Jak założyć przedszkole?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-26  |  Średni czas czytania: 07:15
Często mówi się, że w przedszkolach brakuje miejsc dla dzieci, przez co może się okazać, że założenie własnego przedszkola może być dobrym pomysłem na biznes. Marzysz o założeniu własnego przedszkola, ale nie wiesz od czego zacząć realizować swoje marzenie? W tym artykule przeczytasz o tym jak założyć przedszkole w 6 krokach.
Jak założyć przedszkole?

Czym zajmuje się przedszkole?

Przedszkole zajmuje się wychowanie dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w niektórych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Natomiast dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą korzystać z wychowania przedszkolnego nawet jeżeli mają skończone 7 lat, ale nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 9 lat.

Przedszkole ma za zadanie realizować programy wychowania uwzględniające podstawę programową dla dzieci w tym wieku. Przedszkole zatem jest placówką, która prowadzi zarówno opiekę nad dziećmi, jak i działalność wychowawczo-edukacyjną. Wychowanie przedszkolne można realizować w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o statusie placówki publicznej lub niepublicznej. Pobyt dziecka w niepublicznym przedszkolu wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat. Przedszkola niepubliczne mogą również ubiegać się o dofinansowania od gminy w wysokości nawet do 75%. W efekcie dofinansowania Twoi klienci będą ponosić niższe opłaty za wychowanie i edukację dzieci, co może przełożyć się na zainteresowanie prowadzoną przez Ciebie placówką przez potencjalnych klientów.

Poza przedszkolem, zadania wychowawczo-edukacyjne można wykonywać także w innych formach wychowania przedszkolnego:

 • punktach przedszkolnych, w których zajęcia prowadzi się przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez założyciela placówki
 • zespołach wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez założyciela

Inne formy opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, które nie realizują zadań wychowawczo-edukacyjnych nie mogą być uznane za przedszkola lub inne formy zachowania wychowania przedszkolnego.

Zasady prowadzenia przedszkola

Przedszkole jako placówka wychowawcza dla dzieci ma pewne cele i zadania do wypełnienia. Celem wychowania przedszkolnego jest przede wszystkim:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, kształtowaniu czynności intelektualnych w codziennych sytuacjach oraz dalszej edukacji
 • budowanie systemu wartości u dzieci
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności

Czas zajęć w przedszkolu powinien być odpowiednio rozplanowany, tak aby rozwój dzieci był odpowiedni. Zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

 • 1/5 czasu na zabawę
 • 1/5 czasu na zabawy ruchowe, gry, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze i inne zajęcia na świeżym powietrzu
 • 1/5 czasu na zajęcia dydaktyczne realizowane zgodnie z programem wychowania przedszkolnego
 • 2/5 czasu (czas pozostały) nauczyciel może samodzielnie zagospodarować - w tym czasie mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne

Ponadto zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej trzeba przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (tzw. diagnoza przedszkolna).

Warunki, jakie trzeba spełniać, aby móc otworzyć przedszkole

Prowadzenie przedszkola wymaga spełnienia odpowiednich warunków zaczynając od nieruchomości, w której się będzie ono znajdować, a kończąc na warunkach sanitarnych i przepisach przeciwpożarowych. Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, jakie warunki muszą być spełnione, aby móc otworzyć przedszkole.

Nieruchomość, w jakiej możesz otworzyć przedszkole

Przedszkole możesz otworzyć w samodzielnym budynku wolnostojącym, wydzielonej części parteru budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego (z niezależnym wejściem z zewnątrz do przedszkola) albo wydzielonej części budynku użyteczności publicznej (na przykład z wydzielonej części szkoły z osobnym wejściem i zupełnym oddzieleniem funkcji obu placówek).

Ponadto odpowiednie warunki muszą również spełniać pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu. Do warunków tych należą:

 • wysokość pomieszczeń musi wynosić 3 metry
 • poziom podłogi w pomieszczeniach musi znajdować się co najmniej 0,3 metra powyżej terenu urządzonego przy budynku
 • w pomieszczeniach powinno być zapewnione zarówno naturalne, jak i sztuczne oświetlenie oraz wentylacja
 • powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16m2, przy czym wielkość tej powierzchni zwiększa się później z liczbą dzieci
 • łazienki dla dzieci muszą być dostępne z sal zajęć i zabaw
 • podłoga i ściany pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz należących do bloku żywieniowego muszą być pokryte materiałami zmywalnymi
 • podłoga w salach zajęć musi być gładka i łatwa zmywalna, a w miejscach zabaw dzieci młodszych wskazana jest wykładzina typu dywanowego

Szczegółowe informacje na temat warunków lokalowych, jakie powinno spełniać przedszkole znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Rozporządzenie to znajdziesz na: prawo.sejm.gov.pl

Wyżywienie w przedszkolu

Prowadząc przedszkole, musisz zapewnić wyżywienie dla dzieci. Możesz zadbać o przygotowywanie potraw na miejscu - wówczas potrzebujesz zapewnienia odrębnego ciągu komunikacji dla zaopatrzenia i personelu kuchennego.

Kuchnia i zaplecze powinna być tak zaprojektowana i urządzona, aby znajdowały się w nich:

 • magazyny
 • zaplecze sanitarno-socjalne dla personelu kuchennego
 • pomieszczenie obróbki wstępnej surowców (obieranie warzyw, dezynfekcja jajek)
 • kuchnia właściwa
 • zmywalnia naczyń
 • jadalnia - może być nią sala zajęć dla dzieci

Projekty należy uzgodnić z sanepidem.

Przepisy przeciwpożarowe

Przedszkola muszą również spełniać dodatkowe wymagania przeciwpożarowe, które obejmują:

 • budowę, wymiary i położenie miejsc ewakuacyjnych
 • dostępność klatek schodowych
 • posiadanie hydrantów wewnętrznych
 • zapewnienie dojazdu drogą pożarową

Projekt budowlany lub projekt adaptacji obiektu albo lokalu przedszkola należy uzgodnić po względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jak założyć przedszkole w 6 krokach?

Wiesz już czym zajmuje się przedszkole oraz jakie warunki należy spełnić, aby je otworzyć. Ale jak założyć przedszkole? W tej części artykułu dowiesz się o zakładaniu przedszkola w 6 krokach.

Krok 1. Forma prawna dla działalności Twojego przedszkola

Prowadzenie niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego jako osoba fizyczna nie jest działalnością gospodarczą. Oznacza to, że prowadzenie przedszkola nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przedszkole musisz natomiast zgłosić w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Tam otrzymasz zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a jego kopia zostanie przekazana:

 • kuratorowi oświaty właściwemu dla miejsca prowadzenia przedszkola
 • urzędowi skarbowemu

Przedszkole możesz również założyć jako osoba prawna. Wówczas działalność podlega zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wówczas masz do wyboru dwie formy prawne działalności:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to spółka, którą możesz założyć już jednoosobowo. Spółka z o.o. ma osobowość prawną, przez co za swoje zobowiązania odpowiada swoim majątkiem. Odpowiedzialności takiej nie ponoszą natomiast wspólnicy. Do założenia spółki z o.o. konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 zł.
 • spółka akcyjna - tak jak spółka z o.o. ma osobowość prawną. Akcjonariusze spółki nie odpowiadają za zobowiązania spółki - spółka odpowiada ze swojego majątku. Do założenia firmy w tej formie konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 100 000 zł.

Jeżeli natomiast chcesz prowadzić formę opieki nad dziećmi inną niż przedszkole (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) powinieneś zarejestrować działalność na zasadach ogólnych:

 • w CEDIG - jeżeli masz zamiar prowadzić działalność jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub założyć spółkę cywilną z inną osobą
 • w KRS - jeżeli chcesz prowadzić działalność w formie jednej ze spółek osobowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna) albo spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna)

Prowadzenie takiej placówki wiąże się z mniejszymi obowiązkami - nie musisz przestrzegać norm związanych z wymogami lokalowymi czy sanitarnymi i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także nie musisz zatrudniać kadry pedagogicznej. Pamiętaj jednak, że takie miejsce nie będzie miało jednak statutu placówki wychowania przedszkolnego.

Krok 2. Forma opodatkowania Twojej działalności gospodarczej

Drugim krokiem w zakładaniu przedszkola jest wybór formy opodatkowania. Przedszkole możesz opodatkować jedną z następujących form opodatkowania:

 • podatek dochodowy na zasadach ogólnych - jest to forma, która obowiązuje każdego, kto nie wybierze innej formy opodatkowania. W tej formie będziesz płacić podatek dochodowy w wysokości (po obniżeniu go o kwotę wolną od podatku) bądź 32% w przypadku nadwyżki ponad 85 528 zł podstawy opodatkowania. Rozliczając podatek w tej formie możesz skorzystać z licznych ulg i odliczeń
 • podatek liniowy - polega na zastosowaniu jednolitej proporcjonalnej stawki w wysokości 19% (stan na 2020 r.). Jeżeli chcesz wybrać tę formę opodatkowania, złóż do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania
 • opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - polega na stosowaniu uproszczonych zasad rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody. W przypadku przedszkoli, punktów przedszkolnych o zespołów wychowania przedszkolnego stawka ryczałtu wynosi 8,5%. Wybór tej formy opodatkowania musisz zgłosić w urzędzie skarbowym

Natomiast w przypadku gdy zdecydujesz się na prowadzenie przedszkola w formie spółki kapitałowej, będziesz zobowiązany również do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Stawka podatku wynosi 19% (stan na 2020 r.) podstawy opodatkowania. Jeżeli natomiast jesteś tzw. małym podatnikiem stawka podatku jest obniżona do 9% (stawka preferencyjna w przypadku małych firm - firm których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku 1,2 mln euro).

Krok 3. Wybierz kody PKD, które opiszą Twoją działalność

Kolejnym krokiem w zakładaniu przedszkola jest wybór odpowiedniego kodu PKD. Kody PKD służą opisaniu działalności gospodarczej dla celów klasyfikacji. Kody PKD są potrzebne na etapie rejestracji działalności gospodarczej - kod ten należy bowiem wpisać we wniosku o rejestrację działalności w odpowiednim rejestrze. Z tego względu warto przygotować je wcześniej, aby wypełnianie wniosku poszło sprawnie i nie zatrzymało Cię w miejscu, w którym musisz poszukać odpowiedniego kodu.

Rejestrując przedszkole, punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego, użyj następującego kodu PKD:

PKD 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne

Krok 4. Wybierz biuro księgowe dla Twojego przedszkola

Prowadząc działalność zasadniczo jesteś zobowiązany do prowadzenia księgowości. Decyzję o tym, w jakiej formie chcesz to robić, warto podjąć jeszcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej - wówczas możesz od razu wskazać miejsce, w którym będzie przechowywana Twoja dokumentacja księgowa.

Prowadzeniem księgowości swojego przedszkola możesz zająć się samodzielnie. Jeżeli jednak nie chcesz ryzykować popełnieniem błędu w dokumentach, czy nie chcesz spędzać wolnego czasu w papierach, zastanów się nad podjęciem współpracy z odpowiednim biurem rachunkowym. Współpraca z biurem odbywa się przez przekazywanie mu dokumentów określonego dnia miesiąca w celu ich rozliczenia. Biuro rachunkowe w Twoim imieniu składa deklaracje do urzędu skarbowego, przechowuje dokumentację oraz reprezentuje Cię w razie kontroli podatkowej. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest dla Ciebie kluczowy, ponieważ powierzasz mu swoje firmowe tajemnice oraz Cię reprezentuje. Sprawdź również, czy wybrane przez Ciebie biuro rachunkowe jest ubezpieczone.

Alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego biura rachunkowego, z którego coraz chętniej korzystają przedsiębiorcy jest biuro rachunkowe online. Często łączy ono w sobie programy do fakturowania, księgowości i wystawiania umów z obsługą księgową. Współpraca z takim biurem opiera się na samodzielnym wprowadzaniu dokumentów do systemu, których prawidłowość następnie jest sprawdzana przez ekspertów z internetowego biura rachunkowego.

Prowadzenie księgowości swojej firmy możesz również powierzyć profesjonalnej księgowej. Rozwiązanie to jest najczęściej droższe w porównaniu z usługami biur rachunkowych.

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

Istotnym krokiem w zakładaniu własnego przedszkola jest zarejestrowanie działalności gospodarczej. Jak już pisaliśmy, prowadzenie niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego jako osoba fizyczna nie jest działalnością gospodarczą, co oznacza, że prowadzenie przedszkola nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Przedszkole musisz natomiast zgłosić w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Tam otrzymasz zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a jego kopia zostanie przekazana:

 • kuratorowi oświaty właściwemu dla miejsca prowadzenia przedszkola
 • urzędowi skarbowemu

Jeżeli natomiast zdecydowałeś się prowadzić formę opieki nad dziećmi inną niż przedszkole (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego) powinieneś zarejestrować działalność na zasadach ogólnych.

Rejestracji w CEIDG podlegają działalności prowadzone przez osoby fizyczne lub jako wspólnik spółki cywilnej. Wniosek o wpis do CEIDG jest bezpłatny i możesz go złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy lub przez Internet. Już następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, Twoja firma pojawi się w rejestrze.

Natomiast jeżeli zdecydowałeś się na założenie przedszkola w formie spółki kapitałowej bądź innej placówki w formie innej spółki handlowej, zarejestruj swoją działalność w rejestrze przedsiębiorców KRS. W przeciwieństwie do CEIDG, wniosek o wpis do KRS podlega opłacie.

Krok 6. Firmowe konto bankowe

Prowadząc przedszkole warto założyć firmowe konto bankowe, które będzie służyło kontrolowaniu finansów, dokonywaniu rozliczeń związanych z działalnością przedszkola czy wpłatom czesnego.

Aby założyć konto firmowe dla swojego przedszkola, musisz udać się do oddziału wybranego banku i złożyć tam następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub KRS
 • dowód osobisty
 • pieczątkę firmową
 • wzór podpisów osób dysponujących kontem
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: