W tej części artykułu dowiesz się jak to zrobić w 6 krokach.

Krok 1. Wybierz formę prawną działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem do założenia własnego gabinetu pielęgniarskiego jest wybór formy prawnej działalności. Gabinet pielęgniarski możesz prowadzić w formie:

 • indywidulanej praktyki zarejestrowanej jako jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Z chwilą zarejestrowania działalności stajesz się przedsiębiorcą i uzyskujesz prawo występowania w imieniu swojej firmy. Za zobowiązania, które zaciągniesz w związku z działalnością swojego gabinetu pielęgniarskiego, odpowiadasz całym swoim majątkiem.
 • praktyki grupowej założonej przez kilka pielęgniarek lub kilku pielęgniarzy - zawiązując w tym celu:
  • spółkę cywilną - tego typu spółka nie ma osobowości prawnej, co oznacza, że w stosunku do kontrahentów podmiotem praw i obowiązków są wspólnicy spółki. Mają oni status przedsiębiorców oraz prowadzą wszystkie sprawy w imieniu spółki. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością odpowiadają całym swoim majątkiem.
  • spółkę jawną - spółka nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. Oznacza to, że w imieniu spółki działają jej wspólnicy, ale to spółka występuje w obrocie. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie ze sobą i spółką.
  • spółkę partnerską - spółka ta posiada te same cechy, co spółka jawna. Inaczej kształtuje się odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych zawodów wolnego zawodu w spółce. Nie ponosi również odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które są następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę, które podlegają kierownictwu innego partnera.

Krok 2. Forma opodatkowania gabinetu pielęgniarskiego

Gdy wybrałeś już formę prawną dla swojego gabinetu lekarskiego lub pielęgniarskiego, czas na wybór formy opodatkowania swojej działalności. Bez względu na to, czy chcesz założyć gabinet lekarski, czy gabinet pielęgniarski, możesz wybrać dowolną formę opodatkowania swojej działalności.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - opodatkowanie w tej formie obowiązuje Cię, jeżeli nie zgłosisz chęci rozliczania podatków na inny sposób. Rozliczając się w ten sposób, zapłacisz podatek w wysokości 17% lub 32% (po przekroczeniu dochodu w wysokości 85 528 zł). Obliczony według tych stawek podatek podlega obniżeniu o kwotę wolną od podatku. Możesz odliczyć od niego również dostępne dla Ciebie ulgi i odliczenia oraz składki ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek liniowy - opodatkowanie tą formą polega na zastosowaniu jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej, która wynosi 19% (stan na 2020 r.). Wybierając podatek liniowy stracisz możliwość opodatkowania wspólnie z małżonkiem oraz skorzystania z ulg podatkowych. Jeżeli chcesz wybrać podatek liniowy jako formę opodatkowania swojej działalności, zaznacz odpowiednie pole na wniosku przy rejestracji działalności lub złóż pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania w urzędzie skarbowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody. Mogą go wybrać tylko osoby fizyczne. Jeżeli przy wpisie do CEIDG nie wybierzesz tej formy, złóż pisemnej oświadczenie do urzędu skarbowego. Stawki tego podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności - w przypadku gabinetu lekarskiego jest to 20% od przychodów uzyskiwanych ze świadczonych usług.

Karta podatkowa - jest to najprostsza forma opodatkowania. Jest ona stosowana na wniosek składany do naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, naczelnik wyda decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego. Decyzja wydawana jest odrębnie na każdy rok podatkowy. W przypadku rozliczenia w formie karty podatkowej stawka podatkowa jest zależna od liczby godzin w miesiącu przeznaczonych na usługi świadczone w ramach wykonywania wolnego zawodu.

Krok 3. Kody PKD dla Twojej działalności

Gdy wybierzesz już formę prawną dla swojego gabinetu pielęgniarskiego i formę jego opodatkowania, czas na wybór odpowiednich kodów PKD. Są to kody, które określają rodzaj usług, jaki będziesz wykonywać w swojej działalności gospodarczej. Kody PKD będą Ci potrzebne na etapie uzupełniania wniosku o wpis działalności do rejestru, dlatego warto przygotować je wcześniej. Jest to ważne, ponieważ jeżeli nie zadeklarujesz danego rodzaju usług, nie będziesz mógł wystawiać na nie faktury.

Dla gabinetu pielęgniarskiego użyj kodu PKD 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych.

Krok 4. Księgowość w Twoim gabinecie pielęgniarskim

Zanim zarejestrujesz swoją działalność gospodarczą, warto również zadecydować w jakiej formie chcesz prowadzić księgowość swojej firmy oraz czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy powierzyć to kompetentnej do tego osobie. Decyzję warto podjąć jeszcze przed rejestracją działalności gospodarczej, ponieważ we wniosku o wpis musisz wskazać miejsce, gdzie będą przechowywane dokumenty finansowe Twojego gabinetu pielęgniarskiego.

Prowadzeniem księgowości swojego gabinetu pielęgniarskiego możesz  zająć się samodzielnie. Jeżeli jednak nie chcesz ryzykować popełnieniem błędu w dokumentach, czy nie chcesz spędzać wolnego czasu w papierach, zastanów się nad podjęciem współpracy z odpowiednim biurem rachunkowym. Współpraca z biurem odbywa się przez przekazywanie mu dokumentów określonego dnia miesiąca w celu ich rozliczenia. Biuro rachunkowe w Twoim imieniu składa deklaracje do urzędu skarbowego, przechowuje dokumentację Twojej agencji ubezpieczeniowej oraz reprezentuje Cię w razie kontroli podatkowej. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest dla Ciebie kluczowy, ponieważ powierzasz mu swoje firmowe tajemnice oraz Cię reprezentuje. Sprawdź również, czy wybrane przez Ciebie biuro rachunkowe jest ubezpieczone.

Alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego biura rachunkowego, z którego coraz chętniej korzystają przedsiębiorcy jest biuro rachunkowe online. Często łączy ono w sobie programy do fakturowania, księgowości i wystawiania umów z obsługą księgową. Współpraca z takim biurem opiera się na samodzielnym wprowadzaniu dokumentów do systemu, których prawidłowość następnie jest sprawdzana przez ekspertów z internetowego biura rachunkowego.

Prowadzenie księgowości swojej firmy możesz również powierzyć profesjonalnej księgowej. Rozwiązanie to jest najczęściej droższe w porównaniu z usługami biur rachunkowych.

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

Rejestracja działalności gospodarczej to obowiązkowy punktu jeśli chcesz prowadzić swój sklep gabinet pielęgniarski. Działalność gospodarczą w Polsce możesz zarejestrować w dwóch rejestrach - CEIDG lub KRS - w zależności od formy prawnej, w jakiej chcesz prowadzić swoją działalność.

Rejestracja w CEIDG dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółki cywilnej. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu CEIDG-1, który możesz złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • osobiście w urzędzie gminy lub miasta,
 • wypełnić formularz elektronicznie, wydrukować i złożyć w urzędzie gminy lub miasta,
 • wysłać formularz listem poleconym z podpisem poświadczonym notarialnie,
 • złożyć wniosek przez Internet,
 • założyć firmę przez telefon.

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Formularz stanowiący wniosek o wpis jest równocześnie zgłoszeniem do urzędu skarbowego i ZUS-u.

Rejestracja w KRS dotyczy spółek handlowych - osobowych oraz kapitałowych. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu, którego forma zależy od rodzaju spółki, którą chcesz założyć. Wpis oraz jego ogłoszenie podlega opłacie.

Krok 6. Wybierz konto bankowe dla swojego gabinetu pielęgniarskiego

Gdy otrzymasz już wpis swojego gabinetu pielęgniarskiego w rejestrze, czas na założenie formowego konta bankowego. Zasadniczo nie ma takiego obowiązku, jednak z uwagi konieczność zachowania płynności finansowej firmy, warto rozdzielić prywatne finanse od finansów firmowych. Konto będzie Ci służyć wyłącznie do prowadzenia spraw firmy dzięki czemu będziesz miał kontrolę nad jej finansami.

Firmowe konto bankowe jest obowiązkowe gdy chcesz dokonywać transakcji z innymi przedsiębiorcami na kwoty minimum 15 000 zł. Wówczas dokonywanie płatności jest dozwolone tylko przy użyciu rachunku bankowego.

Wybierając bank, w którym chcesz założyć konto firmowe, sprawdź jaką ofertę ma on dla firm. Warto tutaj wziąć pod uwagę takie kwestie jak:

 • opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • koszty przelewów,
 • możliwość korzystania z kart płatniczych,
 • dostęp do bankomatów,
 • lokalizacje placówek banku,
 • możliwość obsługi konta przez Internet,
 • dostępność kredytów dla firm.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych maj 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: