Jak założyć firmę taksówkową?

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-10  |  Średni czas czytania: 08:19
Własna firma taksówkowa, czyli działalność polegająca na przewozie osób samochodem osobowym, może okazać się bardzo dobrym pomysłem na biznes. Chcesz otworzyć firmę taksówkową? W tym artykule dowiesz się jak to zrobić w 6 krokach.
Jak założyć firmę taksówkową?

Co musisz wiedzieć zanim założyć firmę taksówkową?

Firma taksówkowa to działalność w zakresie przewozu osób, która polega na zarobkowym i indywidualnym przewozie osób do ustalonych przez te osoby miejsc za ustaloną na podstawie taksometru opłatą. Taksówką jest pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób w licznie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą. Musi on być odpowiednio wyposażony i oznaczony oraz umożliwiał przewóz bagażu podręcznego pasażerów.

Wykonywanie działalności w zakresie przewozu osób taksówką wymaga uzyskania licencji. Ponadto w niektórych gminach - liczących powyższej 100 000 mieszkańców - obowiązuje posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego transportu, które potwierdzone jest egzaminem.


Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Biznesplan: Taxi
Cena: 49 zł

Biznesplan: Taxi

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Usługi transportowe i pocztowe

Jak otworzyć firmę taksówkową w 6 krokach?

Działalność gospodarczą zakłada się według jednego schematu. Zakładanie firmy taksówkowej odbywa się na takich samych zasadach. Sprawdź, jak otworzyć własną firmę taksówkową w 6 krokach.

Krok 1. Wybierz formę prawną działalności gospodarczej

Wybór formy prawnej działalności gospodarczej to podstawowa rzecz, którą musisz się zająć zanim formalnie zarejestrujesz swoją firmę taksówkową. Odpowiedni wybór rzutuje na późniejsze koszty założenia firmy, długość oczekiwania na jej zarejestrowanie, wysokość opodatkowania i składek ZUS oraz ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania działalności. Dopuszczalne formy prawne działalności gospodarczej są ściśle określone przez prawo, przez co każda funkcjonuje na określonych zasadach. Własną firmę taksówkową możesz prowadzić w jednej z form przedstawionych niżej form.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza i najszybsza do założenia forma prowadzenia własnej firmy taksówkowej. Rejestracji i wszystkich innych formalności związanych z rozpoczęciem działalności możesz dokonać w ciągu jednego dnia, ponieważ za pomocą jednego formularza zgłoszeniowego od razu zgłaszać utworzenie firmy do urzędu skarbowego, ZUS, KRUS oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest polecana małym przedsiębiorstwom, którymi zajmują się pojedyncze osoby i to w branżach, które nie odznaczają się wysokim ryzykiem finansowym z uwagi na odpowiedzialność właściciela całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną działalnością.

Spółka cywilna

Spółka cywilna powstaje na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez co najmniej dwóch przedsiębiorców wpisanych do CEIDG. Jest ona szczególnie popularna wśród tych, którzy dopiero zaczynają stawiać pierwsze kroki w biznesie. Rozpoczęcie takiej działalności rejestruje się przez złożenie wniosku CEIDG-1 przez każdego wspólnika uczestniczącego w spółce.

Spółka cywilna ma na celu maksymalizację zysku z prowadzonej działalności dzięki wkładom wspólników. Koszty założenia tego rodzaju spółki są niskie, jednak należy pamiętać, że podobnie jak w jednoosobowej działalności, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z innymi wspólnikami. Wynika to z braku osobowości prawnej spółki, która nie może przez to zaciągać zobowiązań we własnym imieniu.

Spółka jawna

Spółkę jawną mogą utworzyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub osoby prawne. Spółka nie ma osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania oraz nabywać prawa i obowiązki. Spółka jawna posiada swój majątek, który tworzą wkłady wspólników. Za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie wspólnicy - całym swoim majątkiem, ale dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Do założenia tego typu spółki nie jest wymagany kapitał początkowy.

Spółka komandytowa

Spółkę komandytową, tak jak i spółkę jawną mogą utworzyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Jedna z nich musisz być komandytariuszem, a druga komplementariuszem. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jest solidarna ze spółką, z tym że dotyczy to tylko komplementariuszy, którzy odpowiadają całym swoim majątkiem. Z kolei komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości tzw. sumy komandytowej, ale tylko wtedy gdy wniósł do spółki wkład wyższy niż suma komandytowa albo nie wniósł go wcale. Jeżeli jego wkład był niższy - odpowiada do wysokości różnicy pomiędzy sumą komandytową a wysokością wniesionego wkładu.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółkę komandytowo-akcyjną również mogą utworzyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Konstrukcja działania spółki jest podobna do spółki komandytowej, z tym że zamiast komandytariuszy występują tutaj akcjonariusze, którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółka komandytowo-akcyjna jako forma prawna działalności gospodarczej polecana jest w szczególności dla dużych przedsiębiorstw rodzinnych, które zamierzają pozyskać duży kapitał dla firmy. Na założenie tego typu spółki konieczny jest kapitał w wysokości co najmniej 50 000 zł.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Spółkę może utworzyć już jedna osoba fizyczna lub prawna - poza inną jednoosobową spółką z o.o. Ma ona osobowość prawną, więc sama odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Wspólnicy w żaden sposób nie odpowiadają za jej długi. Do założenia spółki wymagany jest kapitał w wysokości co najmniej 5 000 zł.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna również należy do spółek kapitałowych, co oznacza, że posiada osobowość prawną. Zakłada się ją przez umowę - statut spółki w formie aktu notarialnego. Spółkę może zawiązać już jedna osoba fizyczna lub prawna, ale nie może być to inna jednoosobowa spółka z o.o. Spółka sama odpowiada za swoje zobowiązania, a akcjonariusze są z niej zwolnieni. Do założenia spółki akcyjnej konieczny jest kapitał w wysokości co najmniej 100 000 zł.

Krok 2. Wybierz sposób opodatkowania swojej firmy taksówkowej

Sposób opodatkowania działalności zależy od wielu czynników. Do podstawowych można zaliczyć rodzaj firmy, przewidywane przychody czy chęć korzystania z ulg podatkowych. Podstawową formą opodatkowania działalności gospodarczej jest podatek dochodowy.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy płaci się od uzyskiwanych dochodów, które oblicza się przez odjęcie od przychodu kosztów jego uzyskania. Do podatków dochodowych należą:

Podatek PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to podatek, którym objęte są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz spółki osobowe prawa handlowego. Podatek PIT można rozliczać w jednej z następujących form:

 • Podatek rozliczany na zasadach ogólnych - polega na zliczaniu wszystkich osiąganych dochodów uzyskiwanych z różnych źródeł i na tej podstawie obliczasz podatek według skali podatkowej. Dopóki dochody z jednego roku nie przekraczają kwoty 85 528 zł, to opodatkowane są one stawką 17%. Przekroczenie tej kwoty oznacza, że osiągnięta nadwyżka opodatkowana jest stawką 32%. Wybierając tę formę opodatkowania możesz skorzystać z ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
 • podatek liniowy - polega na opodatkowaniu uzyskiwanych dochodów stałą stawką w wysokości 19% (stan na 2020 r.). Jest to szczególnie opłacalna forma opodatkowania dla tych przedsiębiorców, których dochody roczne przewyższają pierwszy próg podatkowy. Skorzystanie z podatku liniowego wiąże się z utratą większości preferencji podatkowych.

Podatek CIT - podatek dochodowy od osób prawnych. Jest to podatek obejmujący osoby prawne oraz niektóre jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, ale mają zdolność prawną. Konstrukcja tego podatku jest podobna do podatku PIT. Podatki i deklaracje podatkowe składa spółka. Będąc wspólnikiem spółki kapitałowej, osiągane z przez Ciebie z tego tytułu dochody nadal opodatkowane są podatkiem PIT.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - podatek w tej formie jest formą uproszczoną. Oblicza się go nie od dochodów, a uzyskiwanych przychodów. Ryczałt możesz wybrać, jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą albo jesteś wspólnikiem spółki cywilnej albo jawnej i Twój przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył w poprzednim roku równowartości 250 000 euro. Stawka podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności - w przypadku firmy taksówkowej jest to 8,5%.

Karta podatkowa - przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność jednoosobową oraz wspólników spółki cywilnej. Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania dochodów, ponieważ nie musisz prowadzić żadnych ksiąg, składać zeznań podatkowych ani płacić zaliczek na podatek dochodowym.

Podatek VAT

Możesz również zgłosić swoją firmę taksówkową jako płatnika podatku VAT. Dopóki w ciągu roku podatkowego nie przekroczysz limitu sprzedaży 200 000 zł netto nie musisz rejestrować się jako podatnik VAT. Po przekroczeniu tej kwoty będzie to Twój obowiązek.

Zgłoszenie rejestracyjne do VAT składa się na formularzu VAT-R, gdzie wybiera się jeden z dwóch wariantów - rejestracja jako podatnik czynny lub jako podatnik zwolniony. Zgłoszenie takie dołącza się do wniosku CEDIG-1 jako załącznik.

Krok 3. Wybierz odpowiednie dla firmy taksówkowej kody PKD

PKD, czyli Polska Kwalifikacja Działalności Gospodarczej jest zbiorem rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które występują w gospodarce narodowej. Określone kody w zbiorze służą statystyce, ewidencji i dokumentacji w rejestrach urzędowych i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Kody PKD opisujące Twoją firmę taksówkową wpisujesz w czasie wypełniania wniosku CEIDG-1 służącego do rejestracji działalności gospodarczej. Z tego powodu odpowiednią klasyfikację warto przygotować jeszcze przez formalną rejestracją firmy. Wybierając kody PKD najlepiej zacząć od wyboru takich, które opisują działalność  przeważającą w Twojej przyszłej firmie. Następnie wybiera się inne, powiązane działalności z tą główną. We wniosku możesz wskazać maksymalnie 10 kodów PKD.

Podstawowym kodem PKD dla działalności gospodarczej w zakresie przewozów taksówką to PKD 49.32.Z. Działalność ta polega na przewozie indywidualnych pasażerów do ustalonych przez nich miejsc.

Krok 4. Zajmij się księgowością Twojej firmy

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z prowadzeniem księgowości firmy. To w jakiej formie będziesz musiał prowadzić księgowość Twojej firmy taksówkowej zależy głównie od wybranej formy prawnej działalności gospodarczej i sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym.

Podstawową formą prowadzenia księgowości jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Jej prowadzenie należy do obowiązków osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych oraz spółek jawnych - jeżeli podmioty te rozliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. W przypadku gdy jesteś opodatkowany ryczałtem ewidencjonowanym, musisz prowadzić uproszczona księgowość w formie ewidencji przychodów, gdzie należy wpisywać wyłącznie przychody z prowadzonej działalności. Opodatkowanie kartą podatkową zwalnia Cię z prowadzenia księgowości.

W przypadku spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych.

Księgowość swojej firmy możesz prowadzić samodzielnie. Dokumenty księgowe musisz przechowywać przez 5 lat. Do prowadzenia księgowości możesz również zatrudnić księgowego, o ile Twoja firma jest na tyle duża i stać Cię na dodatkowego pracownika. Natomiast jeżeli nie czujesz się na siłach zajmować się księgowością samodzielnie ani nie stać Cię na zatrudnienie księgowego, warto skorzystać z usług biura księgowego - tradycyjnego lub internetowego. Współpraca z biurem rachunkowym opiera się na przekazywaniu dokumentów firmy, które biuro rachunkowe rozlicza. Dodatkowo może ono reprezentować się przed urzędem skarbowym i ZUS-em, przez co nie musisz martwić się o opłacanie podatków i składek na ubezpieczenia, ponieważ biuro zrobi to za Ciebie, jeżeli je do tego upoważnisz.

Zlecenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu warto zrobić jeszcze przed formalną rejestracją firmy. Dzięki temu unikniesz dodatkowych wizyt w urzędach, które musisz poinformować o miejscu przechowywania dokumentów księgowych, ponieważ miejsce to możesz wskazać już na etapie rejestracji działalności gospodarczej.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Praktycznie każdy program do wystawiania faktur online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zdobądź odpowiednie licencje i zezwolenia

Do wykonywania działalności taksówkowej musisz uzyskać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Licencja ta jest wydawana oddzielnie na każdy samochód, co oznacza że jeśli zakładasz firmę z inną osobą, która również chce przewozić osoby drugim samochodem, konieczne jest uzyskanie dwóch licencji - na dwa samochody.

Warunki do uzyskania licencji na przewozy taksówką

Po pierwsze, musisz spełniać wymagania „dobrej reputacji”. Chodzi o to, że nie możesz być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu taksówkarza oraz nie możesz mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. W przypadku spółek wymóg ten muszą spełniać wszyscy członkowi zarządu spółki albo osoby zarządzające spółką osobową.

Po drugie, musisz posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem samochodowym, czyli być jego właścicielem lub współwłaścicielem oraz ewentualnie być leasingobiorcą lub dzierżawcą.

Po trzecie, jeżeli chcesz zatrudnić kierowców, to muszą spełniać oni określone warunki. Przede wszystkim nie mogą oni być skazanie za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywanie zawodu kierowcy. Zatrudnieni kierowcy muszą mieć ukończone 18 lat oraz nie mogą mieć przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy. Te same wymagania dotyczą także Ciebie, jeżeli chcesz sam prowadzić taksówkę.

W miastach powyżej 100 000 mieszkańców może istnieć obowiązek odbycia dodatkowego szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz zdania egzaminu. Dlatego zanim wystąpisz o licencję na terenie miasta o takiej liczbie mieszkańców, sprawdź czy został wprowadzony taki obowiązek. Jeżeli tak, to dowiedz się o szkolenia w tym zakresie, ukończ je i zdaj egzamin. Dotyczy to również kierowców, których będziesz chciał zatrudnić. Zasady szkoleni i egzaminów znajdziesz na stronach internetowych urzędów lub bezpośrednio w urzędach.

Jak dostać licencję na taksówkę?

Licencję na taksówkę otrzymasz na wniosek złożony w urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz,
 • wykaz pojazdów samochodowych,
 • dowód uiszczenia opłaty za licencję,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Urząd sprawdza poprawność i kompletność Twojego wniosku. Jeżeli będzie czegoś brakować, wezwie Cię do usunięcia braków w określonym terminie. Niedostarczenie brakujących danych skutkuje nie rozpatrzeniem wniosku. Za wydanie licencji musisz zapłacić - jeżeli tego nie zrobisz, urząd wezwie Cię od uiszczenia opłaty pod rygorem zwrotu wniosku.

Koszty licencji

Koszty licencji zależą od obszaru, na którym chcesz wykonywać działalność oraz od okresu, na jaki licencja ma zostać wydana. Opłatę uiszcza się za każdy pojazd na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek o uzyskanie licencji.

Przykłady wosokości takich opłat znajdziesz w tabeli poniżej:

Wysokość opłat za licencję
Obszar Okres, na jaki ma być udzielona
Od 2 do 15 lat Od 15 do 30 lat Od 30 do 50 lat
Obszar gminy 200 zł 250 zł 300 zł
Obszar gmin sąsiadujących 280 zł 350 zł 400 zł
Warszawa 320 zł 380 zł 450 zł

Krok 6. Zarejestruj firmę w odpowiednim rejestrze

Ostatnim krokiem w zakładaniu własnej firmy taksówkowej jest rejestracja firmy. Jeżeli zdecydowałeś się na jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzenie firmy w formie spółki cywilnej, rejestracji dokonujesz w CEIDG na wniosek złożony na formularzu CEIGD-1, który jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis w rejestrze REGON,
 • zgłoszeniem indentyfikacyjnym do urzędu skarbowego (NIP),
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • zgłoszeniem płatnika składek ZUS,
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć we właściwym urzędzie gminy lub elektronicznie bezpośrednio do rejestru. Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna.

Natomiast jeżeli zdecydowałeś się na firmę w formie spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, jej rejestracji dokonujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu KRS-W3. Możesz to zrobić również elektronicznie za pośrednictwem systemu S-24. Dokumenty powinieneś złożyć w sądzie rejonowym (gospodarczym) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Twojej spółki. W przeciwieństwie do wpisu w CEIDG, wpis do KRS podlega opłatom.

Ranking najtańszych i darmowych firmowych kont bankowych

W poniższym rankingu firmowych kont bankowych pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim koszty prowadzenia konta bankowego. Jako kolejne kryterium przyjęto różne promocje i bonusy, z których można skorzystać otwierając firmowe konto bankowe. Pamiętaj jednak, że musisz wziąć pod uwagę swoje indywidualne potrzeby i specyfikę branży w jakiej prowadzisz działalność.

Ranking darmowych/najtańszych kont firmowych luty 2024:

 1. Nest Bank BIZNest Konto
 2. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes
 3. Alior Bank iKonto Biznes
 4. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia
 5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes
 6. Bank Credit Agricole Konto Biznes

Ranking opracowany w oparciu o elementy: jakość, promocja, cena w promocji, cena po okresie promocyjnym.

1. Nest Bank BIZNest Konto

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł / 6 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj do 5 000 zł (w promocji możesz zyskać nawet 4300 zł od Nest Banku oraz dodatkowe 700 zł od Allegro)

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oragnizacja pozarządowa, spółka akcyjna

 • brak opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku oraz otwarcie konta
 • brak opłat za wydanie i używanie karty płatniczej
 • wypłata gotówki w bankomatach Euronet: 0 zł, pozostałe bankomaty: 6 zł, wypłata za granicą: 5 zł + 3% prowizji za przewalutowanie
 • brak opłat za internetowe przelewy krajowe, przelew europejski SEPA: 0 zł przelew natychmiastowy: 5 zł, przelew zagraniczny SWIFT: 20 zł, polecenie zapłaty: 5 zł
 • aplikacja mobilna
 • możliwość założenia dodatkowego bezpłatnego rachunku walutowego: EUR, USD, GBP, CHF, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, SEK

2. Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes

0 zł / 9 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 2% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł/1,50 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: 2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, oragnizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), spółka akcyjna

 • brak opłat za otwarcie rachunku
 • miesięczna opłata za prowadzenie konta przez pierwszy rok 0 zł, potem 9 zł/mc, jednak opłata może wynieść 0 zł jeżeli w miesiącu zostanie spełniony jeden z warunków: na konto wpłynie minimum 2000 zł, zostanie wykonany przelew do ZUS lub US, będzie co najmniej 1 transakcja zrealizowana za pomocą terminala płatniczego (wydanego przez Bank Pekao S.A.), zrealizowana zostanie płatność na rzecz Pekao Leasing lub zostanie wykonana co najmniej 1 transakcja wymiany walut w Banku Pekao S.A.
 • brak opłat za kartę przez 2 lata, potem 8 zł, chyba, że w danym miesiącu będzie wykonana transakcja kartą na kwotę minimum 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach Banku Pekao 0 zł, bezpłatne 2 wypłaty w innych bankomatach, kolejne wypłaty 2%, min. 5 zł, wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 2% min. 5 zł
 • bezpłatne przelewy na inne konta Banku Pekao oraz 15 darmowych przelewów miesięcznie do innych banków, potem 1,50 zł/szt., przelew do ZUS i US: 0 zł, przelew natychmiastowy 10 zł; przelew zagraniczny SWIFT: 0,25% min 30,00 zł max 120,00 zł (tryb zwykły), 0,25% min 80,00 zł max 170,00 zł (tryb pilny), 0,25% min 110,00 zł max 200,00 zł (tryb ekspres)
 • możliwość uruchomienia bezpłatnego konta pomocniczego w 20 walutach
 • atrakcyjny program rabatowy Galeria Rabatów dla firm
 • aplikacja mobilna PeoPay

3. Alior Bank iKonto Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 8 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: nawet 2900 zł premii w ciągu roku 400 zł na start, do 1500 zł premii oraz do 1000 zł zwrotu za paliwo

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto przeznaczone jest dla firmy jednoosobowej
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • prowadzenie konta: 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 8 zł, jednak przy co najmniej 4 transakcjach miesięcznie brak opłat
 • wypłata gotówki w bankomatach Alior Banku: 0 zł, w bankomatach Euronet, Planet Cash oraz innych banków 0 zł przy pierwszych 5 wypłatach w miesiącu, potem każda kolejna wypłata 2 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3%, min. 8 zł
 • przelew krajowy oraz do ZUS i US: 0 zł
 • pierwszy przelew natychmiastowy Express Elixir w miesiącu 0 zł, kolejne 10 zł, w systemie Blue Cash 10 zł
 • przelew europejski SEPA 0 zł za pierwsze 5 przelewów, potem 5 zł/przelew
 • przelew zagraniczny SWIFT 20 zł
 • zlecenie stałe 1 zł za realizację przelewu; polecenie zapłaty 0 zł, 1 zł odwołanie polecenia
 • konto walutowe - możliwość założenia rachunku w 19 walutach
 • autodealing - całodobowy system wymiany walut

4. Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł
Utrzymania karty
0 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: Zyskaj nawet 2400 zł z kontem firmowym, 0 zł za konto bezterminowo i bezwarunkowo

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenie

 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • prowadzenie konta: 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • karta płatnicza: wydanie karty 0 zł, miesięczna opłata za kartę 0 zł (bezterminowo) jeśli otworzysz konto w ramach aktualnej promocji
 • wypłata gotówki w bankomatach: w Polsce 0 zł prowizji (wszystkie bankomaty w Polsce darmowe przez 2 lata), następnie 0 zł (bankomaty Santander Bank Polska), pozostałe bankomaty 3,5%, min. 5 zł. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 4%, min. 10 zł +2,8% opłaty za przewalutowanie
 • przelewy: krajowe oraz do ZUS i US 0 zł, przelew natychmiastowy 0 zł (10 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 10 zł), przelew europejski SEPA 0 zł (10 przelewów/mc potem 1,30 zł), przelew zagraniczny SWIFT 0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł
 • zlecenie stałe i polecenie zapłaty: 0 zł
 • opracej kasowe w placówce banku: wpłata lub wypłata gotówki w oddziale banku 0,65%, min. 20 zł
 • konta walutowe: można założyć dodatkowe konto walutowe w 17 walutach - w ramach promocji 1 konto walutowe jest bezpłatnie (USD, EUR, GBP) w przypadku innych walut konto płatne 25 zł (CHF, CZK, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD, HUF, JPY, CNY, RON, RUB, MXN, TRY) do niektórych walut konieczna jest pozytywna decyzja Banku
 • usługi dodatkowe: dostęp do portalu Santander Trade, mobilny terminal płatniczy, dostepne są również dodatkowe usługi płatne (eKsięgowość, eUmowy, eWadia, eFaktoring, eWindykacja, eLeasing, eZdrowie)

5. Millennium Bank Konto Firmowe Mój Biznes

0 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 1 zł / 3% min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Promocja: 1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • opłata za prowadzenie konta 0 zł przez 2 lata; potem 20 zł chyba, że w poprzedni miesiącu wpływy wyniosą min. 1000 zł lub z rachunku zrealizowany został przelew do ZUS, US - wówczas 0 zł
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł, jednak opłata wyniesie 0 zł jeżeli w miesiącu zostaną zrealizowane transakcje min. 500 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach Banku Millennium 0 zł, 1 zł w sieci Planet Cash i Santander, pozostałe bankomaty 3% min. 5 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,5% min. 9 PLN
 • przelew krajowy 0 zł za 20 pierwszych przelewów, każdy następny - 1 zł, przelew do ZUS i US 0 zł
 • przelew natychmiastowy 10 zł
 • przelew europejski SEPA 0 zł za 20 pierwszych przelewów, 1 zł za każdy następny
 • przelew zagraniczny SWIFT 0,25% min. 17 zł max. 170 zł
 • zlecenie stałe 4 zł za realizację przelewu
 • polecenie zapłaty 3 zł - zlecenie, modyfikacja, odwołanie; 1 zł - realizacja polecenia
 • konto walutowe - możliwość założenia bezpłatnego rachunku walutowego w 4 walutach: EUR, USD, GBP i CHF

6. Bank Credit Agricole Konto Biznes

0 zł / 10 zł
Prowadzenia konta
0 zł / 7 zł
Utrzymania karty
0 zł / 3%, min. 5 zł
Wypłaty z bankomatów
0 zł / 1 zł
Opłata za przelewy
Otwórz konto ›

Konto przeznaczone dla firm: jednoosobowa działalność gospodarcza

 • konto dostępne w trzech pakietach
 • opłata za założenie konta: 0 zł
 • prowadzenie konta: 0 zł przez 12 miesięcy jeżeli konto zostało uruchomione w promocji; 10 zł – Konto Solista Biznes (0 zł jeśli będzie wykonany przelew do ZUS lub wpływ min. 2000 zł); 25 zł – Konto Sonata Biznes (0 zł jeśli będzie wykonany przelew do ZUS + wpływy 5000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 5000 zł); 35 zł – Konto Symfonia Biznes (0 zł jeśli będzie wykonany przelew do ZUS + wpływy 10 000 zł lub średniomiesięczne saldo min. 100 000 zł)
 • wydanie karty: 0 zł
 • miesięczna opłata za kartę: 7 zł za kartę do Konta Solista Biznes, 0 zł jeżeli zostaną spełnione warunki do nie naliczania opłaty za prowadzenie konta
 • wypłata gotówki w bankomatach w Polsce: 0 zł za wypłaty w bankomatach Credit Agricole oraz Santander Bank Polska S.A., pozostałe 3% min. 5 zł
 • wypłata gotówki w bankomatach za granicą: 3% min. 5 zł jeżeli transakcja jest w EUR; 4% min. 10 PLN + 4% prowizji za przewalutowanie w innych walutach niż Euro
 • przelew krajowy: 0 zł za przelewy między rachunkami Credit Agricole, 1 zł za przelewy w bankowości internetowej; 0 zł jeżeli zostaną spełnione warunki do nie naliczania opłaty za prowadzenie konta
 • przelew do ZUS i US: 0 zł
 • przelew natychmiastowy: 0 zł przelewy Elixir przez 12 miesięcy w CA24 eBank i CA24 Mobile
 • przelew europejski SEPA: 1 zł za przelewy w bankowości internetowej, 0 zł jeżeli zostaną spełnione warunki do nie naliczania opłaty za prowadzenie konta
 • przelew zagraniczny SWIFT: 0,25 % min. 40 zł max. 250 zł
 • zlecenie stałe 0 zł, polecenie zapłaty 0 zł
 • konto walutowe: GBP, EUR, USD

Powyższe wyliczenia oraz parametry mogą się różnić od ostatecznej decyzji banku, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: