Jak założyć firmę zarządzającą nieruchomościami?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-12  |  Średni czas czytania: 06:27
Firma zarządzająca nieruchomościami najczęściej zajmuje się sprawami finansowymi budynków. Na jej zatrudnienie decyduje się coraz więcej właścicieli nieruchomości. W tym artykule dowiesz się jak założyć firmę zarządzającą nieruchomościami w 6 krokach.
Jak założyć firmę zarządzającą nieruchomościami?

Na czym polega prowadzenie firmy zarządzającej nieruchomościami?

Prowadzenie firmy zarządzającej nieruchomościami to działalność polegająca na zarządzaniu budynkami, w szczególności ich finansami. Zarządca nieruchomości przede wszystkim ustala i pobiera czynsz od mieszkańców, zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo oraz dba o właściwe wykorzystywanie danego budynku. Z zarządzeniem nieruchomościami wiąże się również planowanie inwestycyjne mające na celu utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie.

Firma zarządzająca nieruchomościami zajmuje się także administracją nieruchomości. Chodzi tutaj o następujące zadania:

 • wybór właściwego dostawcy energii cieplnej,
 • wywóz śmieci,
 • odprowadzanie ścieków,
 • utrzymanie terenów zielonych.

Zasadniczo jednak o tym, czym będzie zajmować się zatrudniona firma zarządzająca nieruchomościami, wynikać będzie z zawartej umowy, która obowiązkowo musi być sporządzona na piśmie.

Założenie firmy zarządzającej nieruchomościami nie wymaga uzyskania zgody żadnego organu państwowego. Ponadto zarządca nie musi mieć specjalistycznego wykształcenia. Wystarczy posiadanie dostatecznej wiedzy lub doświadczenie.

Odpowiedzialność cywilna zarządców nieruchomości

Zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Ubezpieczenie to obejmuje również inne osoby (w tym pracowników) wykonujących czynności pod nadzorem zarządcy. Kopia dokumentu ubezpieczenia powinna stanowić załącznik do umowy o zarządzanie nieruchomością.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem w związku z zarządzaniem nieruchomością.

Ubezpieczenie nie obejmuje jednak szkód:

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez zarządcę rodzinie, powinowatemu albo osobie, z która pozostaje on we wspólnym pożyciu,
 • polegających na zapłacie kar umownych,
 • powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Wynajem i nieruchomości

Zakładanie firmy zarządzającej nieruchomościami krok po kroku

Chcesz prowadzić swój własny biznes ale nie wiesz jak założyć firmę zarządzającą nieruchomościami? Poniżej przedstawiamy 6 kroków, jakie należy podjąć żeby założyć swoją firmę zarządzającą nieruchomościami.

Krok 1. Wybierz formę prawną prowadzenia swojej firmy

Forma prawna działalności to pierwsza decyzja jaką musisz podjąć w procesie zakładania własnej firmy zarządzającej nieruchomościami. Wybór formy prawnej wpływa na dalsze losy Twojej firmy pod kątem kosztów jej założenia, wysokości opodatkowania czy składek ZUS oraz odpowiedzialności za firmowe zobowiązania.

Firmę zarządzającą nieruchomościami możesz prowadzić w następujących formach prawnych:

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej, którą możesz założyć w jeden dzień. Do jej założenia nie potrzebujesz kapitału zakładowego. Ponadto nie musisz prowadzić w niej pełnej księgowości. Wadą tego rodzaju działalności jest pełna odpowiedzialność za zobowiązania firmy, która rozciąga się również na majątek wspólny małżonka.

Spółka cywilna - powstaje na podstawie umowy co najmniej dwóch osób. Rozpoczęcie takiej działalności podlega rejestracji w CEIDG i obowiązek ten dotyczy wszystkich wspólników. Założenie spółki nie wymaga posiadania kapitału początkowego. Za zobowiązania spółki wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń z uwagi na to, że sama spółka nie posiada osobowości prawnej, przez co to wszystkie zobowiązania są zaciągane przez wspólników  a nie spółkę.

Spółki osobowe prawa handlowego - są to spółki, które mogą założyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Mogą one we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Nie mają jednak osobowości prawnej. Za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy w sposób subsydiarny - oznacza to, że długi w pierwszej kolejności są zaspokajane z majątku spółki, a gdy tego zabraknie, odpowiadają wspólnicy spółki solidarnie i w sposób nieograniczony.

Do spółek osobowych prawa handlowego zalicza się:

Swoją firmę zarządzającą nieruchomościami możesz prowadzić w każdym typie spółki osobowej z wyjątkiem spółki partnerskiej, która przeznaczona jest tylko dla osób wykonujących tzw. wolny zawód. Założenie spółki osobowej nie wymaga kapitału początkowego. Wyjątkiem tutaj jest spółka komandytowo-akcyjna, która jest spółką osobową, ale ma ona również cechy spółki kapitałowej - m.in. to, że do jej założenia wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 50 000 zł.

Spółki kapitałowe prawa handlowego - są to spółki, które posiadają osobowość prawną i własny majątek, który jest majątkiem odrębnym od majątków osobistych wspólników lub akcjonariuszy. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Do założenia spółki kapitałowej wymagany jest kapitał zakładowy - dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to 5 000 zł, a dla spółki akcyjnej 100 000 zł.

Krok 2. Wybierz formę opodatkowania dochodów uzyskiwanych z firmy zarządzającej nieruchomościami

Gdy wiesz już w jakiej formie będziesz prowadził swoją firmę zarządzającą nieruchomościami, czas na wybór sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności. Wybierając pod uwagę formę opodatkowania weź pod uwagę wielkość przychodów, które przewidujesz oraz czy chcesz skorzystać z ulg podatkowych lub rozliczenia z małżonkiem.

Dochody uzyskiwane z jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej albo komandytowej podlegają opodatkowaniu. Wówczas masz prawo wyboru w jaki sposób będzie obliczany podatek. Możesz wybrać spośród następujących form opodatkowania:

Podatek PIT na zasadach ogólnych - dochody uzyskiwane z firmy możesz łączyć z innymi dochodami osiągniętymi w ciągu roku i od tej kwoty obliczasz podatek. Możesz skorzystać tutaj ulg od dochodu oraz ulg od podatku. Sam podatek obliczany jest według dwóch stawek podatkowych:

 • 17% - jeżeli Twoje dochody w ciągu roku nie przekroczą kwoty 85 528 zł
 • 32% - pobierany od nadwyżki dochodów osiągniętych powyżej 85 528 zł

Podatek liniowy - charakteryzuje się stałą stawką 19% (stan na 2020 r.) bez względu na wysokość osiąganych dochodów. W tym przypadku nie możesz skorzystać z ulg podatkowych ani wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Decydując się na podatek liniowy nie będziesz mógł również łączyć z innymi osiąganymi przez Ciebie dochodami.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma opodatkowania. Mogą ją zastosować przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wymienioną w ustawie. Przysługują tutaj wszystkie ulgi dostępne w podatku PIT na zasadach ogólnych. Stawki podatku uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku zarządzania nieruchomościami stawka ta wynosi 17%.

Karta podatkowa - jest to najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej, dzięki której jesteś zwolniony z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz opłacania zaliczek na podatek. Wysokość podatku ustala urząd skarbowy biorąc pod uwagę miejscowość, w której prowadzisz swoją działalność oraz liczbę zatrudnionych pracowników. Decyzja wydawana jest na każdy rok podatkowy.

W przypadku gdy zdecydujesz się na prowadzenie firmy zarządzającej nieruchomościami w formie spółki kapitałowej, będziesz obowiązany do opłacania podatku CIT. Podatek ten dotyczy dochodów osiąganych przez spółkę - jej podatnikiem jest więc spółka jako osoba prawna. Opodatkowany dochód spółki dzielony jest między wspólników. Jako wspólnik lub akcjonariusz spółki kapitałowej będziesz osiągał dochody z działalności i będą one opodatkowane podatkiem PIT.

Krok 3. Wybierz kody PKD opisujące Twoją działalność

Czas na wybór odpowiednich kodów PKD. Są to kody, które określają rodzaj usług, jaki będziesz wykonywać w swojej działalności gospodarczej. Kody PKD będą Ci potrzebne na etapie uzupełniania wniosku o wpis działalności do rejestru, dlatego warto przygotować je wcześniej. Jest to ważne, ponieważ jeżeli nie zadeklarujesz danego rodzaju usług, nie będziesz mógł wystawiać na nie faktury.

Dla działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości możesz zastosować następujące kody PKD:

Krok 4. Zajmij się księgowością

Prowadzenie własnej firmy zarządzającej nieruchomościami wiąże się również z prowadzeniem firmowej księgowości. Kolejnym krokiem w procesie zakładania działalności gospodarczej jest zadecydowanie o sposobie w jaki chcesz prowadzić księgowość w swojej firmie. Wyboru w jaki sposób będziesz prowadził księgowość warto dokonać jeszcze przed zarejestrowaniem firmy, ponieważ we wniosku rejestracyjnym należy podać miejsce przechowywania dokumentów księgowych firmy.

Samodzielne prowadzenie księgowości

Księgowość w swojej firmie zarządzającej nieruchomościami możesz prowadzić samodzielnie, jeżeli choć w pewnym stopniu poczuwasz się do wzięcia tego obowiązku na siebie i nie boisz się popełnienia błędu w rozliczeniach. Biorąc księgowość na swoje barki musisz mieć świadomość, że będzie to zajęcie czasochłonne i wymagające podstawowej wiedzy księgowej. Jeżeli nie masz odpowiedniej wiedzy i zamiast tracić czas na nieefektywne rozliczenia wolisz zająć się w inny sposób swoją firmą, skorzystać z pomocy biura rachunkowego lub księgowej.

Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe świadczy usługi rozliczania faktur i dokumentów sprzedażowych oraz sporządzania odpowiednich dokumentacji. Ponadto reprezentuje przedsiębiorców w razie kontroli podatkowej, składa deklaracje oraz przechowuje firmowe dokumenty. Współpraca z biurem rachunkowym polega na dostarczaniu do niego w określonym dniu dokumentów, które następnie zostaną tam rozliczone. Koszty takiej współpracy najczęściej zależą od ewidencji, którą chcesz prowadzić w swojej firmie, a także od liczby zatrudnianych w niej pracowników.

Coraz bardziej popularną alternatywą dla tradycyjnego biura rachunkowego jest biuro rachunkowe online. Jego działanie opiera się na programie, do którego przedsiębiorca wgrywa dokumenty księgowe. Program automatycznie generuje rozliczenia, które następnie sprawdzane są przed ekspertów internetowego biura rachunkowego. Zaletą tego rozwiązania są niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym biurem rachunkowym oraz dodatkowe usługi oferowane przez biuro online - na przykład program do fakturowania.

Zatrudnienie księgowego

Zatrudnienie księgowego jest rozwiązaniem zdecydowanie najbardziej kosztowym. Jest ono polecane dużym firmom, które zatrudniają wielu pracowników, osiągają wysokie zyski i prowadzą pełną księgowość. W małych firmach własny księgowy może okazać się zbyt obciążającym wydatkiem.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj firmę zarządzającą nieruchomościami

Najważniejszym krokiem w zakładaniu własnej firmy zarządzającej nieruchomościami jest wpisanie firmy do odpowiedniego rejestru. W Polsce mamy dwa rejestry, do których można wpisać swoją firmę. Jest to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Do którego rejestru należy zgłosić swoją działalność zależy od wybranej wcześniej formy prawnej.

Rejestracji w CEIDG podlegają jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne (wspólnicy). Wniosek o wpis składa się na formularzu CEIDG-1 i jest on jednocześnie:

 • zgłoszeniem o nadanie firmie numeru REGON,
 • zgłoszeniem o nadanie firmie numeru NIP,
 • zgłoszeniem płatnika składek ZUS,
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznym.

Wniosek możesz złożyć w każdym urzędzie gminy lub miasta. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać listem poleconym (wówczas podpis złożony na wniosku musi być poświadczony notarialnie). Istnieje również możliwość założenia firmy przez Internet - za pośrednictwem strony internetowej CEIDG - do czego wystarczy podpisanie wniosku bankowością internetową lub profilem zaufanym. Wpis do CEIDG jest bezpłatny.

Obowiązek rejestracji w KRS dotyczy spółek handlowych. Ich działalność podlega wpisowi w rejestrze przedsiębiorców. Aby zarejestrować działalność w KRS należy złożyć wniosek na urzędowym formularzu, którego treść zależy od rodzaju spółki, jaką chcesz zarejestrować. Dodatkowo trzeba złożyć pewne dokumenty, takie jak umowa spółki czy akt założycielski. Aby działalność została wpisana do rejestru, należy opłacić wniosek.

Krok 6. Załóż rachunek bankowy dla swojej firmy

Gdy otrzymasz już wpis swojej firmy zarządzającej nieruchomościami w rejestrze, czas na założenie formowego konta bankowego. Zasadniczo nie ma takiego obowiązku, jednak z uwagi konieczność zachowania płynności finansowej firmy, warto rozdzielić prywatne finanse od finansów firmowych. Konto będzie Ci służyć wyłącznie do prowadzenia spraw firmy dzięki czemu będziesz miał kontrolę nad jej finansami.

Firmowe konto bankowe jest obowiązkowe gdy chcesz dokonywać transakcji z innymi przedsiębiorcami na kwoty minimum 15 000 zł. Wówczas dokonywanie płatności jest dozwolone tylko przy użyciu rachunku bankowego.

Wybierając bank, w którym chcesz założyć konto firmowe, sprawdź jaką ofertę ma on dla firm. Warto tutaj wziąć pod uwagę takie kwestie jak:

 • opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • koszty przelewów,
 • możliwość korzystania z kart płatniczych,
 • dostęp do bankomatów,
 • lokalizacje placówek banku,
 • możliwość obsługi konta przez Internet,
 • dostępność kredytów dla firm.

Możesz skorzystać również z rankingów kont bankowych dla firm. Wybór odpowiedniego banku to podstawa w prowadzeniu finansów firmy.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych maj 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: