Jak założyć stowarzyszenie?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-10  |  Średni czas czytania: 07:07
erp-xt
Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją społeczną nienastawioną na osiąganie zysków. Mogą je tworzyć obywatele pełnoletni w kilku różnych formach, które zawsze muszą być dobrowolne i trwałe. Chcesz założyć stowarzyszenie? Dowiesz się jak to zrobić czytając dalej ten artykuł.
Jak założyć stowarzyszenie?

Czym jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie tworzą ludzie. To oni tworzą „coś” przez wspólne działanie - na przykład organizują konkursy albo chcą zmieniać świat na lepsze i wspierają osoby niepełnosprawne albo organizują pomoc bezdomnym zwierzętom. Początkowo organizacje takie działają w sposób nieformalny, jednak z czasem, gdy zyskują one kolejnych członków, przychodzi czas na sformalizowanie działalności i zarejestrowanie stowarzyszenia.

Do podstawowych cech każdego stowarzyszenia należą:

 • dobrowolność - oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, przystępowania i występowania członków;
 • samorządność - oznacza niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swobodę ustalania norm oraz wewnętrznych reguł;
 • trwałość - oznacza, że istnieje bez względu na skład osobowy - ale pod warunkiem, że członków stowarzyszenia będzie co najmniej 15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3 w stowarzyszeniu zwykłym;
 • niezarobkowy cel - oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest osiąganie zysków.

Rodzaje stowarzyszeń

Stowarzyszenia można podzielić na ich kilka rodzajów. Należą do nich:

Stowarzyszenia zwykłe - mogą je utworzyć co najmniej 3 osoby. Może ono rozpocząć działalność, jeśli w ciągu 30 dni od dni uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia starostwo powiatowe nie zakaże jego działalności. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego jest na pewno prostsze niż stowarzyszenia rejestrowanego w KRS, ale wiąże się to z ograniczonymi możliwościami prawnymi. Przede wszystkim stowarzyszenie takie nie ma zdolności prawnej ani zdolności do czynności prawnych, co w praktyce oznacza, że nie może ono podejmować czynności w swoim imieniu - na przykład zawierać umów. Stowarzyszenie takie nie może ponadto:

 • powoływać swoich oddziałów terenowych,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe ma zdolność sądową, co oznacza, że może występować przed sądem jako strona.

Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS - do jego założenia konieczne co najmniej 15 osób. Jego działalność opiera się na statucie i złożonej strukturze organizacyjnej. W przeciwieństwie do stowarzyszenia zwykłego, stowarzyszenia zarejestrowane w KRS mają osobowość prawną, przez co mogą występować w obrocie we własnym imieniu oraz mogą korzystać z różnych źródeł finansowania, takich jak dotacje. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą. Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS może ponadto:

 • przyjmować darowizny, spadki, zapisy, otrzymywać dotacje, korzystać z ofiarności publicznej,
 • podejmować finansową współpracę z administracją publiczną i biznesem,
 • zawierać umowy na realizację zadań publicznych,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • zrzeszać osoby prawne,
 • powoływać oddziały terenowe,
 • ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

Związki stowarzyszeń - składają się z co najmniej trzech stowarzyszeń. W związku mogą uczestniczyć też inne osoby prawne, które nie mają celów zarobkowych - na przykład fundacje. Z kolei osoby prawne, które mają cele zarobkowe w związkach stowarzyszeń mogą być jedynie członkiem wspierającym. Związki stowarzyszeń rejestruje się w KRS.

Kluby sportowe - tzw. stowarzyszenia kultury fizycznego, które działają na podstawie przepisów odrębnych niż przepisy ustawy - prawo stowarzyszeń. Kluby sportowe rejestrują się u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej) albo w KRS (jeśli prowadzą działalność gospodarczą).

Regulacje prawne odnoszące się do stowarzyszeń znajdziesz w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, która jest dostępna na stronie: prawo.sejm.gov.pl.

Jak założyć stowarzyszenie w 6 krokach?

Wiesz już czym jest stowarzyszenia oraz jakie są jego rodzaje. Sprawdź jak założyć stowarzyszenie krok po kroku.

Krok 1. Odpowiednia liczba osób do założenia stowarzyszenia

Prawo do tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Oznacza to, że zakładać stowarzyszenia mogą tylko osoby, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • mają obywatelstwo polskie,
 • nie są pozbawione praw publicznych.

Stowarzyszenie może założyć co najmniej siedem osób.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej - czyli osoby pełnoletnie. Z kolei małoletni poniżej lat 16 mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

W przypadku cudzoziemców, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, to mogą oni zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Z kolei jeśli cudzoziemiec nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, to może on wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość.

Krok 2. Przygotowanie statutu stowarzyszenia

Stowarzyszenie, które będzie zarejestrowane w KRS powołuje co najmniej 7 osób. Ich zadaniem jest uchwalenie statutu i wybranie komitetu założycielskiego. Statut jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem stowarzyszenia, ponieważ potwierdza on informacje o zasadach jego działania.

Statut stowarzyszenia, zgodnie z ustawą - prawo o stowarzyszeniach, określa w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 • możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunku ważności uchwał władz stowarzyszenia,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Wymienione punkty obowiązkowo muszą znaleźć się w statucie stowarzyszenia. Dodatkowo można umieścić w nim inne regulacje, które będą wpływać na funkcjonowanie stowarzyszenia - na przykład dotyczące podjęcia działalności gospodarczej.

firmino

Krok 3. Zebranie założycielskie

Kolejnym krokiem do założenia stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego, na którym należy podjąć uchwałę o powołaniu do życia stowarzyszenia i wybrać komitet założycielskim. Zebranie założycielskie nie podlega szczególnym formalnościom. Wystarczy ustalić jego czas i miejsce, w którym ma się ono odbyć. Spośród zaproszonych na takie zebranie osób warto od razu wybrać przedstawiciela, który poprowadzi spotkanie. Ponadto warto znaleźć dodatkową osobę, która spisze protokół z zebrania.

Zanim dojdzie do zebrania założycielskiego, warto przygotować projekt statutu, z którym jeszcze przed spotkaniem zapoznają się członkowie przyszłego stowarzyszenia jeszcze przed spotkaniem założycielskim. Usprawni to głosowanie za przyjęciem statutu i jego zatwierdzeniem.

Zebranie założycielskie to również czas na przygotowanie wielu dokumentów, do których należą przede wszystkim:

Lista członków-założycieli

Na liście członków-założycieli powinny znaleźć się takie dane jak:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zameldowania,
 • numer dowodu osobistego,
 • numer PESEL,
 • własnoręczny podpis członka-założyciela.

Warto na liście umieścić również informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich - usprawni to weryfikację, czy członkowie spełniają warunki do uczestnictwa w stowarzyszeniu.

Listę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, które później trzeba złożyć w KRS.

Przykład:

Lista członków-założycieli stowarzyszenia - wzór:
My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie ............... z siedzibą w .............. przy ul. ..............., obecni na zebraniu w dniu .................., świadomi odpowiedzialności prawnej - oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania Nr dowodu osobistego Nr PESEL Własnoręczny podpis
Ulica Kod Miasto
               
               

Uchwała nr 1 o powołaniu stowarzyszenia - w dwóch egzemplarzach, podpisana przez przewodniczącego i sekretarza zebrania

Przykład:

Uchwała nr 1

Zebrani w dniu ................ w ................ postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie .............. z siedzibą w ............. przy ul. ............. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

 

Przewodniczący           Sekretarz

Uchwała nr 2 o przyjęciu statutu - w dwóch egzemplarzach, podpisana przez przewodniczącego i sekretarza zebrania

Przykład:

Uchwała nr 2

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu ............ w ............. postanawiają zaakceptować i przyjąć statut Stowarzyszenia ............... z siedzibą w ................ przy ul. .................. Przyjęty statut ma brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały.

Załącznik do uchwały - statut Stowarzyszenia ................ w treści przyjętej w dniu ...............

 

Przewodniczący           Sekretarz

Uchwała nr 3 o wyborze zarządu

Jest to uchwała obowiązkowa, ponieważ to do zarządu należy zadanie zarejestrowania stowarzyszenia.

Uchwała nr 4 o wyborze komisji rewizyjnej

Nie trzeba tego robić od razu. Komisję rewizyjną można powołać już po rejestracji w KRS, jednak ze względów praktycznych warto to zrobić na zebraniu założycielskim. Pozwoli to na uniknięcie zwoływania dodatkowego zebrania walnego w celu wyboru komisji rewizyjnej oraz ponoszenia dodatkowych opłat na aktualizację wpisu w KRS.

Na zebraniu założycielskim można także wybrać komitet założycielski.

Krok 4. Rejestracja stowarzyszenia w KRS

Sądem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń jest sąd rejonowy, który ma siedzibę w mieście będącym siedzibę wojewody (sąd rejestrowy). Obejmuje on obszar danego województwa. Za rejestrację stowarzyszenia odpowiedzialny jest zarząd.

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w KRS składa się na urzędowych formularzach:

 • KRS-W20 - jest to podstawowy formularz, który służy do zgłoszenia stowarzyszenia. Zgodnie ze wskazanymi w polach formularza należy w nim wpisać następujące informacje:
  • nazwę i wydział sądu,
  • rodzaj dokonywanej rejestracji,
  • określenie formy prawnej organizacji - w tym przypadku stowarzyszenie,
  • adres do korespondencji i ewentualne dane pełnomocnika procesowego,
  • zasadnicza część zgłoszenia - powstanie organizacji, przyjęcie statutu, siedziba itd.,
  • informacje o formularza załączników i dokumentów.
 • KRS-WK - służy do zgłoszenia osób wchodzącym w skład zarządu oraz członków komisji rewizyjnej (na jednym formularzu można wpisać dane dwóch osób);
 • KRS-WM - służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców. Ten formularz składa się tylko wtedy, gdy organizacja ma w statucie zapisaną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń.

Do wniosku o rejestrację stowarzyszenia w KRS należy dołączyć następujące dokumenty:

 • statut stowarzyszenia w dwóch egzemplarzach,
 • protokół z zebrania założycielskiego w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 • lista członków założycieli.

Samo postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do KRS jest wolne od opłat sądowych. Jednak wnioskując o wpis stowarzyszenia do KRS należy liczyć się z opłatami za:

 • wpis do rejestru przedsiębiorców KRS - jeśli rejestruje się działalność gospodarczą - opłata wynosi 1 000 zł;
 • ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - opłata wynosi 500 zł.

Krok 5. Numer NIP i REGON stowarzyszenia

Po uzyskaniu wpisu w KRS, stowarzyszenie automatycznie otrzymuje numery REGON i NIP. Oznacza to, że nie trzeba składać dodatkowych wniosków, formularzy ani dokumentów w celu uzyskania tych numerów. Może natomiast od razu rozpocząć swoją działalność. Informacja o rejestracji w KRS, nadaniu numeru REGON i NIP ujawniana jest w rejestrze. Możesz sprawdzić ją samodzielnie przy pomocy elektronicznego dostępu do KRS na stronie: ems.ms.gov.pl. Z tej samej strony można również pobrać odpis z KRS, który ma moc dokumentu urzędowego.

Jedynym obowiązkiem jaki wiąże się z urzędem skarbowym to złożenie formularza NIP-8 z danymi uzupełniającymi w ciągu 21 dni od rejestracji stowarzyszenia. Chodzi o to, że przy rejestracji do KRS podaje się jedynie podstawowe dane, które wystarczają do nadania numeru NIP i REGON. Dane uzupełniające konieczne są do pełnej rejestracji w charakterze podatnika lub płatnika oraz w zakresie statystyki publicznej. Wniosek z danymi uzupełniające urząd skarbowy przekaże do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

W formularzu podaje się następujące dane:

 • dla urzędu skarbowego - skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe;
 • dla Głównego Urzędu Statystycznego - przewidywaną liczbę pracowników, dane kontaktowe, powierzchnię ogólną gospodarstw rolnych i użytków rolnych,
 • dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - nazwę skróconą płatnika, datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności.

Krok 6. Księgowość stowarzyszenia

Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia muszą prowadzić księgowość, nawet jeśli ich jedynym dochodem są składki członkowskie.

Księgowość w stowarzyszeniu można prowadzić w jeden z następujących sposobów:

 • księgowość pełna - prowadzona za pomocą księgi głównej,
 • księgowość uproszczona,
 • uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów.

Każdego roku stowarzyszenie powinno sporządzać sprawozdanie finansowe, które składa się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Obowiązkowo sprawozdanie musi zostać przesłane do urzędu skarbowego, a jeżeli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą to musi je wysłać do KRS.

Adres przechowywania ksiąg finansowych stowarzyszenia należy wskazać urzędom, dlatego tematem księgowości warto zająć się jeszcze przed formalną rejestracją księgowości. Księgowość stowarzyszenia można prowadzić w różnych formach - samodzielnie albo z pomocą księgowej lub biura rachunkowego.

Dla stowarzyszenia można założyć również konto bankowe. Rachunek bankowy może okazać się niezbędny dla opłacania faktur za usługi wynajmowanych firm, opłacania podatku i ewentualnych składek ZUS lub do otrzymania dotacji.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

-->
Bank Koszty prowadzenia konta Koszty utrzymania karty Wypłaty z bankomatów krajowych Opłata za przelewy krajowe Bonus dodatkowe usługi -
Firmowe konto bankowe w Nest Bank
Nest Bank
BIZNest Konto
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w promocji do 400 zł dla Twojej firmy + terminal za 0 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

PEKAO Konto Przekorzystne Biznes
Bank Pekao
Konto Przekorzystne Biznes
0 zł
jeśli w mc-u zrobiłeś przelew do ZUS/US lub miałeś wpływ min. 2000 zł lub zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala Pekao lub opłacisz 1 ratę leasingu w Pekao Leasing, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą na min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Pekao i 2 pierwsze wypłaty/mc z pozostałych, kolejne wypłaty z pozostałych 2%, min. 5 zł
0 zł
dla przelewów wewnętrznych oraz 15 darmowych przelewów do innych banków, pozostałe 1,50 zł/szt.
do 1000 zł premii, weź udział w loterii i wygraj samochód BMW i3 Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna

Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem darmowe jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł, jeśli nie to opłata 25 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem jeśli wykonasz płatności kartą min. 400 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Santander, pozostałe bankomaty - 3,5%, min. 5 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem 15 przelewów/mc, każdy kolejny 1 zł
do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji, 400 zł premii za terminal płatniczy w promocji Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w Alior Bank
Alior Bank
iKonto Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo na koncie wyniesie min. 1000 zł, jeśli nie to opłata 15 zł
0 zł
jeśli zrobisz min. 4 transakcje kartą w miesiącu, jeśli nie to opłata 8 zł
0 zł
dla bankomatów Alior Bank,
pozostałe bankomaty 5 pierwszych wypłat, każda następna 2 zł
0 zł w ciągu roku można uzyskać premię do 1500 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

Bank Millenium - Konto Mój Biznes
Bank Millenium
Konto Mój Biznes
0 zł
przez 24 miesiące dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu”. Szczegóły i regulamin dostępny po kliknięciu przycisku Sprawdź.
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 500 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Banku Millennium, 1 zł bankomaty Santander Bank Polska i Planet Cash, pozostałe 3,5% prowizji min. 5 zł
0 zł
dla pierwszych 20 przelewów, kolejne 1 zł – dotyczy przelewów zlecanych w Millenecie/aplikacji mobilnej
Do 700 zł premii, dla nowych Klientów, którzy do 31 sierpnia 2021 r. skorzystają z promocji „Zyskaj 700 zł z letnią promocją Konta Mój Biznes”. 0 zł za konta walutowe dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu.” Szczegóły i regulaminy promocji dostępne po kliknięciu przycisku Sprawdź. Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

Bank ad
Firmowe konto bankowe w mBank
mBank
mBIZNES Standard
0 zł
bezpłatne przez 2 lata, potem 9 zł (0 zł jeśli zrobisz 1 przelew do ZUS/mc)
0 zł
brak opłat przez 2 lata, potem 5 zł
0 zł
bezpłatnie bankomaty mBank, Santander, Planet Cash, Euronet (wypłata min. 100 zł), pozostałe bankomaty - 3%, min. 5 zł
0 zł
bezpłatne przelewy przez 2 lata
mPlatforma Walutowa mNawigacja Finansowa platforma mikroFirmy.pl Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w ING
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów ING, Planet Cash i 1 wypłata /mc w pozostałych, kolejne wypłaty 2,5 zł
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 0,90 zł
możliwość zadłużenia konta do 200 000 zł; można zyskać 100 zł za otwarcie konta Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka jawna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka partnerska korzystająca z uproszczonych metod księgowości, wspólnota mieszkaniowa

BNP Paribas - Konto Otwarte na Biznes
BNP Paribas
Konto Otwarte na Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo rachunku wynosi min. 3 000 zł/mc lub suma wpływów wynosi min. 20 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 700 zł/mc lub wpływy wyniosły powyżej 100 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł dla wpływy poniżej 20 000 zł/mc, 3,50 zł dla wpływy 20 000 do 100 000 zł/mc
0 zł
dla bankomatów BNP Paribas, pozostałe bankomaty 1,5% min. 5 zł
0 zł
- Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Zakładanie

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
eBook: Jak założyć własną firmę

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2020 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: