Jak założyć firmę transportową?

Ostatnia aktualizacja: 2019-08-24  |  Średni czas czytania: 10:31
Każdego roku osoby pracujące na etacie chcą założyć własną firmę i być samemu sobie szefem. Marzysz o własnej firmie transportowej, ale nie wiesz jak zabrać się za jej stworzenie? W tym artykule dowiesz jak założyć firmę transportową oraz jaka jest specyfika tej działalności.
Jak założyć firmę transportową?

Charakterystyka działalności transportowej

Firma transportowa zajmuje się organizowaniem czynności, które związane są z przesyłaniem rzeczy i dostarczaniem przesyłek we wskazane miejsce. W zakres przedsiębiorstwa zajmującego się transportem wchodzą m.in. przechowywanie i przetwarzanie dokumentów związanych z przesyłką, zlecenie składu i przechowania, przepakowania, załadunku, ewentualnej odprawy celnej, przewozu, odbioru, rozładunku oraz sprawdzenia zawartości przesyłki.

Firma transportowa za swoją działalność ponosi odpowiedzialność w zależności od podejmowanych czynności. Przede wszystkim firma transportowa podlega przepisom prawa przewozowego, a jeżeli usługi firmy obejmują również pośredniczenie w przewozie rzeczy to dodatkowo musi ona spełniać wymogi wynikające z ustawy o transporcie drogowym.

W zakresie obejmującym pośrednictwo przy przewozie rzeczy, firma transportowa musi uzyskać stosowną licencję.

Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy jest wydawana, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

 • członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu, a także jeżeli nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 • przynajmniej jedna osoba z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem, który potwierdza posiadane kwalifikacje i niezbędną wiedzę do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Uzyskanie certyfikatu przez co najmniej jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem jest warunkiem koniecznym, który należy spełnić aby uzyskać licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie krajowego lub międzynarodowego transportu rzeczy.

Certyfikat kompetencji zawodowych możesz uzyskać po zdaniu egzaminu, który przeprowadza komisja egzaminacyjna działająca przy Instytucie Transportu Samochodowego w wybranych miastach w Polsce. Jeżeli chcesz przystąpić do egzaminu, złóż wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, w którym musisz wskazać zakres kompetencji, o które się ubiegasz (transport drogowy osób albo rzeczy) oraz proponowaną datę i miejsce egzaminu. W przypadku gdy chcesz uzyskać oba certyfikaty, musisz złożyć dwa oddzielne wnioski.

W przypadku gdy udokumentujesz swoje wykształcenie w zakresie transportu, możesz zostać zwolniony z egzaminu:

 • pisemnego - jeżeli posiadasz dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009;
 • z zagadnień, które były objęte programem Twoich studiów - jeżeli ukończyłeś studia, których program obejmuje część zagadnień wymienionych w załączniku wskazanego rozporządzenia.

Wydanie certyfikatu jest usługą płatną. Oznacza to, że za przystąpienie do egzaminu oraz wydanie certyfikatu musisz zapłacić - łącznie jest to 800 zł. Jeśli jesteś zwolniony z egzaminu pisemnego, płacisz tylko za wydanie certyfikatu 300 zł. Natomiast jeżeli jesteś zwolniony z części zagadnień, to koszt przystąpienia do egzaminu zmniejsza się o 50 zł za każde zagadnienie, z którego jesteś zwolniony.

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy otrzymasz, jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • nie zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 • nie wydano wobec Ciebie prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających firmą lub osoba zarządzająca w firmie transportem drogowym posiada certyfikat kompetencji zawodowych.

Działalność pośrednictwa przy przewozie rzeczy możesz prowadzić, jeśli Twoja firma ma odpowiednią sytuację finansową - w wysokości 50 000 euro, którą możesz udokumentować rocznym sprawozdaniem finansowym albo dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi, posiadanie akcji, udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych albo własność nieruchomości.

Wniosek o udzielenie licencji składa się w starostwie powiatowym. Wraz z nim należy złożyć:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem drogowym w przedsiębiorstwie,
 • certyfikat kompetencji zawodowych,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących odpowiedniej sytuacji finansowej,
 • dowód zapłacenia opłaty.

Wysokość opłaty za wydanie licencji zależy od okresu na jaki ma być wydana licencja. Wynosi ona odpowiednio:

 • 800 zł - jeżeli licencja ma być ważna od 2 do 15 lat,
 • 900 zł - jeżeli licencja ma być ważna od 15 do 30 lat,
 • 1 000 zł - jeżeli licencja ma być ważna od 30 do 50 lat.

Zobacz gotowe, przykładowe biznesplany

Zobacz więcej biznesplanów w kategorii: Usługi transportowe i pocztowe

Jak założyć firmę transportową w 6 krokach?

Krok 1. Wybierz formę prawną działalności gospodarczej

Wybór formy prawnej działalności gospodarczej jest pierwszym krokiem w zakładaniu własnej firmy transportowej. Krok ma ogromne znaczenie, bowiem od wyboru zależy wiele czynników mających wpływ na dalszą działalność. Chodzi m.in. o koszty założenia działalności, czasu oczekiwania na jej rejestrację, wysokość opodatkowania, składki ZUS oraz odpowiedzialność za zobowiązania firmy.

W jakiej formie prawnej możesz otworzyć swoją firmę transportową? Do wyboru masz:

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jest to najprostsza i najszybsza forma rejestracji firmy. Jest to forma szczególnie polecana na początek dla małych firm, które mają jednego właściciela. Zaletą jednoosobowej działalności jest brak wymaganego kapitału na rozruch firmy, brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości oraz duże szanse na otrzymanie dotacji z urzędu pracy. Warto jednak pamiętać, że jako jedyny właściciel jednoosobowej działalności odpowiadasz za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Dlatego najbardziej opłacają się firmą w branżach niskiego ryzyka finansowego.

Spółka cywilna - rozpoczęcie działalności w formie spółki cywilnej zaczyna się od rejestracji jej wspólników w CEIDG. Dopiero później można zawiązać samą spółkę poprzez zawarcie umowy spółki cywilnej. Podobnie jak przy jednoosobowej działalności gospodarczej spółka cywilna nie wymaga kapitału założycielskiego. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzoną firmą odpowiadają wszyscy wspólnicy solidarnie. Z uwagi na brak osobowości prawnej spółki, umowy z nią zawierane są w rzeczywistości umowami zawieranymi przez wszystkich wspólników.

Handlowe spółki osobowe - są tzw. jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, ale mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Mają również zdolność sądową. Prowadzą działalność gospodarczą pod własną firmą. Za zobowiązania spółki odpowiadają wspólnicy solidarnie, ale dopiero wówczas, gdy majątek firmy jest za mały na pokrycie wszystkich zaciągniętych należności.

Spółki osobowe podlegają rejestracji w KRS, co wiąże się z kosztami. Do spółek osobowych należą:

 • spółka jawna - mogą ją utworzyć osoby fizyczne i osoby prawne. Każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z innymi wspólnikami i spółką;
 • spółka komandytowa - mogą ją utworzyć co najmniej dwie osoby prawne lub fizyczne, przy czym przy najmniej jedna może być komandytariuszem, a jedna komplementariuszem. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z innymi komplementariuszami i spółką, a komandytariusz odpowiada za zobowiązania tylko do tzw. sumy komandytowej - jeżeli nie wniósł do spółki żadnego wkładu;
 • spółka komandytowo-akcyjna - mogą ja utworzyć co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w tej formie wymaga kapitału w wysokości 50 000 zł. Wspólnikami spółki są komplementariusze i akcjonariusze, których odpowiedzialność za zobowiązania spółki rozkłada się w taki sam sposób jak w spółce komandytowej.

Handlowe spółki kapitałowe - są to spółki posiadające kapitał zakładowy, osobowość prawną oraz własny majątek, który jest niezależny od majątków wspólników spółki. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Co ważne, spółki kapitałowe są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Tak samo jak spółki osobowe, spółki kapitałowe również podlegają rejestracji w KRS. Do spółek kapitałowych należą:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - może ją utworzyć jeden lub więcej wspólników, przy czym mogą to być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Do jej założenia wymagany jest kapitał własny w wysokości co najmniej 5 000 zł. Spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem;
 • spółka akcyjna - wymagany kapitał na rozpoczęcie działalności w tej formie wynosi 100 000 zł. Jest to forma dla tych firm, które planują wejście na giełdę. Wspólnicy spółki (akcjonariuszy) nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Krok 2. Wybierz formę opodatkowania

W firmie transportowej możesz wybrać dowolną formę opodatkowania swojej działalności. Wyboru możesz dokonać spośród następujących form:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych - podstawowa forma opodatkowania dochodów. Obowiązuje zawsze wtedy, gdy nie wybierzesz innej formy opodatkowania we wniosku o wpis do CEIDG. Ta forma opodatkowania charakteryzuje się skalą podatkową w dwóch progach podatkowych - 17% i 32%, którego zastosowanie zależy od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Wybierając opodatkowanie na zasadach ogólnych, możesz korzystać z dostępnych dla Ciebie ulg i odliczeń podatkowych. Przede wszystkim od podstawy opodatkowania możesz odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, a od kwoty podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek liniowy

Podatek liniowy - opodatkowanie tą metodą dotyczy wszystkich źródeł dochodów. Polega na zastosowaniu jednej stałej stawki podatkowej w wysokości 19% (stan na 2020 r.). Podatek liniowy nie jest jednak przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców. Nie możesz z niego skorzystać, jeżeli w swojej formie chcesz wykonywać czynności, które wcześniej wykonywałeś na etacie u byłego pracodawcy. O wyborze tej formy opodatkowania należy poinformować urząd skarbowy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód albo od razu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu do rejestracji firmy w CEIDG.

Wybór podatku liniowego wiąże się również z utratą wielu preferencji podatkowych, takich jak wspólne rozliczenie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma zasad rozliczania. Podatek obliczany jest w oparciu uzyskiwanych przychodów. Ta forma jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Oświadczenie o wyborze tej formy możesz złożyć już na etapie rejestracji firmy, a jeżeli tego nie zrobisz, to możesz to zrobić nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Stawka ryczałtu dla firmy transportowej wynosi 8,5% od uzyskiwanych przychodów z działalności.

W kwestii ulg nie przysługują Ci wspólne rozliczenie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz ulga na dzieci. możesz natomiast skorzystać z innych ulg, takich jak ulga rehabilitacyjna, odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Podatek CIT

Podatek CIT - jest to podatek dochodowy od osób prawnych. Jego podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawne (z wyjątkiem spółek, poza spółkami kapitałowymi w organizacji), spółki komandytowo-akcyjne, podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki, które nie mają osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie. Do opłacania tego podatku będziesz więc zobowiązany tylko wtedy, jeżeli Twoja działalność jest w formie prawnej, która mieści się w zakresie tego podatku.

Stawka podatku wynosi 19% (stan na 2020 r.) podstawy opodatkowania. Jednak w przypadku tzw. małych podatników stawka podatku obniżona jest do 9% (stawka preferencyjna w przypadku małych firm - firm których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku 1,2 mln euro). Opodatkowany jest dochód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Możliwe są również odliczenia w postaci kwoty umorzonych kredytów i pożyczek, darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego czy darowizny na cele kultu religijnego.

Krok 3. Wybierz kody PKD

Przed dopełnieniem formalności związanych z rejestracją firmy transportowej warto przygotować listę kodów PKD, które opiszą Twoją firmę, ponieważ będą Ci one potrzebne do uzupełnienia wniosku CEIDG-1 służącego do rejestracji działalności gospodarczej.

Przy wyborze kodów PKD zacznij od wyboru rodzaju działalności przeważającej w Twojej firmie transportowej. Ten kod wpisuje się formularzu rejestracyjnym w pierwszej kolejności, ponieważ określa dominująca działalność w Twojej firmie.

Sekcja Dział Grupa Klasa Symbol PKD Opis kodu
H Transport i gospodarka magazynowa
H 49 49.1 49.10 PKD 49.10.Z Transport kolejowy pasażerki międzymiastowy
H 49 49.2 49.20 PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów
H 49 49.3 49.31 PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
H 49 49.3 49.32 PKD 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
H 49 49.3 49.39 PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerki, gdzie indziej niesklasyfikowany
H 49 49.4 49.41 PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
H 49 49.4 49.42 PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
H 49 49.5 49.50 PKD 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych
H 49 49.5 49.50 PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
H 50 Transport wodny
H 50 50.1 50.10 PKD 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski
H 50 50.2 50.20 PKD 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów
H 50 50.3 50.30 PKD 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
H 50 50.4 50.40 PKD 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów
H 51 Transport lotniczy
H 51 51.1 51.10 PKD 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
H 51 51.2 51.20 PKD 51.21.Z Transport lotniczy towarów
H 51 51.2 51.22 PKD 51.22.Z Transport kosmiczny

Krok 4. Wybierz biuro rachunkowe

Księgowość w swojej firmie transportowej możesz prowadzić samodzielnie, jednak jeśli nie za bardzo się na tym znasz albo boisz się, że popełnisz błąd, warto rozważyć powierzenie spraw księgowości swojej firmy w ręce dobrego biura rachunkowego. Wyboru warto dokonać jeszcze przed rejestracją firmy, ponieważ w chwili jej rejestracji będziesz musiał określić miejsce przechowywania dokumentacji księgowej firmy. Dlatego warto od razu wskazać adres biura rachunkowego.

Wybierając właściwe biuro rachunkowe masz do wyboru kilka opcji:

 • Tradycyjne biuro rachunkowe - współpraca z takim biurem opiera się na przekazywaniu faktur i innych dokumentów sprzedażowych do biura, które sporządza odpowiednią dokumentację. Ponadto poinformuje Cię o wysokości podatków, które musisz zapłacić. Deklaracje VAT sporządza w Twoim imieniu oraz reprezentuje Cię w razie kontroli podatkowej.
 • Zatrudnienie księgowego - księgowy to pracownik, któremu należy wypłacać wynagrodzenie. Ze względu na koszty, rozwiązanie to jest polecane większym firmom, bowiem dla małych przedsiębiorców zatrudnienie księgowego może okazać się zbyt dużym wydatkiem.
 • Internetowe biuro rachunkowe - księgowość online jest szczególnie popularną formą prowadzenia finansów firmy wśród przedsiębiorców. Wynika to z wielu zalet, którymi odznacza się to rozwiązanie, a przede wszystkim niskich kosztów wynikających z korzystania z usług internetowych biur rachunkowych. Biura rachunkowe online oferują wiele usług, których potrzebuje każdy przedsiębiorca - programy do fakturowania oraz księgowości i wystawiania umów. Wystawionych dokumentów sprzedażowych nie musisz zawozić do biura rachunkowego, ponieważ są one w systemie, a biuro tylko sprawdza ich poprawność.

Program do faktur - porównanie internetowych programów księgowych

W ramach programów do wystawiania faktur masz dwie możliwości: albo wybierzesz program, który zainstalujesz lokalnie na Twoim komputerze, albo program który działa online (w chmurze). Ze względu na to, że to drugie rozwiązanie bardzo szybko rośnie na popularności poniżej znajdziesz funkcje, jakie oferuje kilka najpopularniejszych na rynku systemów do wystawiania faktur online. Poniższe porównanie ofert powinno pomóc Ci w podjęciu decyzji jaki program do fakturowania wybrać.

Jaki dobry i prosty program do fakturowania online wybrać? Praktycznie każdy program do wystawiania faktur vat online ma w ofercie darmowy okres testowy. W zależności od programu może to być 14, 30 dni lub nawet kilka miesięcy. Tak więc warto założyć konto w kilku aplikacjach i porównać ich funkcjonalności. Dzięki temu możesz wybrać program, który najbardziej będzie pasował do Twoich potrzeb.

Program
Cena
Dane kontrahenta
Limit wystawiania faktur
Możliwość edycji faktur
Możliwość wystawiania różnych dokumentów sprzedażowych
Przejrzysty interfejs
Aplikacja mobilna
Integracja z innymi programami
Wsparcie w obsłudze
Waluta i języki
Indywidualizm
Wysyłanie faktur
www
FakturaXL 0 zł - 10 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF. Fakturowanie do 10 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu w abonamencie Możliwość poprawiania wszystkich danych na fakturze Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Posiada open API, integracja z systemami płatności PayU, Przelewy24, PayPal Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia 24/7 przez e-mail i chat oraz infolinia: pn-pt od 10 do 17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie i dwuwalutowych. Faktury w 7 wersjach językowych i dwujęzyczne. Interfejs programu również w języku angielskim. Możliwość wybrania szablonu faktury, dostosowania kolorystyki, umieszczenia własnego logo i dodatkowego elementu graficznego na dole szablonu (np. pieczęć) Bezzałącznikowy i załącznikowy system wysyłania faktur do kontrahenta na e-mail lub smsem! bezpośrednio z programu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych. fakturaxl.pl
Uwaga - specjalna oferta dla czytelników 6krokow.pl!
Podczas zakładania konta w platformie FakturaXL podaj kod "6krokow", otrzymasz wówczas jednorazowy rabat w wysokości 30%.
Fakturownia Abonament od 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z listy kontrahentów oraz bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania danych Tak System dosyć prosty w obsłudze Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z systemami płatności automatycznych tj. PayU, PayPal, dotPay, przelewy24, bankowością online i sklepami internetowymi; posiada open API Możliwość bezpłatnego kontaktu z zespołem wsparcia: telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w w około 30 językach Możliwość wybrania szablonu faktury (7 dostępnych) lub stworzenia własnego szablonu oraz umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna fakturownia.pl
Streamsoft Firmino Abonament 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS, weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT Faktury nielimitowane Możliwość poprawiania wszystkich danych Tak Przejrzysty i intuicyjny w obsłudze W przygotowaniu Integracja z innymi programami, API umożliwiające dowolne integracje Bezpłatne wsparcie mailowe i telefoniczne Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie wg. Kursu NBP, wielojęzyczne wydruki dokumentów Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu firmino.pl
COMARCH ERP XT od 15 zł/mc za moduł Faktury do 95 zł/mc z obsługą Księgowości i Magazynu Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez nr NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT (Biała Księga) Brak limitu w abonamencie, 10 faktur (lub dokumentów księgowych) w wersji testowej Bez ograniczenia, dostępny graficzny edytor wydruków Możliwość wystawiania różnych faktur i dokumentów sprzedażowych Przejrzysty i bardzo intuicyjny Tak - iOS oraz Android Integracja z systemami bankowymi: poprzez wymianę plików i mechanizmy Webservice. Integracja z aplikacją mobilną do obsługi klientów detalicznych (POS) oraz narzędziem analitycznym BI POINT i mechanizmem do rozpoznawania faktur kosztowych (OCR) Bezpłatna Asysta telefoniczna i mailowa w dni powszednie od 8:00 do 18:00 i w soboty od 9:00 do 14:00 Możliwość wystawiania faktur w innych walutach. Interfejs programu w języku: angielskim, francuskim i niemieckim Pełna modyfikacja szablonów wydruków (wraz z możliwością wstawiania logo na wydruki) oraz możliwość edycji skrótów na pulpicie aplikacji Możliwość automatycznej wysyłki faktur drogą mailową erpxt.pl
iFirma 0 zł do 3 faktur/mc Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS-u przez nr NIP Fakturowanie do 3 faktur w miesiącu bezpłatnie lub bez limitu z abonamentem, 30-dniowy okres testowy Możliwość poprawiania danych Tak Rozbudowany interfejs, dużo zbędnych elementów Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online Możliwość kontaktu z zespołem księgowym telefonicznie, e-mail, czat Możliwość wystawiania faktur w obcej walucie Możliwość umieszczenia własnego logo Droga elektroniczna lub zlecenie wysyłki tradycyjnej iFirma.pl
Faktura.pl 0 zł, wersja premium do 13 zł/mc Dane kontrahenta pobierane z listy kontrahentów oraz z bazy GUS-u przez nr NIP, REGON, KRS. 3 dokumenty przychodowe w pakiecie bezpłatnym na zawsze, w wersji premium bez ograniczeń Edycja danych bez ograniczeń Tak Tak - wystawienie trwa nawet 30 sekund Brak - system działa online, automatycznie rozpoznaje urządzenia mobilne i dostosowuje interfejs Płatność on-line we wspołpracy z Blue Media, brak open API. Integracja z faktoringiem i windykacją Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia poprzez e-mail oraz infolinię: pn-pt: 9.00-17.00 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie. Faktury w 1 wersji językowej. Interfejs programu wyłącznie PL. Możliwość utworzenia nowego schematu numeracji, opcje dokumentu zapisywane jako szablony, dzięki czemu wystawianie trwa kilka chwil. Można wstawić własne logo oraz stopkę. Wysyłka dokumentów w formie emaila (załącznik). Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć e-mail do kontrahenta oraz ma możliwość wysyłki do kontrahentów SMSów. faktura.pl
mOrganizer Finansów Abonament od 0 zł Dane kontrahenta pobierane z bazy GUS-u przez NIP. Weryfikacja kontrahenta w wykazie Podatników VAT oraz weryfikacja numeru konta na Białej Liście Podatników MF Faktury nielimitowane Edycja danych bez ograniczeń Tak Intuicyjny, daje możliwość szybkiej obsługi Dostępna w systemie iOS i Android Integracja z bankowością online, windykacja należności, bramka płatnicza Bezpłatna pomoc techniczna oraz kontakt z zespołem księgowym przez e-mail, chat oraz infolinię: pn-pt od 9-17 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, wydruk w języku polskim lub polsko-angielskim Logo na fakturze oraz możliwość wyboru szablonu i kolorystyki faktury Wysyłanie faktur mailowo bezpośrednio z systemu. Również automatycznie dla faktur cyklicznych morganizerfinansow.pl
ING Księgowość Abonament za 0 zł z gwarancją ceny przez 2 lata Dane kontrahenta pobierane są z bazy GUS oraz VIES przez nr NIP Faktury nielimitowane Możliwość edycji wszystkich danych na fakturze - bez dodatkowych opłat Tak, możliwość wystawiania faktur cyklicznych Intuicyjny, przejrzysty interfejs, tworzony razem z klientami Dostępna w systemie iOS i Android Finansowanie Faktur, Windykacja należności, Bramka płatnicza - iMoje, Open Api, Bankowość internetowa: Moje ING, ING Business, MultichashPL Bezpłatna pomoc z zespołem wsparcia infolinia, chat, e-mail: pon - pt od 8 do 18, chatbot dostępny 24/7 Możliwość wystawiania faktur w dowolnej walucie, faktury w 4 wersjach językowych i dwujęzyczne, interfejs programu również w języku angielskim Możliwość umieszczenia własnego logo, personalizacji faktury, możliwość oznaczania GTU na produktach Wysyłka dokumentów w formie e-maila. Klient widzi w systemie czy udało się dostarczyć fakturę oraz czy została odczytana przez kontrahenta ingksiegowosc.pl

Krok 5. Zarejestruj firmę

Sposób rejestracji firmy zależy od wybranej formy prawnej działalności gospodarczej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Do zarejestrowania jednoosobowej firmy transportowej, musisz złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Wniosek składa się na formularzu CEIDG-1. Możesz to zrobić w jeden z następujących sposobów:

1.Złóż wniosek online bez wychodzenia z domu:

 • przez stronę CEIDG - w tym przypadku musisz zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG, wypełnić formularz i podpisać go elektronicznym podpisem, profilem zaufanym albo za pomocą bankowości online.
 • za pośrednictwem bankowości online - niektóre banki oferują w swoich usługach elektronicznych. Za pośrednictwem bankowości internetowej możesz zarejestrować firmę, ale nie możesz dokonać pozostałych formalności, takich jak rejestracja w ZUS czy jako podatnik VAT.

2. Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie

Wniosek o zarejestrowanie firmy transportowej możesz wypełnić online i złożyć go w urzędzie. W tym przypadku nie musisz go podpisywać elektronicznie. Wystarczy wypełnić wniosek na stronie internetowej CEIDG - nawet bez rejestracji w serwisie. Po wypełnieniu wniosku otrzymasz kod (numer wniosku), który musisz zapamiętać. Będzie Ci on potrzebny w urzędzie, ponieważ według tego kodu urzędnik odszuka Twój wniosek, wydrukuje i odda Ci go do podpisania, a później potwierdzi w systemie.

3. Załóż firmę przez telefon

Rejestracja firmy telefonicznie odbywa się przez infolinię Centrum Pomocy (tel. 801 055 088 lub 22 765 67 32), gdzie wspólnie z konsultantem możesz wypełnić swój wniosek. Po zakończonej rozmowie otrzymasz SMS z numerem wniosku, z którym musisz udać się do urzędu w celu podpisania wniosku.

4. Złóż wniosek osobiście w urzędzie

W urzędzie gminy otrzymasz formularz, który należy wypełnić. Możesz to zrobić wcześniej - w tym celu pobierz formularz ze strony CEIDG, wydrukuj, wypełnij i własnoręcznie podpisz. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i wprowadzi dane do systemu. Pamiętaj o zabranie dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość.

5. Wyślij wniosek listem poleconym

W tym przypadku wymagane jest, żeby wniosek był opatrzony Twoim własnoręcznym podpisem potwierdzonym notarialnie.

Jeżeli chcesz być czynnym podatnikiem VAT, do wniosku CEIDG-1 możesz od razu dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R.

Rejestracja firmy transportowej w CEIDG jest bezpłatna!

Spółka cywilna

Rejestracja firmy transportowej w formie spółki cywilnej nie jest skomplikowana, jednak żeby założyć firmę w tej formie musisz podjąć kilka kroków.

Po pierwsze wszyscy wspólnicy będący osobami fizycznymi muszą uzyskać wpis w CEIDG. Procedura uzyskania wpisu jest taka sama jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeżeli działalność gospodarcza będzie wykonywana wyłącznie w formie spółki cywilnej należy zaznaczyć datę rozpoczęcia działalności we wniosku o wpis, ponieważ po powstaniu spółki konieczne będzie podanie numerów NIP i REGON spółki.

Następnym krokiem jest zawarcie pisemnej umowy spółki cywilnej, po czym należy zgłosić się do Głównego Urzędu Statystycznego w celu uzyskania numeru REGON spółki oraz do urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru NIP spółki. Zawartą umowę spółki należy opłacić podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Stawka podatku wynosi 0,5% wartości wkładów wniesionych do majątku spółki. Po załatwieniu formalności związanych z zawiązaniem spółki należy zmienić wpis w CEIDG o uzupełnienie go o numer NIP i REGON spółki.

Spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego podlegają rejestracji w KRS. Następuje to na podstawie wniosku, do którego należy dołączyć stosowne dokumenty. Dokumenty należy złożyć do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, który ubiega się o wpis. Wniosek możesz złożyć tradycyjnie - na urzędowym formularzu, albo elektronicznie - za pomocą Portalu Dostępowo-Informacyjnego. Opłata za wpis wynosi 500 zł, a za jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 100 zł.

Krok 6. Załóż konto bankowe

Po zarejestrowaniu firmy transportowej w CEIDG czas na założenie firmowego konta bankowego. Co prawda zakładając firmę już we wniosku musisz podać numer konta bankowego. Wówczas możesz podać swój prywatny rachunek bankowy, bowiem konto firmowe najczęściej możesz założyć dopiero, gdy Twoja działalność zaistnieje w obrocie. Wówczas gdy już założysz konto firmowe, musisz udać się do CEIDG z wnioskiem o zmianę wpisu. Jednak niektóre banki wychodzą naprzeciw przyszłym przedsiębiorcom i umożliwiają założenie konta firmowego jeszcze przed zarejestrowaniem działalności, które zostanie aktywowane dopiero po dopełnieniu formalności w CEIDG.

Do założenia konta firmowego większość banków wymaga aby dostarczyć:

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG,
 • Twój dowód osobisty,
 • pieczątkę firmową.

W przypadku spółek prawa handlowego bank może również żądać dostarczenia aktu zawiązania spółki oraz zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i aktualnego odpisu z KRS.

O utworzeniu firmowego rachunku bankowego musisz również poinformować właściwy dla siebie urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą zrobisz to za pomocą wniosku o zmianę wpisu w CEIDG. W przypadku spółki cywilnej informację urzędowi skarbowego składasz na formularzu NIP-2, a w przypadku spółki wpisanej do KRS - przez zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: