Założenie i prowadzenie firmy przez cudzoziemca w Polsce

Ostatnia aktualizacja: 2017-08-16  |  Średni czas czytania: 04:00
Jesteś obcokrajowcem i interesuje Cię założenie własnej firmy w Polsce, ale nie wiesz, czy jest to w ogóle możliwe? Jeżeli tak, to musisz wiedzieć, że cudzoziemcy mogą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą, na takich samych zasadach jak obywatele polscy. W niniejszym artykule dowiesz się wszystkiego o wymogach, jakie należy spełniać, by otworzyć w Polsce legalny biznes.
Założenie i prowadzenie firmy przez cudzoziemca w Polsce

Możliwość założenia własnej firmy w Polsce przez cudzoziemców

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami cudzoziemcy mogą rejestrować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej, na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Nie oznacza to jednak, że każdy obcokrajowiec może być przedsiębiorcą w naszym kraju. Aby móc bowiem w pełni legalnie prowadzić własny biznes, należy wpierw spełnić konkretne wymagania.

Kiedy cudzoziemiec może założyć własną firmę w Polsce

Warunki prawne, jakie musi spełnić obcokrajowiec, by móc założyć firmę na terytorium Polski, określa art. 13 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jak wynika z treści owej ustawy, możliwość i forma prowadzenia działalności zależy przede wszystkim od tego, skąd pochodzi dany cudzoziemiec. Dlatego też istotne znaczenie ma to, czy dana osoba jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czy też pochodzi z kraju nie należącego do tej wspólnoty.

Cudzoziemcy z grupy państw UE

Najbardziej klarowna sytuacja występuje w grupie obcokrajowców będących obywatelami:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz
 • innego państwa, które może korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwo z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi.

Osoby te mogą bez żadnych przeszkód podejmować i wykonywać działalność gospodarczą, co oznacza, że proces rejestracji własnej firmy w Polsce i wszelkie normy postępowania w tym zakresie odbywają się na takich samych zasadach jak u polskich obywateli.

Warto wiedzieć!
Do listy wyżej wymienionych państw należą takie kraje jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Cudzoziemcy spoza grupy państw UE

Pewne bariery pojawiają się w przypadku grupy obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, których ojczyzny nie przynależą do EFTA oraz EOG. Takie osoby są zobowiązane - zgodnie z art. 13 - do spełnienia określonego katalogu warunków, a dokładnie do posiadania zezwoleń, które regulują status i pobyt na terenie państwa. W ramach przepisów prawnych cudzoziemiec powinien posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów, uprawniających do prowadzenia legalnej działalności w Polsce:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kontynuowania prowadzonej już działalności gospodarczej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z:
  • zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • przynależnością do rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • przebywaniem na terytorium Polski członka rodziny w celu połączenia z rodziną,
  • podjęciem lub kontynuacją stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich,
  • pozostawaniem w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim mieszkającym na terenie RP.

Ponadto własną firmę w Polsce mogą założyć także cudzoziemcy, którzy posiadają:

 • status uchodźcy (w tym ochronę uzupełniającą),
 • ochronę czasową,
 • ważną Kartę Polaka, lub
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.

Warto wiedzieć!
Procedura wydawania wyżej wymienionych zezwoleń odbywa się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców w województwie, w którym zamieszkuje cudzoziemiec.

Jak wygląda natomiast sytuacja obcokrajowców, którzy nie kwalifikują się do żadnej ze wskazanych wyżej grup? Przykładem mogą być cudzoziemcy przebywający na terenie RP na podstawie wizy, czy też ci, którzy znajdują się zagranicą, a prowadzenie firmy nie wymaga ich fizycznej obecności w kraju. W takich przypadkach osoby te również mogą otworzyć własny biznes w Polsce. Muszą one jednak liczyć się z istotnymi ograniczeniami w wyborze formy prowadzenia takiej działalności. Może ona bowiem odbywać się wyłącznie poprzez uczestnictwo w jednej ze spółek prawa handlowego:

Warto pamiętać, że przedsiębiorca zagraniczny, który chce założyć jedną z wymienionych wyżej spółek w Polsce, nie musi posiadać prawa do pobytu w kraju - jego fizyczna obecność jako właściciela firmy nie jest wymagana. Taka osoba może po prostu zarejestrować firmę za pomocą Internetu.

Kiedy jednak cudzoziemiec planuje wykonywać w swojej firmie określoną pracę, obowiązkowo musi uzyskać:

 • zezwolenie na pracę na określonym stanowisku (np. kierownika, dyrektora)\ oraz
 • podstawę do pobytu w Polsce (np. wizę, kartę pobytu).

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec podczas zakładania firmy w Polsce

Oto zbiór kilku ważnych wskazówek i informacji, o których powinien wiedzieć obcokrajowiec zakładający własną firmę na terenie Polski:

 1. Proces rejestracji w przypadku obcokrajowca chcącego założyć własną firmę w Polsce jest taki sam, jak w przypadku obywatela polskiego. Warunkiem jest posiadanie wspomnianego wcześniej obywatelstwa UE lub EOG, bądź też zezwolenia na pobyt stały lub czasowy.

  Wszelkie informacje o tym, jak założyć własną firmę, znajdziesz w naszym poradniku: Jak założyć własną firmę - zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku.

 2. O uzyskanie zezwolenia na pobyt stały lub jakąkolwiek inną formę pobytu należy ubiegać się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców, zlokalizowanym w województwie, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania.

  Informacje na temat procedury wydawania poszczególnych zezwoleń znajdziesz tutaj: http://www.migrant.info.pl/pobyt-w-polsce-stan-prawny-od-01052014r.html

 3. Założenie własnej firmy w Polsce należy rozpocząć od zarejestrowania jej w Urzędzie Gminy lub miasta, dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  Żeby odnaleźć odpowiedni urząd, w którym można złożyć wniosek, warto skorzystać z naszej bazy urzędów państwowych: https://6krokow.pl/urzedy-panstwowe/lista/.

 4. Rejestracja własnej firmy w Polsce przez cudzoziemca nie wymaga jego fizycznej obecności w kraju - cały proces można przeprowadzić za pomocą Internetu.

 5. W przypadku udzielania jakiegokolwiek pełnomocnictwa zaleca się, aby w celu lepszego zabezpieczenia swoich interesów cudzoziemiec udzielił go przed notariuszem kraju, w którym mieszka.

 6. Warto pamiętać, że obcokrajowiec, który założył własną firmę w Polsce, może ubiegać się o wizę na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokładne informacje na temat zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców znajdziesz na tej stronie: https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/dzialalnosc-gospodarcza/.

Prowadzenie firmy w formie oddziału zagranicznego

Przedsiębiorca zagraniczny prowadzący już działalność gospodarczą w swoim państwie ojczystym, może rozważyć możliwość rozszerzenia jej na terytorium Polski w formie oddziałów lub przedstawicielstw. Taka procedura może mieć miejsce pod warunkiem, że państwo takiego cudzoziemca - zgodnie z ustawą o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej - na zasadzie wzajemności gwarantuje taką samą możliwość polskim obywatelom.

Przy prowadzeniu firmy w formie oddziału zagranicznego konkretnym wymogiem wynikającym z ustawy jest również to, aby zakres działalności danego oddziału na terenie Polski nie był szerszy, niż działalność firmy prowadzonej już przez obcokrajowca w państwie ojczystym. Ponadto otworzenie takiego oddziału wymaga wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), ustanowienia osoby upoważnionej do jego reprezentowania i prowadzenia odrębnej rachunkowości.

Warto również wiedzieć, że obcokrajowiec w przypadku prowadzenia firmy w formie oddziału zagranicznego w Polsce, ma obowiązek posługiwać się oryginalną nazwą firmy. Nazwa ta musi jednak funkcjonować z dodaniem przetłumaczonej na język polski formy prowadzenia działalności, dostosowanej do krajowego systemu prawnego. Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo - włoskie, niemieckie, czy też arabskie - powinno działać z przykładowym oznaczeniem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce”.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: