Jak założyć agencję ubezpieczeniową?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-13  |  Średni czas czytania: 08:00
Popularność sektora ubezpieczeń nie maleje. Każdego dnia ktoś decyduje się na ubezpieczenie swojego majątku czy też swoje życie. Chcesz być agentem ubezpieczeniowym? W tym artykule dowiesz się jak założyć własną agencję ubezpieczeniową.
Jak założyć agencję ubezpieczeniową?

Na czym polega prowadzenie agencji ubezpieczeniowej?

Działalność agencji ubezpieczeniowej to nic innego jak pośredniczenie ubezpieczeniowe. Polega ono na wykonywaniu przez pośrednika (agenta ubezpieczeniowego) za wynagrodzeniem czynności związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Agent ubezpieczeniowy wykonuje więc czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, które polegają na:

 • pozyskiwaniu klientów,
 • działaniach przygotowawczych przed zawieraniem umów ubezpieczenia,
 • zawieraniu umów ubezpieczenia,
 • uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,
 • organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (działalności agencyjnej).

Jako agent ubezpieczeń, swoją działalność musisz wykonywać starannie, z uwzględnieniem jej charakteru i dobrych obyczajów. Jeżeli wyrządzisz szkodę w związku z wykonywaniem czynności agenta, odpowiadać będzie za nią zakład ubezpieczeń, na rzecz którego prowadzisz działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Dopuszczalne jest również pośrednictwo na rzecz wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Jest to tzw. działalność multiagenta. Jeżeli chcesz być multiagentem, musisz spełniać te same warunki, jak w przypadku agenta działającego na rzecz jednego ubezpieczyciela oraz wykupić polisę OC. W tym przypadku bowiem to Ty odpowiadasz za szkody, które powstały w czasie wykonywania czynności agencyjnych, a nie zakład ubezpieczeń.

Warunki, jakie musisz spełnić aby założyć agencję ubezpieczeniową

Zanim otworzysz własną agencję ubezpieczeniową, sprawdź jakie warunki musisz spełnić abyś mógł to zrobić.

Żeby pracować jako agent ubezpieczeniowy, w pierwszej kolejności musisz spełniać następujące warunki:

 • masz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie zostałeś nigdy skazany za przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwo skarbowe,
 • gwarantujesz rzetelność w pracy,
 • ukończyłeś szkołę średnią lub średnią szkołę branżową,
 • zdasz egzamin przygotowany przez zakład ubezpieczeń.

Ponadto, aby założyć własną agencję ubezpieczeniową, musisz:

 • zdać egzamin,
 • założyć działalność gospodarczą,
 • podpisać umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeń,
 • otrzymać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Egzamin

Każdy kandydat na agenta ubezpieczeniowego musi zdać egzamin i uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Egzamin zdaje się w towarzystwie, z którym chcesz współpracować.

Pierwszym etapem do zdania egzaminu jest szkolenie. Podczas niego nauczysz się wszystkiego, co będzie Ci potrzebne do reprezentowania danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ponadto nauczysz się prawnych podstaw swojej działalności. Po szkoleniu czas na zdanie egzaminu, który składa się ze 100 pytań z zakresu:

 • pojęcia ryzyka,
 • systemu ubezpieczeń gospodarczych w Polsce,
 • sumy i wartości ubezpieczenia,
 • regulacji prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego,
 • podstawowych zagadnień z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
 • etyki zawodowej agenta ubezpieczeniowego.

Umowa agencyjna z towarzystwem ubezpieczeń

W celu podpisania umowy agencyjnej z towarzystwem ubezpieczeń, zwróć się do lokalnego przedstawiciela firmy, z którą chcesz współpracować. Zanim dojdzie do jej podpisania, musisz zdać egzamin i uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Ponadto będziesz musiał przedstawić:

 • dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych dokonywany jest na wniosek zakładu ubezpieczeń wraz z odpowiednimi załącznikami. Zakład ubezpieczeń składa taki wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego po podpisaniu z Tobą umowy agencyjnej ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia.

Do wniosku o wpis dołącza się:

 • oświadczenie zakładu ubezpieczeń, które potwierdza, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że osoby fizyczne mające wykonywać czynności agencyjne spełniają do tego warunki,
 • potwierdzenie zapłacenia opłaty skarbowej - 110 zł.

Jeżeli spełniasz wymogi, KNF wpisze Cię do rejestru, po czym powiadomi o wpisie ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od wpisu. Dopiero po otrzymaniu wpisu możesz rozpocząć działalność agencyjną.

Polisa OC

Polisa OC jest obowiązkowa, jeżeli chcesz współpracować z kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu, w którym zawrzesz umowę agencyjną z drugim zakładem ubezpieczeń, który wykonuje działalność w tym samym dziale ubezpieczeń. Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone na skutek działania lub zaniechania w związku z wykonywaną przez Ciebie działalnością agencyjną.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki obejmuje umowa ubezpieczenia. W odniesieniu do wszystkich zdarzeń wynosi ona 1 875 927 euro.

Brak polisy grozi odpowiedzialnością. Wówczas będziesz musiał wpłacić na rzecz skarbu państwa kwotę równowartości 1 000 euro. Mimo to, wniesienie tej opłaty nie zwalnia Cię z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Działalność profesjonalna i zawodowa

Jak założyć firmę ubezpieczeniową w 6 krokach?

Wiesz już na czym polega działalność agencji ubezpieczeniowej oraz jak należy przygotować się do jej założenia. W tej części artykułu dowiesz się jak krok po kroku założyć własną agencję ubezpieczeniową.

Krok 1. Forma prawna działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem do założenia własnej agencji ubezpieczeniowej jest wybór formy prawnej działalności gospodarczej. Agencję ubezpieczeniową możesz założyć jako:

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza forma prowadzenia własnej firmy. Jako jednoosobowy przedsiębiorca masz wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności, zawierania umów, wpłacania zaliczek na podatek, składania deklaracji oraz rozliczania się z ZUS-em. Jako właściciel firmy odpowiadasz również całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w związku z jej funkcjonowaniem.

Spółka jawna - do jej założenia potrzebne jest co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Nie wymagany jest kapitał początkowy. Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami i spółką, przy czym w pierwszej kolejności egzekucja prowadzona jest z majątku spółki, a gdy tego zabranie - z majątku wspólników.

Spółka komandytowa - spółkę mogą utworzyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, z których co najmniej jedna musi być komplementariuszem, a druga komandytariuszem. Komplementariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki tak samo jak wspólnik spółki jawnej, natomiast komandytariusz odpowiada do wysokości różnicy pomiędzy sumą komandytową a wartością wniesionego wkładu (gdy wniesie do spółki wkład niższy niż suma komandytowa).

Spółka komandytowo-akcyjna - zaliczana jest do spółek osobowych, ale ma w sobie elementy spółki kapitałowej. Tworzą ją co najmniej dwie osoby prawne lub fizyczne, z których co najmniej jedna musi być komplementariuszem, a druga akcjonariuszem. Komplementariusz za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem, a akcjonariusz nie odpowiada. Do założenia spółki wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Może ją tworzyć już jedna osoba. Z chwilą wpisu do rejestru spółka otrzymuje osobowość prawną, przez co sama odpowiada za zaciągane przez siebie zobowiązania. Odpowiedzialności takiej nie ponoszą wspólnicy spółki. Do jej założenia wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości minimum 5 000 zł.

Spółka akcyjna - tak jak spółka z o.o. posiada osobowość prawną i sama odpowiada za swoje zobowiązania. Może ją założyć jedna osoba. Jest to forma polecana dla dużych firm, które planują wejście na giełdę.

Uwaga! Agencji ubezpieczeniowej nie możesz prowadzić w formie spółki cywilnej i spółki partnerskiej.

Krok 2. Forma opodatkowania Twojej firmy

Kolejnym krokiem do założenia własnej agencji ubezpieczeniowej jest wybór formy opodatkowania, jakiej podlegać będzie Twoja firma. W przypadku agencji ubezpieczeniowej masz do wyboru dwie formy opodatkowania.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest podstawową formą opodatkowania dochodów. Nie wymaga ona składania oświadczeń o jej wyborze - jeżeli nie wybierzesz innej formy rozliczania się z fiskusem, zostanie Ci ona automatycznie przypisana. Rozliczanie podatków na zasadach ogólnych opiera się na dwóch stawkach podatkowych:

 • 17% - dla dochodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł,
 • 32% - dla nadwyżki od dochodów powyżej kwoty 85 528 zł.

Podatek w tej formie można obniżyć o przewidziane ulgi podatkowe. Ponadto istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Podatek liniowy

Opodatkowanie podatkiem liniowym polega na stosowaniu stałej stawki w wysokości 19% (stan na 2020 r.) bez względu na wysokość osiąganych dochodów. O wyborze tej formy możesz zdecydować już na etapie rejestrowania swojej firmy lub później przez złożenie oświadczenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego - do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Ta forma opodatkowania wyklucza zastosowanie większości ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jest to forma korzystna dla tych przedsiębiorców, którzy osiągają roczne dochody powyżej 100 000 zł, bowiem wówczas podatek do zapłacenia będzie niższy niż w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych.

Krok 3. Kody PKD

Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, w tym także agencji ubezpieczeniowej, należy podać kody PKD, które są częścią wniosku o wpis firmy do rejestru. Kody PKD służą określeniu rodzaju działalności, jaką zajmuje się Twoja firma. Wybierając je, zacznij od tego kodu, który ogólnie wyraża czym zajmujesz się w swojej agencji, a następnie przechodź do kategorii bardziej szczegółowych. Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy, możesz użyć następujących kodów PKD:

 • PKD 66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • PKD 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • PKD 66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Krok 4. Prowadzenie księgowości Twojej firmy

Zanim zarejestrujesz swoją działalność gospodarczą, warto również zadecydować w jakiej formie chcesz prowadzić księgowość swojej firmy oraz czy chcesz ją prowadzić samodzielnie czy powierzyć to kompetentnej do tego osobie. Decyzję warto podjąć jeszcze przed rejestracją działalności gospodarczej, ponieważ we wniosku o wpis musisz wskazać miejsce, gdzie będą przechowywane dokumenty finansowe Twojej agencji ubezpieczeniowej.

O formie prowadzenia księgowości możesz zadecydować, jeżeli przychody netto z Twojej agencji ubezpieczeniowej nie przekroczą równowartości 2 mln euro. Wówczas możesz wybrać czy chcesz prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR), która jest prostszym rozwiązaniem, czy księgi rachunkowe, które dają pełen obraz stanu finansowego firmy, ale są bardziej skomplikowane. Po przekroczeniu limitu 2 mln euro jesteś obowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. Dotyczy do również spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej - bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

Prowadzeniem księgowości swojej agencji ubezpieczeniowej możesz zająć się samodzielnie. Jeżeli jednak nie chcesz ryzykować popełnieniem błędu w dokumentach, czy nie chcesz spędzać wolnego czasu w papierach, zastanów się nad podjęciem współpracy z odpowiednim biurem rachunkowym. Współpraca z biurem odbywa się przez przekazywanie mu dokumentów określonego dnia miesiąca w celu ich rozliczenia. Biuro rachunkowe w Twoim imieniu składa deklaracje do urzędu skarbowego, przechowuje dokumentację Twojej agencji ubezpieczeniowej oraz reprezentuje Cię w razie kontroli podatkowej. Wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest dla Ciebie kluczowy, ponieważ powierzasz mu swoje firmowe tajemnice oraz Cię reprezentuje. Sprawdź również, czy wybrane przez Ciebie biuro rachunkowe jest ubezpieczone.

Alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnego biura rachunkowego, z którego coraz chętniej korzystają przedsiębiorcy jest biuro rachunkowe online. Często łączy ono w sobie programy do fakturowania, księgowości i wystawiania umów z obsługą księgową. Współpraca z takim biurem opiera się na samodzielnym wprowadzaniu dokumentów do systemu, których prawidłowość następnie jest sprawdzana przez ekspertów z internetowego biura rachunkowego.

Prowadzenie księgowości swojej firmy możesz również powierzyć profesjonalnej księgowej. Rozwiązanie to jest najczęściej droższe w porównaniu z usługami biur rachunkowych.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Rejestracja działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza w Polsce podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Do którego rejestru powinieneś zgłosić swoją agencję ubezpieczeniową, zależy od formy prawnej jaką wybrałeś dla swojej działalności.

Rejestracja w CEIDG

Rejestracja w CEIDG dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczej. Jeżeli więc zdecydowałeś się na taką formę prowadzenia swojej agencji ubezpieczeniowej, musisz złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Wniosek możesz złożyć na 5 sposobów:

 • założyć działalność online bez wychodzenia z domu - za pomocą strony internetowej CEIDG i podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub bankowości internetowej;
 • wypełnić wniosek online i złożyć go w urzędzie;
 • założyć firmę przez telefon,
 • złożyć wniosek CEIDG-1 osobiście w urzędzie;
 • wysłać wniosek listem poleconym (podpisany podpisem notarialnie poświadczonym).

Wniosek o wpis do CEIDG jest bezpłatny. Z chwilą zamieszczenia danych Twojej firmy w CEIDG, w rejestrze - nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku - pojawi się wpis. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku.

Rejestrując firmę w CEIDG automatycznie zostaniesz zarejestrowany w ZUS-ie jako płatnik składek oraz w urzędzie skarbowym.

Rejestracja w KRS

Rejestracja firmy w KRS dotyczy spółek prawa handlowego, czyli spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej. Wpis spółki do rejestru następuje na podstawie wniosku składanego na urzędowym formularzu, którego treść uzależniona jest od rodzaju spółki, którą chcesz zarejestrować. Do wniosku należy dołączyć szereg dodatkowych dokumentów - w oryginałach lub poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach. Wpis do KRS podlega opłacie - 500 zł (opłata za wpis) oraz 100 zł (opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Rejestracji spółki handlowej możesz dokonać również online (w systemie S24). Rozwiązanie to jest tańsze - opłata za wpis w tym przypadku wynosi 250 zł i 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Krok 6. Bankowe konto firmowe i pieczątka

Bankowe konto firmowe będzie Ci potrzebne, jeśli chcesz dokonywać transakcji, których stroną jest inny przedsiębiorca lub instytucja skarbowa, a jednorazowa wartość transakcji przekracza wartość 15 000 zł (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności). Poza tym przypadkiem, zakładanie firmowego rachunku nie jest konieczne. Dla celów wynikających z działalności gospodarczej możesz korzystać z konta prywatnego, ale pod warunkiem że jesteś jego jedynym właścicielem. Jeżeli więc masz wspólne konto z małżonkiem, to nie może ono służyć do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zasadniczo konto bankowe dla firmy można założyć dopiero po zarejestrowaniu firmy. Natomiast numer rachunku bankowego należy podać już na etapie rejestrowania działalności gospodarczej. Wówczas po zmianie numeru rachunku bankowego, należy złożyć wniosek aktualizujący wpis.

Zanim wybierzesz odpowiedni bank, porównaj proponowane przez nich oferty. Jeżeli już zdecydowałeś się na odpowiednią dla siebie ofertę, skontaktuj się z bankiem i załóż konto. Najczęściej wymaganymi dokumentami do założenia konta są:

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub akt zawiązania spółki i zaświadczenie o wpisie do KRS,
 • dowód osobisty,
 • złożenie wzoru podpisu osób dysponujących kontem.

Prowadząc własną agencję ubezpieczeniową, będziesz również potrzebował pieczątki firmowej. Co prawda nie ma prawnego obowiązku jej posiadania, ale przyda Ci się ona do codziennego prowadzenia firmy. Uwiarygodnia ona dokumenty firmowe i zaoszczędzi Ci czasu przy wpisywaniu na nich danych firmy.

Warto, aby na pieczątce znalazły się następujące informacje:

 • pełna nazwa firmy,
 • adres siedziby,
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • telefon kontaktowy,
 • faks,
 • adres e-mail,
 • adres strony internetowej - jeżeli posiadasz.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych kwiecień 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: