Jak założyć firmę szkoleniową?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-12  |  Średni czas czytania: 10:27
erp-xt
Pracodawcy w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników często proponują im różne szkolenia przez co coraz chętniej korzystają z usług firm szkoleniowych. Dzięki temu zapotrzebowanie na szkolenia wzrasta, a branża się rozwinąć. Chcesz prowadzić własną firmę? W tym artykule dowiesz się jak założyć firmę szkoleniową.
Jak założyć firmę szkoleniową?

Na czym polega działalność firmy szkoleniowej?

System szkolnictwa w Polsce dzieli się na część publiczną, do której zaliczane są szkoły i placówki publiczne, oraz część niepubliczną. W części niepublicznej działalność gospodarczą stanowi jedynie działalność oświatowa inna niż prowadzenie szkoły lub placówki albo ich zespołu. Chodzi tutaj przede wszystkim o działalność oświatową, do której zalicza się wszelkiego rodzaju szkolenia uzupełniające, poszerzające lub zmieniające profil posiadanego wykształcenia.

Szkolenia można podzielić na:

 • szkolenia miękkie - pozwalają na zdobycie umiejętności takich jak poszukiwanie pracy, radzenia sobie ze stresem czy trudnym klientem;
 • szkolenia twarde - dotyczą zagadnień, które powinny dawać już konkretną umiejętność zawodową.

Coraz popularniejszą formą szkoleń są szkolenia on-line, które realizowane są za pośrednictwem platformy e-learningowej zamieszczonej na stronie internetowej firmy szkoleniowej. Szkolenia za pomocą platformy polegają na tym, że uczestnik po opłaceniu dostępu do bazy otrzymuje login oraz hasło, za pomocą których loguje się na stronie, przez co otrzymuje możliwość odsłuchania wykładu, wykonania ćwiczeń czy skorzystanie z materiałów dydaktycznych. Szkolenia takie najczęściej kończą się testem.

Wymagania wstępne do założenia firmy szkoleniowej

Chcąc założyć własną firmę szkoleniową, na początku sprawdź jakie wymagania musisz do tego spełniać, abyś mógł założyć działalność gospodarczą w tym zakresie.

Firma szkoleniowa a działalność regulowana

Większość firm szkoleniowych nie zalicza się do działalności regulowanej. Oznacza to, że w większości firm tego typu nie będziesz potrzebował spełnienia szczegółowych warunków, ani starać się o koncesje, zezwolenia czy licencje. W zakresie tym istnieją jednak liczne wyjątki:

Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin - obejmują one:

 • doradztwo dotyczące środków ochrony roślin,
 • stosowanie środków ochrony roślin,
 • badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony,
 • integrowaną produkcję roślin.

Jeżeli chcesz prowadzić szkolenia w tym zakresie, musisz złożyć wniosek o wpis do rejestru jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Sprawę możesz załatwić w wojewódzkim inspektoracie ochrony roślin i nasiennictwa. Koszt wpisu to 616 zł.

Akredytacja na prowadzenie studiów na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo - jeżeli prowadzisz szkołę, możesz złożyć wniosek o przyznanie akredytacji. Aby ją uzyskać, musisz zapewnić:

 • sposób realizacji programu kształcenia,
 • kadrę prowadzącą kształcenie,
 • bazę dydaktyczną, w tym kształcenia klinicznego,
 • wewnętrzny system oceny jakości kształcenia.

Jeżeli starasz się o akredytację po raz pierwszy, złóż wniosek nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji. Później, gdy będziesz starał się o następną akredytację, złóż wniosek nie później niż 3 miesiące przed upływem czasu, na jaki otrzymałeś akredytację.

Wniosek o przyznanie akredytacji składa się do Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa). Wysokość opłaty wynosi 7 518, 74 zł. Akredytację otrzymasz na okres od 3 do 5 lat, a na potwierdzenie decyzji akredytacyjnej otrzymasz certyfikat od Ministra Zdrowia, za który trzeba zapłacić 1 790, 18 zł.

Akredytację otrzymasz po wizycie w Twojej placówce, podczas której sprawdzany jest przebieg i warunki realizacji procesu dydaktycznego. W trakcie wizytacji jesteś obowiązany do udostępnienia wszelkich potrzebnych dokumentów i udzielenia koniecznych wyjaśnień. Przedstawiciele krajowej rady ocenią, czy spełniasz określone standardy kształcenia, które obejmują:

 • wdrożenie i realizację programu kształcenia,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • infrastrukturę szkoły, w tym wyposażenie niezbędne do realizacji założonych celów kształcenia,
 • kwalifikacje kadry do prowadzenia zajęć,
 • kontrolę efektów kształcenia,
 • prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej,
 • monitorowanie karier zawodowych absolwentów szkoły w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - aby prowadzić ośrodek szkolenia kierowców musisz spełniać następujące wymagania:

 1. musisz prowadzić działalność gospodarczą,
 2. nie możesz być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 3. powinieneś posiadać uprawnienia instruktora nauki jazdy oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców,
 4. musisz posiadać przystosowaną salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy.

Sala wykładowa powinna mieć powierzchnię nie mniejszą niż 25m2 i być wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu. Sala powinna mieścić co najmniej 10 osób, być odpowiednio oświetlona, ogrzewana i przewietrzana oraz być odizolowana od innych pomieszczeń. Salę wykładową musisz wyposażyć w pomoce dydaktyczne, a co najmniej:

 • tablicę do pisania,
 • makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze,
 • tablice podglądowe.

Pomieszczenie biurowe powinno być oznaczone przez wskazanie nazwy, adresu oraz godzin pracy ośrodka szkolenia kierowców oraz umożliwiać obsługę osób i przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzonymi szkoleniami.

Plac manewrowy powinien mieć nawierzchnię asfaltową, betonową albo kostkową. Powinien być wyłączony z ruchu pojazdów innych niż pojazdy szkoleniowe oraz umożliwiać wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym.

Wniosek o wpis do właściwego rejestru należy złożyć do starostwa. Możesz też złożyć go w urzędzie gminy lub miasta wskazując starostę, który prowadzi dany rejestr ośrodków szkolenia kierowców. Jeżeli spełniasz wszystkie wymagania, starostwo wpisze Cię do rejestru. Wpis podlega opłacie w wysokości 500 zł.

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych - żeby prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie, musisz spełniać następujące warunki:

 • posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem,
 • zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień lub posiadają świadectwo doradcy,
 • posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów,
 • prowadzić kursy w oparciu o ramowy program,

Ponadto kursy w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych może prowadzić podmiot, w stosunku do którego nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe i który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów (ten warunek dotyczy osoby fizycznej).

Sprawę załatwisz w urzędzie marszałkowskim. Marszałek województwa niezwłocznie przekaże do Dyrektora TDT informację o dokonaniu wpisu podmiotu prowadzącego kursy. Opłata za wpis wynosi 600 zł.

Ponadto niektóre instytucje szkoleniowe muszą być wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewódzkie urzędy pracy. Wpis taki wymagany jest od firm szkoleniowych, które ubiegają się o zlecenia na szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych (np. z Funduszu Pracy).


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Edukacja, szkolenia i doradztwo

Akredytacja kuratora oświaty

Do świadczenia usług w zakresie szkoleń może być potrzebna akredytacja kuratora oświaty właściwego dla lokalizacji firmy szkoleniowej. Możesz się o nią ubiegać, gdy prowadzisz:

 • centrum kształcenia ustawicznego,
 • centrum kształcenia praktycznego,
 • publiczny ośrodek dokształcenia i doskonalenia zawodowego,
 • niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego i praktycznego,
 • niepubliczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • firmę szkoleniową,
 • działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach ustawy - Prawo przedsiębiorców.

O akredytację możesz ubiegać się wówczas, gdy prowadzisz kształcenie w zakresie objętym akredytacją przez co najmniej rok, a Twoja firma wdraża i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacje przyznawana jest na podstawie wniosku składanego do kuratora oświaty po spełnieniu następujących warunków:

 • zapewnienie bazy wyposażonej w środki dydaktyczne,
 • zatrudnienie wykwalifikowanej kadry,
 • opracowanie i udostępnienie materiałów metodyczno-dydaktycznych.

Opłata za wydanie decyzji akredytacyjnej wynosi 1 015 zł.

Certyfikaty ukończenia szkolenia

Zazwyczaj po ukończeniu szkolenia, wydaje się jego uczestnikom certyfikaty. W tym zakresie, jako osoba prowadząca firmę szkoleniową, musisz zachować ostrożność. Niektóre certyfikaty, które dają uprawnienia osobie, która ukończyła szkolenie, wymagają zatwierdzenia przez stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli danej branży. Na przykład szkolenia z zakresu psychologii może prowadzić każdy, ale wydanie certyfikatu ukończenia takiego szkolenia wymaga rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aby otrzymać rekomendację, musisz zatrudnić psychologów wykwalifikowanych należących do stowarzyszenia.

Lokal dla firmy szkoleniowej

Do prowadzenia firmy szkoleniowej nie zawsze będziesz potrzebował lokalu. Biuro równie dobrze możesz prowadzić w swoim mieszkaniu. Jednak w niektórych rodzajach szkoleń - na przykład kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych czy szkolenia publiczne w ramach akredytacji - posiadanie lokalu będzie konieczne. Lokal nie musi być Twoją własnością. Możesz go wynająć lub wydzierżawić. Prowadzone przez Ciebie szkolenia powinny odbywać się w pomieszczeniach o odpowiednich warunkach socjalnych, bytowych oraz higienicznych. Dobrym standardem jest wyposażenie sali w takie sprzęty jak: rzutnik multimedialny, nagłośnienie czy sieć internetowa. Czasami konieczne jest zapewnienie uczestnikom szkolenia dostępu do komputerów.

Jak założyć firmę szkoleniową w 6 krokach?

Wiesz już, jakie wymagania należy spełnić aby móc założyć własną firmę szkoleniową. W tej części artykułu dowiesz się jak założyć firmę szkoleniową w 6 krokach.

Krok 1. Wybierz formę prawną działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem do założenia własnej firmy szkoleniowej jest wybór formy prawnej, w jakiej będziesz prowadził swoją działalność. Swoją firmę możesz prowadzić w jednej z następujących form prawnych:

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca posiadasz zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową i procesową. Do założenia firmy nie potrzebujesz żadnej umowy ani kapitału początkowego. W jednoosobowej działalności gospodarczej sam odpowiadasz za zobowiązania zaciągane w związku z prowadzoną działalnością oraz reprezentujesz swoją firmę.

Spółka cywilna - mogą ją utworzyć co najmniej dwie osoby. Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem. Sama spółka natomiast nie ma osobowości prawnej, ani zdolności prawnej. W jej imieniu działają wspólnicy.

Handlowa spółka osobowa - spółki te charakteryzują się tym, że nie posiadają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. Wspólnicy spółki odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką, czyli wówczas gdy majątek spółki jest niewystarczający na pokrycie długów, należności ściągane są z majątków osobistych wspólników. Do założenia spółki osobowej nie potrzeba kapitału początkowego. Firmę szkoleniową możesz założyć w formie jednej z następujących spółek osobowych:

Handlowa spółka kapitałowa - spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną. Spółka występuje jako samodzielny podmiot, dzięki czemu zostaje ograniczona rola jej wspólników. Nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki, nie reprezentują jej (spółka kapitałowa działa przez ustanowione organy). Spółkę kapitałową może założyć już jedna osoba, ale konieczny jest do tego kapitał zakładowy:

Działalności nie musisz rejestrować, jeśli nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy oraz przychody z Twojej planowanej działalności gospodarczej nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w roku 2019 wynosi 2 250 zł, a więc w działalności przychód nie może przekroczyć kwoty 1 125 zł. Prowadząc działalność nierejestrową, nie musisz:

Krok 2. Wybierz formę opodatkowania swojej firmy szkoleniowej

Gdy wybrałeś już formę prawną dla swojej firmy szkoleniowej, czas na podjęcie decyzji dotyczącej opodatkowania swojej działalności. W przypadku firmy szkoleniowej możesz wybrać jedną z dwóch form opodatkowania:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 • podatek liniowy.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - jest to podstawowa forma opodatkowania dochodów. Obowiązuje ona wtedy, gdy nie zadeklarujesz innej metody opodatkowania. W tej formie stawka podatku wynosi 17% lub 32% (po przekroczeniu dochodu w kwocie 85 528 zł). Tak obliczony podatek podlega obniżeniu o kwotę wolną od podatku. Zaletami tej formy opodatkowania jest:

 • możliwość obniżenia kwoty podatku o ulgi i odliczenia,
 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania zapłaconych składek na ubezpieczenia i składek zdrowotnych,
 • możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Podatek liniowy - opodatkowanie metodą liniową polega na zastosowaniu jednej stawki podatkowej, która wynosi 19% (stan na 2020 r.). Możesz wybrać tę formę, jeśli nie będziesz wykonywał na rzecz byłego pracodawcy tych samych czynności, które wykonywałeś u niego na etacie. Wybór tej formy wiąże z zrzeczeniem się możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz korzystania z większości ulg podatkowych.

Uwaga! Jako przedsiębiorca, który świadczy usługi edukacji pozaszkolnej, nie masz możliwości wyboru ryczałtowej formy opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej. Jedną z tych form możesz zastosować tylko wówczas, gdy wykonujesz usługi edukacyjne polegające na udzielaniu lekcji na godziny.

Podatek CIT

Podatek CIT dotyczy opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez handlowe spółki osobowe oraz spółkę komandytowo-akcyjną. Podstawą opodatkowania jest tutaj dochód przez osoby prawne, pomniejszony o koszty jego uzyskania. Możliwe jest pomniejszenie dochodu o następujące odliczenia:

 • kwota umorzonych kredytów i pożyczek (maksymalnie 20% dochodu),
 • z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (maksymalnie 10% dochodu),
 • darowizny na cele kultu religijnego (maksymalnie 10% dochodu).

Podatkiem CIT opodatkowane są dochody spółki. Dopiero po obliczeniu podatku, dochód jest dzielony do wypłacenia wspólników spółki, którzy następnie muszą zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Krok 3. Opisz swoją działalność kodami PKD

Kolejnym krokiem w zakładaniu własnej firmy szkoleniowej jest jej opisanie za pomocą kodów PKD. Służą one statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości oraz w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Kody PKD służą przed wszystkim klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru REGON.

Kody PKD określa się na etapie rejestrowania działalności gospodarczej, bowiem wpisuje się je we wniosku o wpis działalności do rejestru. Na wniosku CEIDG-1 możesz wpisać nie więcej jak 10 kodów.

Dla firmy szkoleniowej możesz wybrać spośród następujących kodów:

 • PKD 85.32.C - Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
 • PKD 85.42.A - Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
 • PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • PKD 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Krok 4. Wybierz odpowiednie biuro rachunkowe dla swojej firmy szkoleniowej

Prowadząc własną działalność gospodarczą jesteś obowiązany do prowadzenia księgowości swojej firmy, dokonywania rozliczeń dokumentów sprzedażowych oraz odprowadzania podatków. Podstawową formą prowadzenia księgowości jest Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR). Możesz ją prowadzić, jeśli roczne przychody Twojej firmy nie przekraczają 2 mln euro (netto). W oparciu o KPiR ustala się podstawę opodatkowania. Wpisy do księgi robi się na podstawie dowodów księgowych, którymi przede wszystkim są faktury, rachunki, dokumenty celne czy dowody księgowe. Natomiast w przypadku spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych i to bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

Księgowość możesz oczywiście prowadzić samodzielnie. Musisz mieć jednak świadomość, że jest to zajęcie czasochłonne i wymagające dokładności, przy czym i tak nie trudno o pomyłkę. Ponadto jako przedsiębiorca będziesz miał również wiele innych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Dlatego warto rozważyć przekazanie prowadzenia księgowości profesjonalistom.

Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest współpraca z biurem rachunkowym, która opiera się na przekazywaniu dokumentów określonego dnia w miesiącu, które są rozliczane w biurze i tam przechowywane. Biuro poinformuje Cię o wysokości podatków do zapłaty, składa za Ciebie wszelkie deklaracje oraz reprezentuje Cię w razie kontroli podatkowej. Koszty prowadzenia księgowości w takiej formie są różne i zależą najczęściej od rodzaju ewidencji jaką prowadzisz w swojej firmie - największe koszty ponosi się w przypadku pełnej księgowości.

Coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem jest internetowe biuro rachunkowe, które łączy program do fakturowania, księgowość, wystawianie umów z obsługą księgową. Współpraca z takim biurem polega na tym, że samodzielnie wprowadzasz samodzielnie do systemu, których poprawność jest sprawdzana przez biuro online.

Biuro rachunkowe warto wybrać jeszcze przez zarejestrowaniem działalności gospodarczej, bowiem we wniosku o wpis należy wskazać miejsce, w którym przechowywane będą dokumenty księgowe.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Praktycznie każdy program do wystawiania faktur online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
iFirma 0 zł do 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl
COMARCH ERP XT od 11 zł/mc za moduł Faktury do 36 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
inFakt Abonament od 0 zł do 12 zł/mc Dane pobierane z listy klientów i wyszukiwanie nowych przez nr NIP Faktury nielimitowane Ograniczenia w edytowaniu wydrukowanych faktur Tak Intuicyjna, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie Android Integracja tylko z wewnętrznymi systemami Kontakt z zespołem księgowym i technicznym przez 7 dni w tygodniu od godziny 7 do 22 Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie w języku angielskim, polskim lub dwujęzycznym Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna inFakt.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie inFakt otrzymasz 10% rabatu na pierwszą płatność za jedną z usług inFakt.

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

W Polsce działalność gospodarczą rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - w zależności od tego, jaką formę prawną działalności wybrałeś.

Rejestracji w CEIDG podlega jednoosobowa działalność gospodarcza oraz wspólnicy spółki cywilnej. Wniosek o wpis możesz złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • przez stronę internetową CEIDG - wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie internetowej CEIDG, wypełnisz formularz i podpiszesz go elektronicznie za pomocą bankowości internetowej, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym;
 • przez wypełnienie wniosku CEIDG-1 online, wydrukowanie, podpisanie i złożenie go w urzędzie - w tym przypadku nie musisz się nawet rejestrować na stronie internetowej CEIDG;
 • przez telefon - w tym przypadku należy skontaktować się z infolinią (tel. 801 055 088 lub 22 765 67 32), gdzie konsultant pomoże wypełnić Ci wniosek. Po rozmowie otrzymasz SMS z kodem, z którym należy udać się do urzędu, gdzie urzędnik wydrukuje Twój wniosek i da Ci go do podpisu;
 • osobiście - udaj się do dowolnego urzędu miasta lub gminy, wypełnij wniosek, podpisz i złóż urzędnikowi;
 • listem poleconym - wniosek możesz wypełnić w domu, a do urzędu dostarczyć go listem poleconym. W tym przypadku Twój podpis musi poświadczyć notariusz.

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna.

Rejestracji w KRS podlegają spółki handlowe. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu, którego rodzaj zależy od spółki, którą chcesz zarejestrować. Wniosek możesz złożyć:

 • tradycyjnie - na urzędowym formularzu,
 • elektronicznie - na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wpis do KRS musi być opłacony. W przypadku rejestracji tradycyjnej koszty wynoszą 500 zł za wpis oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Natomiast rejestracja online jest tańsza - jej koszty to 250 zł za wpis i 100 zł za jego ogłoszenie.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe i wyrób pieczątkę

Ostatnim krokiem w zakładaniu własnej firmy szkoleniowej jest założenie firmowego konta bankowego i wyrobienie pieczątki. Co prawda przepisy nie nakazują założenia oddzielnego konta firmowego dla działalności gospodarczej. Możesz więc posługiwać się prywatnym rachunkiem bankowym, ale jeżeli ma on tylko jednego właściciela. Jeżeli więc masz wspólne konto w banku z małżonkiem, to nie możesz się posługiwać nim do prowadzenia działalności gospodarczej.

Musisz założyć konto firmowe, jeżeli będziesz dokonywał transakcji z innymi przedsiębiorcami lub instytucjami skarbowymi oraz gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł - bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

O swoim rachunku firmowym musisz poinformować właściwy urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Musisz również zaktualizować wpis w rejestrze. Niektóre banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) umożliwiają założenie konta bankowego dla firmy jeszcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Wówczas przy rejestracji możesz od razu podać właściwy numer rachunku bankowego i nie będziesz musiał później aktualizować wpisu.

W przypadku pieczątki firmowej również nie ma prawnego obowiązku jej posiadania. Może być ona jednak przydatna, tym bardziej, że może być wymagana przy załatwianiu formalności w urzędach czy bankach. Poza tym pieczątka może Ci się przydać na co dzień w firmie, ponieważ uwiarygadnia ona dokumenty i zaoszczędzi Ci odręcznego wpisywania danych swojej firmy.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

-->
Bank Koszty prowadzenia konta Koszty utrzymania karty Wypłaty z bankomatów krajowych Opłata za przelewy krajowe Bonus dodatkowe usługi -
Firmowe konto bankowe w Nest Bank
Nest Bank
BIZNest Konto
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w promocji do 400 zł dla Twojej firmy + terminal za 0 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

PEKAO Konto Przekorzystne Biznes
Bank Pekao
Konto Przekorzystne Biznes
0 zł
jeśli w mc-u zrobiłeś przelew do ZUS/US lub miałeś wpływ min. 2000 zł lub zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala Pekao lub opłacisz 1 ratę leasingu w Pekao Leasing, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą na min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Pekao i 2 pierwsze wypłaty/mc z pozostałych, kolejne wypłaty z pozostałych 2%, min. 5 zł
0 zł
dla przelewów wewnętrznych oraz 15 darmowych przelewów do innych banków, pozostałe 1,50 zł/szt.
do 1000 zł premii, weź udział w loterii i wygraj samochód BMW i3 Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna

Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem darmowe jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł, jeśli nie to opłata 25 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem jeśli wykonasz płatności kartą min. 400 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Santander, pozostałe bankomaty - 3,5%, min. 5 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem 15 przelewów/mc, każdy kolejny 1 zł
do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji, 400 zł premii za terminal płatniczy w promocji Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w Alior Bank
Alior Bank
iKonto Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo na koncie wyniesie min. 1000 zł, jeśli nie to opłata 15 zł
0 zł
jeśli zrobisz min. 4 transakcje kartą w miesiącu, jeśli nie to opłata 8 zł
0 zł
dla bankomatów Alior Bank,
pozostałe bankomaty 5 pierwszych wypłat, każda następna 2 zł
0 zł w ciągu roku można uzyskać premię do 1500 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

Bank Millenium - Konto Mój Biznes
Bank Millenium
Konto Mój Biznes
0 zł
przez 24 miesiące dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu”. Szczegóły i regulamin dostępny po kliknięciu przycisku Sprawdź.
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 500 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Banku Millennium, 1 zł bankomaty Santander Bank Polska i Planet Cash, pozostałe 3,5% prowizji min. 5 zł
0 zł
dla pierwszych 20 przelewów, kolejne 1 zł – dotyczy przelewów zlecanych w Millenecie/aplikacji mobilnej
Do 700 zł premii, dla nowych Klientów, którzy do 31 sierpnia 2021 r. skorzystają z promocji „Zyskaj 700 zł z letnią promocją Konta Mój Biznes”. 0 zł za konta walutowe dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu.” Szczegóły i regulaminy promocji dostępne po kliknięciu przycisku Sprawdź. Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

Bank ad
Firmowe konto bankowe w mBank
mBank
mBIZNES Standard
0 zł
bezpłatne przez 2 lata, potem 9 zł (0 zł jeśli zrobisz 1 przelew do ZUS/mc)
0 zł
brak opłat przez 2 lata, potem 5 zł
0 zł
bezpłatnie bankomaty mBank, Santander, Planet Cash, Euronet (wypłata min. 100 zł), pozostałe bankomaty - 3%, min. 5 zł
0 zł
bezpłatne przelewy przez 2 lata
mPlatforma Walutowa mNawigacja Finansowa platforma mikroFirmy.pl Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w ING
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów ING, Planet Cash i 1 wypłata /mc w pozostałych, kolejne wypłaty 2,5 zł
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 0,90 zł
możliwość zadłużenia konta do 200 000 zł; można zyskać 100 zł za otwarcie konta Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka jawna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka partnerska korzystająca z uproszczonych metod księgowości, wspólnota mieszkaniowa

BNP Paribas - Konto Otwarte na Biznes
BNP Paribas
Konto Otwarte na Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo rachunku wynosi min. 3 000 zł/mc lub suma wpływów wynosi min. 20 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 700 zł/mc lub wpływy wyniosły powyżej 100 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł dla wpływy poniżej 20 000 zł/mc, 3,50 zł dla wpływy 20 000 do 100 000 zł/mc
0 zł
dla bankomatów BNP Paribas, pozostałe bankomaty 1,5% min. 5 zł
0 zł
- Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Zakładanie

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
eBook: Jak założyć własną firmę

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2020 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: