Jak założyć sklep tradycyjny?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-11  |  Średni czas czytania: 08:00
Prowadzenie własnego sklepu zasadniczo nie wymaga posiadania szczególnych kwalifikacji. Wystarczą chęci i smykałka do biznesu. Chcesz założyć sklep, ale nie wiesz co musisz w tym kierunku zrobić? W tym artykule dowiesz się jak w 6 krokach założyć sklep tradycyjny.
Jak założyć sklep tradycyjny?

Wstępne wymagania związane z założeniem sklepu

Samo założenie własnego sklepu nie wymaga uzyskania urzędowej zgody. Jest ona jednak konieczna w przypadku sprzedaży alkoholu czy broni. Istnieją również wymagania dotyczące sprzedaży żywności.

Sprzedaż żywności

Jeżeli zamierzasz prowadzić sklep spożywczy, musisz wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy szczebla powiatowego o zatwierdzenie zakładu. Wniosek taki trzeba złożyć przed rozpoczęciem działalności według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wniosków dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Każdy zakład wprowadzający do obrotu żywność wymaga wpisania do rejestru zakładów z uwagi na poddanie ich w okresie działalności urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Żywność, którą chcesz sprzedawać w swoim sklepie tradycyjnym musi być odpowiednio oznaczona. Etykiety na niej zawarte muszą być widoczne, wyraźne i czytelne oraz zawierać dane dotyczące składu, dodatków, składników zastępczych i alergenach. Powinny na nich się znaleźć również wartości odżywcze.

Wymogi lokalu, w którym sprzedawana i przechowywana jest żywność

Pomieszczenia i ich wyposażenie oraz osoby, które mają styczność z żywnością muszą spełniać następujące wymogi:

 • maszyny i urządzenia technologiczne, które stykają się ze środkami spożywczymi powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny,
 • elementy robocze urządzeń, blaty stołów oraz lady powinny być w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń, pęknięć i zarysowań,
 • umywalka do mycia rąk z doprowadzoną zimną i ciepłą wodą, mydło, ręczniki jednorazowego użytku lub suszarka do rąk,
 • sprzęt do utrzymania w czystości pomieszczenia i wyposażenia,
 • zapas środków do mycia i dezynsekcji w oznakowanych opakowania, przechowywany w wydzielonej szafie.

Wymagania dla osób, które mają styczność ze sprzedawaną żywnością

Osoby wykonujące prace związane z obrotem żywnością, które mają bezpośrednią styczność z produktami spożywczymi, muszą być zdrowe i dysponować stosownym, potwierdzającym to orzeczeniem lekarskim wydawanym na podstawie przepisów ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Ponadto każda osoba mająca kontakt z żywnością musi posiadać tzw. książeczkę Sanepid, czyli książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Przy jej zakładaniu obowiązkowe jest przeprowadzenie badań 3 próbek kału w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W tej książeczce lekarz wpisuje także orzeczenie dopuszczające do pracy przy żywności.

Sprzedaż alkoholu

Jeżeli chcesz w swoim stacjonarnym sklepie sprzedawać alkohol, to musisz mieć na to odpowiedni dokument. Do sprzedaży alkoholu w swoim tradycyjnym sklepie potrzebujesz zezwolenia, które są odmienne ze względu na rodzaj sprzedawanego alkoholu:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyłączeniem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

W przypadku obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, zezwolenie wydaje minister właściwy do spraw gospodarki (dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%) lub marszałek województwa (dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%).

Jeżeli sprzedaż jest detaliczna, a alkohol przeznaczony jest do spożycia poza miejscem sprzedaży, zezwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży i na czas określony - nie krótszy niż 2 lata.

Starając się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, musisz liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty. Jeżeli nie zapłacisz, nie otrzymasz zezwolenia.

Sprzedaż broni

Sprzedaż broni wymaga uzyskania koncesji. Aby ją otrzymać, przede wszystkim musisz złożyć wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz spełnić szereg warunków, które pozwolą Ci na otrzymanie zgody na sprzedaż broni. Poza koncesją, do sprzedaży broni musisz również uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne oraz dokument potwierdzający przygotowanie do zawodu.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Biznesplan: Groomer
Cena: 49 zł

Biznesplan: Groomer

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: e-commerce

Zakładanie sklepu tradycyjnego w 6 krokach

Wiesz już jakie są wstępne wymagania dla założenia sklepu tradycyjnego przy sprzedaży niektórych produktów. Czas na założenie sklepu tradycyjnego krok po kroku.

Krok 1. Forma działalności

Pierwszym krokiem do założenia własnego sklepu tradycyjnego jest podjęcie decyzji dotyczącej formy prawnej własnej firmy. Sklep możesz prowadzić praktycznie w każdej formie, z wyjątkiem spółki partnerskiej, która przeznaczona jest wyłącznie dla osób wykonujących tzw. wolny zawód. Swój sklep tradycyjny możesz prowadzić w jednej z następujących form prawnych działalności:

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to firma prowadzona przez jedną osobę (właściciela). Jako właściciel możesz w niej zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z pełną odpowiedzialnością za zobowiązania zaciągnięte w związku z tą działalnością.

Spółka cywilna - mogą ją założyć co najmniej dwie osoby, które stają się wspólnikami. Każdy wspólnik zgłasza fakt zaistnienia spółki na formularzu CEIDG-1, ponieważ sama spółka nie posiada osobowości prawnej ani zdolności prawnej. Czynności w jej imieniu podejmują wspólnicy, którzy za zaciągnięte zobowiązania odpowiadają całym swoim majątkiem.

Spółki handlowe - regulowane są przepisami kodeksu spółek handlowych. Do spółek handlowych należą:

 • Spółka jawna - należy do spółek osobowych. Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby, które stają się wspólnikami. Spółka nie ma osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną. Wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem solidarnie ze sobą i ze spółką.
 • Spółka komandytowa - spółka ta również należy do spółek osobowych. Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby, z których jedna musi być komplementariuszem, a druga komandytariuszem. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z innymi komplementariuszami oraz spółką. Z kolei komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej.
 • Spółka komandytowo-akcyjna - jest to spółka osobowa z elementami kapitałowego. Tworzą ją co najmniej dwie osoby - komplementariusz i akcjonariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki na takich samych zasadach jak komplementariusz w spółce komandytowej, a akcjonariusz nie odpowiada w ogóle, bowiem ryzykuje on tylko wniesionym do spółki kapitałem. Spółka komandytowo-akcyjna potrzebuje do powstania kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 50 000 zł.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to spółka kapitałowa. Może założyć ją już jedna osoba. Spółka posiada osobowość prawną, przez co sama odpowiada za swoje zobowiązania z własnego majątku. Wspólnicy spółki są od tej odpowiedzialności wyłączeni. Do założenia spółki z o.o. wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 000 zł.
 • Spółka akcyjna - jest to również spółka kapitałowa, która jest przeznaczona dla dużych podmiotów chcących wejść na giełdę. Wymagany kapitał zakładowy do jej powstania to minimum 100 000 zł.
firmino

Krok 2. Forma opodatkowania sklepu tradycyjnego

Drugim krokiem w zakładaniu własnego sklepu tradycyjnego jest decyzja dotycząca opodatkowania dochodów, które uzyskasz w wyniku prowadzonej przez siebie działalności. Otwierając sklep masz do wyboru następujące formy opodatkowania:

Zasady ogólne - jest to podstawowa forma opodatkowania dochodu, zgodnie z którą podatek oblicza się według skali podatkowej. Obowiązują tutaj dwie stawki - 17% i 32%. Zasady ogólne umożliwiają zastosowanie ulg podatkowych.

Podatek liniowy - jest to stała stawka w wysokości 19% (stan na 2020 r.), która nie zależy od wysokości osiąganego dochodu. Wyklucza ona jednak stosowanie większości ulg podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to forma opodatkowania przychodu bez odliczania kosztów jego uzyskania. Stawka tego podatku zależy od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. W prowadzeniu sprzedaży handlowej wynosi ona 3%.

Karta podatkowa - to zryczałtowana forma opodatkowania. Charakteryzuje się tym, że kwota podatku nie jest stała, bowiem zależy ona od liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność oraz liczby zatrudnianych pracowników. Formę tę mogą zastosować tylko Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność wymienioną w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie sklepu tradycyjnego w formie spółki kapitałowej, jako podmiot mający osobowość prawną, działalność będzie podlegała również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Krok 3. Kody PKD opisujące działalność

Kolejnym krokiem w zakładaniu własnego sklepu tradycyjnego jest określenie kodów PKD. Kody PKD dla sklepu zależą od zakresu handlu, który ma istnieć w sklepie. Służą one bowiem opisaniu działalności dla celów statystycznych i są one potrzebne do uzupełnienia wniosku o rejestrację działalności gospodarczej.

Dla działalności sklepu tradycyjnego możesz użyć przede wszystkim następujących kodów PDK:

 • PKD 47.11.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • PKD 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.21.Z - sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.22.Z - sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.23.Z - sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.24.Z - sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.25.Z - sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.26.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.29.Z - sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.41.Z - sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.42.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.43.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.51.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.52.Z - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.53.Z - sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.54.Z - sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.59.Z - sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.62.Z - sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.63.Z - sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.64.Z - sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.65.Z - sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.74.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.75.Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i wyrobów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.77.Z - sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.78.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach
 • PKD 47.79.Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Krok 4. Księgowość

Zanim zarejestrujesz prowadzenie własnego sklepu tradycyjnego w urzędzie musisz jeszcze zadecydować w jakiej formie chcesz prowadzić księgowość w swojej firmie. Księgowość swojego sklepu tradycyjnego możesz prowadzić samodzielnie, ale musisz liczyć się z tym, że będzie to czasochłonne zajęcie i przy braku odpowiedniej wiedzy może prowadzić Cię do pomyłek.

Prowadzenie księgowości swojego sklepu możesz również powierzyć usługom biura rachunkowego. W tym zakresie masz do wyboru:

 • tradycyjne biuro rachunkowe, z którym współpraca polega na dostarczaniu dokumentów określonego dnia w miesiącu w celu ich rozliczenia. Biuro przechowuje Twoją dokumentację księgową, a także reprezentuje Cię w razie kontroli podatkowej. Ponadto reprezentuje Cię przed urzędem skarbowym i ZUS-em, składa w Twoim imieniu deklaracje i dokonuje innych czynności, do których je upoważnisz.
 • internetowe biuro rachunkowe, z którym współpraca odbywa się za pośrednictwem programu internetowego, do którego wgrywa się dokumenty księgowe, które następnie są sprawdzane przez pracowników biura. Zaletą tego rozwiązania są niższe koszty niż w przypadku biura tradycyjnego. Ponadto biura rachunkowe online często oferują w pakiecie program do fakturowania, którego i tak będziesz potrzebował i musiał zakupić.

Do prowadzenia księgowości w swoim sklepie tradycyjnym możesz również zatrudnić księgowego. Z uwagi na wysokie koszty takiego rozwiązania, jest ono polecane szczególnie tym firmom, które mają dużo dokumentów do rozliczania albo prowadzą pełną księgowość.

Wyboru sposobu w jaki chcesz prowadzić księgowość w sklepie stacjonarnym warto dokonać jeszcze przez formalnym zarejestrowaniem firmy, bowiem informację o tym, gdzie będziesz przechowywał dokumenty rachunkowe firmy należy wpisać we wniosku o wpis działalności do rejestru.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Praktycznie każdy program do wystawiania faktur online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej to obowiązkowy punktu jeśli chcesz prowadzić swój sklep tradycyjny legalnie. Obecnie można również prowadzić działalność bez rejestracji - tzw. działalność nierejestrowaną. Działalność ta oznacza, że nie musisz rejestrować firmy, jeśli dochody z wykonywanej przez Ciebie działalności nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia - zatem w 2019 r. kwota ta wynosi 1 125 zł.

Działalność gospodarczą w Polsce możesz zarejestrować w dwóch rejestrach - CEIDG lub KRS - w zależności od formy prawnej, w jakiej chcesz prowadzić swoją działalność.

Rejestracja w CEIDG dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółki cywilnej. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu CEIDG-1, który możesz złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • osobiście w urzędzie gminy lub miasta,
 • wypełnić formularz elektronicznie, wydrukować i złożyć w urzędzie gminy lub miasta,
 • wysłać formularz listem poleconym z podpisem poświadczonym notarialnie,
 • złożyć wniosek przez Internet,
 • założyć firmę przez telefon.

Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Formularz stanowiący wniosek o wpis jest równocześnie zgłoszeniem do urzędu skarbowego i ZUS-u.

Rejestracja w KRS dotyczy spółek handlowych - osobowych oraz kapitałowych. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu, którego forma zależy od rodzaju spółki, którą chcesz założyć. Wpis oraz jego ogłoszenie podlega opłacie.

Krok 6. Konto firmowe

Ostatnim krokiem w procesie zakładania sklepu stacjonarnego jest założenie konta firmowego. Prawo przedsiębiorców nie nakazuje zakładania specjalnego rachunku bankowego dla działalności gospodarczej, jednak transakcje powinny być dokonywane za pomocą przelewów gdy:

 • drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • a jednorazowa wartość transakcji nie przekracza 15 000 zł bez względu na ilość płatności

Za pomocą rachunku bankowego w działalności gospodarczej należy również rozliczać podatki, jednak w tym zakresie przepisy podatkowe nie wskazują, że obowiązkowo musi być to konto firmowe. Zatem płatności takich możesz dokonywać z konta prywatnego. Jednak mimo braku obowiązku posiadania firmowego konta bankowego, warto jest takie posiadać. Mając oddzielne konta łatwiej będzie Ci zapanować nad finansami prywatnymi i firmowymi oraz zyskać nad nimi kontrolę.

Konto firmowe możesz założyć dopiero po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, ponieważ dopiero wtedy firma rzeczywiście istnieje. Przy zakładaniu takiego konta banki najczęściej żądają przedstawienia wpisu działalności do rejestru, dowodu osobistego oraz pieczątki firmowej. W przypadku spółek handlowych konieczne może być również zaświadczenie o nadaniu numeru REGON albo NIP. Po założeniu konta musisz zaktualizować wpis w rejestrze, ponieważ dane znajdujące się w nim muszą być aktualne. W tym celu musisz złożyć wniosek aktualizujący wpis.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

-->
Bank Koszty prowadzenia konta Koszty utrzymania karty Wypłaty z bankomatów krajowych Opłata za przelewy krajowe Bonus dodatkowe usługi -
Firmowe konto bankowe w Nest Bank
Nest Bank
BIZNest Konto
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w promocji do 400 zł dla Twojej firmy + terminal za 0 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

PEKAO Konto Przekorzystne Biznes
Bank Pekao
Konto Przekorzystne Biznes
0 zł
jeśli w mc-u zrobiłeś przelew do ZUS/US lub miałeś wpływ min. 2000 zł lub zostanie rozliczona min. 1 transakcja z terminala Pekao lub opłacisz 1 ratę leasingu w Pekao Leasing, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą na min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Pekao i 2 pierwsze wypłaty/mc z pozostałych, kolejne wypłaty z pozostałych 2%, min. 5 zł
0 zł
dla przelewów wewnętrznych oraz 15 darmowych przelewów do innych banków, pozostałe 1,50 zł/szt.
do 1000 zł premii, weź udział w loterii i wygraj samochód BMW i3 Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna

Santander Konto Firmowe Godne Polecenia
Santander Bank Polska
Konto Firmowe Godne Polecenia
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem darmowe jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS na kwotę min. 200 zł, jeśli nie to opłata 25 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem jeśli wykonasz płatności kartą min. 400 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Santander, pozostałe bankomaty - 3,5%, min. 5 zł
0 zł
darmowe przez 24 mc-e, potem 15 przelewów/mc, każdy kolejny 1 zł
do 900 zł premii za transakcje kartą płatniczą w promocji, 400 zł premii za terminal płatniczy w promocji Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w Alior Bank
Alior Bank
iKonto Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo na koncie wyniesie min. 1000 zł, jeśli nie to opłata 15 zł
0 zł
jeśli zrobisz min. 4 transakcje kartą w miesiącu, jeśli nie to opłata 8 zł
0 zł
dla bankomatów Alior Bank,
pozostałe bankomaty 5 pierwszych wypłat, każda następna 2 zł
0 zł w ciągu roku można uzyskać premię do 1500 zł Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

Bank Millenium - Konto Mój Biznes
Bank Millenium
Konto Mój Biznes
0 zł
przez 24 miesiące dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu”. Szczegóły i regulamin dostępny po kliknięciu przycisku Sprawdź.
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 500 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów Banku Millennium, 1 zł bankomaty Santander Bank Polska i Planet Cash, pozostałe 3,5% prowizji min. 5 zł
0 zł
dla pierwszych 20 przelewów, kolejne 1 zł – dotyczy przelewów zlecanych w Millenecie/aplikacji mobilnej
Do 700 zł premii, dla nowych Klientów, którzy do 31 sierpnia 2021 r. skorzystają z promocji „Zyskaj 700 zł z letnią promocją Konta Mój Biznes”. 0 zł za konta walutowe dla nowych Klientów, którzy otworzą konto w promocji „Zyskaj z kontem dla Biznesu.” Szczegóły i regulaminy promocji dostępne po kliknięciu przycisku Sprawdź. Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

Bank ad
Firmowe konto bankowe w mBank
mBank
mBIZNES Standard
0 zł
bezpłatne przez 2 lata, potem 9 zł (0 zł jeśli zrobisz 1 przelew do ZUS/mc)
0 zł
brak opłat przez 2 lata, potem 5 zł
0 zł
bezpłatnie bankomaty mBank, Santander, Planet Cash, Euronet (wypłata min. 100 zł), pozostałe bankomaty - 3%, min. 5 zł
0 zł
bezpłatne przelewy przez 2 lata
mPlatforma Walutowa mNawigacja Finansowa platforma mikroFirmy.pl Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

Firmowe konto bankowe w ING
ING Bank Śląski
Konto Direct dla Firmy
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 300 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł
0 zł
dla bankomatów ING, Planet Cash i 1 wypłata /mc w pozostałych, kolejne wypłaty 2,5 zł
0 zł
jeśli w poprzednim miesiącu zrobiłeś przelew do ZUS lub US lub miałeś wpływ na konto min. 2000 zł, jeśli nie to opłata 0,90 zł
możliwość zadłużenia konta do 200 000 zł; można zyskać 100 zł za otwarcie konta Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka jawna korzystająca z uproszczonych metod księgowości, spółka partnerska korzystająca z uproszczonych metod księgowości, wspólnota mieszkaniowa

BNP Paribas - Konto Otwarte na Biznes
BNP Paribas
Konto Otwarte na Biznes
0 zł
jeśli średnie saldo rachunku wynosi min. 3 000 zł/mc lub suma wpływów wynosi min. 20 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 9 zł
0 zł
jeśli wykonasz płatności kartą min. 700 zł/mc lub wpływy wyniosły powyżej 100 000 zł/mc, jeśli nie to opłata 7 zł dla wpływy poniżej 20 000 zł/mc, 3,50 zł dla wpływy 20 000 do 100 000 zł/mc
0 zł
dla bankomatów BNP Paribas, pozostałe bankomaty 1,5% min. 5 zł
0 zł
- Sprawdź ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:

erp-xt

Zobacz także artykuły podobne:

Zakładanie

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
eBook: Jak założyć własną firmę

eBook:
Jak założyć własną firmę? w 2020 roku

Wszystkie aktualne informacje o zakładaniu własnej firmy zebrane w jednym miejscu!

zobacz więcej ›

Publikacja dostępna w formacie PDF

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: