Jak założyć firmę budowlaną?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-10  |  Średni czas czytania: 08:37
Własna firma to chętnie wybierane rozwiązanie dla osób, które nie chcą pracować na etacie i dążą do zdobywania większych doświadczeń. Jedną z najczęściej zakładanych działalności gospodarczych jest firma budowlana. W tym artykule dowiesz się jak założyć firmę budowlaną w 6 krokach.
Jak założyć firmę budowlaną?

Specyfika firmy budowlanej

Działalność firmy budowlanej opiera się na wykonywaniu usług związanych z:

 • robotami ogólnobudowlanymi,
 • robotami specjalistycznymi w budownictwie i pracach inżynierii lądowej oraz wodne, które obejmują budowę i przebudowę obiektów budowlanych, remonty, rozbiórki.

Działalność firmy budowanej nie wymaga uzyskiwania koncesji, licencji, zezwoleń ani wpisu do działalności regulowanej. Oznacza to, że firmę możesz otworzyć niemalże od ręki. Nie ma bowiem również żadnych wymogów co do osoby właściciela takiej firmy, jednak do niektórych prac musisz mieć uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, takich jak wykonywanie robót budowlanych, remontów czy wykonywania projektów budowlanych, ale i dla tych celów możesz zatrudnić odpowiednie osoby, które takie uprawnienia posiadają.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Budownictwo, architektura i ogrodnictwo

Zakładanie firmy budowlanej w 6 krokach

Krok 1. Wybierz formę prawną własnej firmy budowlanej

Zakładając własną firmę budowlaną należy zacząć od wyboru formy prawnej działalności gospodarczej. Forma prawna zasadniczo oznacza sposób prowadzenia firmy, ale ma również wpływ na koszty jej założenia, wysokość opodatkowania czy składek ZUS. Firmę budowlaną możesz założyć jako:

Jednoosobową działalność gospodarczą - jest to podstawowa forma działalności gospodarczej. W jednoosobowej firmie sam jesteś właścicielem i to na Tobie spoczywają wszelkie obowiązki związane z firmą. Jednoosobowa działalność nie wyklucza zatrudniania pracowników, którzy w firmie budowlanej są zasadniczo koniecznością.

Spółkę cywilną - założenie spółki cywilnej wchodzi w grę wtedy, gdy chcesz prowadzić firmę wspólnie z co najmniej jedną osobą. W takim przypadku należy zawrzeć pisemną umowę spółki cywilnej, która będzie określać cel gospodarczy oraz sposób, w jaki sposób ten będzie osiągnięty. Umowę należy opłacić podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wniesionych do spółki wkładów. Spółkę należy zgłosić do CEIDG, co skutkuje nadaniem wszystkim jej wspólników statusu przedsiębiorcy. Co ważne, spółka cywilna nie tworzy podmiotu prawnego. W jej imieniu czynności podejmują wspólnicy oraz to oni odpowiadają całym swoim majątkiem za zaciągnięte w związku z tym zobowiązania.

Spółkę jawną - podobnie jak w spółce cywilnej, do założenia spółki jawnej będziesz potrzebował wspólnika, z którym należy zawrzeć umowę spółki. Założenie spółki nie wymaga kapitału początkowego, ale wspólnicy muszą wnieść wkłady. W tej formie działalności, zobowiązania zaciąga sama spółka, za które też odpowiada. Odpowiedzialność wspólników wchodzi w grę wtedy, gdy majątek spółki nie wystarcza na pokrycie wszystkich należności.

Spółkę komandytową - w tym typie spółki występują wspólnicy o zróżnicowanych funkcjach. Przynajmniej jeden musi być komplementariuszem, który reprezentuje spółkę, zarządza nią oraz odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki. Drugim typem wspólnika jest komandytariusz, który też musi być co najmniej jeden wspólnik. Ten, w przeciwieństwie do komplementariusza nie ma uprawnień do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji, a odpowiedzialność za zobowiązania ponosi tylko do wysokości sumy komandytowej.

Spółkę komandytowo-akcyjną - ta forma spółki działa na takich samych zasadach jak spółka komandytowa, z tym że zamiast komandytariusza mamy co najmniej jednego akcjonariusza. Dodatkowo, do założenia spółki komandytowo-akcyjnej konieczne jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 50 000 zł.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - firmę budowlaną możesz również otworzyć w formie spółki z o.o. Ułatwieniem jest to, że nie musisz szukać wspólnika, ponieważ spółka ta może zostać utworzona już przez jedną osobę, w każdym celu, który nie jest zabroniony przez prawo. Do założenia spółki z o.o. konieczne jest zawarcie umowy. Można to zrobić w sposób tradycyjny albo z wykorzystaniem wzorca w systemie teleinformatycznym - S24 (wówczas wymagany jest podpis elektroniczny). Założenie spółki z o.o. wiąże się z koniecznością utworzenia kapitału zakładowego, którego wysokość powinna wynosić minimum 5 000 zł.

Spółkę akcyjną - spółkę akcyjną tak jak spółkę z o.o. można założyć jednoosobową. Konieczny jest to tego akt założycielski i obranie akcji przez akcjonariuszy oraz wniesienie kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 100 000 zł. Jest to forma prawna przedsiębiorstwa przeznaczona dla dużych firm, które mają zamiar wejść na rynek giełdowy.

Krok 2. Wybierz formę opodatkowania działalności gospodarczej

Drugim krokiem jaki musisz podjąć by zbliżyć się do założenia własnej firmy budowlanej jest wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej. Chodzi o wybór sposobu obliczania podatku dochodowego od dochodu, który uzyskasz przez prowadzenie działalności. Forma opodatkowania jaką możesz wybrać często zależy od rozmiaru działalności albo jej formy prawnej.

Podatek dochodowy w przypadku firmy budowlanej możesz rozliczać według jednej z poniższych zasad:

Skala podatkowa - na zasadach ogólnych możesz opodatkować dochody, gdy firmę budowlaną prowadzić jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej lub jawnej. Jest to forma opodatkowania, która jest dla każdego, kto nie zgłosi chęci rozliczania się w inny sposób. Oznacza ona, że od dochodu osiągniętego w jednym roku kalendarzowym zapłacisz 17% podatku (gdy dochody nie przekroczą kwoty 85 528 zł) albo 32% od nadwyżki osiągniętej nad kwotą pierwszego progu podatkowego. W skali podatkowej możesz dodatkowo obniżyć podatek o różne ulgi i odliczenia.

Podatek liniowy - wybór podatku liniowego oznacza, że Twój dochód będzie opodatkowany jedną stawką w wysokości 19% (stan na 2020 r.). Jest to stała stawka, która nie zmienia się w zależności od wysokości uzyskanych dochodów. Opodatkowanie tą formą będzie dla Ciebie dobre, jeśli chcesz prowadzić własną firmę budowlaną samodzielnie, jako wspólnik spółki cywilnej lub jawnej albo jako komplementariusz lub komandytariusz spółki komandytowej. Pamiętaj, że opodatkowaniu stawką liniową podlegają tylko wspólnicy, a nie spółki. Warto również pamiętać, że podatek liniowy istotnie ogranicza korzystanie z ulg podatkowych.

Karta podatkowa - jest to forma opodatkowania, która polega na opłacaniu stałej kwoty podatku bez względu na faktycznie uzyskiwane przychody. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla małych firm, które nie zatrudniają wielu pracowników. Wysokość stawki podatkowej jest określana kwotowo przez Ministra Finansów na każdy rok podatkowy.

Ryczałt od przychodów - ryczałt jest opodatkowaniem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej i jawnej. Z tej formy opodatkowania można skorzystać, gdy Twoje przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości w złotych 250 000 euro. Stawki podatku obliczanego w ten sposób różnią się od siebie, w zależności od wykonywanej działalności. W przypadku firmy budowlanej stawka podatku ryczałtowego od robót budowlanych wynosi 5,5%.

Wyboru formy opodatkowania możesz dokonać już na etapie rejestrowania działalności gospodarczej. Wówczas we wniosku rejestracyjnym należy zaznaczyć odpowiednie pole, które określa konkretną formę opodatkowania. Nie decydując się na odstępstwa, dochody z Twojej firmy budowlanej będą opodatkowane skalą podatkową. Jeżeli zdecydujesz się na zmianę formy w późniejszym czasie możesz to zrobić przez złożenie odpowiedniego oświadczenia w urzędzie skarbowym.

Dodatkowo, jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie firmy budowlanej w formie spółki kapitałowej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej, sama spółka zostanie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), co oznacza, że spółka jako odrębny podmiot musi opłacać podatek dochodowy od uzyskiwanych dochodów. Wówczas podatkiem dochodowym opodatkowana jest zarówno Twoja firma budowlana podatkiem CIT, jak i Ty sam - podatkiem PIT.

Krok 3. Przygotuj odpowiednie kody PKD

Przy zakładaniu własnej firmy musisz dokładnie określić rodzaje usług jakie będziesz w niej wykonywać. Służą do tego specjalne kody PKD i są one o tyle istotne, że jeżeli nie zadeklarujesz danego rodzaju działalności przy rejestracji firmy, później na tą działalność nie będziesz mógł wystawić faktury.

Odpowiednie kody PKD, które określą konkretną działalność w Twojej firmie budowlanej, warto przygotować jeszcze przede rejestracją działalności gospodarczej, ponieważ będą Ci one potrzebne już podczas wypełniania wniosku rejestracyjnego. Wcześniejsze przygotowanie pozwoli Ci na sprawne wypełnienie tego wniosku. Wybierając kody PKD warto zacząć od tych, które określają działalność dominującą w Twojej firmie, a następnie przechodzić do tych bardziej szczegółowych.

Do firmy budowlanej mogą mieć zastosowanie następujące kody PKD:

Sekcje Dział Grupa Klasa Symbol PKD Opis kodu
F Budownictwo
F 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
F 41 41.1 41.10 PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
F 41 41.2 41.20 PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
F 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
F 42 42.1 42.11 PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
F 42 42.1 42.12 PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
F 42 42.1 42.13 PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
F 42 42.2 42.21 PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
F 42 42.2 42.22 PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
F 42 42.9 42.91 PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
F 42 42.9 42.99 PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
F 43 Roboty budowlane specjalistyczne
F 43 43.1 43.11 PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
F 43 43.1 43.12 PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
F 43 43.1 43.13 PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
F 43 43.2 43.21 PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
F 43 43.2 43.22 PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
F 43 43.2 43.29 PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instancji budowlanych
F 43 43.2 43.31 PKD 43.31.Z Tynkowanie
F 43 43.3 43.32 >PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
F 43 43.3 43.33 PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
F 43 43.3 43.34 PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
F 43 43.3 43.39 PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
F 43 43.9 43.91 PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
F 43 43.9 43.99 PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Krok 4. Zajmij się księgowością firmy budowlanej

Prowadzenie firmy budowlanej wiąże się również z prowadzeniem jej księgowości. Podstawową formą prowadzenia księgowości w firmie jest księga przychodów i rozchodów. Jest to księgowość uproszczona, z której niestety nie mogą skorzystać wszystkie firmy. Księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić te firmy, których przychody roczne nie przekraczają równowartości 2 milionów euro netto. Z kolei pełną księgowość - czyli przez prowadzenie Księgi rachunkowej - bez względu na wysokość osiągniętych dochodów muszą prowadzić:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne.

Wybierając jedną z tych form prawnych działalności gospodarczej musisz wziąć pod uwagę konieczność prowadzenia pełnej księgowości, która jest bardziej skomplikowana i droższa, jeżeli zlecisz ją do prowadzenia biuru rachunkowemu.

Księgowość możesz oczywiście prowadzić samodzielnie. Pamiętaj, że wiąże się to z dużą odpowiedzialnością i dodatkowymi dla Ciebie obowiązkiem. Jeżeli firma nie jest duża, z łatwością poradzisz sobie samodzielnie. Im większa firma, tym więcej papierów, kontrahentów, podwykonawców, pracowników - powoduje to więcej pracy. W takim przypadku warto zatrudnić dodatkowo księgowego, który zajmie się finansami Twojej firmy budowlanej albo podjąć współpracę z biurem rachunkowym - tradycyjnym lub internetowym.

Niewątpliwą zaletą internetowych biur rachunkowych są dodatkowe usługi, które oferują - na przykład udostępniają darmowy program do wystawiania faktur, który z pewnością przyda Ci się w firmie. Oprócz łatwości w korzystaniu z takiego programu, wystawiana dokumenty sprzedażowe od razu trafiają do rozliczenia w biurze rachunkowym. Oczywiście jeżeli nie przekonuje Cię załatwianie wszystkiego przez Internet, możesz podjąć współpracę z tradycyjnym biurem, któremu na przykład raz w miesiącu dostarczasz dokumenty, które są tam rozliczane. Pamiętaj, że o korzystaniu z usług biura rachunkowego musisz koniecznie poinformować urząd skarbowy, ponieważ musi on wiedzieć, gdzie znajdują się Twoje księgi rachunkowe.

Księgowego zatrudnionego w Twojej firmie budowlanej albo osobę z biura rachunkowego, z którego usług korzystasz możesz upoważnić w wykonywaniu obowiązków związanych z podatkami albo składkami ubezpieczeniowymi. Wystarczy podpisać umowę określającą zakres działania takiej osoby oraz udzielić odpowiedniego pełnomocnictwa, które należy złożyć w urzędzie skarbowym i oddziale ZUS-u. Wówczas Twój reprezentant może podpisywać deklaracje podatkowe oraz dokonywać czynności w ZUS-ie.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj działalność gospodarczą

To, gdzie musisz zarejestrować swoją firmę budowlaną zależy od wybranej formy prawnej działalności gospodarczej. Istnieją bowiem dwa rejestry, które są przeznaczone do rejestracji firmy - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz Rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Rejestracja w CEIDG

Rejestracja w CEIGD dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz wspólników spółki cywilnej. Usługę realizuje jeden organ administracji publicznej - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Wniosek o wpis możesz złożyć na dwa sposoby:

 • drogą elektroniczną bezpośrednio do CEIDG - wniosek możesz złożyć bez wychodzenia z domu. W tym celu musisz zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie.
 • za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta albo urzędu gminy, który w Twoim imieniu wprowadzi wniosek o wpis do CEIDG. Wniosek możesz zanieść osobiście, albo wypełnić go na miejscu. Wniosek możesz wypełnić elektronicznie, a w urzędzie jedynie go potwierdzić i podpisać. Osobiste dostarczenie wniosku nie jest konieczne, jeżeli podpis na nim potwierdzi notariusz - wówczas wniosek do gminy możesz wysłać listem poleconym.

Wniosek o wpis do CEIDG składa się na urzędowym formularzu CEIDG-1. Rejestracja jest bezpłatna. Opłaty mogą być konieczne, jeżeli korzystasz z usług pełnomocnika.

Rejestracja w KRS

Rejestracji w KRS podlegają spółki prawa handlowego - spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) i spółki kapitałowe (spółka z o.o. i akcyjna). Wniosek o wpis można złożyć w sposób tradycyjny na urzędowym formularzu albo elektronicznie na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (najczęściej na formularzach) dotyczące wspólników i ich adresów, wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki, przedmiotu działalności, oddziałów spółki - jeżeli zostały utworzone, prokurentów oraz dowodu uiszczenia opłat. Wszystkie potrzebne formularze znajdziesz w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wniosek do KRS podlega opłatom - za wpis w wysokości 500 zł przy rejestracji tradycyjnej albo 250 zł przy rejestracji online. Ponadto opłacie podlega ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, którego koszt to 100 zł. Opłatę możesz uiścić bezgotówkowo przelewając pieniądze na konto sądu albo przez e-znaki opłaty sądowej lub gotówką w kasie sądu.

Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa dotyczy drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych. Możesz ją prowadzić, jeżeli w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie przekroczyłeś w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia, które w 2019 r. wynosi 2250 zł, czyli miesięczny przychód nie może przekroczyć 1 125 zł. Prowadząc taką działalność nie musisz dokonywać czynności rejestracyjnych, ale nie zwania Cię to z odprowadzania podatków.

Krok 6. Załóż firmowe konto bankowe

Ostatnim krokiem w zakładaniu firmy budowlanej jest założenie bankowego konta firmowego. Większość banków przy zakładaniu firmowego konta wymaga dostarczenia:

 • zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
 • dowodu osobistego,
 • pieczątki firmowej,
 • aktu zawiązania spółki - w przypadku spółek prawa handlowego,
 • zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
 • odpisu z KRS - w przypadku spółek prawa handlowego.

Bank może żądać również złożenia wzorów podpisów przez osoby, które będą tym kontem dysponować - na przykład podpisów wspólników, prokurentów.

O utworzeniu rachunku bankowego musisz poinformować właściwy urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli konto firmowe założyłeś jeszcze przed rejestracją działalności gospodarczej, numer rachunku podajesz we wniosku rejestracyjnym do CEIDG albo KRS. Natomiast jeżeli otwierasz rachunek bankowy po zarejestrowaniu firmy, informację o jego numerze składasz za pomocą:

 • wniosku o zmianę wpisu w CEIDG - jeżeli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG,
 • zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-8 - jeżeli prowadzisz spółkę wpisaną do KRS,
 • formularza NIP-2 - jeżeli prowadzisz spółkę cywilną.

Informacji o zmianach musisz dokonać w ciągu 7 dni od dnia tej zmiany. Urzędów nie musisz informować o numerze rachunku płatniczego, ponieważ instytucje te przekazują sobie te informacje w ramach instytucji tzw. „jednego okienka”.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych czerwiec 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online
 3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 4. Alior Bank iKonto Biznes
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank PKO BP konto firmowe
 7. City Bank konto Firmowe CitiKonto

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: pakiet korzyści do 4400 zł i 25% zwrotu za zakupy na stacjach paliw

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • karta płatnicza: brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach: Euronet 0 zł, pozostałe bankomaty 6 zł, wypłata za granicą 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 5 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • polecenie zapłaty: 5 zł
 • konto walutowe: dodatkowe bezpłatne rachunki walutowe EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK
 • aplikacja mobilna

2. Santander Bank Polska Konto Firmowe Online

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Do 2700 zł za aktywność + bezterminowy brak opłat za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł)
 • przelew europejski SEPA: 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

3. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: do 2 000 zł premii w tym 200 zł na start, 0 zł za wystawianie faktur online bez limitu na platformie księgowej, 0 zł przez 2 lata za dzierżawę terminala POS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • karta płatnicza: brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Pekao 0 zł, w innych bankomatach bezpłatne 2 wypłaty, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • przelew krajowy: 0 zł na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt.
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelewy do ZUS i US: 0 zł
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

4. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2850 zł premii w ciągu roku 350 zł na start - podczas zakładania konta użyj kodu PROMO350, do 1000 zł zwrotu za paliwo z kartą z Plusem (do 200 zł/ mies.), do 1500 zł premii - bankuj regularnie i zyskuj

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach: Alior Banku 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy: 0 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy Express Elixir: pierwszy przelew w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł
 • zlecenie stałe: 1 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing: całodobowy system wymiany walut

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja "Konto firmowe z premią dla Twojej działalności”: premia do 1500 zł za aktywność. Prowadzenie Konta za 0 zł przez aż 2 lata

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe: 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty: 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe: możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank PKO BP konto firmowe

0 zł / 12 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 10 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3,5%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: "Tankuj, ładuj i zyskaj z kartą VISA" - zyskaj do 1200 zł zwrotu za wydatki na stacjach paliw (do 200 zł/mc)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 0 zł jeśli odnotowano wpływy w danym m-cu w wysokości 2000 zł, w przeciwnym wypadku 12 zł/mc
 • karta płatnicza: 0 zł jeśli został wykonanych min 5 transakcji w m-cu, jeśli nie to opłata za kartę wynosi 10 zł/mc
 • wypłata gotówki w bankomatach: 0 zł w bankomatach PKO BP, pozostałe 3,5% min 5 zł
 • przelew krajowy: przelewy elixir 0 zł za 10 pierwszych przelewów przez bankowość internetową i 10 przez aplikację za darmo potem 1 zł/przelew
 • przelew express elixir: 10 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SEPA: przelew SEPA (europejski) 0 zł - przelewy wliczają się do limitu 10 darmowych przelewów potem 1 zł
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 1 zł (0 zł dla przelewów na rachunki w PKO BP, dodanie nowego 0 zł, modyfikacja 7,50 zł)
 • opracej kasowe w placówce banku: 0,6% min 20 zł
 • wpłata we wpłatomacie: 0 zł do 50 000 zł powyżej 0,5% wpłacanej kwoty
 • SMS-y autoryzacyjne 0 zł
 • dodatkowe usługi: e-księgowość, kantor internetowy, terminal płatniczy, faktoring

7. City Bank konto firmowe CitiKonto

0 zł / 20 zł
Prowadzenia konta
9 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2%, min. 9 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 1500 zł premii i 0 zł za prowadzenie konta

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki, fundacja, stowarzyszenie rejestrowe, spółdzielnia

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • opłata za prowadzenie konta: 20 zł, opłaty unikniesz, jeśli co miesiąc na rachunek wpłynie min. 2000 zł lub gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo posiadasz konto osobiste w Citi Handlowym zwolnione z opłaty za prowadzenie
 • karta płatnicza: Mastercard Business
 • opłata za wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 9 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów, za granicą 0 zł za wypłaty w bankomatach Citi, 2%, min. 9 zł z pozostałych bankomatów
 • wpłata gotówki we wpłatomacie: 0 zł w wpłatomatach City Handlowy 0,6%, min. 9 zł z innych wpłatomatów
 • przelewy internetowe: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 10 zł
 • przelew europejski SEPA: pierwsze 60 przelewów za 0 zł, każdy następny 1,50 zł (w danym miesiącu)
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,35% min. 20 zł, maks. 100 zł
 • zlecenie stałe: 0 zł
 • polecenie zapłaty: 0 zł
 • konto walutowe: możliwość uruchomienia rachunku walutowego (dostępne konta prowadzone w 11 walutach: EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK, CZK i HUF)
 • dostępność kredytów firmowych do kwoty nawet 3 000 000 złotych

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: