Jak założyć stowarzyszenie?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-10  |  Średni czas czytania: 07:07
Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją społeczną nienastawioną na osiąganie zysków. Mogą je tworzyć obywatele pełnoletni w kilku różnych formach, które zawsze muszą być dobrowolne i trwałe. Chcesz założyć stowarzyszenie? Dowiesz się jak to zrobić czytając dalej ten artykuł.
Jak założyć stowarzyszenie?

Czym jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie tworzą ludzie. To oni tworzą „coś” przez wspólne działanie - na przykład organizują konkursy albo chcą zmieniać świat na lepsze i wspierają osoby niepełnosprawne albo organizują pomoc bezdomnym zwierzętom. Początkowo organizacje takie działają w sposób nieformalny, jednak z czasem, gdy zyskują one kolejnych członków, przychodzi czas na sformalizowanie działalności i zarejestrowanie stowarzyszenia.

Do podstawowych cech każdego stowarzyszenia należą:

 • dobrowolność - oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, przystępowania i występowania członków;
 • samorządność - oznacza niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swobodę ustalania norm oraz wewnętrznych reguł;
 • trwałość - oznacza, że istnieje bez względu na skład osobowy - ale pod warunkiem, że członków stowarzyszenia będzie co najmniej 15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3 w stowarzyszeniu zwykłym;
 • niezarobkowy cel - oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest osiąganie zysków.

Rodzaje stowarzyszeń

Stowarzyszenia można podzielić na ich kilka rodzajów. Należą do nich:

Stowarzyszenia zwykłe - mogą je utworzyć co najmniej 3 osoby. Może ono rozpocząć działalność, jeśli w ciągu 30 dni od dni uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia starostwo powiatowe nie zakaże jego działalności. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego jest na pewno prostsze niż stowarzyszenia rejestrowanego w KRS, ale wiąże się to z ograniczonymi możliwościami prawnymi. Przede wszystkim stowarzyszenie takie nie ma zdolności prawnej ani zdolności do czynności prawnych, co w praktyce oznacza, że nie może ono podejmować czynności w swoim imieniu - na przykład zawierać umów. Stowarzyszenie takie nie może ponadto:

 • powoływać swoich oddziałów terenowych,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe ma zdolność sądową, co oznacza, że może występować przed sądem jako strona.

Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS - do jego założenia konieczne co najmniej 15 osób. Jego działalność opiera się na statucie i złożonej strukturze organizacyjnej. W przeciwieństwie do stowarzyszenia zwykłego, stowarzyszenia zarejestrowane w KRS mają osobowość prawną, przez co mogą występować w obrocie we własnym imieniu oraz mogą korzystać z różnych źródeł finansowania, takich jak dotacje. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą. Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS może ponadto:

 • przyjmować darowizny, spadki, zapisy, otrzymywać dotacje, korzystać z ofiarności publicznej,
 • podejmować finansową współpracę z administracją publiczną i biznesem,
 • zawierać umowy na realizację zadań publicznych,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • zrzeszać osoby prawne,
 • powoływać oddziały terenowe,
 • ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

Związki stowarzyszeń - składają się z co najmniej trzech stowarzyszeń. W związku mogą uczestniczyć też inne osoby prawne, które nie mają celów zarobkowych - na przykład fundacje. Z kolei osoby prawne, które mają cele zarobkowe w związkach stowarzyszeń mogą być jedynie członkiem wspierającym. Związki stowarzyszeń rejestruje się w KRS.

Kluby sportowe - tzw. stowarzyszenia kultury fizycznego, które działają na podstawie przepisów odrębnych niż przepisy ustawy - prawo stowarzyszeń. Kluby sportowe rejestrują się u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej) albo w KRS (jeśli prowadzą działalność gospodarczą).

Regulacje prawne odnoszące się do stowarzyszeń znajdziesz w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, która jest dostępna na stronie: prawo.sejm.gov.pl.

Jak założyć stowarzyszenie w 6 krokach?

Wiesz już czym jest stowarzyszenia oraz jakie są jego rodzaje. Sprawdź jak założyć stowarzyszenie krok po kroku.

Krok 1. Odpowiednia liczba osób do założenia stowarzyszenia

Prawo do tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych. Oznacza to, że zakładać stowarzyszenia mogą tylko osoby, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • mają obywatelstwo polskie,
 • nie są pozbawione praw publicznych.

Stowarzyszenie może założyć co najmniej siedem osób.

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej - czyli osoby pełnoletnie. Z kolei małoletni poniżej lat 16 mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

W przypadku cudzoziemców, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, to mogą oni zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. Z kolei jeśli cudzoziemiec nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, to może on wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość.

Krok 2. Przygotowanie statutu stowarzyszenia

Stowarzyszenie, które będzie zarejestrowane w KRS powołuje co najmniej 7 osób. Ich zadaniem jest uchwalenie statutu i wybranie komitetu założycielskiego. Statut jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem stowarzyszenia, ponieważ potwierdza on informacje o zasadach jego działania.

Statut stowarzyszenia, zgodnie z ustawą - prawo o stowarzyszeniach, określa w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 • możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunku ważności uchwał władz stowarzyszenia,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Wymienione punkty obowiązkowo muszą znaleźć się w statucie stowarzyszenia. Dodatkowo można umieścić w nim inne regulacje, które będą wpływać na funkcjonowanie stowarzyszenia - na przykład dotyczące podjęcia działalności gospodarczej.

Krok 3. Zebranie założycielskie

Kolejnym krokiem do założenia stowarzyszenia jest zwołanie zebrania założycielskiego, na którym należy podjąć uchwałę o powołaniu do życia stowarzyszenia i wybrać komitet założycielskim. Zebranie założycielskie nie podlega szczególnym formalnościom. Wystarczy ustalić jego czas i miejsce, w którym ma się ono odbyć. Spośród zaproszonych na takie zebranie osób warto od razu wybrać przedstawiciela, który poprowadzi spotkanie. Ponadto warto znaleźć dodatkową osobę, która spisze protokół z zebrania.

Zanim dojdzie do zebrania założycielskiego, warto przygotować projekt statutu, z którym jeszcze przed spotkaniem zapoznają się członkowie przyszłego stowarzyszenia jeszcze przed spotkaniem założycielskim. Usprawni to głosowanie za przyjęciem statutu i jego zatwierdzeniem.

Zebranie założycielskie to również czas na przygotowanie wielu dokumentów, do których należą przede wszystkim:

Lista członków-założycieli

Na liście członków-założycieli powinny znaleźć się takie dane jak:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zameldowania,
 • numer dowodu osobistego,
 • numer PESEL,
 • własnoręczny podpis członka-założyciela.

Warto na liście umieścić również informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich - usprawni to weryfikację, czy członkowie spełniają warunki do uczestnictwa w stowarzyszeniu.

Listę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, które później trzeba złożyć w KRS.

Przykład:

Lista członków-założycieli stowarzyszenia - wzór:
My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie ............... z siedzibą w .............. przy ul. ..............., obecni na zebraniu w dniu .................., świadomi odpowiedzialności prawnej - oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Imię i nazwisko Data i miejsce urodzenia Miejsce zamieszkania Nr dowodu osobistego Nr PESEL Własnoręczny podpis
Ulica Kod Miasto
               
               

Uchwała nr 1 o powołaniu stowarzyszenia - w dwóch egzemplarzach, podpisana przez przewodniczącego i sekretarza zebrania

Przykład:

Uchwała nr 1

Zebrani w dniu ................ w ................ postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie .............. z siedzibą w ............. przy ul. ............. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.

 

Przewodniczący           Sekretarz

Uchwała nr 2 o przyjęciu statutu - w dwóch egzemplarzach, podpisana przez przewodniczącego i sekretarza zebrania

Przykład:

Uchwała nr 2

Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu ............ w ............. postanawiają zaakceptować i przyjąć statut Stowarzyszenia ............... z siedzibą w ................ przy ul. .................. Przyjęty statut ma brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały.

Załącznik do uchwały - statut Stowarzyszenia ................ w treści przyjętej w dniu ...............

 

Przewodniczący           Sekretarz

Uchwała nr 3 o wyborze zarządu

Jest to uchwała obowiązkowa, ponieważ to do zarządu należy zadanie zarejestrowania stowarzyszenia.

Uchwała nr 4 o wyborze komisji rewizyjnej

Nie trzeba tego robić od razu. Komisję rewizyjną można powołać już po rejestracji w KRS, jednak ze względów praktycznych warto to zrobić na zebraniu założycielskim. Pozwoli to na uniknięcie zwoływania dodatkowego zebrania walnego w celu wyboru komisji rewizyjnej oraz ponoszenia dodatkowych opłat na aktualizację wpisu w KRS.

Na zebraniu założycielskim można także wybrać komitet założycielski.

Krok 4. Rejestracja stowarzyszenia w KRS

Sądem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń jest sąd rejonowy, który ma siedzibę w mieście będącym siedzibę wojewody (sąd rejestrowy). Obejmuje on obszar danego województwa. Za rejestrację stowarzyszenia odpowiedzialny jest zarząd.

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w KRS składa się na urzędowych formularzach:

 • KRS-W20 - jest to podstawowy formularz, który służy do zgłoszenia stowarzyszenia. Zgodnie ze wskazanymi w polach formularza należy w nim wpisać następujące informacje:
  • nazwę i wydział sądu,
  • rodzaj dokonywanej rejestracji,
  • określenie formy prawnej organizacji - w tym przypadku stowarzyszenie,
  • adres do korespondencji i ewentualne dane pełnomocnika procesowego,
  • zasadnicza część zgłoszenia - powstanie organizacji, przyjęcie statutu, siedziba itd.,
  • informacje o formularza załączników i dokumentów.
 • KRS-WK - służy do zgłoszenia osób wchodzącym w skład zarządu oraz członków komisji rewizyjnej (na jednym formularzu można wpisać dane dwóch osób);
 • KRS-WM - służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców. Ten formularz składa się tylko wtedy, gdy organizacja ma w statucie zapisaną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń.

Do wniosku o rejestrację stowarzyszenia w KRS należy dołączyć następujące dokumenty:

 • statut stowarzyszenia w dwóch egzemplarzach,
 • protokół z zebrania założycielskiego w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 • lista członków założycieli.

Samo postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do KRS jest wolne od opłat sądowych. Jednak wnioskując o wpis stowarzyszenia do KRS należy liczyć się z opłatami za:

 • wpis do rejestru przedsiębiorców KRS - jeśli rejestruje się działalność gospodarczą - opłata wynosi 1 000 zł;
 • ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - opłata wynosi 500 zł.

Krok 5. Numer NIP i REGON stowarzyszenia

Po uzyskaniu wpisu w KRS, stowarzyszenie automatycznie otrzymuje numery REGON i NIP. Oznacza to, że nie trzeba składać dodatkowych wniosków, formularzy ani dokumentów w celu uzyskania tych numerów. Może natomiast od razu rozpocząć swoją działalność. Informacja o rejestracji w KRS, nadaniu numeru REGON i NIP ujawniana jest w rejestrze. Możesz sprawdzić ją samodzielnie przy pomocy elektronicznego dostępu do KRS na stronie: ems.ms.gov.pl. Z tej samej strony można również pobrać odpis z KRS, który ma moc dokumentu urzędowego.

Jedynym obowiązkiem jaki wiąże się z urzędem skarbowym to złożenie formularza NIP-8 z danymi uzupełniającymi w ciągu 21 dni od rejestracji stowarzyszenia. Chodzi o to, że przy rejestracji do KRS podaje się jedynie podstawowe dane, które wystarczają do nadania numeru NIP i REGON. Dane uzupełniające konieczne są do pełnej rejestracji w charakterze podatnika lub płatnika oraz w zakresie statystyki publicznej. Wniosek z danymi uzupełniające urząd skarbowy przekaże do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

W formularzu podaje się następujące dane:

 • dla urzędu skarbowego - skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe;
 • dla Głównego Urzędu Statystycznego - przewidywaną liczbę pracowników, dane kontaktowe, powierzchnię ogólną gospodarstw rolnych i użytków rolnych,
 • dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - nazwę skróconą płatnika, datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności.

Krok 6. Księgowość stowarzyszenia

Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia muszą prowadzić księgowość, nawet jeśli ich jedynym dochodem są składki członkowskie.

Księgowość w stowarzyszeniu można prowadzić w jeden z następujących sposobów:

 • księgowość pełna - prowadzona za pomocą księgi głównej,
 • księgowość uproszczona,
 • uproszczona ewidencja przychodów i rozchodów.

Każdego roku stowarzyszenie powinno sporządzać sprawozdanie finansowe, które składa się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej. Obowiązkowo sprawozdanie musi zostać przesłane do urzędu skarbowego, a jeżeli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą to musi je wysłać do KRS.

Adres przechowywania ksiąg finansowych stowarzyszenia należy wskazać urzędom, dlatego tematem księgowości warto zająć się jeszcze przed formalną rejestracją księgowości. Księgowość stowarzyszenia można prowadzić w różnych formach - samodzielnie albo z pomocą księgowej lub biura rachunkowego.

Dla stowarzyszenia można założyć również konto bankowe. Rachunek bankowy może okazać się niezbędny dla opłacania faktur za usługi wynajmowanych firm, opłacania podatku i ewentualnych składek ZUS lub do otrzymania dotacji.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych luty 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 3. Alior Bank iKonto Biznes
 4. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank Credit Agricole Konto Biznes

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 5 000 zł (w promocji możesz zyskać nawet 4300 zł od Nest Banku oraz dodatkowe 700 zł od Allegro)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • brak opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oraz otwarcie konta
 • brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach Euronet: 0 zł, pozostałe bankomaty: 6 zł, wypłata za granicą: 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • brak opłat za internetowe przelewy krajowe, przelew europejski SEPA: 0 zł przelew natychmiastowy: 5 zł, przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł, polecenie zapłaty: 5 zł
 • aplikacja mobilna
 • możliwość założenia dodatkowego bezpłatnego rachunku walutowego: EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK

2. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: 2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • brak opłat za otwarcie rachunku
 • miesięczna opłata za prowadzenie konta przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach Banku Pekao 0 zł, bezpłatne 2 wypłaty w innych bankomatach, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • bezpłatne przelewy na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt., przelew do ZUS i US: 0 zł, przelew natychmiastowy 10 zł; przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

3. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2900 zł premii w ciągu roku 400 zł na start, do 1500 zł premii oraz do 1000 zł zwrotu za paliwo

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach Alior Banku: 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy oraz do ZUS i US: 0 zł
 • pierwszy przelew natychmiastowy Express Elixir w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT 20 zł
 • zlecenie stałe 1 zł za realizację przelewu; polecenie zapłaty 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe - możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing - całodobowy system wymiany walut

4. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj nawet 2400 zł z kontem firmowym, 0 zł za konto bezterminowo i bezwarunkowo

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelewy: krajowe oraz do ZUS i US 0 zł, przelew natychmiastowy 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł), przelew europejski SEPA 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł), przelew zagraniczny SWIFT 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: 1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za prowadzenie konta 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy 10 zł
 • przelew europejski SEPA 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe - możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank Credit Agricole Konto Biznes

0 zł / 10 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto dostępne w trzech pakietach
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • prowadzenie konta: 0 zł przez 12 miesięcy jeżeli konto zostało uruchomione w promocji; 10 zł – Konto Solista Biznes (0 zł jeśli będzie wykonany przelew do ZUS lub wpływ min. 2000 zł); 25 zł – Konto Sonata Biznes (0 zł jeśli będzie wykonany przelew do ZUS + wpływy 5000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 5000 zł); 35 zł – Konto Symfonia Biznes (0 zł jeśli będzie wykonany przelew do ZUS + wpływy 10 000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 100 000 zł)
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł za kartę do Konta Solista Biznes, 0 zł jeżeli zostaną spełnione warunki do nie naliczania opłaty za prowadzenie konta
 • wypłata gotówki w bankomatach w Polsce: 0 zł za wypłaty w bankomatach Credit Agricole oraz Santander Bank Polska S.A., pozostałe 3% min. 5 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 3% min. 5 zł jeżeli transakcja jest w EUR; 4% min. 10 PLN + 4% prowizji za przewalutowanie w innych walutach niż Euro
 • przelew krajowy: 0 zł za przelewy między rachunkami Credit Agricole, 1 zł za przelewy w bankowości internetowej; 0 zł jeżeli zostaną spełnione warunki do nie naliczania opłaty za prowadzenie konta
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł przelewy Elixir przez 12 miesięcy w CA24 eBank i CA24 Mobile
 • przelew europejski SEPA: 1 zł za przelewy w bankowości internetowej, 0 zł jeżeli zostaną spełnione warunki do nie naliczania opłaty za prowadzenie konta
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25 % min. 40 zł max. 250 zł
 • zlecenie stałe 0 zł, polecenie zapłaty 0 zł
 • konto walutowe: GBP, EUR, USD

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: