Jak założyć agencję reklamową?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-11  |  Średni czas czytania: 08:37
Reklama to podstawa dobrego biznesu. Decyduje ona bowiem o istnieniu firmy w świadomości ludzi. Dlatego też, coraz więcej przedsiębiorców powierza reklamowanie swojej marki profesjonalnym agencjom reklamowym. Chcesz założyć agencję reklamową, ale nie wiesz od czego zacząć? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.
Jak założyć agencję reklamową?

Czym zajmuje się agencja reklamowa?

Agencja reklamowa zajmuje się działalnością związaną z całościowym projektowaniem i realizowaniem kampanii reklamowych. Działalność ta polega przede wszystkim na:

 • projektowaniu, planowaniu i umieszczaniu reklam w mediach drukowanych, radiu, telewizji, Internecie oraz innych mediach,
 • projektowaniu, planowaniu i umieszczaniu reklam zewnętrznych, w formie billboardów, paneli, gablot, balonów i sterowców reklamowych, wystaw okiennych, reklam na samochodach i autobusach,
 • dystrybucji i doręczaniu prospektów i próbek reklamowych,
 • tworzeniu stoisk oraz konstrukcji i miejsc wystawowych,
 • prowadzeniu kampanii reklamowych oraz pozostałych usług reklamowych mających na celu przyciągnięcie lub zatrzymanie klientów.

Wymagania wstępne do założenia własnej agencji reklamowej

Działalność agencji reklamowych nie jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że do jej prowadzenia nie potrzebujesz zezwoleń, koncesji ani licencji. Jedynie co Cię obowiązuje, to powszechne przepisy prawa, a w szczególności tych, które odnoszą się do praw autorskich w zakresie reklamy, ograniczeń tematycznych reklam oraz praw konkurencji.

Zanim założysz własną agencję reklamową, zapoznaj się z przepisami:

 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którą tworząc reklamę tworzy się utwory. W momencie stworzenia utworu przez pracownika, wszelkie prawa autorskie nabywa pracodawca. Agencja reklamowa ma 2 lata od momentu przyjęcia utworu na jego rozpowszechnienie.
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zakazuje wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, fałszywego oznaczania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, naśladownictwa produktów czy nieuczciwej reklamy. Ponadto, jeżeli reklama jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, uchybia godności człowieka, wprowadza w błąd czy odwołuje się do uczucia lęku, to może ona zostać zakwalifikowana jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Decydując się na założenie agencji reklamowej, musisz wiedzieć, że nie każda reklama może być rozpowszechniona. W Polsce niedopuszczalne jest:

 • reklamowanie hazardu (wszelkiego rodzaju gier losowych i zakładów wzajemnych) - chodzi tutaj przede wszystkim o zakłady bukmacherskich, które mają siedzibę na terenie Polski;
 • reklamowanie wyrobów tytoniowych i alkoholi,
 • reklama, w której występuje dyskryminacja ze względu na rasę, płeć, narodowość;
 • reklamy, w których występują dzieci wprost nakłaniające inne dzieci do kupowania danych produktów.

Z uwagi na liczne czyny nieuczciwej konkurencji, w tym również w zakresie reklamy, zakładając agencję reklamową warto rozważyć podjęcie współpracy z prawnikiem, który pomoże ocenić Ci czy tworzona przez Ciebie reklama nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. Dzięki temu unikniesz odpowiedzialności za naruszenie prawa uczciwej konkurencji.

Opłaty od reklam napojów alkoholowych

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r., podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Jeżeli więc w swojej agencji reklamowej chcesz świadczyć usługi reklamy napojów alkoholowych, jesteś obowiązany do wniesienia z tego tytułu odpowiedniej opłaty. Opłatę nalicza się zbiorczo w deklaracji miesięcznej DRA-1, którą składasz w swoim urzędzie skarbowym w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.

Opłatę musisz uregulować najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym ją zadeklarowałeś - na przykład opłatę za czerwiec musisz zadeklarować do 20 lipca i wnieść ją do 31 lipca. Jest ona przesyłana na rachunek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Kasa fiskalna w agencji reklamowej

Jako właściciel agencji reklamowej, będziesz miał obowiązek zakupu i stosowania kasy fiskalnej w momencie, gdy obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczą 20 000 zł.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Marketing i reklama

Jak założyć agencję reklamową w 6 krokach?

Wiesz już, jakie wstępne wymagania musisz spełnić, żeby założyć własną agencję reklamową. W tej części artykułu dowiesz się jak założyć agencję reklamową krok po kroku.

Krok 1. Wybierz formę prawną swojej agencji reklamowej

Agencję reklamową możesz wykonywać w formie:

Zarobkowa działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa to działalność mająca cechy działalności gospodarczej, ale spełniająca takie warunki, które pozwalają na nierejestrowane działalności. Nie musisz rejestrować swojej firmy, jeżeli:

 • jesteś osobą fizyczną, a przychody z Twojej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli w 2019 kwoty 1 125 zł),
 • nie prowadziłeś wcześniej działalności gospodarczej, albo prowadziłeś ją, ale przed 30 kwietnia 2017 r. Twoja firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców.

Decydując się na prowadzenie agencji reklamowej w formie działalności nierejestrowej, nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców, urzędzie skarbowym i Głównym Urzędzie Statystycznym. Ponadto nie masz obowiązku płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek ani prowadzenia księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży).

W momencie, gdy w danym miesiącu przekroczysz limit przychodu, który uprawnia Cię do prowadzenia działalności nierejestrowej, Twoja działalność zostaje uznana za działalność gospodarczą. Wówczas masz 7 dni na zarejestrowanie swojej agencji reklamowej w CEIDG.

Zarejestrowana działalność gospodarcza

Zarejestrowana działalność gospodarcza to działalność wpisana do odpowiedniej ewidencji. Swoją agencję reklamową możesz zarejestrować w jednej z następujących form prawnych:

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to działalność prowadzona przez osobę fizyczną. Do założenia tego rodzaju działalności nie potrzebujesz żadnej umowy ani kapitału początkowego. Jako przedsiębiorca za zobowiązania powstałe w związku z prowadzoną działalnością, odpowiadasz całym swoim majątkiem, co oznacza, że w razie niewypracowania zysku przez firmę, wszelkie zobowiązania musisz pokryć z majątku osobistego i wspólnego z małżonkiem. Jako przedsiębiorca masz również wyłączne prawo do reprezentowania swojej firmy, zawierania umów, opłacania zaliczek na podatek, składania deklaracji podatkowych oraz rozliczeń z ZUS-em.

Spółka cywilna - spółka ta w stosunku do kontrahentów i klientów nie posiada osobowości prawnej, przez co podmiotem praw i obowiązków są jej wspólnicy, którzy uzyskują status przedsiębiorców. Spółka powstaje przez zawarcie umowy spółki w zwykłej formie pisemnej. Do założenia spółki nie jest wymagany kapitał zakładowy. Wspólnicy za zobowiązania podjęte w związku z działalnością spółki odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem. Do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania uprawniony i jednocześnie zobowiązany jest każdy wspólnik.

Spółka prawa handlowego

 • spółka jawna - mogą ją utworzyć co najmniej dwie osoby. Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
 • spółka komandytowa - mogą ją założyć co najmniej dwie osoby, z których jedna musi być komplementariuszem, a jedna komandytariuszem. Ich status wpływa na odpowiedzialność za zobowiązania spółki - komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z innymi komplementariuszami i spółką, a komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej.
 • spółka komandytowo-akcyjna - jej wspólnikami są komplementariusze i akcjonariusze. Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania. Do założenia tego typu spółki wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł.
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółkę może utworzyć jeden lub więcej wspólników. Spółka ma osobowość prawną, przez co za swoje zobowiązania odpowiada swoim majątkiem. Odpowiedzialności takiej nie ponoszą natomiast wspólnicy. Do założenia spółki konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 zł.
 • spółka akcyjna - tak jak spółka z o.o. ma osobowość prawną. Akcjonariusze spółki nie odpowiadają za zobowiązania spółki - spółka odpowiada ze swojego majątku. Do założenia firmy w tej formie konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 100 000 zł.

Agencje reklamowe najczęściej prowadzone są w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Jeżeli jednak chcesz prowadzić swoją działalność na większą skalę i w szerszym zakresie, przy wyborze formy prawnej działalności warto również wziąć pod uwagę spółki osobowe i kapitałowe. Prowadzenie firmy w formie spółki handlowej wiąże się z prowadzeniem dokładniejszej księgowości oraz innym procesem rejestracji działalności.

Krok 2. Forma opodatkowania dla Twojej firmy

Drugim krokiem w procesie zakładania własnej firmy jest wybór formy opodatkowania działalności. Zakładając agencję reklamową, możesz wybrać jedną z dwóch form opodatkowania:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
 • opodatkowanie podatkiem liniowym.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest przeznaczona dla każdego, kto nie złoży oświadczenia, że chce rozliczać się na innych zasadach. W opodatkowaniu na zasadach ogólnych możesz skumulować dochody z prowadzenia firmy z innymi dochodami, które osiągasz w ciągu roku. Podatek oblicza się po wyliczeniu dostępnych ulg od dochodu oraz ulg od podatku według dwóch progów podatkowych:

 • 17% (stan na 2020 r.) - dla uzyskanych dochodów poniżej 85 528 zł rocznie,
 • 32% (stan na 2020 r.) - dla nadwyżki osiągniętej powyżej kwoty 85 528 zł.

Przy opodatkowaniu w tej formie możesz również skorzystać z kwoty wolnej od podatku, która w 2019 r. wynosi 8 000 zł. Jeżeli Twoje dochody roczne nie przekroczą tej kwoty, nie zapłacisz podatku.

Opodatkowanie podatkiem liniowym

Opodatkowanie podatkiem liniowym polega na stosowaniu stałej stawki podatkowej w wysokości 19% (stan na 2020 r.) bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Aby skorzystać z tej formy opodatkowania, zaznacz właściwe pole na formularzu rejestracyjnym działalność gospodarczą albo po zarejestrowaniu firmy złóż oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o zmianie opodatkowania na podatek liniowy. Forma ta jest szczególnie korzystna dla osób, których roczne dochody przekraczają 100 000 zł, ponieważ rozliczając się na zasadach ogólnych podatek do zapłaty byłby wyższy niż przy opodatkowaniu podatkiem liniowym.

Podatek CIT

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie agencji reklamowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, dochody spółki będą dodatkowo opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Dopiero opodatkowany dochód spółki jest dzielony między wspólników, którzy następnie muszą oddzielnie opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskany z działalności agencji reklamowej.

Krok 3. Wybierz kody PKD

Zakładając działalność gospodarczą musisz sklasyfikować ją według kodów PKD, które opiszą czym będziesz zajmował się w swojej firmie. Kodów PKD będziesz potrzebował na etapie składania wniosku o wpis działalności do ewidencji, dlatego warto przygotować je wcześniej, aby wypełnianie wniosku o wpis poszło sprawnie. Wybierając kody PKD zacznij od tych, które opisują działalność dominującą w Twojej firmie, a później określ działalność drugorzędną.

Zakładając własną agencję reklamową, użyj następujących numerów PKD:

 • PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
 • PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Krok 4. Wybierz rodzaj księgowością swojej firmy

Przed formalnym zarejestrowaniem działalności gospodarczej, podejmij również decyzję w kwestii prowadzenia księgowości w swojej firmie. Podstawową formą prowadzenia księgowości jest księga przychodów i rozchodów. Jeżeli chcesz prowadzić agencję reklamową w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. lub akcyjnej, będziesz obowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. Obowiązek taki powstaje w stosunku do każdej działalności, jeżeli jej przychód rocznie przekracza równowartość 2 000 000 euro.

Księgowość swojej agencji reklamowej możesz prowadzić samodzielnie, jednak jest to zadanie czasochłonne i zagrożone ryzykiem pomyłki. Jeżeli więc nie jesteś wystarczająco zorientowany w dziedzinie księgowości, zastanów się nad powierzeniem finansów swojej firmy profesjonalnemu podmiotowi. Decydując się na prowadzenie księgowości samodzielnie pamiętaj o tym, że dokumenty finansowe firmy należy przechowywać przez 5 lat.

Częstym rozwiązaniem, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy są biura rachunkowe. Współpraca z nimi opiera się na dostarczaniu określonego dnia miesiąca dokumentów do biura w celu ich rozliczenia. Alternatywą dla tradycyjnego biura rachunkowego jest biuro rachunkowe online, które łączy w sobie funkcje biura rachunkowego wraz z narzędziami do wystawiania faktur i prowadzenia księgowości. Korzystając z usług internetowego biura rachunkowego, samodzielnie wprowadzasz dokumenty sprzedażowe do systemu, które są sprawdzane przez ekspertów z biura rachunkowego.

Do prowadzenia księgowości agencji reklamowej możesz również zatrudnić księgowego. Jest to rozwiązanie kosztowne, którego może nie udźwignąć mała firma z uwagi na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów. Dlatego też na księgowego najczęściej decydują się firmy duże i na tyle rozwinięte, że mają one dużo dokumentów do zaksięgowania. Wówczas własna księgowa sprawdza się najlepiej.

Decyzję w kwestii tego, kto będzie prowadził księgowość Twojej agencji reklamowej warto podjąć jeszcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, ponieważ na wniosku rejestrującym musisz podać miejsce przechowywania dokumentacji finansowej Twojej firmy.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

Działalność gospodarcza podlega zarejestrowaniu w odpowiedniej do tego ewidencji. W Polsce, w zależności od tego jaką formę działalności chcesz prowadzić jest to CEIDG lub KRS.

Rejestracja w CEIDG

Rejestracji w CEIDG podlegają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej. Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej musisz złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Możesz to zrobić na kilka sposobów:

 • przez stronę internetową CEIDG lub przez stronę internetową banku,
 • przez wypełnienie wniosku online, wydrukowanie i osobiste złożenie w urzędzie gminy lub miasta,
 • przez telefon,
 • na urzędowym formularzu CEIDG-1 osobiście w urzędzie gminy lub miasta,
 • listem poleconym z podpisem notarialnie poświadczonym.

Z chwilą zamieszczenia danych Twojej firmy w CEIDG, otrzymujesz wpis. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis. Złożenie wniosku i wpis do rejestru jest usługą bezpłatną. W jej ramach zostajesz od razu automatycznie zgłoszony do urzędu skarbowego, który nada Twojej firmie numer NIP i REGON oraz do GUS i ZUS.

W przypadku spółki cywilnej, rejestracji dokonuje każdy ze wspólników w zakresie własnej działalności gospodarczej. We wniosku o wpis zaznacza się, że działalność prowadzona jest w ramach spółki cywilnej.

Rejestracja w KRS

Rejestracji w KRS podlegają spółki handlowe - osobowe i kapitałowe. Wniosek o wpis do KRS składa się na urzędowym formularzu, którego treść zależy od rodzaju spółki, którą chcesz zarejestrować. Wniosek możesz złożyć osobiście w sądzie rejestrowym lub przesłać go pocztą. Spółkę możesz założyć również przez system teleinformatyczny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Poza formularzem wniosku, należy do niego dołączyć:

 • umowę spółki,
 • oświadczenia osób reprezentujących spółkę obejmujące zgodę na ich powołane,
 • dokument o powołaniu członków zarządu,
 • wykaz wspólników wraz z ich adresami,
 • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału.

W przeciwieństwie do CEIDG, wpis do KRS podlega opłacie. Jest to kwota 500 zł za wpis oraz 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku rejestracji przez Internet, opłata za wpis jest połowę niższa.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe

Ostatnim krokiem w zakładaniu własnej agencji reklamowej jest założenie firmowego konta bankowego. Prawo nie nakłada obowiązku jego posiadania. Oznacza to, że dla celów działalności gospodarczej możesz korzystać z konta prywatnego, jednak łączenie pieniędzy prywatnych z tymi firmowymi może przysporzyć Ci problemów w rozliczeniach i kontrolowaniu finansów agencji reklamowej.

Firmowy rachunek bankowy będzie Ci potrzebny, jeżeli chcesz dokonywać lub przyjmować płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł.

Zanim wybierzesz odpowiednie konto dla swojej firmy, porównaj oferty banków. Mogą się one bowiem różnić, zwłaszcza pod względem opłat za jego prowadzenie, przelewów do ZUS i urzędów skarbowych. Do założenia rachunku bankowego dla firmy banki najczęściej wymagają:

 • wydruku z CEIDG,
 • dowodu osobistego,
 • złożenia wzorów podpisów osób dysponujących kontem.

Jeżeli konto bankowe jest przeznaczone dla spółki handlowej, wymagane jest również przedstawienie aktu zawiązania spółki oraz zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i aktualnego odpisu KRS.

Zazwyczaj firmowe konto bankowe można założyć dopiero po uzyskaniu wpisu we właściwym rejestrze. Wówczas po jego założeniu musisz uaktualnić dane poprzez formularz CEIDG. Jeżeli masz już konto firmowe, jego numer możesz wpisać od razu przy rejestrowaniu działalności gospodarczej.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych maj 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: