Jak założyć firmę wykonującą instalacje?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-13  |  Średni czas czytania: 07:22
Firmy wykonujące instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe czy klimatyzacyjne przeżywają na rynku swój rozkwit z uwagi na ciągłe zapotrzebowanie ich usług. Marzysz o własnej firmie działającej w takim zakresie, ale nie wiesz od czego zacząć? W tym artykule przeczytasz o tym jak założyć firmę wykonującą instalacje.
Jak założyć firmę wykonującą instalacje?

Na czym polega działalność firmy wykonującej instalacje?

Firma wykonująca instalacje może dotyczyć wykonywania usług w zakresie instalacji:

 • elektrycznych,
 • wodno-kanalizacyjnych,
 • cieplnych,
 • gazowych,
 • klimatyzacyjnych.

Zakład elektryczny to firma, która najczęściej oferuje swoje usługi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Firma oferująca tego typu usługi zajmuje się przede wszystkim więc:

 • zakładaniem instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, urzędach i obiektach przemysłowych,
 • oświetlaniem ulic, terenów i obiektów,
 • budową i naprawą rozdzielnic niskiego i średniego napięcia,
 • przyłączami kablowymi oraz przewodowymi,
 • tworzeniem stacji transformatorowo-rozdzielczych,
 • konserwacją instalacji elektrycznych,
 • usuwaniem awarii instalacji elektrycznych,
 • sprawdzaniem parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • badaniem rezystancji izolacji,
 • skuteczność ochrony.

Natomiast wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii polegających na budowie, a także budowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego.

Oferta firmy wykonującej instalacje może być skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i przemysłowych.

Wymagania wstępne do założenia firmy wykonującej instalacje

Świadczenie usług instalacyjnych nie jest działalnością regulowaną, co oznacza, że do otworzenia firmy trudniącej się tego typu usługami, nie potrzebujesz żadnej licencji, zezwolenia, koncesji, czy wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Wyjątek od tej reguły stanowią zakłady elektryczne, które zajmują się instalacjami urządzeń elektroenergetycznych lub obsługą urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1KV lub mocy powyżej 20 KW. Jeżeli w swojej firmie chcesz wykonywać takie usługi, musisz posiadać kwalifikacje do wykonywania takich prac, które potwierdza świadectwo kwalifikacyjne. Jeżeli samodzielnie zajmujesz się eksploatacją tych urządzeń oraz instalacji i wykonujesz usługi na rzecz konsumentów, mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców - kwalifikacje te musisz sprawdzać co 5 lat.

Sprawdzanie kwalifikacji polega na zdaniu egzaminu i uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, które wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji podzielone są na trzy grupy:

 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji musisz złożyć do wybranego stowarzyszenia naukowo-technicznego, przy którym powołano komisję kwalifikacyjną właściwą w zakresie uprawnień, które chcesz sprawdzić. Z wnioskiem tym musisz wystąpić przed przystąpieniem do samodzielnego wykonywania prac w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wymagających posiadania kwalifikacji. Następnie komisja kwalifikacyjna organizuje egzamin, który jest ustny i ma za zadanie sprawdzić, czy masz wiedzę w zakresie pracy na stanowiskach eksploatacji albo dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów czy montażu określonych instalacji. Jeżeli przejdziesz egzamin pozytywnie, komisja kwalifikacyjna wyda Ci świadectwo kwalifikacyjne. Koszt sprawdzenia kwalifikacji wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia, a więc w roku 2019 jest to 225 zł.

Jak założyć firmę wykonującą instalacje w 6 krokach?

Wiesz już na czym polega działalność firmy wykonującej instalacje oraz jakie wymagania musisz spełnić, aby móc założyć taką działalność gospodarczą. W tej części artykułu dowiesz się jak założyć własną firmę w 6 krokach.

Krok 1. Wybierz formę prawną Twojej firmy wykonującej instalacje

Pierwszym krokiem w procesie zakładania własnej firmy jest podjęcie decyzji co do formy prawnej, w jakiej chcesz prowadzić swoją działalność gospodarczą. Firmę wykonującą instalację możesz prowadzić w formie:

 • zarobkowej działalności nierejestrowej - z tej formy możesz korzystać dopóki przychody z Twojej firmy nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. jest to kwota 1 125 zł), a ponadto nie powadziłeś do tej pory żadnej innej działalności gospodarczej lub prowadziłeś, ale przed 30 kwietnia 2017 r. została ona wykreślona z ewidencji przedsiębiorców. Skorzystanie z działalności nierejestrowej oznacza równocześnie mniej obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Nie musisz przede wszystkim:
  • zgłaszać działalności do ewidencji przedsiębiorców, Głównego Urzędu Statystycznego i urzędu skarbowego
  • płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne
  • płacić zaliczek na podatek
  • prowadzić księgowości
 • zarejestrowanej działalności gospodarczej w formie:
 • jednoosobowej działalności gospodarczej - jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Z chwilą wpisu działalności do CEIDG stajesz się przedsiębiorcą posiadającym zdolność prawną i do czynności prawnych, a także zdolność sądową i procesową. Do założenia tego typu firmy nie musisz sporządzać żadnych umów ani wnosić kapitału. Wystarczy zarejestrowanie działalności gospodarczej. Jako jednoosobowy przedsiębiorca odpowiadasz za zobowiązania swojej firmy całym swoim majątkiem.
 • spółki cywilnej - jest to najprostsza forma prowadzenia biznesu ze wspólnikiem. Jako, że nie posiada ona osobowości prawnej, podmiotem jej zobowiązań są wspólnicy, którzy są za nie odpowiedzialni całym swoim majątkiem. Do powstania spółki cywilnej konieczne jest zawarcie umowy spółki cywilnej. Następnie wspólnicy muszą zarejestrować się w CEIDG jako przedsiębiorcy, zaznaczając w formularzu udział w spółce cywilnej.
 • spółki jawnej - to spółka handlowa, która nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. Oznacza to, że spółka występuje w obrocie prawnym jako samodzielny podmiot, który reprezentują jej wspólnicy. Do założenia spółki konieczne jest zawarcie umowy spółki, a następnie zarejestrowanie jej w KRS. Wspólnicy spółki odpowiadają za jej zobowiązania dopiero wtedy, gdy majątek spółki nie wystarczył na pokrycie należnych długów.
 • spółki komandytowej - tak samo jak spółka jawna, spółka komandytowa ma zdolność prawną. Tworzy ją co najmniej dwie osoby, z których jedna jest komplementariuszem (odpowiada za zobowiązania tak jak wspólnik spółki jawnej), a druga jest komandytariuszem - odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Do założenia spółki nie potrzeba kapitału początkowego, ale konieczne jest zawarcie umowy spółki i zarejestrowanie jej w KRS. Spółkę reprezentują i prowadzą jej sprawy komplementariusze.
 • spółki komandytowo-akcyjnej - jest to spółka, którą tworzy co najmniej dwie osoby, z których jedna jest komplementariuszem, a druga akcjonariuszem. Do założenia tego typu spółki wymagany jest kapitał początkowy w wysokości co najmniej 50 000 zł, umowa spółki oraz rejestracja w KRS.
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to spółka kapitałowa, która posiada osobowość prawną. Oznacza to, że spółka jako podmiot występuje samodzielnie w obrocie działając przez swoje organy. Spółka sama odpowiada za swoje zobowiązania. Do jej założenia wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 zł, umowa założycielska oraz rejestracja w KRS.
 • spółki akcyjnej - również jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną. Kapitał zakładowy do zawiązania spółki wynosi minimum 100 000 zł, dlatego też jest to forma prawna polecana firmom, które planują wejście na giełdę.

Krok 2. Forma opodatkowania Twojej działalności

Gdy wybierzesz już formę prawną swojej działalności, czas na podjęcie decyzji co do tego, w jakiej formie chcesz opodatkować dochody swojej firmy. W firmie wykonującej instalacje możesz wybrać jedną z następujących form opodatkowania:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - jest to podstawowa forma opodatkowania dochodów, która obowiązuje każdego, kto nie złoży oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania. Opodatkowanie skalą podatkową polega na opłacaniu podatku według dwóch stawek - 17% (dla dochodów poniżej 85 528 zł w ciągu roku) i 32% (dla nadwyżki od dochodów powyżej 85 528 zł). Wybierając tę formę opodatkowania możesz skorzystać z licznych ulg podatkowych oraz rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Podatek liniowy - jest to forma opodatkowania, która polega na stosowaniu stałej stawki podatkowej w wysokości 19% (stan na 2020 r.) bez względu na wysokość osiągniętych dochodów. Podatek liniowy możesz zastosować tylko wtedy, jeżeli czynności wykonywane w Twojej działalności nie wykonujesz na rzecz swojego byłego pracodawcy, u którego wykonywałeś te same czynności. Forma ta ograniczona jest jednak w ulgach podatkowych - możesz jedynie odliczyć składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - to uproszczona forma opodatkowania, w której podatek opłacany jest od uzyskiwanych przychodów (nie odlicza się więc kosztów jego uzyskania). Stawka podatku jest uzależniona od rodzaju działalności gospodarczej. W przypadku firm wykonujących instalacje stawka ryczałtu wynosi 8,5% od przychodów ze świadczenia usług.

Karta podatkowa - jest to najprostsza forma opłacania podatku dochodowego. Jego wysokość jest ustalana przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie rodzaju wykonywanej działalności i liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzisz firmę. Decyzja ta wydawana jest na każdy rok oddzielnie.

W przypadku gdy zdecydujesz się na prowadzenie firmy wykonującej instalacje w formie spółki z o.o., spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej, dochody uzyskiwane z działalności będą dodatkowo opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Wówczas dochody spółki są w pierwszej kolejności opodatkowane są podatkiem CIT, które następnie można podzielić między wspólników. Później wspólnicy od uzyskanych dochodów muszą zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

Krok 3. Wybierz odpowiednie kody PKD opisujące Twoją działalność

Składając wniosek o wpis działalności gospodarczej do właściwego rejestru, jesteś zobowiązany do podania kodów PKD, które opisują obszar działalności Twojej firmy. We wniosku podaje się jeden kod główny, który określa przeważającą działalność oraz kody dodatkowe. Powinny one opisywać tylko taką działalność, którą faktycznie zamierzasz wykonywać. W razie rozszerzenia działalności, kody PKD możesz zaktualizować.

Kody PKD, których możesz użyć, jeżeli chcesz założyć firmę wykonującą instalacje elektryczne:

 • PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • PKD 95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
 • PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • PKD 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznego
 • Dla firmy wykonującej instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne użyj kodu PKD 43.22.Z.

Krok 4. Wybierz odpowiednią dla siebie opcję księgowości

Kolejną decyzją jaką musisz podjąć jeszcze przez zarejestrowaniem działalności gospodarczej, jest wybór odpowiedniej opcji księgowości dla swojej firmy wykonującej instalacje. Chodzi przede wszystkim o formę, w jakiej chcesz tą księgowość prowadzić oraz czy chcesz to robić sam, czy powierzyć to zadanie wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Księgowość w swojej firmie możesz prowadzić w sposób tradycyjny. Możesz to robić samodzielnie, jednak wiąże się to z poświęceniem na to swojego wolnego czasu oraz ryzykiem pomyłki, szczególnie wtedy jeżeli nie do końca się na tym znasz i dopiero zaczynasz swoją przygodę z przedsiębiorczością. Z tego względu wielu przedsiębiorców decyduje się na powierzenie księgowości biuru rachunkowemu, którego usługi sprowadzają się głównie do:

 • wystawiania i przechowywania faktur
 • prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenia ewidencji i rejestrów
 • sporządzania deklaracji podatkowych
 • prowadzenia rozliczeń pracowniczych
 • kontaktu z urzędami

Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem wśród wielu przedsiębiorców jest prowadzenie księgowości online. Współpraca z biurem rachunkowym online polega na przekazywaniu dokumentów księgowych przez Internet. Masz do nich ciągły dostęp, a ponadto wiele czynności możesz wykonywać samodzielnie za pomocą prostych programów księgowych - na przykład wystawianie faktur, obliczanie zaliczek na podatek czy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Biuro rachunkowe sprawdza jedynie poprawność uzupełnianych przez Ciebie dokumentów.

Decyzje co do księgowości warto podjąć jeszcze przez formalnym założeniem firmy, ponieważ we wniosku rejestracyjnym musisz wpisać miejsce, gdzie będzie przechowywana dokumentacja Twojej firmy.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG lub KRS

Najważniejszym krokiem w rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy wykonującej instalacje jest jej rejestracja w odpowiedniej ewidencji.

Jeżeli jako formę prawną swojej firmy wybrałeś jednoosobową działalność gospodarczą, podlega ona wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek o wpis jest bezpłatny i składa się go na urzędowym formularzu w jeden z następujących sposobów:

 • bezpośrednio do CEIDG za pomocą strony internetowej CEIDG,
 • osobiście w wybranym urzędzie gminy, gdzie tradycyjny wniosek zostanie przekształcony na wniosek elektroniczny,
 • wysłanie pocztą podpisanego wniosku CEIDG-1 (podpis musi być poświadczony notarialnie).

Nie musisz składać wniosku o wpis do CEIDG, jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie działalności nierejestrowanej.

Natomiast jeżeli zdecydujesz się na założenie spółki handlowej, musisz zarejestrować ją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w rejestrze przedsiębiorców. W tym celu musisz złożyć wniosek na urzędowym formularzu (dla każdej spółki jest inny formularz z uwagi na różne dane wymagane do założenia spółki) osobiście w sądzie rejestrowym lub przez Internet. Wpis do KRS podlega opłacie - za wpis oraz jego ogłoszenie.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe dla swojej firmy wykonującej instalacje

Ostatnim krokiem w zakładaniu własnej firmy wykonującej instalacje jest założenie firmowego konta bankowego. Co prawda przepisy nie nakazują wprost, że musisz posiadać oddzielny rachunek firmowy dla swojej firmy. Możesz więc posługiwać się dla celów firmowych rachunkiem indywidualnym, jednak tylko wtedy, jeżeli jesteś jego jedynym właścicielem.

Konta firmowego musisz obowiązkowo używać, gdy:

 • stroną transakcji, której dotyczy płatność jest inny przedsiębiorca lub instytucja skarbowa,
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł - bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Do założenia konta bankowego dla firmy większość banków wymaga dostarczenia zaświadczenia o wpisie do CEDIG, dowodu osobistego oraz pieczątki firmowej. Natomiast w przypadku konta firmowego dla spółki handlowej bank będzie chciał dostarczenia aktu zawiązania spółki oraz zaświadczenia o nadaniu numeru REGON oraz odpisu KRS.

Otworzenie rachunku bankowego dla Twojej firmy musisz zgłosić w CEIDG w ciągu 7 dni od dokonania zmiany. CEIDG zmiany numeru rachunku przekaże do urzędu skarbowego i ZUS. Zmiany we wpisie możesz dokonać za pomocą wniosku o zmianę wpisu w CEIDG. Jeżeli prowadzisz spółkę cywilną, informację o rachunku złóż na formularzu NIP-2. Natomiast w przypadku gdy prowadzisz spółkę wpisaną w KRS, zgłoszenia aktualizacyjnego dokonasz na formularzu NIP-8.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych kwiecień 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: