Jak założyć firmę dwuosobową?

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-10  |  Średni czas czytania: 07:16
Własna firma często kojarzy się z niezależnością i komfortowej pracy bez kontroli szefa. Niestety założenie własnej działalności wymaga również nakładów finansowych. Gdy nie jesteś w stanie ich ponieść, warto rozważyć założenie firmy dwuosobowej. Jak założyć firmę dwuosobową? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule.
Jak założyć firmę dwuosobową?

Firma dwuosobowa, czyli spółka

Firma dwuosobowa to nic innego jak spółka. Cechą spółki jest bowiem to, że może ją utworzyć co najmniej dwie osoby - za wyjątkiem spółek kapitałowych, które może założyć już jedna osoba. Określone rodzaje spółek oraz zasady ich funkcjonowania przewidują przepisy prawa. Każda ze spółek charakteryzuje się czymś, co może mieć kluczowe znaczenie przy wyborze odpowiedniej formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej razem ze wspólnikiem.

Firmę ze wspólnikiem możesz prowadzić w następujących formach:

Spółka cywilna - spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej razem ze wspólnikiem. Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby fizyczne albo osoby prawne przez zawarcie umowy spółki i wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, co oznacza, że wszelkich czynności dokonują jej wspólnicy w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem.

Spółka jawna - spółka jawna jest osobową spółką handlową. Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub osoby prawne poprzez zawarcie na piśmie umowy spółki. Do założenia spółki jawnej nie jest wymagane wnoszenie wkładów, jednak w praktyce wkłady te są niezbędne dla funkcjonowania firmy. Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie, ale dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Spółka partnerska - spółka partnerska jest formą prawną osób, które wykonują wolny zawód - na przykład adwokata, lekarza, aptekarza, architekta czy biegłego rewidenta. Spółkę partnerską mogą założyć wyłącznie osoby fizyczne, które wykonują wolny zawód. Spółka powstaje przez zawarcie umowy spółki - na piśmie. Zaletą tego typu spółki jest to, że każdy partner odpowiada za swoje zobowiązania, a nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych parterów i osób pozostających pod ich kierownictwem. Poza tym nie jest wymagane wniesienie minimalnego wkładu potrzebnego do założenia spółki.

Spółka komandytowa - spółka komandytowa jest również spółką osobową. Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub osoby prawne. Umowa spółki komandytowej musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Cechą charakterystyczną tej spółki jest to, że status wspólników jest zróżnicowany. Komplementariusz za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki i ma prawo prowadzenia jej spraw oraz reprezentacji, natomiast komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej, czyli kwoty, którą zainwestował w firmę. Komandytariusz nie może również prowadzić spraw spółki, a reprezentować ją może tylko jako pełnomocnik.

Spółka komandytowo-akcyjna - spółka komandytowo-akcyjna jest szczególnym rodzajem spółki osobowej, ponieważ w swojej konstrukcji zawiera elementy spółki akcyjnej. Spółkę mogą założyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub osoby prawne, z których jedna będzie komplementariuszem, a druga akcjonariuszem. Status wspólników jest więc zróżnicowany - komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, prowadzi jej sprawy oraz reprezentuje ją, natomiast rola akcjonariusza ogranicza się w zasadzie jedynie do wniesienia wkładu na kapitał zakładowy. Wniesienie wkładu jest bowiem obowiązkowe do założenia spółki komandytowo-akcyjnej, który wynosi 50 000 zł. Spółka komandytowo-akcyjna powstaje na podstawie statutu, który powinien być zawarty w formie aktu notarialnego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka z o.o. jest najbardziej popularnym typem spółki w Polsce. Można zawiązać ją już jednoosobowo, ale nie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. Spółka ta ma osobowość prawną. Oznacza to, że sama odpowiada za swoje zobowiązania. Odpowiedzialności takiej nie ponoszą natomiast jej wspólnicy. Spółka ma bowiem swój majątek, który wnoszą wspólnicy przy jej zawiązywaniu. Do powstania spółki konieczne jest zawarcie umowy spółki oraz wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, który ma wynosić minimum 5 000 zł.

Spółka akcyjna - spółką kapitałową jest również spółka akcyjna. Podobnie jak spółka z o.o., spółka akcyjna może być zawiązana już przez jedną osobę, ale nie przez jednoosobową spółkę z o.o. Zaletą tego typu spółki jest łatwość pozyskania kapitału, który na starcie ma wynosić minimum 100 000 zł. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Tego typu spółka jest dedykowana firmom, które chcą wejść na giełdę i planują duże przedsięwzięcie. Nie jest to natomiast forma dla małych firm dwuosobowych.

Zakładanie firmy dwuosobowej w 6 krokach

Wiesz już w jakiej formie prawnej możesz założyć firmę dwuosobową. Do wyboru masz szereg różnego rodzaju spółek, które możesz poprowadzić wspólnie z inną osobą. To, jaka forma będzie dla Ciebie najlepsza, zależeć będzie od Twoich potrzeb, na przykład:

 • kapitału, który jesteś w stanie zainwestować
 • ryzyka, którego jesteś gotowy ponieść
 • rodzaju działalności, którą chcesz prowadzić

Dopiero gdy wiesz, czego oczekujesz od wspólnika będziesz mógł wybrać odpowiednią formę dla firmy dwuosobowej. Przykładowo, jeżeli potrzebujesz inwestora, dobrą formą prawną dla firmy może okazać się spółka komandytowa, w której jeden wspólnik wnosi wkład do działalności, a drugi bierze na siebie prowadzenie firmy i odpowiedzialność za jej działalność. Gdy wybrałeś już odpowiedni rodzaj spółki dla siebie, czas na dowiedzenie się jak założyć firmę dwuosobową w 6 krokach.

Krok 1. Znajdź wspólnika i wybierz typ spółki, którą chcesz prowadzić

Jeżeli chcesz prowadzić firmę dwuosobową, pierwszym krokiem, który musisz podjąć do osiągnięcia swojego celu jest znalezienie wspólnika. Odpowiednia osoba do spółki to klucz do sukcesu.

Dużo w tej kwestii zależy od tego, jaką formę prawną spółki wybierzesz. Każdy typ spółki jest bowiem inny, odznacza się innymi cechami i jest przeznaczony dla innych osób. Przykładowo, spółka cywilna jest spółką, na którą decydują się osoby, które mają do siebie zaufanie. Natomiast spółka komandytowo-akcyjna to spółka odpowiednia dla osób, które poszukują inwestora dla swojej działalności, a same chcą zająć się jej prowadzeniem. Sytuacja może być oczywiście odwrotna - jeżeli masz już osobę, z którą chcesz wspólnie założyć firmę dwuosobową, razem wybierzcie formę prawną, w jakiej chcecie ją prowadzić.

Przed podjęciem decyzji co do wyboru wspólnika czy formy prawnej działalności, warto rozważyć zalety i wady każdego rozwiązania. Porównanie plusów i minusów danego przedsięwzięcia pozwoli Ci na podjęcie właściwej decyzji.

Krok 2. Forma opodatkowania dla Twojej spółki

Istotnym krokiem w zakładaniu firmy dwuosobowej jest również decyzja co do formy opodatkowania dochodów osiąganych z prowadzonej działalności. W zależności od wybranego rodzaju spółki opodatkowane są dochody wspólników lub dochody spółki i wspólników.

W przypadku spółki cywilnej oraz osobowych spółek handlowych opodatkowane są dochody nie spółki, a jej wspólników. Mamy więc tutaj do czynienia z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Oznacza to, że dochody wypracowane w spółce i podzielone między wspólników są dochodami wspólników i to właśnie oni muszą zapłacić od nich podatek.

Wspólnicy spółek mogą zadecydować w jaki sposób chcą rozliczać podatek od osiąganych dochodów. Spośród podatków dochodowych od osób fizycznych wyróżniamy:

 • podatek dochodowy na zasadach ogólnych - polega na stosowaniu dwóch stawek - w zależności od osiąganych dochodów. Jeżeli Twoje dochody rocznie nie przekraczają 85 528 zł stawka podatku wynosi 17%, natomiast jeżeli przekroczą tę kwotę, podatek od nadwyżki obliczany jest według stawki 32%
 • podatek liniowy - polega na stosowaniu stałej stawki w wysokości 19%, która stosowana jest bez względu na wysokość osiąganych dochodów
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma opodatkowania, którą mogą stosować jedynie przedsiębiorcy, którzy prowadzą określoną ustawą działalność. Stawki tego podatku są różne - wynoszą one od 3% do 20% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
 • karta podatkowa - w firmach dwuosobowych mogą z niej skorzystać jedynie wspólnicy spółki cywilnej. Jest to forma przeznaczona dla drobnych przedsiębiorców

W przypadku spółek kapitałowych (spółka z o.o. i spółka akcyjna) oraz w spółki komandytowo-akcyjnej podatnikiem podatku dochodowego jest również sama spółka. W pierwszej kolejności opodatkowane podatkiem CIT - podatkiem dochodowym od osób prawnych są dochody samej spółki. Dopiero później, po podzieleniu zysku wspólnicy odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych PIT (gdy wspólnikami są osoby fizyczne).

Krok 3. Wybierz kody PKD opisujące działalność Twojej firmy dwuosobowej

Kolejnym krokiem w zakładaniu firmy dwuosobowej jest wybranie kodów PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. Kody te służą statystyce, ewidencji, dokumentacji oraz urzędowych rejestrach, a także służą klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON).

Kody PKD wskazują na rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej. Będą Ci potrzebne na etapie wypełniania wniosku o wpis Twojej spółki do właściwego rejestru. Z tego względu warto przygotować je odpowiednio wcześniej, aby wypełnianie wniosku poszło Ci sprawnie i szybko. Wybierając kody PKD dla swojej firmy dwuosobowej zacznij od tego rodzaju działalności, która jest w Twojej firmie przeważająca. Do tej głównej działalności dobieraj kody poboczne, na przykład opisujące produkt końcowy.

Krok 4. Księgowość firmy dwuosobowej

Ważnym krokiem przy zakładaniu firmy dwuosobowej jest podjęcie decyzji w kwestii prowadzenia księgowości w Twojej firmie. Prowadzeniem księgowości możesz zająć się samodzielnie, jednak gdy nie masz odpowiedniej wiedzy w tej dziedzinie, może okazać się, że tracisz na tym swój czas i ryzykujesz pomyłką. Dlatego warto pomyśleć o powierzeniu prowadzenia księgowości wyspecjalizowanej kancelarii rachunkowej.

Księgowość firmy dwuosobowej możesz powierzyć tradycyjnemu biuru rachunkowemu. Współpraca z biurem rachunkowym polega na dostarczaniu dokumentów finansowych określonego dnia miesiąca, po czym na tej podstawie biuro przygotowuje odpowiednią dokumentację, oblicza wysokość należności podatkowych oraz składa w Twoim imieniu deklaracje podatkowe. Zanim zdecydujesz się na określone biuro rachunkowe, sprawdź jak wygląda współpraca z nim oraz w jaki sposób przekazywane są dokumenty (na przykład czy możliwe jest to drogą mailową).

Alternatywą dla tradycyjnego biura rachunkowego jest internetowe biuro rachunkowe. Z rozwiązania tego chętnie korzysta coraz więcej przedsiębiorców, ponieważ jest to tańsze rozwiązanie oraz łączy w sobie program do fakturowania i księgowości z profesjonalną obsługą księgową. Dokumenty wprowadza się do systemu samodzielnie, które następnie są sprawdzane przez biuro pod kątem ich poprawności. Dzięki usługom internetowego biura rachunkowego możesz pilnować finansów swojej firmy w każdym miejscu, w którym się znajdujesz.

Dla większych firm, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie księgowego. Prowadzenie pełnej księgowości pochłania mnóstwo czasu i wymaga skrupulatnej pracy i wiedzy, zwłaszcza gdy dokumentów sprzedażowych jest naprawdę dużo.

Równolegle do wybioru biura musisz również wybrać program do fakturowania - poniżej znasjdziesz porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj firmę dwuosobową w odpowiednim rejestrze

Najważniejszym krokiem w zakładaniu firmy dwuosobowej jest zarejestrowanie firmy w odpowiednim rejestrze:

Do rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej musisz uzyskać wpis w CEDIG, przy czym dotyczy to wszystkich wspólników, którzy są osobami fizycznymi. Wpis dokonywany jest na podstawie wniosku dokonywanego na formularzu CEIDG-1, który możesz złożyć w dowolnym urzędzie gminy lub przez Internet. We wniosku tym musisz podać następujące dane:

 • adres zamieszkania
 • adres zameldowania, jeżeli jest inny od adresu zamieszkania
 • przewidywaną liczbę pracujących i zatrudnionych
 • główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli jest inne niż adres zamieszkania)
 • dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej
 • informacja dotycząca rodzaju powadzonej dokumentacji rachunkowej z ewentualnymi danymi podmiotu prowadzącego tę dokumentację
 • dane rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • informacje o pełnomocniku
 • informacje o prowadzonych spółkach cywilnych

Jeżeli działalność gospodarcza będzie wykonywana wyłącznie w formie spółki cywilnej, na formularzu zaznacz pole 25. Warto wspomnieć, że wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS oraz urzędu skarbowego. Dzięki temu praktycznie wszystkie formalności związane z zakładaniem firmy załatwisz w jednym miejscu.

W przypadku spółek handlowych, ich działalność jest możliwa dopiero po uzyskaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wpis do KRS następuje na podstawie wniosku, który składa się na urzędowym formularzu bezpośrednio w sądzie rejestrowym lub przez Internet. Dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu składa się w oryginałach albo urzędowo poświadczonych odpisach lub wyciągach. Urzędowe formularze, których potrzebujesz do zarejestrowania spółki znajdziesz w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości.

Krok 6. Firmowe konto bankowe

Ostatnim krokiem w zakładaniu firmy dwuosobowej jest założenie firmowego konta bankowego. Co prawda przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania firmowego konta w banku, jednak ze względów praktycznych warto je założyć, szczególnie jeżeli jest to spółka. Firma powinna mieć płynność finansową, którą zdecydowanie łatwiej utrzymać, gdy mamy rozdzielone pieniądze firmowe i pieniądze prywatne. Konto firmowe ma służyć tylko do spraw związanych z prowadzeniem firmy.

Wybierając bank, w którym chcesz założyć firmowe konto w banku, dokładnie przyjrzyj się proponowanej ofercie. Zwróć przede wszystkim uwagę na:

 • opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • koszty przelewów
 • koszty wpłat i wypłat gotówki w oddziałach banku
 • możliwość korzystania z kart płatniczych
 • dostępu do bankomatów i wpłatomatów

W porównaniu ofert różnych banków mogą Ci pomóc rankingi kont bankowych dla firm oraz liczne porównywarki dostępne w sieci. Gdy wybierzesz już odpowiednią dla siebie ofertę, udaj się do oddziału banku i załóż konto dla firmy dwuosobowej. Najczęściej wymaganymi dokumentami do założenia firmowego konta jest dowód osobisty oraz zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru. Ponadto należy złożyć wzory podpisów osób upoważnionych do dysponowania kontem.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych lipiec 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: