Jak założyć gabinet lekarski?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-12  |  Średni czas czytania: 09:57
firmino
Prywatny gabinet lekarski to coraz bardziej popularny pomysł na biznes. Masz wykształcenie medyczne i chcesz założyć własny gabinet? W tym artykule przeczytasz o tym, jak założyć gabinet lekarski.
Jak założyć gabinet lekarski?

Na czym polega działalność gabinetu lekarskiego?

Działalność gabinetu lekarskiego polega na realizacji pomocy medycznej. Prywatne gabinety lekarskie są alternatywą lub uzupełnieniem publicznej służby zdrowia. Zazwyczaj usługi gabinetu lekarskiego są odpłatne, chyba że podpiszesz umowę z NFZ w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych. Bez względu na sposób finansowania, gabinet lekarski ma obowiązek pokrywać koszty opieki ambulatoryjnej, w tym opieki w domu chorego oraz badań diagnostycznych.

Gabinety lekarskie, ze względu na zakres oferowanych przez siebie usług, dzielą się na:

 • gabinety wykonujące zadania z obszaru podstawowej opieki zdrowotnej,
 • gabinety specjalistyczne - wśród których wyróżnia się gabinety kardiologiczne, okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne, urologiczne, psychiatryczne, dermatologiczne, ginekologiczne i wiele innych specjalizujących się w określonej dziedzinie.

Gabinet lekarski może założyć zarówno lekarz, jak i osoba nieposiadająca wykształcenia lekarskiego. Lekarz, który zamierza wykonywać zawód musi uzyskać prawo do wykonywania zawodu od okręgowej rady lekarskiej. W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej izbie lekarskiej.

Wymagania wstępne do założenia własnego gabinetu lekarskiego

Lekarz do otworzenia własnego gabinetu lekarskiego musi spełniać określone warunki:

 • musi posiadać prawo wykonywania zawodu,
 • lekarz nie może być zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,
 • nie może być ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
 • nie może być pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym,
 • musi dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych,
 • musi uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 • muszą zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Lekarz, który wykonuje działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską musi dodatkowo posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

Wymagania dla podjęcia działalności leczniczej przez inny podmiot

Gabinet lekarski może również założyć osoba, która nie ma wykształcenia medycznego. Wówczas osoba taka musi najpierw założyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (NZOZ) i dopiero w jego ramach otworzyć gabinety lekarskie.

Osoba niemająca wykształcenia medycznego, która chce założyć gabinet leczniczy musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające określonym wymaganiom ogólnoprzestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym;
 • stosować wyroby odpowiadające wymaganiom;
 • zapewniać, aby świadczenia zdrowotne były udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne;
 • zawrzeć umorzę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wymogi lokalowe dla gabinetu lekarskiego

Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w tym także gabinety lekarskie, muszą odpowiadać odpowiednim wymaganiom. Szczegółowe regulacje w tej kwestii zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W załącznikach tego rozporządzenia szczegółowo wskazano, jakim wymaganiom powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia szpitala.

Wpis działalności do rejestru działalności leczniczej

Żeby wpisać się do rejestru musisz być podmiotem leczniczym. Warunek ten spełnisz, jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykonywać działalność leczniczą.

Przed wpisem musisz spełniać kilka dodatkowych warunków:

 • musisz mieć odpowiednie pomieszczenia i urządzenia, które spełniają warunku opisane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • używane przez Ciebie wyroby medyczne muszą spełniać wymagania z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
 • w Twojej firmie udzielaniem świadczeń zdrowotnych mogą zajmować się wyłącznie osoby, które wykonują zawód medyczny i spełniają wymagania zdrowotne
 • Twoja firma musi mieć umowę ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej, która będzie obejmować szkody, które wynikają udzielenia albo niezgodnego z prawem nieudzielenia świadczenia zdrowotnych

Żeby wpisać się do rejestru, musisz złożyć wniosek do wojewody właściwego dla siedziby Twojego gabinetu lekarskiego albo miejsca zamieszkania. Wniosek możesz złożyć elektronicznie na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, podpisany podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Wpis do rejestru jest płatny. Opłata od wniosku o wpis wynosi 486 zł i jest to 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, które ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”. Tak wyliczona opłata zaokrąglona jest w górę do pełnego złotego. Opłatę należy wnieść na konto urzędu wojewódzkiego, który prowadzi rejestr podmiotów leczniczych, do którego chcesz się wpisać.

Rejestracja indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej

Rejestracja indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej dotyczy lekarzy, którzy chcą prowadzić własny gabinet w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki.

Jeżeli chcesz prowadzić gabinet lekarski w formie praktyki indywidualnej lub grupowej, musisz uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez okręgową radę lekarską właściwą dla miejsca wykonywania przez Ciebie praktyki zawodowej lub Wojskowej Rady Lekarskiej (w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej).

Wniosek o wpis należy opłacić - jest to 98 zł i jest to kwota 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Gospodarka odpadami medycznymi

Prowadzenie gabinetu lekarskiego wiąże się z obowiązkiem odpowiedniego zagospodarowaniem odpadów medycznych. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych stosują opracowaną przez siebie, szczegółową procedurę postępowania z odpadami medycznymi w zakresie selektywnego zbierania, transportu i wstępnego magazynowania odpadów medycznych wraz z instrukcją selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania.

Zbieranie odpadów medycznych

Odpady medyczne zbiera się w miejscach ich powstania przy uwzględnieniu ich właściwości, sposobu ich unieszkodliwienia lub odzysku. Odpady te, z wyjątkiem odpadów o ostrych krawędziach (te zbiera się do pojemników jednorazowego użycia), zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, różnego koloru:

 • czerwonego - odpady zakaźne
 • żółtego - odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne
 • innego niż czerwony albo żółty - pozostałe odpady inne niż niebezpieczne

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie.

Odpady wysoce zakaźne

Odpady wysoce zakaźne to odpady medyczne, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodują szczególne zagrożenie dla ludzi. Odpady te zbiera się w miejscu ich wytwarzania do worków i przechowuje w pojemnikach oznaczonych napisem „materiał zakaźny dla ludzi”.

Magazynowanie odpadów

Pomieszczenie przeznaczone do magazynowania odpadów medycznych powinno posiadać zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów. Po każdym usunięciu odpadów medycznych, pomieszczenie lub urządzenie powinno być poddane dezynfekcji, a następnie umyte. Dlatego też miejsce do magazynowania odpadów powinno posiadać:

 • ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję,
 • dostęp do wody bieżącej z możliwością jej odprowadzenia do kanalizacji,
 • wentylację,
 • możliwość swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych oraz dostępu pracowników obsługi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą są szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

 • wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej,
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy,
 • polegających na zapłacie kar umownych,
 • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC lekarza świadczącego usługi jednoosobowo w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub wykonującego działalność leczniczą w ramach spółki lekarskiej. Ta sama wysokość ubezpieczenia dotyczy innego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą za wyjątkiem szpitali gdzie wysokość OC jest wyższa i wynosi odpowiednio 100 000 euro od pojedynczego zdarzenia i 50 000 euro w zakresie wszystkich zdarzeń.

erp-xt

Jak założyć gabinet lekarski w 6 krokach?

Wiesz już, na czym polega działalność gabinetu lekarskiego oraz jakie wymogi musisz spełnić, aby móc taki gabinet założyć. W tej części artykułu dowiesz się jak założyć gabinet lekarski w 6 krokach.

Krok 1. Forma prawna dla Twojej działalności

Pierwszym krokiem do założenia własnego gabinetu lekarskiego jest wybór formy prawnej działalności. Gabinet lekarski możesz prowadzić w formie:

 • indywidulanej praktyki zarejestrowanej jako jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Z chwilą zarejestrowania działalności stajesz się przedsiębiorcą i uzyskujesz prawo występowania w imieniu swojej firmy. Za zobowiązania, które zaciągniesz w związku z działalnością swojego gabinetu lekarskiego, odpowiadasz całym swoim majątkiem.
 • praktyki grupowej założonej przez kilku lekarzy - zawiązując w tym celu:
  • spółkę cywilną - tego typu spółka nie ma osobowości prawnej, co oznacza, że w stosunku do kontrahentów podmiotem praw i obowiązków są wspólnicy spółki. Mają oni status przedsiębiorców oraz prowadzą wszystkie sprawy w imieniu spółki. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością odpowiadają całym swoim majątkiem.
  • spółkę jawną - spółka nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. Oznacza to, że w imieniu spółki działają jej wspólnicy, ale to spółka występuje w obrocie. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie ze sobą i spółką.
  • spółkę partnerską - spółka ta posiada te same cechy, co spółka jawna. Inaczej kształtuje się odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych zawodów wolnego zawodu w spółce. Nie ponosi również odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które są następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę, które podlegają kierownictwu innego partnera.

Jeżeli nie jesteś lekarzem, a chcesz założyć działalność leczniczą, możesz to zrobić w dowolnej formie prawnej, za wyjątkiem spółki partnerskiej. Do wyboru masz więc:

Krok 2. Wybierz formę opodatkowania Twojego gabinetu

Gdy wybrałeś już formę prawną dla swojego gabinetu lekarskiego, czas na wybór formy opodatkowania swojej działalności. Bez względu na to, czy chcesz założyć gabinet lekarski, możesz wybrać dowolną formę opodatkowania swojej działalności.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - opodatkowanie w tej formie obowiązuje Cię, jeżeli nie zgłosisz chęci rozliczania podatków na inny sposób. Rozliczając się w ten sposób, zapłacisz podatek w wysokości 17% lub 32% (po przekroczeniu dochodu w wysokości 85 528 zł). Obliczony według tych stawek podatek podlega obniżeniu o kwotę wolną od podatku. Możesz odliczyć od niego również dostępne dla Ciebie ulgi i odliczenia oraz składki ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek liniowy - opodatkowanie tą formą polega na zastosowaniu jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej, która wynosi 19% (stan na 2020 r.). Wybierając podatek liniowy stracisz możliwość opodatkowania wspólnie z małżonkiem oraz skorzystania z ulg podatkowych. Jeżeli chcesz wybrać podatek liniowy jako formę opodatkowania swojej działalności, zaznacz odpowiednie pole na wniosku przy rejestracji działalności lub złóż pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania w urzędzie skarbowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody. Mogą go wybrać tylko osoby fizyczne. Jeżeli przy wpisie do CEIDG nie wybierzesz tej formy, złóż pisemnej oświadczenie do urzędu skarbowego. Stawki tego podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności - w przypadku gabinetu lekarskiego jest to 20% od przychodów uzyskiwanych ze świadczonych usług.

Karta podatkowa - jest to najprostsza forma opodatkowania. Jest ona stosowana na wniosek składany do naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, naczelnik wyda decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego. Decyzja wydawana jest odrębnie na każdy rok podatkowy. W przypadku rozliczenia w formie karty podatkowej stawka podatkowa jest zależna od liczby godzin w miesiącu przeznaczonych na usługi świadczone w ramach wykonywania wolnego zawodu.

W przypadku, gdy nie jesteś lekarzem, ale zakładasz gabinet lekarski w ramach NZOZ w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, dochody spółki dodatkowo opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Krok 3. Kody PKD opisujące Twoją działalność gospodarczą

Zakładając działalność gospodarczą, w każdym przypadku musisz podać kody PKD, które opiszą zakres usług przez Ciebie oferowanych. Kody PKD należy podać we wniosku o wpis do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej. Podając odpowiednie kody, zacznij od tych, które opiszą Twoją działalność ogólnie, a później przejdź do bardziej szczegółowych. Nie podawaj kodów PKD „na zapas” - wpisz tylko te, które faktycznie odnoszą się do Twojej działalności, a w przypadku poszerzenia jej zakresu, zawsze możesz je uzupełnić.

Dla gabinetu lekarskiego wybierz:

Krok 4. Księgowość Twojej firmy

Prowadząc własną działalność gospodarczą jesteś obowiązany do prowadzenia księgowości swojej firmy, dokonywania rozliczeń dokumentów sprzedażowych oraz odprowadzania podatków. Podstawową formą prowadzenia księgowości jest Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR). Możesz ją prowadzić, jeśli roczne przychody Twojej firmy nie przekraczają 2 mln euro (netto). W oparciu o KPiR ustala się podstawę opodatkowania. Wpisy do księgi robi się na podstawie dowodów księgowych, którymi przede wszystkim są faktury, rachunki, dokumenty celne czy dowody księgowe. Natomiast w przypadku spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych, obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych i to bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

Księgowość możesz oczywiście prowadzić samodzielnie. Musisz mieć jednak świadomość, że jest to zajęcie czasochłonne i wymagające dokładności, przy czym i tak nie trudno o pomyłkę. Ponadto jako przedsiębiorca będziesz miał również wiele innych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy. Dlatego warto rozważyć przekazanie prowadzenia księgowości profesjonalistom.

Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest współpraca z biurem rachunkowym, która opiera się na przekazywaniu dokumentów określonego dnia w miesiącu, które są rozliczane w biurze i tam przechowywane. Biuro poinformuje Cię o wysokości podatków do zapłaty, składa za Ciebie wszelkie deklaracje oraz reprezentuje Cię w razie kontroli podatkowej. Koszty prowadzenia księgowości w takiej formie są różne i zależą najczęściej od rodzaju ewidencji jaką prowadzisz w swojej firmie - największe koszty ponosi się w przypadku pełnej księgowości.

Coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem jest internetowe biuro rachunkowe, które łączy program do fakturowania, księgowość, wystawianie umów z obsługą księgową. Współpraca z takim biurem polega na tym, że samodzielnie wprowadzasz samodzielnie do systemu, których poprawność jest sprawdzana przez biuro online.

Biuro rachunkowe warto wybrać jeszcze przez zarejestrowaniem działalności gospodarczej, bowiem we wniosku o wpis należy wskazać miejsce, w którym przechowywane będą dokumenty księgowe.

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

Działalność gospodarcza, w tym także gabinet lekarski podlega zarejestrowaniu w odpowiedniej do tego ewidencji. W Polsce, w zależności od tego jaką formę działalności chcesz prowadzić jest to CEIDG lub KRS.

Rejestracja w CEIDG

Rejestracji w CEIDG podlegają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej. Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej musisz złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • przez stronę internetową CEIDG lub przez stronę internetową banku,
 • przez wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i osobiste złożenie w urzędzie gminy lub miasta,
 • przez telefon,
 • na urzędowym formularzu CEIDG-1 osobiście w urzędzie gminy lub miasta,
 • listem poleconym z podpisem notarialnie poświadczonym.

Z chwilą zamieszczenia danych Twojej firmy w CEIDG, otrzymujesz wpis. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis. Złożenie wniosku i wpis do rejestru jest usługą bezpłatną. W jej ramach zostajesz od razu automatycznie zgłoszony do urzędu skarbowego, który nada Twojej firmie numer NIP i REGON oraz do GUS i ZUS.

W przypadku spółki cywilnej, rejestracji dokonuje każdy ze wspólników w zakresie własnej działalności gospodarczej. We wniosku o wpis zaznacza się, że działalność prowadzona jest w ramach spółki cywilnej.

Rejestracja w KRS

Rejestracji w KRS podlegają spółki handlowe - osobowe i kapitałowe. Wniosek o wpis do KRS składa się na urzędowym formularzu, którego treść zależy od rodzaju spółki, którą chcesz zarejestrować. Wniosek możesz złożyć osobiście w sądzie rejestrowym lub przesłać go pocztą. Spółkę możesz założyć również przez system teleinformatyczny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Poza formularzem wniosku, należy do niego dołączyć:

 • umowę spółki,
 • oświadczenia osób reprezentujących spółkę obejmujące zgodę na ich powołane,
 • dokument o powołaniu członków zarządu,
 • wykaz wspólników wraz z ich adresami,
 • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału.

W przeciwieństwie do CEIDG, wpis do KRS podlega opłacie. Jest to kwota 500 zł za wpis oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku rejestracji przez Internet, opłata za wpis jest połowę niższa.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe

Ostatnim krokiem w zakładaniu własnego gabinetu lekarskiego jest założenie firmowego rachunku bankowego. Bankowe konto firmowe będzie Ci potrzebne, jeśli chcesz dokonywać transakcji, których stroną jest inny przedsiębiorca lub instytucja skarbowa, a jednorazowa wartość transakcji przekracza wartość 15 000 zł (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności). Poza tym przypadkiem, zakładanie firmowego rachunku nie jest konieczne. Dla celów wynikających z działalności gospodarczej możesz korzystać z konta prywatnego, ale pod warunkiem że jesteś jego jedynym właścicielem. Jeżeli więc masz wspólne konto z małżonkiem, to nie może ono służyć do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasadniczo konto bankowe dla firmy można założyć dopiero po zarejestrowaniu firmy. Natomiast numer rachunku bankowego należy podać już na etapie rejestrowania działalności gospodarczej. Wówczas po zmianie numeru rachunku bankowego, należy złożyć wniosek aktualizujący wpis.

Zanim wybierzesz odpowiedni bank, porównaj proponowane przez nich oferty. Jeżeli już zdecydowałeś się na odpowiednią dla siebie ofertę, skontaktuj się z bankiem i załóż konto. Najczęściej wymaganymi dokumentami do założenia konta są:

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub akt zawiązania spółki i zaświadczenie o wpisie do KRS,
 • dowód osobisty,
 • złożenie wzoru podpisu osób dysponujących kontem.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

-->
Bank Koszty prowadzenia konta Koszty utrzymania karty Wypłaty z bankomatów krajowych Opłata za przelewy krajowe Bonus dodatkowe usługi -
Firmowe konto bankowe w Nest Bank
Nest Bank
BIZNest Konto
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w promocji do 400 zł dla Twojej firmy + terminal za 0 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

PEKAO Konto Przekorzystne Biznes
Bank Pekao
Konto Przekorzystne Biznes
0 zł
jeśli w mc-u zrobiłeś przelew do ZUS/US lub miałeś wpływ min. 2000 zł lub zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala Pekao lub opłacisz 1 ratę leasingu w Pekao Leasing, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą na min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Pekao i 2 pierwsze wypłaty/mc z pozostałych, kolejne wypłaty z pozostałych 2%, min. 5 zł
0 zł
dla przelewów wewnętrznych oraz 15 darmowych przelewów do innych banków, pozostałe 1,50 zł/szt.
do 1000 zł premii, weź udział w loterii i wygraj samochód BMW i3 Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna

Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem darmowe jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł, jeśli nie to opłata 25 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem jeśli wykonasz płatności kartą min. 400 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Santander, pozostałe bankomaty - 3,5%, min. 5 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem 15 przelewów/mc, każdy kolejny 1 zł
do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji, 400 zł premii za terminal płatniczy w promocji Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w Alior Bank
Alior Bank
iKonto Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo na koncie wyniesie min. 1000 zł, jeśli nie to opłata 15 zł
0 zł
jeśli zrobisz min. 4 transakcje kartą w miesiącu, jeśli nie to opłata 8 zł
0 zł
dla bankomatów Alior Bank,
pozostałe bankomaty 5 pierwszych wypłat, każda następna 2 zł
0 zł w ciągu roku można uzyskać premię do 1500 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

Bank Millenium - Konto Mój Biznes
Bank Millenium
Konto Mój Biznes
0 zł
przez 24 miesiące dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu”. Szczegóły i regulamin dostępny po kliknięciu przycisku Sprawdź.
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 500 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Banku Millennium, 1 zł bankomaty Santander Bank Polska i Planet Cash, pozostałe 3,5% prowizji min. 5 zł
0 zł
dla pierwszych 20 przelewów, kolejne 1 zł – dotyczy przelewów zlecanych w Millenecie/aplikacji mobilnej
Do 700 zł premii, dla nowych Klientów, którzy do 31 sierpnia 2021 r. skorzystają z promocji „Zyskaj 700 zł z letnią promocją Konta Mój Biznes”. 0 zł za konta walutowe dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu.” Szczegóły i regulaminy promocji dostępne po kliknięciu przycisku Sprawdź. Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

Bank ad
Firmowe konto bankowe w mBank
mBank
mBIZNES Standard
0 zł
bezpłatne przez 2 lata, potem 9 zł (0 zł jeśli zrobisz 1 przelew do ZUS/mc)
0 zł
brak opłat przez 2 lata, potem 5 zł
0 zł
bezpłatnie bankomaty mBank, Santander, Planet Cash, Euronet (wypłata min. 100 zł), pozostałe bankomaty - 3%, min. 5 zł
0 zł
bezpłatne przelewy przez 2 lata
mPlatforma Walutowa mNawigacja Finansowa platforma mikroFirmy.pl Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w ING
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów ING, Planet Cash i 1 wypłata /mc w pozostałych, kolejne wypłaty 2,5 zł
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 0,90 zł
możliwość zadłużenia konta do 200 000 zł; można zyskać 100 zł za otwarcie konta Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka jawna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka partnerska korzystająca z uproszczonych metod księgowości, wspólnota mieszkaniowa

BNP Paribas - Konto Otwarte na Biznes
BNP Paribas
Konto Otwarte na Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo rachunku wynosi min. 3 000 zł/mc lub suma wpływów wynosi min. 20 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 700 zł/mc lub wpływy wyniosły powyżej 100 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł dla wpływy poniżej 20 000 zł/mc, 3,50 zł dla wpływy 20 000 do 100 000 zł/mc
0 zł
dla bankomatów BNP Paribas, pozostałe bankomaty 1,5% min. 5 zł
0 zł
- Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Zakładanie

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
eBook: Jak założyć własną firmę

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2020 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: