Jak założyć biuro nieruchomości?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-14  |  Średni czas czytania: 07:03
Biuro nieruchomości może okazać się dobrym pomysłem na biznes. Chcesz założyć własną firmę, ale nie wiesz w jakiej dziedzinie i w jaki sposób zacząć? W tym artykule dowiesz się jak założyć biuro nieruchomości.
Jak założyć biuro nieruchomości?

Na czym polega prowadzenie biura nieruchomości?

Prowadzenie biura nieruchomości to działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Polega ono głównie na:

 • świadczeniu odpłatnych usług, które mają na celu pomoc klientom w zakupie, sprzedaży, najmie lub dzierżawie nieruchomości,
 • weryfikowaniu stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości,
 • prezentowaniu nieruchomości,
 • doradztwie,
 • zbieraniu danych i dokumentów,
 • braniu udziału w uzgadnianiu treści umów.

Szczegółowy zakres usług pośrednika nieruchomości określają umowy zawierane z klientami. Umowa taka musi być zawarta w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Wymogi do otworzenia biura nieruchomości

Biuro nieruchomości może otworzyć praktycznie każdy. Nie potrzebujesz do tego żadnych licencji, zezwoleń ani koncesji. Jedynym warunkiem, który musisz spełnić, jest zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Jeśli chcesz zatrudniać pracowników, ubezpieczenie OC musi obejmować ewentualne szkody przez nich wyrządzone. Ubezpieczenia nie musisz wykupować od razu. Musisz je mieć przed dokonaniem pierwszej czynności związanej z pośrednictwem.

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy:

 • osób fizycznych wykonujących tę działalność,
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (nawet jeśli pośrednictwo jest tylko jednym z wielu rodzajów prowadzonej działalności),
 • wspólników w spółce cywilnej (każdego z osobna) - ponieważ sama spółka nie może zawrzeć umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie jest ważne rok, a jego minimalna suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość 25 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia. Kopię dokumentu potwierdzające zawarcie ubezpieczenia dołączaj do każdej umowy pośrednictwa zawieranej z klientami.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczone pozostaje we wspólnym pożyciu;
 • polegających na zapłacie kar umownych;
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terrorów.

Prawa pośrednika

Jako pośrednik nieruchomości w obrocie nieruchomościami przy wykonywaniu obowiązków na podstawie umowy pośrednictwa, masz prawo wglądu do:

 • ksiąg wieczystych,
 • katastru nieruchomości,
 • ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • tabel taksacyjnych i map taksacyjnych,
 • planów miejscowych, studiów uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • rejestrów cen i wartości nieruchomości,
 • rejestrów osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz prawo odrębnej własności lokalu,
 • ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
 • świadectw charakterystyki energetycznej.

Możesz pobierać z tych dokumentów odpisy, wypisy i zaświadczenia.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Wynajem i nieruchomości

Jak założyć biuro nieruchomości w 6 krokach?

Do założenia biura nieruchomości nie potrzebujesz licencji. Oznacza to, że bez czekania na urzędowe decyzje możesz w każdej chwili założyć działalność gospodarczą. Sprawdź jak to zrobić.

Krok 1. Forma prawna Twojej działalności

Pierwszym krokiem w zakładaniu własnego biura nieruchomości jest wybór formy prawnej, w jakiej chcesz je prowadzić. Swoje biuro nieruchomości możesz prowadzić w jednej z następujących form prawnych:

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza forma działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca, właściciel swojej firmy samodzielnie ją reprezentujesz, zawierasz umowy związane z działalności, opłacasz podatki i składki ZUS. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością, odpowiadasz całym swoim majątkiem bez ograniczeń.

Spółka cywilna - jest to najprostsza forma spółki. Nie posiada osobowości prawnej, przez co podmiotem wszelkich praw i obowiązków są jej wspólnicy, którzy mają status przedsiębiorcy. Wspólnicy za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością spółki odpowiadają solidarnie, całym swoim majątkiem. Do założenia tego rodzaju spółki nie potrzebujesz kapitału początkowego.

Jedna ze spółek prawa handlowego:

 • spółki osobowe - charakteryzują się tym, że nie posiadają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną, przez co spółka jest podmiotem praw i obowiązków. Wspólnicy prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją. Zasadniczo do założenia spółki osobowej nie potrzebujesz kapitału początkowego, ale potrzebujesz minimum jednego wspólnika. Biuro nieruchomości możesz założyć w formie następujących spółek:
  • spółka jawna, w której wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie ze sobą i spółką;
  • spółka komandytowa, w której występuje dwa rodzaje wspólników - komplementariusze i komandytariusze. Ich status wpływa na odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki tak jak wspólnik spółki jawnej, a komandytariusz odpowiada tylko do wysokości sumy komandytowej lub do różnicy między sumą komandytową a wysokością wniesionego wkładu;
  • spółka komandytowo-akcyjna - jest spółką osobową, ale ma w sobie elementy spółki kapitałowej - np. powołuje się w niej organy. Wspólnikami spółki są komplementariusze i akcjonariusze, którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Komplementariusze odpowiadają tak, jak wspólnicy spółki jawnej. Do założenia spółki komandytowo-akcyjnej potrzebujesz kapitału zakładowego w wysokości minimum 50 000 zł.
 • spółki kapitałowe - należą do nich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Mają one osobowość prawną, przez co występują w obrocie prawnym jako odrębny podmiot. Sama odpowiada za swoje zobowiązania. W jej imieniu działają organy spółki. Do założenia spółki kapitałowej potrzebujesz kapitału zakładowego. Spółkę taką możesz założyć sam.

Spółdzielnia - jest to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym. Spółdzielnia w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Jej cele, przedmiot działania oraz prawa i obowiązki jej członków określa statut. Wysokość udziałów członków spółdzielni w zyskach określana jest na podstawie włożonego przez nich wkładu pracy, a nie majątku. Spółdzielnia podlega rejestracji w KRS.

Krok 2. Forma opodatkowania biura nieruchomości

Jeżeli wybrałeś już formę prawną, w jakiej chcesz prowadzić swoje biuro nieruchomości, czas na wybór formy opodatkowania uzyskiwanych z niego dochodów. Biuro nieruchomości możesz opodatkować na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Wyboru tej formy nie musisz zgłaszać - jeżeli nie dokonasz innego wyboru, Twój dochód automatycznie zostanie opodatkowany na zasadach ogólnych. Podatek w tej formie wynosi:

 • 17% dochodu - dla dochodów uzyskanych do kwoty 85 528 zł,
 • 32% dochodu - dla nadwyżki kwoty uzyskanej powyżej kwoty 85 528 zł.

Kwotę podatku możesz obniżyć o ulgi i odliczenia. Ponadto możesz skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Podatek liniowy - polega na tym, że bez względu na wysokość dochodu osiąganego z działalności, będziesz płacił podatek według stawki 19% (stan na 2020 r.). O wyborze tej formy musisz zawiadomić urząd skarbowy - możesz to zrobić podczas rejestracji działalności gospodarczej lub później przez oświadczenie złożone do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy dochód w roku podatkowym. Wybór tej formy wiąże się ze zrzeczeniem z większości przysługujących ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Podatek liniowy jest szczególnie opłacalny dla przedsiębiorców, których roczne dochody przekraczają 100 000 zł, ponieważ wówczas podatek obliczany liniowo wychodzi niższy niż w przypadku stosowania zasad ogólnych.

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej, dochody spółki zostają opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Mamy tutaj do czynienia z tzw. podwójnym opodatkowaniem, bowiem opodatkowane już dochody spółki trafiają do podziału między jej wspólników, którzy później muszą zapłacić od osiągniętych dochodów podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

Krok 3. Kody PKD opisujące działalność Twojej firmy

Zakładając działalność gospodarczą musisz podać, jaki będzie obszar działalności Twojej firmy. W tym celu musisz określić kod PKD, który służy do celów statystycznych. Kod PKD musisz określić na etapie składania wniosku o rejestrację firmy. Warto jednak przygotować je wcześniej, aby wypełnienie wniosku poszło Ci sprawnie.

Dla biura nieruchomości użyj numeru PKD:

PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości można opisać również następującymi kodami PKD:

 • PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Rejestrując działalność w CEIDG, podaj kod główny, który wskaże jaka działalność jest w Twojej firmie przeważająca. Później podajesz kody działalności dodatkowej. Nie wpisu kodów, które nie określają Twojej działalności - wpis możesz uzupełnić w ciągu 7 dni od dnia rozszerzenia zakresu działalności. Liczba kodów PKD we wpisie do CIEDG jest dowolna. Rejestrując spółkę w KRS możesz podać ich najwyżej 10.

Krok 4. Księgowość w Twoim biurze nieruchomości

Zanim zarejestrujesz swoją działalność gospodarczą, musisz podjąć decyzję w kwestii prowadzenia księgowości w swoim biurze nieruchomości, a w szczególności dotyczącą tego, czy księgowość chcesz prowadzić sam czy powierzyć to wyspecjalizowanemu podmiotowi. Musisz to wiedzieć przed złożeniem wniosku o wpis firmy do rejestru, ponieważ we wniosku będziesz musiał wskazać miejsce przechowywania dokumentów księgowych.

Prowadzenie księgowości swojej firmy to zajęcie czasochłonne i wymagające chociażby podstawowej wiedzy księgowej. Wielu przedsiębiorców decyduje się na współpracę z biurem rachunkowym. Opiera się ona przekazywaniu dokumentów finansowych określonego dnia miesiąca w celu ich rozliczenia. Biuro rachunkowe obliczy wysokość należnych podatków, wysokość składek na ubezpieczenie a nawet wysokość wynagrodzeń. W Twoim imieniu sporządza i składa deklaracje podatkowe, reprezentuje Cię w razie kontroli podatkowej. Koszty usług biura rachunkowego są różne i zależą przede wszystkim od tego, do prowadzenia jakiej księgowości jesteś zobowiązany. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zazwyczaj w rozliczeniu jest tańsze niż w przypadku pełnej księgowości.

Przedsiębiorcy często decydują się także na księgowość internetową. Biura rachunkowe online poza samymi rozliczeniami oferują dodatkowo programy do wystawiania faktur czy porady w finansowych kwestiach firmy. Współpraca z internetowym biurem rachunkowym polega na tym, że samodzielnie wprowadzasz dokumenty księgowe do systemu, które następnie są sprawdzane przez ekspertów pod kątem ich poprawności. Wybór internetowego biura rachunkowego jest często rozwiązanie zdecydowanie tańszym niż w przypadku tradycyjnych biur rachunkowych.

Księgowość swojego biura nieruchomości możesz powierzyć również księgowemu.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

Kolejnym krokiem do założenia własnego biura nieruchomości jest rejestracja działalności gospodarczej. Możesz tego dokonać w jednym z dwóch rejestrów - CEIDG lub KRS.

Wpis do CEIDG

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) rejestruje się jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wspólników spółek cywilnych. Bezpłatny wniosek o wpis możesz złożyć:

 • przez stronę CEIDG - od razu założysz działalność gospodarczą,
 • w urzędzie wypełniając wniosek CEIDG-1 na miejscu lub przynosząc wypełniony wcześniej wniosek online,
 • przez telefon - po wypełnieniu wniosku z konsultantem przynieś wniosek do urzędu gminy lub miasta,
 • listem poleconym - w tym przypadku Twój podpis na wniosku musi zostać poświadczony notarialnie.

Do wniosku o wpis musisz dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec ciebie zakazów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi. Oświadczenia te są elementami wniosku.

Wpis w KRS

Wpisowi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) podlegają spółki handlowe oraz stowarzyszenia. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu bezpośrednio w sądzie rejestrowym lub za pomocą platformy zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wpis do KRS podlega opłacie w wysokości 500 zł (w przypadku rejestracji internetowej 250) i 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Krok 6. Bankowe konto firmowe

Ostatnim krokiem w procesie zakładania biura nieruchomości jest założenie firmowego konta bankowego. Zgodnie z przepisami, musisz założyć rachunek bankowy dla Twojej firmy, jeżeli chcesz dokonywać transakcji, których stroną jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł (bez względu na liczbę wynikającą z niej płatności). W innych sytuacjach nie musisz dokonywać rozliczeń z odrębnego konta.

O swoim nowym rachunku bankowym musisz poinformować właściwy urząd skarbowy i ZUS. Niektóre banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) umożliwiają założenie firmowego konta bankowego jeszcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Wówczas masz możliwość podania numeru firmowego rachunku bankowego już przy rejestracji działalności gospodarczej, dzięki czemu nie będziesz musiał dokonywać wpisów aktualizacyjnych.

Jeżeli rachunek firmowy otworzysz dopiero po zarejestrowaniu firmy, jesteś zobowiązany:

 • podać za pomocą wniosku o zmianę wpisu w CEIDG numery kont wykorzystywanych w Twojej działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym i ZUS-ie - jeżeli jesteś przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną wpisanym do CEDIG;
 • podać numer firmowego konta bankowego na formularzu NIP-2 - jeżeli prowadzisz spółkę cywilną;
 • podać urzędowi skarbowemu numer konta za pomocą zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-8 - jeżeli prowadzisz spółkę zarejestrowaną w KRS.

Na podanie zmian masz 7 dni. Co ważne, nie musisz zgłaszać zmian wszystkim urzędom. Wystarczy złożenie jednego formularza, a informacja o Twoim nowym rachunku bankowym zostanie przekazana do wszystkich odpowiednich urzędów.

Przy zakładaniu konta bankowego dla firmy banki najczęściej żądają przedstawienia wydruku z CEIDG, dowodu osobistego oraz wzorów podpisów osób dysponujących kontem. Ponadto w przypadku spółek handlowych konieczne będzie przedstawienie również aktu zawiązania spółki oraz zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i aktualnego odpisu z KRS.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych czerwiec 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: