Jak założyć sklep tradycyjny?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-11  |  Średni czas czytania: 08:00
Prowadzenie własnego sklepu zasadniczo nie wymaga posiadania szczególnych kwalifikacji. Wystarczą chęci i smykałka do biznesu. Chcesz założyć sklep, ale nie wiesz co musisz w tym kierunku zrobić? W tym artykule dowiesz się jak w 6 krokach założyć sklep tradycyjny.
Jak założyć sklep tradycyjny?

Wstępne wymagania związane z założeniem sklepu

Samo założenie własnego sklepu nie wymaga uzyskania urzędowej zgody. Jest ona jednak konieczna w przypadku sprzedaży alkoholu czy broni. Istnieją również wymagania dotyczące sprzedaży żywności.

Sprzedaż żywności

Jeżeli zamierzasz prowadzić sklep spożywczy, musisz wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy szczebla powiatowego o zatwierdzenie zakładu. Wniosek taki trzeba złożyć przed rozpoczęciem działalności według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wniosków dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Każdy zakład wprowadzający do obrotu żywność wymaga wpisania do rejestru zakładów z uwagi na poddanie ich w okresie działalności urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Żywność, którą chcesz sprzedawać w swoim sklepie tradycyjnym musi być odpowiednio oznaczona. Etykiety na niej zawarte muszą być widoczne, wyraźne i czytelne oraz zawierać dane dotyczące składu, dodatków, składników zastępczych i alergenach. Powinny na nich się znaleźć również wartości odżywcze.

Wymogi lokalu, w którym sprzedawana i przechowywana jest żywność

Pomieszczenia i ich wyposażenie oraz osoby, które mają styczność z żywnością muszą spełniać następujące wymogi:

 • maszyny i urządzenia technologiczne, które stykają się ze środkami spożywczymi powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny,
 • elementy robocze urządzeń, blaty stołów oraz lady powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, pęknięć i zarysowań,
 • umywalka do mycia rąk z doprowadzoną zimną i ciepłą wodą, mydło, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarka do rąk,
 • sprzęt do utrzymania w czystości pomieszczenia i wyposażenia,
 • zapas środków do mycia i dezynsekcji w oznakowanych opakowania, przechowywany w wydzielonej szafie.

Wymagania dla osób, które mają styczność ze sprzedawaną żywnością

Osoby wykonujące prace związane z obrotem żywnością, które mają bezpośrednią styczność z produktami spożywczymi, muszą być zdrowe i dysponować stosownym, potwierdzającym to orzeczeniem lekarskim wydawanym na podstawie przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Ponadto każda osoba mająca kontakt z żywnością musi posiadać tzw. książeczkę Sanepid, czyli książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Przy jej zakładaniu obowiązkowe jest przeprowadzenie badań 3 próbek kału w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W tej książeczce lekarz wpisuje także orzeczenie dopuszczające do pracy przy żywności.

Sprzedaż alkoholu

Jeżeli chcesz w swoim stacjonarnym sklepie sprzedawać alkohol, to musisz mieć na to odpowiedni dokument. Do sprzedaży alkoholu w swoim tradycyjnym sklepie potrzebujesz zezwolenia, które są odmienne ze względu na rodzaj sprzedawanego alkoholu:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyłączeniem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

W przypadku obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw gospodarki (dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%) lub marszałek województwa (dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%).

Jeżeli sprzedaż jest detaliczna, a alkohol przeznaczony jest do spożycia poza miejscem sprzedaży, zezwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży i na czas określony - nie krótszy niż 2 lata.

Starając się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, musisz liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty. Jeżeli nie zapłacisz, nie otrzymasz zezwolenia.

Sprzedaż broni

Sprzedaż broni wymaga uzyskania koncesji. Aby ją otrzymać, przede wszystkim musisz złożyć wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz spełnić szereg warunków, które pozwolą Ci na otrzymanie zgody na sprzedaż broni. Poza koncesją, do sprzedaży broni musisz również uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne oraz dokument potwierdzający przygotowanie do zawodu.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: e-commerce

Zakładanie sklepu tradycyjnego w 6 krokach

Wiesz już jakie są wstępne wymagania dla założenia sklepu tradycyjnego przy sprzedaży niektórych produktów. Czas na założenie sklepu tradycyjnego krok po kroku.

Krok 1. Forma działalności

Pierwszym krokiem do założenia własnego sklepu tradycyjnego jest podjęcie decyzji dotyczącej formy prawnej własnej firmy. Sklep możesz prowadzić praktycznie w każdej formie, z wyjątkiem spółki partnerskiej, która przeznaczona jest wyłącznie dla osób wykonujących tzw. wolny zawód. Swój sklep tradycyjny możesz prowadzić w jednej z następujących form prawnych działalności:

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to firma prowadzona przez jedną osobę (właściciela). Jako właściciel możesz w niej zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z pełną odpowiedzialnością za zobowiązania zaciągnięte w związku z tą działalnością.

Spółka cywilna - mogą ją założyć co najmniej dwie osoby, które stają się wspólnikami. Każdy wspólnik zgłasza fakt zaistnienia spółki na formularzu CEIDG-1, ponieważ sama spółka nie posiada osobowości prawnej ani zdolności prawnej. Czynności w jej imieniu podejmują wspólnicy, którzy za zaciągnięte zobowiązania odpowiadają całym swoim majątkiem.

Spółki handlowe - regulowane są przepisami kodeksu spółek handlowych. Do spółek handlowych należą:

 • Spółka jawna - należy do spółek osobowych. Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby, które stają się wspólnikami. Spółka nie ma osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną. Wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem solidarnie ze sobą i ze spółką.
 • Spółka komandytowa - spółka ta również należy do spółek osobowych. Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby, z których jedna musi być komplementariuszem, a druga komandytariuszem. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z innymi komplementariuszami oraz spółką. Z kolei komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej.
 • Spółka komandytowo-akcyjna - jest to spółka osobowa z elementami kapitałowego. Tworzą ją co najmniej dwie osoby - komplementariusz i akcjonariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki na takich samych zasadach jak komplementariusz w spółce komandytowej, a akcjonariusz nie odpowiada w ogóle, bowiem ryzykuje on tylko wniesionym do spółki kapitałem. Spółka komandytowo-akcyjna potrzebuje do powstania kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 50 000 zł.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to spółka kapitałowa. Może założyć ją już jedna osoba. Spółka posiada osobowość prawną, przez co sama odpowiada za swoje zobowiązania z własnego majątku. Wspólnicy spółki są od tej odpowiedzialności wyłączeni. Do założenia spółki z o.o. wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 zł.
 • Spółka akcyjna - jest to również spółka kapitałowa, która jest przeznaczona dla dużych podmiotów chcących wejść na giełdę. Wymagany kapitał zakładowy do jej powstania to minimum 100 000 zł.

Krok 2. Forma opodatkowania sklepu tradycyjnego

Drugim krokiem w zakładaniu własnego sklepu tradycyjnego jest decyzja dotycząca opodatkowania dochodów, które uzyskasz w wyniku prowadzonej przez siebie działalności. Otwierając sklep masz do wyboru następujące formy opodatkowania:

Zasady ogólne - jest to podstawowa forma opodatkowania dochodu, zgodnie z którą podatek oblicza się według skali podatkowej. Obowiązują tutaj dwie stawki - 17% i 32%. Zasady ogólne umożliwiają zastosowanie ulg podatkowych.

Podatek liniowy - jest to stała stawka w wysokości 19% (stan na 2020 r.), która nie zależy od wysokości osiąganego dochodu. Wyklucza ona jednak stosowanie większości ulg podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to forma opodatkowania przychodu bez odliczania kosztów jego uzyskania. Stawka tego podatku zależy od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. W prowadzeniu sprzedaży handlowej wynosi ona 3%.

Karta podatkowa - to zryczałtowana forma opodatkowania. Charakteryzuje się tym, że kwota podatku nie jest stała, bowiem zależy ona od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność oraz liczby zatrudnianych pracowników. Formę tę mogą zastosować tylko Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność wymienioną w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie sklepu tradycyjnego w formie spółki kapitałowej, jako podmiot mający osobowość prawną, działalność będzie podlegała również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Krok 3. Kody PKD opisujące działalność

Kolejnym krokiem w zakładaniu własnego sklepu tradycyjnego jest określenie kodów PKD. Kody PKD dla sklepu zależą od zakresu handlu, który ma istnieć w sklepie. Służą one bowiem opisaniu działalności dla celów statystycznych i są one potrzebne do uzupełnienia wniosku o rejestrację działalności gospodarczej.

Dla działalności sklepu tradycyjnego możesz użyć przede wszystkim następujących kodów PDK:

 • PKD 47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • PKD 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.21.Z - sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.22.Z - sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.23.Z - sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.24.Z - sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.25.Z - sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.26.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.29.Z - sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.41.Z - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.42.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.43.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.51.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.52.Z - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.53.Z - sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.54.Z - sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.59.Z - sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.62.Z - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.63.Z - sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.64.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.65.Z - sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.74.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.75.Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i wyrobów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.77.Z - sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.79.Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Krok 4. Księgowość

Zanim zarejestrujesz prowadzenie własnego sklepu tradycyjnego w urzędzie musisz jeszcze zadecydować w jakiej formie chcesz prowadzić księgowość w swojej firmie. Księgowość swojego sklepu tradycyjnego możesz prowadzić samodzielnie, ale musisz liczyć się z tym, że będzie to czasochłonne zajęcie i przy braku odpowiedniej wiedzy może prowadzić Cię do pomyłek.

Prowadzenie księgowości swojego sklepu możesz również powierzyć usługom biura rachunkowego. W tym zakresie masz do wyboru:

 • tradycyjne biuro rachunkowe, z którym współpraca polega na dostarczaniu dokumentów określonego dnia w miesiącu w celu ich rozliczenia. Biuro przechowuje Twoją dokumentację księgową, a także reprezentuje Cię w razie kontroli podatkowej. Ponadto reprezentuje Cię przed urzędem skarbowym i ZUS-em, składa w Twoim imieniu deklaracje i dokonuje innych czynności, do których je upoważnisz.
 • internetowe biuro rachunkowe, z którym współpraca odbywa się za pośrednictwem programu internetowego, do którego wgrywa się dokumenty księgowe, które następnie są sprawdzane przez pracowników biura. Zaletą tego rozwiązania są niższe koszty niż w przypadku biura tradycyjnego. Ponadto biura rachunkowe online często oferują w pakiecie program do fakturowania, którego i tak będziesz potrzebował i musiał zakupić.

Do prowadzenia księgowości w swoim sklepie tradycyjnym możesz również zatrudnić księgowego. Z uwagi na wysokie koszty takiego rozwiązania, jest ono polecane szczególnie tym firmom, które mają dużo dokumentów do rozliczania albo prowadzą pełną księgowość.

Wyboru sposobu w jaki chcesz prowadzić księgowość w sklepie stacjonarnym warto dokonać jeszcze przez formalnym zarejestrowaniem firmy, bowiem informację o tym, gdzie będziesz przechowywał dokumenty rachunkowe firmy należy wpisać we wniosku o wpis działalności do rejestru.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej to obowiązkowy punktu jeśli chcesz prowadzić swój sklep tradycyjny legalnie. Obecnie można również prowadzić działalność bez rejestracji - tzw. działalność nierejestrowaną. Działalność ta oznacza, że nie musisz rejestrować firmy, jeśli dochody z wykonywanej przez Ciebie działalności nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia - zatem w 2019 r. kwota ta wynosi 1 125 zł.

Działalność gospodarczą w Polsce możesz zarejestrować w dwóch rejestrach - CEIDG lub KRS - w zależności od formy prawnej, w jakiej chcesz prowadzić swoją działalność.

Rejestracja w CEIDG dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółki cywilnej. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu CEIDG-1, który możesz złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • osobiście w urzędzie gminy lub miasta,
 • wypełnić formularz elektronicznie, wydrukować i złożyć w urzędzie gminy lub miasta,
 • wysłać formularz listem poleconym z podpisem poświadczonym notarialnie,
 • złożyć wniosek przez Internet,
 • założyć firmę przez telefon.

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Formularz stanowiący wniosek o wpis jest równocześnie zgłoszeniem do urzędu skarbowego i ZUS-u.

Rejestracja w KRS dotyczy spółek handlowych - osobowych oraz kapitałowych. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu, którego forma zależy od rodzaju spółki, którą chcesz założyć. Wpis oraz jego ogłoszenie podlega opłacie.

Krok 6. Konto firmowe

Ostatnim krokiem w procesie zakładania sklepu stacjonarnego jest założenie konta firmowego. Prawo przedsiębiorców nie nakazuje zakładania specjalnego rachunku bankowego dla działalności gospodarczej, jednak transakcje powinny być dokonywane za pomocą przelewów gdy:

 • drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • a jednorazowa wartość transakcji nie przekracza 15 000 zł bez względu na ilość płatności

Za pomocą rachunku bankowego w działalności gospodarczej należy również rozliczać podatki, jednak w tym zakresie przepisy podatkowe nie wskazują, że obowiązkowo musi być to konto firmowe. Zatem płatności takich możesz dokonywać z konta prywatnego. Jednak mimo braku obowiązku posiadania firmowego konta bankowego, warto jest takie posiadać. Mając oddzielne konta łatwiej będzie Ci zapanować nad finansami prywatnymi i firmowymi oraz zyskać nad nimi kontrolę.

Konto firmowe możesz założyć dopiero po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, ponieważ dopiero wtedy firma rzeczywiście istnieje. Przy zakładaniu takiego konta banki najczęściej żądają przedstawienia wpisu działalności do rejestru, dowodu osobistego oraz pieczątki firmowej. W przypadku spółek handlowych konieczne może być również zaświadczenie o nadaniu numeru REGON albo NIP. Po założeniu konta musisz zaktualizować wpis w rejestrze, ponieważ dane znajdujące się w nim muszą być aktualne. W tym celu musisz złożyć wniosek aktualizujący wpis.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych maj 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: