Jak założyć gabinet pielęgniarski?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-15  |  Średni czas czytania: 08:10
erp-xt
Masz wykształcenie pielęgniarskie, ale nie satysfakcjonuje Cię praca w publicznej służbie zdrowia? Zastanawiasz się nad przejściem na własną działalność gospodarczą i założenie gabinetu pielęgniarskiego? W tym artykule przeczytasz o tym, jak to zrobić.
Jak założyć gabinet pielęgniarski?

Na czym polega działalność gabinetu pielęgniarskiego?

Działalność lecznicza pielęgniarek polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz wykonywaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia.

Pielęgniarka lub pielęgniarz może wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rejestr taki prowadzi okręgowa rada pielęgniarek właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej. Jeżeli praktyka indywidualna lub grupowa ma być wykonywana na terenie innej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, niż izba okręgowa, której pielęgniarz lub pielęgniarka jest członkiem, należy dokonać wyboru okręgowej izby, której członkiem chce się być.

Działalność lecznicza pielęgniarki albo pielęgniarza może być wykonywana jako:

 • praktyka w gabinecie stacjonarnym wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę, sprzęt medyczny - odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń;
 • praktyka wyłącznie w miejscu wezwania - chodzi tutaj przede wszystkim o wizyty domowe w miejscu przebywania pacjenta poza zakładem leczniczym oraz poza gabinetem praktyki;
 • praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z tym podmiotem - wówczas nie ma możliwości wykonywania działalności poza miejscem określonym dla tego zakładu;
 • praktyka grupowa w gabinecie stacjonarnym.

Wymagania wstępne do założenia gabinetu pielęgniarskiego

Jesteś pielęgniarką albo pielęgniarzem i marzysz o własnym gabinecie pielęgniarskim? Sprawdź, czy spełniasz warunki, aby móc go otworzyć:

 • musisz posiadać prawo wykonywania zawodu,
 • nie możesz być zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
 • nie możesz być ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 • nie możesz być pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
 • nie możesz mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis,
 • musisz dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych,
 • musisz uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli jesteś pielęgniarką lub pielęgniarzem chcącym prowadzić indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarską, poza powyższymi warunkami, musisz również posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Medycyna i psychologia

Wymogi lokalowe dla gabinetu pielęgniarskiego

Pielęgniarka, która chce udzielać świadczeń pielęgniarskich we własnym gabinecie, musi dysponować pomieszczeniem wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny. Wymagania, jakie musi spełniać gabinet dotyczą w szczególności warunków:

 • ogólnoprzestrzennych,
 • sanitarnych,
 • instalacyjnych.

W pomieszczenia, w których wykonuje się działalność leczniczą, wydziela się:

 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej i co najmniej jedno do składowania bielizny brudnej,
 • co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca na odpady. Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność lecznicza umożliwia ich mycie oraz dezynfekcję. Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

Pomieszczenia, w których wykonywane są badania lub zabiegi, z wyjątkiem pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego, powinny być wyposażone w:

 • co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
 • dozownik z mydłem w płynie;
 • dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
 • pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Szczegółowe warunki lokalowe dla gabinetu pielęgniarskiego znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a także w jego załącznikach.

Wpis indywidualnej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Prowadzenie gabinetu pielęgniarskiego jest działalnością regulowaną. Pielęgniarka ubiegająca się o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, składa w tym celu wniosek do okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki. Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty, które stwierdzają spełnienie wymagań wskazanych powyżej.

Wpis jest dokonywany po spełnieniu warunków i wniesieniu opłaty w wysokości 98 zł - jest to 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Gospodarka odpadami medycznymi

Prowadzenie gabinetu lekarskiego wiąże się z obowiązkiem odpowiedniego zagospodarowaniem odpadów medycznych. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych stosują opracowaną przez siebie, szczegółową procedurę postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i wstępnego magazynowania odpadów medycznych wraz z instrukcją selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.

Zbieranie odpadów medycznych

Odpady medyczne zbiera się w miejscach ich powstania przy uwzględnieniu ich właściwości, sposobu ich unieszkodliwienia lub odzysku. Odpady te, z wyjątkiem odpadów o ostrych krawędziach (te zbiera się do pojemników jednorazowego użycia), zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, różnego koloru:

 • czerwonego - odpady zakaźne
 • żółtego - odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne
 • innego niż czerwony albo żółty - pozostałe odpady inne niż niebezpieczne

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie.

Odpady wysoce zakaźne

Odpady wysoce zakaźne to odpady medyczne, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodują szczególne zagrożenie dla ludzi. Odpady te zbiera się w miejscu ich wytwarzania do worków i przechowuje w pojemnikach oznaczonych napisem „materiał zakaźny dla ludzi”.

Magazynowanie odpadów

Pomieszczenie przeznaczone do magazynowania odpadów medycznych powinno posiadać zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów. Po każdym usunięciu odpadów medycznych, pomieszczenie lub urządzenie powinno być poddane dezynfekcji, a następnie umyte. Dlatego też miejsce do magazynowania odpadów powinno posiadać:

 • ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję,
 • dostęp do wody bieżącej z możliwością jej odprowadzenia do kanalizacji,
 • wentylację,
 • możliwość swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych oraz dostępu pracowników obsługi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą są szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

 • wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
 • polegających na zapłacie kar umownych,
 • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza świadczącego usługi jednoosobowo w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub wykonującego działalność leczniczą w ramach spółki lekarskiej. Ta sama wysokość ubezpieczenia dotyczy innego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą za wyjątkiem szpitali gdzie wysokość OC jest wyższa i wynosi odpowiednio 100.000 euro od pojedynczego zdarzenia i 500.000 euro w zakresie wszystkich zdarzeń.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Medycyna i psychologia

Jak założyć gabinet pielęgniarski w 6 krokach?

Wiesz już, jakie wymagania musisz spełnić, jeżeli chcesz założyć własny gabinet pielęgniarski. W tej części artykułu dowiesz się jak to zrobić w 6 krokach.

Krok 1. Wybierz formę prawną działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem do założenia własnego gabinetu pielęgniarskiego jest wybór formy prawnej działalności. Gabinet pielęgniarski możesz prowadzić w formie:

 • indywidulanej praktyki zarejestrowanej jako jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Z chwilą zarejestrowania działalności stajesz się przedsiębiorcą i uzyskujesz prawo występowania w imieniu swojej firmy. Za zobowiązania, które zaciągniesz w związku z działalnością swojego gabinetu pielęgniarskiego, odpowiadasz całym swoim majątkiem.
 • praktyki grupowej założonej przez kilka pielęgniarek lub kilku pielęgniarzy - zawiązując w tym celu:
  • spółkę cywilną - tego typu spółka nie ma osobowości prawnej, co oznacza, że w stosunku do kontrahentów podmiotem praw i obowiązków są wspólnicy spółki. Mają oni status przedsiębiorców oraz prowadzą wszystkie sprawy w imieniu spółki. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością odpowiadają całym swoim majątkiem.
  • spółkę jawną - spółka nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. Oznacza to, że w imieniu spółki działają jej wspólnicy, ale to spółka występuje w obrocie. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie ze sobą i spółką.
  • spółkę partnerską - spółka ta posiada te same cechy, co spółka jawna. Inaczej kształtuje się odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych zawodów wolnego zawodu w spółce. Nie ponosi również odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które są następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę, które podlegają kierownictwu innego partnera.

Krok 2. Forma opodatkowania gabinetu pielęgniarskiego

Gdy wybrałeś już formę prawną dla swojego gabinetu lekarskiego lub pielęgniarskiego, czas na wybór formy opodatkowania swojej działalności. Bez względu na to, czy chcesz założyć gabinet lekarski, czy gabinet pielęgniarski, możesz wybrać dowolną formę opodatkowania swojej działalności.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - opodatkowanie w tej formie obowiązuje Cię, jeżeli nie zgłosisz chęci rozliczania podatków na inny sposób. Rozliczając się w ten sposób, zapłacisz podatek w wysokości 17% lub 32% (po przekroczeniu dochodu w wysokości 85 528 zł). Obliczony według tych stawek podatek podlega obniżeniu o kwotę wolną od podatku. Możesz odliczyć od niego również dostępne dla Ciebie ulgi i odliczenia oraz składki ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek liniowy - opodatkowanie tą formą polega na zastosowaniu jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej, która wynosi 19% (stan na 2020 r.). Wybierając podatek liniowy stracisz możliwość opodatkowania wspólnie z małżonkiem oraz skorzystania z ulg podatkowych. Jeżeli chcesz wybrać podatek liniowy jako formę opodatkowania swojej działalności, zaznacz odpowiednie pole na wniosku przy rejestracji działalności lub złóż pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania w urzędzie skarbowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody. Mogą go wybrać tylko osoby fizyczne. Jeżeli przy wpisie do CEIDG nie wybierzesz tej formy, złóż pisemnej oświadczenie do urzędu skarbowego. Stawki tego podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności - w przypadku gabinetu lekarskiego jest to 20% od przychodów uzyskiwanych ze świadczonych usług.

Karta podatkowa - jest to najprostsza forma opodatkowania. Jest ona stosowana na wniosek składany do naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, naczelnik wyda decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego. Decyzja wydawana jest odrębnie na każdy rok podatkowy. W przypadku rozliczenia w formie karty podatkowej stawka podatkowa jest zależna od liczby godzin w miesiącu przeznaczonych na usługi świadczone w ramach wykonywania wolnego zawodu.

Krok 3. Kody PKD dla Twojej działalności

Gdy wybierzesz już formę prawną dla swojego gabinetu pielęgniarskiego i formę jego opodatkowania, czas na wybór odpowiednich kodów PKD. Są to kody, które określają rodzaj usług, jaki będziesz wykonywać w swojej działalności gospodarczej. Kody PKD będą Ci potrzebne na etapie uzupełniania wniosku o wpis działalności do rejestru, dlatego warto przygotować je wcześniej. Jest to ważne, ponieważ jeżeli nie zadeklarujesz danego rodzaju usług, nie będziesz mógł wystawiać na nie faktury.

Dla gabinetu pielęgniarskiego użyj kodu PKD 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych.

Krok 4. Księgowość w Twoim gabinecie pielęgniarskim

Zanim zarejestrujesz swoją działalność gospodarczą, warto również zadecydować w jakiej formie chcesz prowadzić księgowość swojej firmy oraz czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy powierzyć to kompetentnej do tego osobie. Decyzję warto podjąć jeszcze przed rejestracją działalności gospodarczej, ponieważ we wniosku o wpis musisz wskazać miejsce, gdzie będą przechowywane dokumenty finansowe Twojego gabinetu pielęgniarskiego.

Prowadzeniem księgowości swojego gabinetu pielęgniarskiego możesz  zająć się samodzielnie. Jeżeli jednak nie chcesz ryzykować popełnieniem błędu w dokumentach, czy nie chcesz spędzać wolnego czasu w papierach, zastanów się nad podjęciem współpracy z odpowiednim biurem rachunkowym. Współpraca z biurem odbywa się przez przekazywanie mu dokumentów określonego dnia miesiąca w celu ich rozliczenia. Biuro rachunkowe w Twoim imieniu składa deklaracje do urzędu skarbowego, przechowuje dokumentację Twojej agencji ubezpieczeniowej oraz reprezentuje Cię w razie kontroli podatkowej. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest dla Ciebie kluczowy, ponieważ powierzasz mu swoje firmowe tajemnice oraz Cię reprezentuje. Sprawdź również, czy wybrane przez Ciebie biuro rachunkowe jest ubezpieczone.

Alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego biura rachunkowego, z którego coraz chętniej korzystają przedsiębiorcy jest biuro rachunkowe online. Często łączy ono w sobie programy do fakturowania, księgowości i wystawiania umów z obsługą księgową. Współpraca z takim biurem opiera się na samodzielnym wprowadzaniu dokumentów do systemu, których prawidłowość następnie jest sprawdzana przez ekspertów z internetowego biura rachunkowego.

Prowadzenie księgowości swojej firmy możesz również powierzyć profesjonalnej księgowej. Rozwiązanie to jest najczęściej droższe w porównaniu z usługami biur rachunkowych.

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

Rejestracja działalności gospodarczej to obowiązkowy punktu jeśli chcesz prowadzić swój sklep gabinet pielęgniarski. Działalność gospodarczą w Polsce możesz zarejestrować w dwóch rejestrach - CEIDG lub KRS - w zależności od formy prawnej, w jakiej chcesz prowadzić swoją działalność.

Rejestracja w CEIDG dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółki cywilnej. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu CEIDG-1, który możesz złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • osobiście w urzędzie gminy lub miasta,
 • wypełnić formularz elektronicznie, wydrukować i złożyć w urzędzie gminy lub miasta,
 • wysłać formularz listem poleconym z podpisem poświadczonym notarialnie,
 • złożyć wniosek przez Internet,
 • założyć firmę przez telefon.

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Formularz stanowiący wniosek o wpis jest równocześnie zgłoszeniem do urzędu skarbowego i ZUS-u.

Rejestracja w KRS dotyczy spółek handlowych - osobowych oraz kapitałowych. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu, którego forma zależy od rodzaju spółki, którą chcesz założyć. Wpis oraz jego ogłoszenie podlega opłacie.

Krok 6. Wybierz konto bankowe dla swojego gabinetu pielęgniarskiego

Gdy otrzymasz już wpis swojego gabinetu pielęgniarskiego w rejestrze, czas na założenie formowego konta bankowego. Zasadniczo nie ma takiego obowiązku, jednak z uwagi konieczność zachowania płynności finansowej firmy, warto rozdzielić prywatne finanse od finansów firmowych. Konto będzie Ci służyć wyłącznie do prowadzenia spraw firmy dzięki czemu będziesz miał kontrolę nad jej finansami.

Firmowe konto bankowe jest obowiązkowe gdy chcesz dokonywać transakcji z innymi przedsiębiorcami na kwoty minimum 15 000 zł. Wówczas dokonywanie płatności jest dozwolone tylko przy użyciu rachunku bankowego.

Wybierając bank, w którym chcesz założyć konto firmowe, sprawdź jaką ofertę ma on dla firm. Warto tutaj wziąć pod uwagę takie kwestie jak:

 • opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • koszty przelewów,
 • możliwość korzystania z kart płatniczych,
 • dostęp do bankomatów,
 • lokalizacje placówek banku,
 • możliwość obsługi konta przez Internet,
 • dostępność kredytów dla firm.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

-->
Bank Koszty prowadzenia konta Koszty utrzymania karty Wypłaty z bankomatów krajowych Opłata za przelewy krajowe Bonus dodatkowe usługi -
Firmowe konto bankowe w Nest Bank
Nest Bank
BIZNest Konto
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w promocji do 400 zł dla Twojej firmy + terminal za 0 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

PEKAO Konto Przekorzystne Biznes
Bank Pekao
Konto Przekorzystne Biznes
0 zł
jeśli w mc-u zrobiłeś przelew do ZUS/US lub miałeś wpływ min. 2000 zł lub zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala Pekao lub opłacisz 1 ratę leasingu w Pekao Leasing, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą na min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Pekao i 2 pierwsze wypłaty/mc z pozostałych, kolejne wypłaty z pozostałych 2%, min. 5 zł
0 zł
dla przelewów wewnętrznych oraz 15 darmowych przelewów do innych banków, pozostałe 1,50 zł/szt.
do 1000 zł premii, weź udział w loterii i wygraj samochód BMW i3 Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna

Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem darmowe jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł, jeśli nie to opłata 25 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem jeśli wykonasz płatności kartą min. 400 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Santander, pozostałe bankomaty - 3,5%, min. 5 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem 15 przelewów/mc, każdy kolejny 1 zł
do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji, 400 zł premii za terminal płatniczy w promocji Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w Alior Bank
Alior Bank
iKonto Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo na koncie wyniesie min. 1000 zł, jeśli nie to opłata 15 zł
0 zł
jeśli zrobisz min. 4 transakcje kartą w miesiącu, jeśli nie to opłata 8 zł
0 zł
dla bankomatów Alior Bank,
pozostałe bankomaty 5 pierwszych wypłat, każda następna 2 zł
0 zł w ciągu roku można uzyskać premię do 1500 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

Bank Millenium - Konto Mój Biznes
Bank Millenium
Konto Mój Biznes
0 zł
przez 24 miesiące dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu”. Szczegóły i regulamin dostępny po kliknięciu przycisku Sprawdź.
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 500 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Banku Millennium, 1 zł bankomaty Santander Bank Polska i Planet Cash, pozostałe 3,5% prowizji min. 5 zł
0 zł
dla pierwszych 20 przelewów, kolejne 1 zł – dotyczy przelewów zlecanych w Millenecie/aplikacji mobilnej
Do 700 zł premii, dla nowych Klientów, którzy do 31 sierpnia 2021 r. skorzystają z promocji „Zyskaj 700 zł z letnią promocją Konta Mój Biznes”. 0 zł za konta walutowe dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu.” Szczegóły i regulaminy promocji dostępne po kliknięciu przycisku Sprawdź. Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

Bank ad
Firmowe konto bankowe w mBank
mBank
mBIZNES Standard
0 zł
bezpłatne przez 2 lata, potem 9 zł (0 zł jeśli zrobisz 1 przelew do ZUS/mc)
0 zł
brak opłat przez 2 lata, potem 5 zł
0 zł
bezpłatnie bankomaty mBank, Santander, Planet Cash, Euronet (wypłata min. 100 zł), pozostałe bankomaty - 3%, min. 5 zł
0 zł
bezpłatne przelewy przez 2 lata
mPlatforma Walutowa mNawigacja Finansowa platforma mikroFirmy.pl Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w ING
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów ING, Planet Cash i 1 wypłata /mc w pozostałych, kolejne wypłaty 2,5 zł
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 0,90 zł
możliwość zadłużenia konta do 200 000 zł; można zyskać 100 zł za otwarcie konta Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka jawna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka partnerska korzystająca z uproszczonych metod księgowości, wspólnota mieszkaniowa

BNP Paribas - Konto Otwarte na Biznes
BNP Paribas
Konto Otwarte na Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo rachunku wynosi min. 3 000 zł/mc lub suma wpływów wynosi min. 20 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 700 zł/mc lub wpływy wyniosły powyżej 100 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł dla wpływy poniżej 20 000 zł/mc, 3,50 zł dla wpływy 20 000 do 100 000 zł/mc
0 zł
dla bankomatów BNP Paribas, pozostałe bankomaty 1,5% min. 5 zł
0 zł
- Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Zakładanie

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
eBook: Jak założyć własną firmę

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2020 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: