Jak założyć firmę oferującą przewóz osób?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-15  |  Średni czas czytania: 10:18
erp-xt
Chcesz otworzyć firmę oferującą przewóz osób, ale nie wiesz jakie wymogi musisz spełnić? Przede wszystkim musisz uzyskać specjalne licencje na przewóz. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie warunki musisz spełnić oraz jak założyć firmę oferującą przewóz osób, ten artykuł jest dla Ciebie.
Jak założyć firmę oferującą przewóz osób?

Jakie wymagania musisz spełnić do założenia firmy oferującej przewóz osób?

Firma oferująca przewóz osób to firma transportowa, która wykonuje usługi w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi. Transport ten może być wykonywany:

 • autobusami
 • pojazdami samochodowymi o pojemności od 7 do 9 osób - łącznie z kierowcą (busami)
 • samochodami osobowymi

Działalność gospodarcza w zakresie usług transportu osób jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że do założenia firmy oferującej takie usługi konieczne jest uzyskanie odpowiednich licencji i zezwoleń, w zależności od środków transportu, jakimi będą te usługi wykonywane oraz w zależności od zakresu i rodzaju wykonywanych usług.

Aby założyć firmę oferującą przewóz osób muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • jako przedsiębiorca musisz posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę,
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,
 • w przypadku przewoźnika drogowego, który korzysta z pojazdu o pojemności powyżej 9 osób łącznie z kierowcą, przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • w zależności od miejsca wykonywania usług transportowych albo ich zakresu przedsiębiorą może być zobowiązany do uzyskania licencji wspólnotowej albo licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodami osobowymi,
 • przedsiębiorca powinien posiadać zdolność finansową zapewniającą podjęcie działalności gospodarczej.

Wymagania, które musi spełnić kierowca wykonujący przewozy drogowe

Kierowca wykonujący przewozy drogowe musi mieć spełniać pewne wymagania oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje. Przede wszystkim kierowca musi mieć odpowiedni wiek:

18 lat

W przypadku kierowcy prowadzącego samochód, dla którego trzeba posiadać prawo jazdy kategorii:

C1 lub C1+E - o ile uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną

C lub C+E - o ile uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną

21 lat

W przypadku kierowcy prowadzącego samochód, dla którego wymagane jest prawo jazdy kategorii:

C lub C+E - o ile uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną

D lub D+E - o ile uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną

D1 lub D1+E - o ile wykonuje przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną

23 lata

W przypadku kierowcy prowadzącego samochód, dla którego wymagane jest prawo jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną

Ponadto kierowca powinien:

 • posiadać odpowiednie uprawnienie do kierowania samochodem,
 • nie mieć przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • nie mieć przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na tym stanowisku,
 • uzyskał kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną,
 • ukończył szkolenie okresowe.

Kierowca musi uzyskać kwalifikację odpowiednią dla samochodu, którym chce wykonywać przewóz drogowy. Kwalifikację uzyskuje się w zakresie programu określonego odpowiednio do kategorii prawa jazdy. Aby uzyskać kwalifikację należy odbyć zajęcia teoretyczne oraz praktyczne i zdać testy kwalifikacyjne. To samo dotyczy kwalifikacje uzupełniającej albo kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej.

Badania lekarskie kierowców

Każdy kierowca, który wykonuje przewóz drogowy, musi posiadać aktualne badania lekarskie, które stwierdzają istnienie lub brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy. Co więcej, badania takie należy przeprowadzać regularnie - w przypadku kierowców, którzy nie mają ukończonych 60 lat badania należy odnawiać co 5 lat, a w przypadku kierowców po 60 roku życia co 30 miesięcy. Opłata za badania wynosi 200 zł i jako pracodawca kierujący na badania to Ty jesteś obowiązany do jej pokrycia.

Osoba kierowana na badania wypełnia ankietę, która dotyczy stanu jego zdrowia. Składa ją uprawnionemu lekarzowi, który może skierować badaną osobę na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa oraz zlecić dodatkowe badania diagnostyczne. Obowiązkowymi badaniami, jakie musi przejść każdy kierowca są konsultacje u lekarza okulisty oraz badanie oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast. Po przeprowadzonych badaniach lekarz wydaje orzeczenie lekarskie. Może ono zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia osoby badanej w zakresie:

 • terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • pojazdów, którymi może kierować osoba, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania,
 • specjalnych wymagań wobec kierowcy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy musi również przejść badania psychologiczne, które przeprowadza się w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy. Opłata za badania psychologiczne wynosi 150 zł i jako osoba kierująca na badania ponosisz jego koszty.

Badanie psychologiczne obejmuje wywiad bezpośredni i obserwację danej osoby, badania narzędziami diagnostycznymi oraz ocenę i opis osoby badanej pod względem sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej i sprawności psychomotorycznej. Po przeprowadzonych badaniach psycholog wydaje orzeczenie lekarskie (psychologiczne).


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Usługi transportowe i pocztowe

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych potwierdza posiadanie wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności transportowej. Jest on konieczny do prowadzenia działalności w zakresie transportu i uzyskania licencji uprawniającej do wykonywania tego rodzaju działalności. Musi go posiadać co najmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem.

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych musisz zdać egzamin przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne działające przy Instytucie Transportu Samochodowego. Instytut pisemnie powiadomi Cię o terminie, miejscu i zakresie egzaminu. Z egzaminu pisemnego możesz być zwolniony, jeśli posiadasz dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Jeśli program studiów obejmował część tych zagadnień, to możesz z nich być zwolniony na egzaminie.

Terminy egzaminów możesz sprawdzić na stronie: its.waw.pl

W celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych złóż wniosek o jego wydanie. We wniosku wskaż zakres kompetencji zawodowych, o które się ubiegasz oraz proponowana datę i miejsce egzaminu. Do wniosku dołącz: dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów albo świadectwo ukończonych studiów podyplomowych.

Wniosek wyślij do Instytutu Transportu Samochodowego - ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa nie później niż na 14 dni przed zaproponowaną we wniosku datą egzaminu.

Sam egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu oraz zadania egzaminacyjnego. Zadanie należy rozwiązać nawet w przypadku częściowego zwolnienia od egzaminu. Na rozwiązanie testu i zadania masz 240 minut. Aby egzamin zaliczyć, musisz uzyskać co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części. Egzamin zdasz, jeśli z jego dwóch części uzyskasz co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

Po zdaniu egzaminu, ITS wyśle Ci certyfikat kompetencji zawodowych w ciągu 28 dni od daty egzaminu. Jeśli starałeś się o całkowite zwolnienie z egzaminu, to certyfikat otrzymasz w ciągu 28 dni od daty złożenia wniosku.

Opłata za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych wynosi 800 zł (500 zł za egzamin oraz 300 zł za wydanie certyfikatu). W przypadku częściowego zwolnienia z egzaminu opłata za egzamin jest pomniejszana o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego jesteś zwolniony. W przypadku zwolnienia całkowitego opłaca się tylko wydanie certyfikatu. Opłatę wnosi się na konto Instytutu Transportu Samochodowego.

Zezwolenie na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Przewoźnik drogowy to przedsiębiorca, który może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Rozpoczęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga zezwolenia, które uzyskasz jeżeli:

 • jesteś przedsiębiorcą i posiadasz rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE, cieszysz się dobrą reputacją, posiadasz odpowiednią zdolność finansową oraz posiadasz wymagane kompetencje zawodowe;
 • zatrudnieniu przez Ciebie kierowcy oraz osoby wykonujące działalność osobiście na Twoją rzecz nie mają zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Wniosek o zezwolenie składa się w starostwie powiatowym. Usługa ta jest płatna - wynosi 1 000 zł. Jeżeli we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywania zawodu przewoźnika drogowego zgłosiłeś także jeden lub więcej pojazdów samochodowych, to do opłaty musisz dodać po 100 zł za każdy zgłoszony pojazd.

Licencja na przewóz osób busem

Licencja na przewóz osób busem jest Ci potrzebna, jeśli chcesz przewozić busem ludzi po Polsce. Licencja ta wymagana jest do przewożenia osób pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Na jej podstawie możesz również wykonywać przewozy okazjonalne, ale nie możesz wykonywać przewozów regularnych (są one tylko możliwe autobusami).

Aby otrzymać licencję, musisz spełniać następujące warunki:

 1. Nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska. Nie możesz mieć również objęty zakazem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Jeżeli wniosek składa spółka - warunek ten muszą spełniać wszystkie osoby nią zarządzające.
 2. Przynajmniej jedna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem lub zarządzająca transportem drogowym w przedsiębiorstwie powinna mieć certyfikat kompetencji zawodowych.
 3. Twoje przedsiębiorstwo musi być w dobrej kondycji finansowego, którą możesz wykazać rocznym sprawozdaniem finansowym albo dokumentami potwierdzającymi, że dysponujesz środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych, posiadasz akcje lub udziału, udzielono Ci gwarancji lub poręczeń bankowych albo posiadasz własność nieruchomości.
 4. Musisz posiadać tytuł prawny do dysponowania busem.
 5. Zatrudnieni przez Ciebie kierowcy lub osoby wykonujące działalność na Twoją rzecz nie mogą mieć zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Wniosek o udzielenie licencji składa się w starostwie powiatowym. Należy do niego dołączyć:

 • oświadczenie osoby, która będzie w Twojej firmie zarządzać transportem,
 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby, która będzie w Twojej firmie zarządzać transportem drogowym,
 • złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
 • dowód zapłaty za wydanie licencji - jej wysokość zależy od okresu jej ważności. Opłata ta wynosi:

  700 zł - za licencję ważną od 2 do 15 lat,

  800 zł - za licencję ważną od 15 do 30 lat,

  900 zł - za licencję ważną od 30 do 50 lat.

Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania, to otrzymasz licencje na przewóz busem na okres, o który wnioskowałeś. Może to być od 2 do 50 lat. Licencji nie możesz odstąpić osobom trzecim ani przenieść jej na osobę trzecią.

Jak założyć firmę oferującą przewóz osób w 6 krokach?

Wiesz już jakie wymagania musisz spełnić aby móc założyć firmę oferującą przewóz osób. Czas na założenie firmy krok po kroku.

Krok 1. Wybierz formę prawną dla swojej firmy

Jeżeli spełniasz warunki do prowadzenia firmy oferującej przewóz osób, możesz wybrać formę prawną, w jakiej będziesz prowadził swoją działalność. Swoją firmę możesz zarejestrować jako:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • jedna ze spółek prawa handlowego: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszym rodzaje firmy. Może ją prowadzić wyłącznie osoba fizyczna, która z chwilą zarejestrowania firmy staje się przedsiębiorcą. Za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności transportowej odpowiadasz całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na majątek małżonka (z wyłączeniem majątku osobistego). Jako jednoosobowy przedsiębiorca to wyłącznie Ty masz prawo do reprezentowania swojej firmy, przez co również tylko Ty możesz zawierać umowy, masz obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składać deklaracje podatkowe i rozliczać się z ZUS-em.

Spółka cywilna to spółka, którą mogą utworzyć co najmniej dwie osoby. Za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy całym swoim majątkiem solidarnie i bez ograniczeń. Spółka nie ma osobowości prawnej, dlatego wszelkie czynności prawne, takie jak zawieranie umów podejmowane są w imieniu wspólników.

Spółka jawna to spółka osobowa prawa handlowego, która nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną przez co można podejmować czynności w imieniu spółki. Mogą ją utworzyć co najmniej dwie osoby. Nie jest wymagany kapitał początkowy. Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają w sposób solidarny z pozostałymi wspólnikami i spółką.

Spółka komandytowa to spółka tworzona przez co najmniej dwie osoby, z których jedna musi być komplementariuszem, a druga komandytariuszem. Ich status wpływa na odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi komplementariuszami oraz spółką. Natomiast komandytariusz odpowiada za zobowiązania do wysokości sumy komandytowej.

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa, która zawiera elementy spółki kapitałowej. Tworzą ją co najmniej dwie osoby, z których jedna musi być komplementariuszem a jedna akcjonariuszem. Komplementariusze za zobowiązania spółki odpowiadają na takich samych zasadach jak w spółce komandytowej. Akcjonariusz nie ponosi w ogóle odpowiedzialności. Do założenia tego typu spółki wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 50 000 zł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna to spółki kapitałowe. Mogą być utworzone już przez jedną osobę. Z uwagi na to, że spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, odpowiadają za zobowiązania swoim majątkiem. Dzięki temu od odpowiedzialności tej uwolnieni są jej wspólnicy. Do założenia spółki kapitałowej wymagany jest kapitał zakładowy - dla spółki z o. o. co najmniej 5 000 zł, a dla spółki akcyjnej co najmniej 100 000 zł.

Krok 2. Wybierz formę opodatkowania

Wybierając formę prawną działalności jako firmę jednoosobową z tytułu działalności będziesz podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Możesz wybrać jedną z form opodatkowania:

PIT na zasadach ogólnych - dochody osiągane w związku z prowadzoną działalności gospodarczą możesz kumulować z innymi osiąganymi dochodami. Podatek obliczany jest według skali podatkowej, w której występują dwie stawki - 17% dla rocznych dochodów nieprzekraczających 85 528 zł lub 32% dla osiągniętej nadwyżki powyżej 85 528 zł rocznie. Ta forma opodatkowania jest przypisywana automatycznie. Korzystając z niej możesz odliczać ulgi od podatku i ulgi od dochodu. Możesz również rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Podatek liniowy - jest to stała stawka w wysokości 19% (stan na 2020 r.), która obowiązuje zawsze bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Podatek ten będzie miał zastosowanie tylko do dochodów osiąganych z działalności gospodarczej, ponieważ nie można ich łączyć z innymi dochodami. Zdecydowanie się na tego rodzaju opodatkowanie oznacza również zrzeczenie się większości ulg podatkowych. Nie możesz również rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

Ryczałt ewidencjonowany - jest to uproszczona forma opodatkowania, która polega na obliczaniu podatku od uzyskanego przychodu. Stawka podatku uzależniona jest od rodzaju działalności, którą chcesz wykonywać. Możesz tutaj korzystać z ulg podatkowych w takim samym zakresie jak w podatku PIT rozliczanym na zasadach ogólnych.

Karta podatkowa - jest to forma opodatkowania przeznaczona tylko dla niektórych działalności gospodarczych. W przypadku firmy oferującej przewóz osób możesz ją zastosować, jeżeli wykonujesz usługi przy użyciu jednego pojazdu. Wysokość podatku ustalana jest w tym przypadku przez urząd skarbowy w zależności od miejscowości, w której prowadzisz swoją działalność oraz liczby zatrudnionych przez Ciebie pracowników.

Decydując się na firmę oferującą przewóz osób w formie spółki kapitałowej musisz wiedzieć, że dochody wypracowane przez spółkę opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (CIT). Wówczas w pierwszej kolejności oblicza się podatek od dochodów spółki, a następnie dzielone są one między wspólników, który od uzyskanych dochodów muszą opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwójne opodatkowanie dotyczy również spółek komandytowo-akcyjnych.

Krok 3. Wybierz kody PKD

We wniosku o wpis do CEIDG musisz wpisać kody PKD, które opiszą czym zajmuje się Twoja firma. W przypadku firmy oferującej przewóz osób możesz użyć następujących kodów PKD:

 • PKD 49.31.Z - Transport lądowy pasażerki, miejski i podmiejski
 • PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerki, gdzie indziej niesklasyfikowany

Krok 4. Zdecyduj w jaki sposób chcesz prowadzić księgowość swojej firmy

Wśród decyzji jakie musisz podjąć w procesie zakładania własnej firmy oferującej przewóz osób, musisz również zastanowić się w jaki sposób chcesz prowadzić księgowość swojej firmy. Wśród form prowadzenia księgowości znajdują się:

Księgi rachunkowe - są najbardziej precyzyjnym i szczegółowym systemem ewidencji. Muszą je prowadzić spółki akcyjne, spółki z o.o., spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne niezależnie od wysokości obrotów. Natomiast pozostałe formy działalności są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli wartość przychodów netto ustalona za poprzedni rok obrotowy wynosi co najmniej równowartość 1 200 000 euro.

Księga przychodów i rozchodów - to uproszczona forma prowadzenia księgowości. Muszą ją prowadzić jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne i spółki jawne, których wspólnikami są osoby fizyczne, a wartość przychodów netto ustalona za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro.

Uproszczona forma ewidencji jest przeznaczona dla tych przedsiębiorstw, które są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas muszą oni prowadzić jedynie ewidencję przychodów. Z kolei podatnicy karty podatkowej nie muszą prowadzić księgowości ani ewidencji przychodów.

Prowadzeniem księgowości możesz zająć się osobiście. Jednak jest to zajęcie czasochłonne i wymagające pewnej wiedzy, szczególnie jeżeli z uwagi na wybraną przez Ciebie formę prawną działalności będziesz zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. Pewnym rozwiązaniem jest powierzenie prowadzenia księgowości Twojej firmy oferującej przewóz osób biuru rachunkowemu, do którego raz w miesiącu należy dostarczyć dokumenty sprzedażowe. Tam zostaną one rozliczone i zostanie sporządzona dokumentacja.

Alternatywą dla tradycyjnego biura rachunkowego jest biuro rachunkowe online. Wszelkie dokumenty finansowe wystawia się w programie zakupionym od danego biura, które są w nim automatycznie zapisywane. Następnie eksperci z internetowego biura rachunkowego sprawdzają poprawność wystawionych przez Ciebie dokumentów sprzedażowych.

Prowadzenie księgowości możesz również powierzyć księgowemu. Wówczas to na jego barkach spoczywać będzie rozliczenie wszystkich dokumentów, prowadzenie dokumentacji i rozliczenia pracownicze.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Praktycznie każdy program do wystawiania faktur online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
iFirma 0 zł do 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl
COMARCH ERP XT od 11 zł/mc za moduł Faktury do 36 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
inFakt Abonament od 0 zł do 12 zł/mc Dane pobierane z listy klientów i wyszukiwanie nowych przez nr NIP Faktury nielimitowane Ograniczenia w edytowaniu wydrukowanych faktur Tak Intuicyjna, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie Android Integracja tylko z wewnętrznymi systemami Kontakt z zespołem księgowym i technicznym przez 7 dni w tygodniu od godziny 7 do 22 Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie w języku angielskim, polskim lub dwujęzycznym Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna inFakt.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie inFakt otrzymasz 10% rabatu na pierwszą płatność za jedną z usług inFakt.

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

Rejestrem, do którego należy zgłosić działalność gospodarczą jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestracji w CEIDG podlegają jednoosobowe działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu CEIDG-1, który jest jednocześnie:

 • zgłoszeniem o nadanie firmie numeru REGON,
 • zgłoszeniem o nadanie firmie numeru NIP,
 • zgłoszeniem podatnika składek ZUS,
 • oświadczeniem o wyborze firmy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wniosek o wpis działalności do CEIDG możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub miasta bądź za pośrednictwem strony internetowej CEIDG. Możesz też wysłać wniosek listem poleconym, ale wówczas musi być on podpisany podpisem poświadczonym notarialnie.

Drugim rejestrem, w którym można dokonać rejestracji działalności gospodarczej jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Wpisowi do KRS podlegają handlowe spółki osobowe i kapitałowe.

Krok 6. Załóż konto bankowe dla swojej firmy

Ostatnią formalnością, którą musisz załatwić przy zakładaniu firmy oferującej przewóz osób, jest założenie firmowego konta bankowego. Zasadniczo nie ma obowiązku zakładania oddzielnego konta dla firmy, jednak musisz mieć na uwadze, że Twoja firma powinna zachowywać płynność finansową i dlatego też lepiej rozdzielić swoje prywatne fundusze od funduszy firmowych. Dzięki firmowemu rachunkowi będziesz mógł kontrolować finanse swojej firmy. W sytuacji gdy dokonujesz transakcji z innym przedsiębiorcą, której kwota wynosi minimum 15 000 zł obowiązkowa jest płatność z konta firmowego.

Do założenia firmowego konta bankowego będziesz potrzebował zaświadczenia o wpisie działalności do rejestru, dowodu osobistego oraz pieczątki firmowej. Być może będzie konieczne również zaświadczenie o nadaniu numeru REGON lub NIP. Pamiętaj, że numer rachunku bankowego ujawniony jest w rejestrze, dlatego po założeniu firmowego konta bankowego musisz zgłosić aktualizację wpisu.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

-->
Bank Koszty prowadzenia konta Koszty utrzymania karty Wypłaty z bankomatów krajowych Opłata za przelewy krajowe Bonus dodatkowe usługi -
Firmowe konto bankowe w Nest Bank
Nest Bank
BIZNest Konto
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w promocji do 400 zł dla Twojej firmy + terminal za 0 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

PEKAO Konto Przekorzystne Biznes
Bank Pekao
Konto Przekorzystne Biznes
0 zł
jeśli w mc-u zrobiłeś przelew do ZUS/US lub miałeś wpływ min. 2000 zł lub zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala Pekao lub opłacisz 1 ratę leasingu w Pekao Leasing, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą na min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Pekao i 2 pierwsze wypłaty/mc z pozostałych, kolejne wypłaty z pozostałych 2%, min. 5 zł
0 zł
dla przelewów wewnętrznych oraz 15 darmowych przelewów do innych banków, pozostałe 1,50 zł/szt.
do 1000 zł premii, weź udział w loterii i wygraj samochód BMW i3 Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna

Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem darmowe jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł, jeśli nie to opłata 25 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem jeśli wykonasz płatności kartą min. 400 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Santander, pozostałe bankomaty - 3,5%, min. 5 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem 15 przelewów/mc, każdy kolejny 1 zł
do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji, 400 zł premii za terminal płatniczy w promocji Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w Alior Bank
Alior Bank
iKonto Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo na koncie wyniesie min. 1000 zł, jeśli nie to opłata 15 zł
0 zł
jeśli zrobisz min. 4 transakcje kartą w miesiącu, jeśli nie to opłata 8 zł
0 zł
dla bankomatów Alior Bank,
pozostałe bankomaty 5 pierwszych wypłat, każda następna 2 zł
0 zł w ciągu roku można uzyskać premię do 1500 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

Bank Millenium - Konto Mój Biznes
Bank Millenium
Konto Mój Biznes
0 zł
przez 24 miesiące dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu”. Szczegóły i regulamin dostępny po kliknięciu przycisku Sprawdź.
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 500 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Banku Millennium, 1 zł bankomaty Santander Bank Polska i Planet Cash, pozostałe 3,5% prowizji min. 5 zł
0 zł
dla pierwszych 20 przelewów, kolejne 1 zł – dotyczy przelewów zlecanych w Millenecie/aplikacji mobilnej
Do 700 zł premii, dla nowych Klientów, którzy do 31 sierpnia 2021 r. skorzystają z promocji „Zyskaj 700 zł z letnią promocją Konta Mój Biznes”. 0 zł za konta walutowe dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu.” Szczegóły i regulaminy promocji dostępne po kliknięciu przycisku Sprawdź. Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

Bank ad
Firmowe konto bankowe w mBank
mBank
mBIZNES Standard
0 zł
bezpłatne przez 2 lata, potem 9 zł (0 zł jeśli zrobisz 1 przelew do ZUS/mc)
0 zł
brak opłat przez 2 lata, potem 5 zł
0 zł
bezpłatnie bankomaty mBank, Santander, Planet Cash, Euronet (wypłata min. 100 zł), pozostałe bankomaty - 3%, min. 5 zł
0 zł
bezpłatne przelewy przez 2 lata
mPlatforma Walutowa mNawigacja Finansowa platforma mikroFirmy.pl Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w ING
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów ING, Planet Cash i 1 wypłata /mc w pozostałych, kolejne wypłaty 2,5 zł
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 0,90 zł
możliwość zadłużenia konta do 200 000 zł; można zyskać 100 zł za otwarcie konta Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka jawna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka partnerska korzystająca z uproszczonych metod księgowości, wspólnota mieszkaniowa

BNP Paribas - Konto Otwarte na Biznes
BNP Paribas
Konto Otwarte na Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo rachunku wynosi min. 3 000 zł/mc lub suma wpływów wynosi min. 20 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 700 zł/mc lub wpływy wyniosły powyżej 100 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł dla wpływy poniżej 20 000 zł/mc, 3,50 zł dla wpływy 20 000 do 100 000 zł/mc
0 zł
dla bankomatów BNP Paribas, pozostałe bankomaty 1,5% min. 5 zł
0 zł
- Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Zakładanie

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
eBook: Jak założyć własną firmę

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2020 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: