Jak założyć firmę wykonującą instalacje?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-13  |  Średni czas czytania: 07:22
erp-xt
Firmy wykonujące instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe czy klimatyzacyjne przeżywają na rynku swój rozkwit z uwagi na ciągłe zapotrzebowanie ich usług. Marzysz o własnej firmie działającej w takim zakresie, ale nie wiesz od czego zacząć? W tym artykule przeczytasz o tym jak założyć firmę wykonującą instalacje.
Jak założyć firmę wykonującą instalacje?

Na czym polega działalność firmy wykonującej instalacje?

Firma wykonująca instalacje może dotyczyć wykonywania usług w zakresie instalacji:

 • elektrycznych,
 • wodno-kanalizacyjnych,
 • cieplnych,
 • gazowych,
 • klimatyzacyjnych.

Zakład elektryczny to firma, która najczęściej oferuje swoje usługi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Firma oferująca tego typu usługi zajmuje się przede wszystkim więc:

 • zakładaniem instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, urzędach i obiektach przemysłowych,
 • oświetlaniem ulic, terenów i obiektów,
 • budową i naprawą rozdzielnic niskiego i średniego napięcia,
 • przyłączami kablowymi oraz przewodowymi,
 • tworzeniem stacji transformatorowo-rozdzielczych,
 • konserwacją instalacji elektrycznych,
 • usuwaniem awarii instalacji elektrycznych,
 • sprawdzaniem parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • badaniem rezystancji izolacji,
 • skuteczność ochrony.

Natomiast wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii polegających na budowie, a także budowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego.

Oferta firmy wykonującej instalacje może być skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i przemysłowych.

Wymagania wstępne do założenia firmy wykonującej instalacje

Świadczenie usług instalacyjnych nie jest działalnością regulowaną, co oznacza, że do otworzenia firmy trudniącej się tego typu usługami, nie potrzebujesz żadnej licencji, zezwolenia, koncesji, czy wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Wyjątek od tej reguły stanowią zakłady elektryczne, które zajmują się instalacjami urządzeń elektroenergetycznych lub obsługą urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1KV lub mocy powyżej 20 KW. Jeżeli w swojej firmie chcesz wykonywać takie usługi, musisz posiadać kwalifikacje do wykonywania takich prac, które potwierdza świadectwo kwalifikacyjne. Jeżeli samodzielnie zajmujesz się eksploatacją tych urządzeń oraz instalacji i wykonujesz usługi na rzecz konsumentów, mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców - kwalifikacje te musisz sprawdzać co 5 lat.

Sprawdzanie kwalifikacji polega na zdaniu egzaminu i uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, które wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji podzielone są na trzy grupy:

 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji musisz złożyć do wybranego stowarzyszenia naukowo-technicznego, przy którym powołano komisję kwalifikacyjną właściwą w zakresie uprawnień, które chcesz sprawdzić. Z wnioskiem tym musisz wystąpić przed przystąpieniem do samodzielnego wykonywania prac w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wymagających posiadania kwalifikacji. Następnie komisja kwalifikacyjna organizuje egzamin, który jest ustny i ma za zadanie sprawdzić, czy masz wiedzę w zakresie pracy na stanowiskach eksploatacji albo dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów czy montażu określonych instalacji. Jeżeli przejdziesz egzamin pozytywnie, komisja kwalifikacyjna wyda Ci świadectwo kwalifikacyjne. Koszt sprawdzenia kwalifikacji wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia, a więc w roku 2019 jest to 225 zł.

Jak założyć firmę wykonującą instalacje w 6 krokach?

Wiesz już na czym polega działalność firmy wykonującej instalacje oraz jakie wymagania musisz spełnić, aby móc założyć taką działalność gospodarczą. W tej części artykułu dowiesz się jak założyć własną firmę w 6 krokach.

Krok 1. Wybierz formę prawną Twojej firmy wykonującej instalacje

Pierwszym krokiem w procesie zakładania własnej firmy jest podjęcie decyzji co do formy prawnej, w jakiej chcesz prowadzić swoją działalność gospodarczą. Firmę wykonującą instalację możesz prowadzić w formie:

 • zarobkowej działalności nierejestrowej - z tej formy możesz korzystać dopóki przychody z Twojej firmy nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. jest to kwota 1 125 zł), a ponadto nie powadziłeś do tej pory żadnej innej działalności gospodarczej lub prowadziłeś, ale przed 30 kwietnia 2017 r. została ona wykreślona z ewidencji przedsiębiorców. Skorzystanie z działalności nierejestrowej oznacza równocześnie mniej obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Nie musisz przede wszystkim:
  • zgłaszać działalności do ewidencji przedsiębiorców, Głównego Urzędu Statystycznego i urzędu skarbowego
  • płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne
  • płacić zaliczek na podatek
  • prowadzić księgowości
 • zarejestrowanej działalności gospodarczej w formie:
 • jednoosobowej działalności gospodarczej - jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Z chwilą wpisu działalności do CEIDG stajesz się przedsiębiorcą posiadającym zdolność prawną i do czynności prawnych, a także zdolność sądową i procesową. Do założenia tego typu firmy nie musisz sporządzać żadnych umów ani wnosić kapitału. Wystarczy zarejestrowanie działalności gospodarczej. Jako jednoosobowy przedsiębiorca odpowiadasz za zobowiązania swojej firmy całym swoim majątkiem.
 • spółki cywilnej - jest to najprostsza forma prowadzenia biznesu ze wspólnikiem. Jako, że nie posiada ona osobowości prawnej, podmiotem jej zobowiązań są wspólnicy, którzy są za nie odpowiedzialni całym swoim majątkiem. Do powstania spółki cywilnej konieczne jest zawarcie umowy spółki cywilnej. Następnie wspólnicy muszą zarejestrować się w CEIDG jako przedsiębiorcy, zaznaczając w formularzu udział w spółce cywilnej.
 • spółki jawnej - to spółka handlowa, która nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. Oznacza to, że spółka występuje w obrocie prawnym jako samodzielny podmiot, który reprezentują jej wspólnicy. Do założenia spółki konieczne jest zawarcie umowy spółki, a następnie zarejestrowanie jej w KRS. Wspólnicy spółki odpowiadają za jej zobowiązania dopiero wtedy, gdy majątek spółki nie wystarczył na pokrycie należnych długów.
 • spółki komandytowej - tak samo jak spółka jawna, spółka komandytowa ma zdolność prawną. Tworzy ją co najmniej dwie osoby, z których jedna jest komplementariuszem (odpowiada za zobowiązania tak jak wspólnik spółki jawnej), a druga jest komandytariuszem - odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Do założenia spółki nie potrzeba kapitału początkowego, ale konieczne jest zawarcie umowy spółki i zarejestrowanie jej w KRS. Spółkę reprezentują i prowadzą jej sprawy komplementariusze.
 • spółki komandytowo-akcyjnej - jest to spółka, którą tworzy co najmniej dwie osoby, z których jedna jest komplementariuszem, a druga akcjonariuszem. Do założenia tego typu spółki wymagany jest kapitał początkowy w wysokości co najmniej 50 000 zł, umowa spółki oraz rejestracja w KRS.
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to spółka kapitałowa, która posiada osobowość prawną. Oznacza to, że spółka jako podmiot występuje samodzielnie w obrocie działając przez swoje organy. Spółka sama odpowiada za swoje zobowiązania. Do jej założenia wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 zł, umowa założycielska oraz rejestracja w KRS.
 • spółki akcyjnej - również jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną. Kapitał zakładowy do zawiązania spółki wynosi minimum 100 000 zł, dlatego też jest to forma prawna polecana firmom, które planują wejście na giełdę.

Krok 2. Forma opodatkowania Twojej działalności

Gdy wybierzesz już formę prawną swojej działalności, czas na podjęcie decyzji co do tego, w jakiej formie chcesz opodatkować dochody swojej firmy. W firmie wykonującej instalacje możesz wybrać jedną z następujących form opodatkowania:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - jest to podstawowa forma opodatkowania dochodów, która obowiązuje każdego, kto nie złoży oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania. Opodatkowanie skalą podatkową polega na opłacaniu podatku według dwóch stawek - 17% (dla dochodów poniżej 85 528 zł w ciągu roku) i 32% (dla nadwyżki od dochodów powyżej 85 528 zł). Wybierając tę formę opodatkowania możesz skorzystać z licznych ulg podatkowych oraz rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Podatek liniowy - jest to forma opodatkowania, która polega na stosowaniu stałej stawki podatkowej w wysokości 19% (stan na 2020 r.) bez względu na wysokość osiągniętych dochodów. Podatek liniowy możesz zastosować tylko wtedy, jeżeli czynności wykonywane w Twojej działalności nie wykonujesz na rzecz swojego byłego pracodawcy, u którego wykonywałeś te same czynności. Forma ta ograniczona jest jednak w ulgach podatkowych - możesz jedynie odliczyć składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - to uproszczona forma opodatkowania, w której podatek opłacany jest od uzyskiwanych przychodów (nie odlicza się więc kosztów jego uzyskania). Stawka podatku jest uzależniona od rodzaju działalności gospodarczej. W przypadku firm wykonujących instalacje stawka ryczałtu wynosi 8,5% od przychodów ze świadczenia usług.

Karta podatkowa - jest to najprostsza forma opłacania podatku dochodowego. Jego wysokość jest ustalana przez naczelnika urzędu skarbowego na podstawie rodzaju wykonywanej działalności i liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzisz firmę. Decyzja ta wydawana jest na każdy rok oddzielnie.

W przypadku gdy zdecydujesz się na prowadzenie firmy wykonującej instalacje w formie spółki z o.o., spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej, dochody uzyskiwane z działalności będą dodatkowo opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Wówczas dochody spółki są w pierwszej kolejności opodatkowane są podatkiem CIT, które następnie można podzielić między wspólników. Później wspólnicy od uzyskanych dochodów muszą zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

Krok 3. Wybierz odpowiednie kody PKD opisujące Twoją działalność

Składając wniosek o wpis działalności gospodarczej do właściwego rejestru, jesteś zobowiązany do podania kodów PKD, które opisują obszar działalności Twojej firmy. We wniosku podaje się jeden kod główny, który określa przeważającą działalność oraz kody dodatkowe. Powinny one opisywać tylko taką działalność, którą faktycznie zamierzasz wykonywać. W razie rozszerzenia działalności, kody PKD możesz zaktualizować.

Kody PKD, których możesz użyć, jeżeli chcesz założyć firmę wykonującą instalacje elektryczne:

 • PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • PKD 95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
 • PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • PKD 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznego
 • Dla firmy wykonującej instalacje wodno-kanalizacyjne, cieplne, gazowe i klimatyzacyjne użyj kodu PKD 43.22.Z.

Krok 4. Wybierz odpowiednią dla siebie opcję księgowości

Kolejną decyzją jaką musisz podjąć jeszcze przez zarejestrowaniem działalności gospodarczej, jest wybór odpowiedniej opcji księgowości dla swojej firmy wykonującej instalacje. Chodzi przede wszystkim o formę, w jakiej chcesz tą księgowość prowadzić oraz czy chcesz to robić sam, czy powierzyć to zadanie wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Księgowość w swojej firmie możesz prowadzić w sposób tradycyjny. Możesz to robić samodzielnie, jednak wiąże się to z poświęceniem na to swojego wolnego czasu oraz ryzykiem pomyłki, szczególnie wtedy jeżeli nie do końca się na tym znasz i dopiero zaczynasz swoją przygodę z przedsiębiorczością. Z tego względu wielu przedsiębiorców decyduje się na powierzenie księgowości biuru rachunkowemu, którego usługi sprowadzają się głównie do:

 • wystawiania i przechowywania faktur
 • prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenia ewidencji i rejestrów
 • sporządzania deklaracji podatkowych
 • prowadzenia rozliczeń pracowniczych
 • kontaktu z urzędami

Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem wśród wielu przedsiębiorców jest prowadzenie księgowości online. Współpraca z biurem rachunkowym online polega na przekazywaniu dokumentów księgowych przez Internet. Masz do nich ciągły dostęp, a ponadto wiele czynności możesz wykonywać samodzielnie za pomocą prostych programów księgowych - na przykład wystawianie faktur, obliczanie zaliczek na podatek czy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Biuro rachunkowe sprawdza jedynie poprawność uzupełnianych przez Ciebie dokumentów.

Decyzje co do księgowości warto podjąć jeszcze przez formalnym założeniem firmy, ponieważ we wniosku rejestracyjnym musisz wpisać miejsce, gdzie będzie przechowywana dokumentacja Twojej firmy.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Praktycznie każdy program do wystawiania faktur online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
iFirma 0 zł do 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl
COMARCH ERP XT od 11 zł/mc za moduł Faktury do 36 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
inFakt Abonament od 0 zł do 12 zł/mc Dane pobierane z listy klientów i wyszukiwanie nowych przez nr NIP Faktury nielimitowane Ograniczenia w edytowaniu wydrukowanych faktur Tak Intuicyjna, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie Android Integracja tylko z wewnętrznymi systemami Kontakt z zespołem księgowym i technicznym przez 7 dni w tygodniu od godziny 7 do 22 Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie w języku angielskim, polskim lub dwujęzycznym Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna inFakt.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie inFakt otrzymasz 10% rabatu na pierwszą płatność za jedną z usług inFakt.

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG lub KRS

Najważniejszym krokiem w rozpoczęciu prowadzenia własnej firmy wykonującej instalacje jest jej rejestracja w odpowiedniej ewidencji.

Jeżeli jako formę prawną swojej firmy wybrałeś jednoosobową działalność gospodarczą, podlega ona wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek o wpis jest bezpłatny i składa się go na urzędowym formularzu w jeden z następujących sposobów:

 • bezpośrednio do CEIDG za pomocą strony internetowej CEIDG,
 • osobiście w wybranym urzędzie gminy, gdzie tradycyjny wniosek zostanie przekształcony na wniosek elektroniczny,
 • wysłanie pocztą podpisanego wniosku CEIDG-1 (podpis musi być poświadczony notarialnie).

Nie musisz składać wniosku o wpis do CEIDG, jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie działalności nierejestrowanej.

Natomiast jeżeli zdecydujesz się na założenie spółki handlowej, musisz zarejestrować ją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w rejestrze przedsiębiorców. W tym celu musisz złożyć wniosek na urzędowym formularzu (dla każdej spółki jest inny formularz z uwagi na różne dane wymagane do założenia spółki) osobiście w sądzie rejestrowym lub przez Internet. Wpis do KRS podlega opłacie - za wpis oraz jego ogłoszenie.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe dla swojej firmy wykonującej instalacje

Ostatnim krokiem w zakładaniu własnej firmy wykonującej instalacje jest założenie firmowego konta bankowego. Co prawda przepisy nie nakazują wprost, że musisz posiadać oddzielny rachunek firmowy dla swojej firmy. Możesz więc posługiwać się dla celów firmowych rachunkiem indywidualnym, jednak tylko wtedy, jeżeli jesteś jego jedynym właścicielem.

Konta firmowego musisz obowiązkowo używać, gdy:

 • stroną transakcji, której dotyczy płatność jest inny przedsiębiorca lub instytucja skarbowa,
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł - bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Do założenia konta bankowego dla firmy większość banków wymaga dostarczenia zaświadczenia o wpisie do CEDIG, dowodu osobistego oraz pieczątki firmowej. Natomiast w przypadku konta firmowego dla spółki handlowej bank będzie chciał dostarczenia aktu zawiązania spółki oraz zaświadczenia o nadaniu numeru REGON oraz odpisu KRS.

Otworzenie rachunku bankowego dla Twojej firmy musisz zgłosić w CEIDG w ciągu 7 dni od dokonania zmiany. CEIDG zmiany numeru rachunku przekaże do urzędu skarbowego i ZUS. Zmiany we wpisie możesz dokonać za pomocą wniosku o zmianę wpisu w CEIDG. Jeżeli prowadzisz spółkę cywilną, informację o rachunku złóż na formularzu NIP-2. Natomiast w przypadku gdy prowadzisz spółkę wpisaną w KRS, zgłoszenia aktualizacyjnego dokonasz na formularzu NIP-8.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

-->
Bank Koszty prowadzenia konta Koszty utrzymania karty Wypłaty z bankomatów krajowych Opłata za przelewy krajowe Bonus dodatkowe usługi -
Firmowe konto bankowe w Nest Bank
Nest Bank
BIZNest Konto
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w promocji do 400 zł dla Twojej firmy + terminal za 0 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

PEKAO Konto Przekorzystne Biznes
Bank Pekao
Konto Przekorzystne Biznes
0 zł
jeśli w mc-u zrobiłeś przelew do ZUS/US lub miałeś wpływ min. 2000 zł lub zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala Pekao lub opłacisz 1 ratę leasingu w Pekao Leasing, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą na min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Pekao i 2 pierwsze wypłaty/mc z pozostałych, kolejne wypłaty z pozostałych 2%, min. 5 zł
0 zł
dla przelewów wewnętrznych oraz 15 darmowych przelewów do innych banków, pozostałe 1,50 zł/szt.
do 1000 zł premii, weź udział w loterii i wygraj samochód BMW i3 Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna

Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem darmowe jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł, jeśli nie to opłata 25 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem jeśli wykonasz płatności kartą min. 400 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Santander, pozostałe bankomaty - 3,5%, min. 5 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem 15 przelewów/mc, każdy kolejny 1 zł
do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji, 400 zł premii za terminal płatniczy w promocji Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w Alior Bank
Alior Bank
iKonto Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo na koncie wyniesie min. 1000 zł, jeśli nie to opłata 15 zł
0 zł
jeśli zrobisz min. 4 transakcje kartą w miesiącu, jeśli nie to opłata 8 zł
0 zł
dla bankomatów Alior Bank,
pozostałe bankomaty 5 pierwszych wypłat, każda następna 2 zł
0 zł w ciągu roku można uzyskać premię do 1500 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

Bank Millenium - Konto Mój Biznes
Bank Millenium
Konto Mój Biznes
0 zł
przez 24 miesiące dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu”. Szczegóły i regulamin dostępny po kliknięciu przycisku Sprawdź.
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 500 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Banku Millennium, 1 zł bankomaty Santander Bank Polska i Planet Cash, pozostałe 3,5% prowizji min. 5 zł
0 zł
dla pierwszych 20 przelewów, kolejne 1 zł – dotyczy przelewów zlecanych w Millenecie/aplikacji mobilnej
Do 700 zł premii, dla nowych Klientów, którzy do 31 sierpnia 2021 r. skorzystają z promocji „Zyskaj 700 zł z letnią promocją Konta Mój Biznes”. 0 zł za konta walutowe dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu.” Szczegóły i regulaminy promocji dostępne po kliknięciu przycisku Sprawdź. Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

Bank ad
Firmowe konto bankowe w mBank
mBank
mBIZNES Standard
0 zł
bezpłatne przez 2 lata, potem 9 zł (0 zł jeśli zrobisz 1 przelew do ZUS/mc)
0 zł
brak opłat przez 2 lata, potem 5 zł
0 zł
bezpłatnie bankomaty mBank, Santander, Planet Cash, Euronet (wypłata min. 100 zł), pozostałe bankomaty - 3%, min. 5 zł
0 zł
bezpłatne przelewy przez 2 lata
mPlatforma Walutowa mNawigacja Finansowa platforma mikroFirmy.pl Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w ING
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów ING, Planet Cash i 1 wypłata /mc w pozostałych, kolejne wypłaty 2,5 zł
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 0,90 zł
możliwość zadłużenia konta do 200 000 zł; można zyskać 100 zł za otwarcie konta Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka jawna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka partnerska korzystająca z uproszczonych metod księgowości, wspólnota mieszkaniowa

BNP Paribas - Konto Otwarte na Biznes
BNP Paribas
Konto Otwarte na Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo rachunku wynosi min. 3 000 zł/mc lub suma wpływów wynosi min. 20 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 700 zł/mc lub wpływy wyniosły powyżej 100 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł dla wpływy poniżej 20 000 zł/mc, 3,50 zł dla wpływy 20 000 do 100 000 zł/mc
0 zł
dla bankomatów BNP Paribas, pozostałe bankomaty 1,5% min. 5 zł
0 zł
- Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Zakładanie

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
eBook: Jak założyć własną firmę

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2020 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: