Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą przez internet?

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-29  |  Średni czas czytania: 05:47
Do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej wystarczy wypełnienie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (druk CEIDG-1). Złożenie tego wniosku jest możliwe także przez Internet. W tym artykule dowiesz się, jak otworzyć własną firmę online.
Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą przez internet?

Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to rodzaj działalności gospodarczej, którą możesz prowadzić samodzielnie bez pomocy innych osób. Nie oznacza to, że nie możesz zatrudniać pracowników - jako właściciel oczywiście będziesz mógł to zrobić. Prowadzenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej charakteryzuje się tym, że jej właściciel odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem oraz majątkiem objętym wspólnością majątkową.

Ustawa Prawo przedsiębiorców przewiduje sytuacje, kiedy działalność gospodarcza nie musi być rejestrowana w CEIDG:

 • działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenie w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
 • wyrób wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego;
 • działalności rolników w zakresie sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych w inny sposób niż przemysłowy, uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto działalnością gospodarczą niepodlegającą ewidencji jest działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Jeżeli wykonujesz taką działalność, to możesz ją zarejestrować, ale to nie jest Twój obowiązek. Obowiązek rejestracji działalności następuje wówczas, gdy przychód należny z tej działalności przekroczył w danym miesiącu wysokość 50% minimalnego wynagrodzenia - wtedy w terminie 7 dni od dnia przekroczenia tej wysokości należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Złóż wniosek o wpis do CEIDG przez Internet

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą przez Internet, należy wejść na stronę www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl w celu złożenia tam wniosku o wpis do CEIDG.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć niezależnie od tego, czy posiadasz podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym albo profil zaufany ePUAP. Z tego względu złożenie wniosku możemy rozróżnić na dwa sposoby: Wypełnienie wniosku przez internet z podpisem elektronicznym oraz wypełnienie wniosku przez internet bez podpisu elektronicznego.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej przez Internet

Zanim postanowisz zarejestrować firmę przez internet w pierwszej kolejności musisz stworzyć profil zaufany ePUAP lub zakupić certyfikat kwalifikowany. Jest to niezbędne do potwierdzenie w stu procentach Twojej tożsamości.

Certyfikat kwalifikowany

Korzystanie z certyfikatu kwalifikowanego wymaga on zakupu specjalnego urządzenia podpinanego do komputera. Po jego nabyciu musisz potwierdzić swoją tożsamości w Kancelarii notarialnej, Punkcie Rejestracji CERTUM PCC lub Punkcie Potwierdzania Tożsamości. Pozyskanie certyfikatu kwalifikowanego wiąże się z dodatkowymi kosztami jednak certyfikat możesz wykorzystywać wielokrotnie w trakcie prowadzenia firmy do różnych celów biznesowych.

Profil zaufany ePUAP

Można go stworzyć na różne sposoby (zawsze jest on bezpłatny):

 • za pomocą zwykłego internetowego konta bankowego. Sprawdź, czy Twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego. Po zalogowaniu się do konta bankowego, wyszukaj specjalnego formularza do założenie profilu zaufanego, wypełnij go, a następnie wyślij. W ten sposób założysz profil zaufany za pośrednictwem Twojego banku. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie pz.gov.pl.
 • korzystając z certyfikatu kwalifikowanego - po wejściu na stronę profilu zaufanego (pz.gov.pl) musisz zarejestrować się wypełniając formularz i podpisując go za pomocą certyfikatu.
 • tradycyjnie poprzez wizytę w punkcie potwierdzającym (np. w urzędzie skarbowym)

1. Wypełnienie wniosku przez Internet z podpisem elektronicznym

Pierwszym krokiem do złożenia wniosku jest założenie specjalnego konta, które należy potwierdzić podpisem elektronicznym. Następnie, na podany przy rejestracji adres e-mail, otrzymasz link aktywacyjny, który będzie zawierał link aktywacyjny do założonego konta. Gdy już aktywujesz konto - zaloguj się.

Po zalogowaniu się na stronie ceidg.gov.pl wypełnij online formularz CEIDG-1. Możesz to zrobić przez korzystanie z kreatora wniosków lub elektronicznego formularza.

Po wypełnieniu wniosku sprawdź poprawność wpisanych tam danych, podpisz wniosek podpisem elektronicznym i wyślij.

Po wysłaniu Twój wniosek zostanie przekazany do:

 • Głównego Urzędu Statystycznego (do nadania numeru REGON),
 • Urzędu Skarbowego (do nadania numeru NIP),
 • ZUS / KRUS.

Wpis do CEIDG nastąpi w momencie przyjęcia wniosku.

2. Wypełnienie wniosku przez Internet bez podpisu elektronicznego

Jeżeli nie posiadasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego EPUAP, w celu złożenia wniosku o wpis do CEIDG musisz wypełnić anonimowy formularz CEIDG-1.

Następnie wyślij wypełniony wniosek, który otrzyma kod pozwalający odszukać formularz w systemie informatycznym urzędu. Otrzymany kod zapisz lub wydrukuj formularz.

W ciągu 7 dni musisz udać się z otrzymanym kodem do urzędu gminy. Kod przekazujesz pracownikowi urzędu, który dopełnia formalności i da Ci do podpisania wniosek, który następnie zostanie przekazany do CEIDG.

Pamiętaj! Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat - niezależnie od tego, czy składasz go w wersji tradycyjnej, czy przez Internet. Zaraz po rejestracji firmy możesz otrzymać listem lub e-mailem wezwania/prośby o dokonanie opłaty związanej z założeniem firmy. Nie dokonuj żadnych płatności - to są próby wyłudzenia pieniędzy dokonywane przez firmy podszywające się pod urząd lub sugerujące dokonanie wpisu do jakieś prywatnej bazy danych.

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej przez Internet - CEIDG-1

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej przez Internet - CEIDG-1

Co należy zrobić przed złożeniem wniosku

Zanim zdecydujesz się na założenie firmy przez Internet, powinieneś przygotować dane, które będą Ci potrzebne do uzupełnienia wniosku, bądź do przyszłego funkcjonowania firmy.

Określ nazwę firmy

Nazwa firmy - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej firmą przedsiębiorcy jest jego imię i nazwisko. Musisz pamiętać, że nazwa nie może wprowadzać w błąd co do przedmiotu działalności.

Wybierz datę rozpoczęcia działalności

Data, od której chcesz rozpocząć działalność - jest to konieczna informacja do wskazania we wniosku, a poza tym informuje ZUS, od kiedy będziesz płacić składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Uwaga! Warto nie zakładać firmy z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego - lepiej zrobić to np. od 2 lub 3 dnia danego miesiąca. Ze względu na to, że mały ZUS jest liczony dla pełnych 24 miesięcy, założenie firmy w ciągu miesiąca wydłuża okres preferencyjnej składki ZUS praktycznie o jeden dodatkowy miesiąc.

Ustal miejsce siedziby firmy

Miejsce prowadzenia działalności - każda prowadzona działalność gospodarcza musi mieć swoją siedzibę. Miejsce jej wyboru będzie miało wpływ m.in. na to pod który urzęd skarbowy będziesz podlegać. Oprócz tego wskazany adres będzie pojawiał się na każdej wystawionej fakturze, rachunku oraz korespondencji.

Określenie czym firma będzie się zajmować - określ kody PKD

Kody PKD - kody Polskiej Klasyfikacji Działalności służą wskazaniu czym Twoja firma będzie się zajmowała. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczej podaje się jeden kod główny i kody działalności dodatkowej (zazwyczaj około 10 kodów).

Wybierz formę opodatkowania podatkiem dochodowym

Forma opodatkowania działalności gospodarczej - decydując się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej będziesz opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który ma kilka form:

1. Podatek na zasadach ogólnych

Jest to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej, która polega na zastosowaniu skali podatkowej. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku dochód, czyli różnica przychodu i kosztów jego uzyskania. Podatek obliczany jest według skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku Podatek
Dochód do 85 528 zł 17% (stan na 2020 r.) minus kwota zmniejszająca podatek
Dochód ponad 85 528 zł 15 395,04 zł (17% z podstawy) + 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Opodatkowanie na zasadach ogólnych zobowiązuje również do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca następującego pod miesiącu rozliczeniowym. Zaliczki można wpłacać miesięcznie jak również kwartalnie - do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka (jest to forma dla małych podatników).

Warto także wspomnieć o tym, że rozliczanie podatku na zasadach ogólnych umożliwia skorzystanie z różnego rodzaju ulg podatkowych takich jak ulga na dzieci, ulga internetowa, czy możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

2. Podatek liniowy

Podatek liniowy - jest to podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnych, który charakteryzuje się stałą stawką w wysokości 19% (stan na 2020 r.) bez względu na wysokość osiągniętego dochodu.

Wybór opodatkowania stawką liniową przynosi szczególne korzyści dla osób, które osiągają dochód przekraczający 85 528 zł (górną granicę stawki 17% w opodatkowaniu na zasadach ogólnych), ponieważ stawka jest stała i przekroczenie progu podatkowego nie powoduje konieczności płacenia podatku według wyższej stawki tak jak przy zasadach ogólnych.

W przeciwieństwie do opodatkowania na zasadach ogólnych, podatek liniowy nie daje możliwości skorzystania z ulg podatkowych. Podstawa opodatkowania obniżana zostaje jedynie o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, poniesione straty oraz dokonane wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Sam podatek natomiast może być pomniejszony o wpłaty na ubezpieczenia zdrowotne.

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, która wymaga zdecydowanie mniej obowiązków księgowych. Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku wyłącznie przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Od przychodu można odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na IKZE, ale przysługują też pewne ulgi np. ulga rehabilitacyjna, ulga internetowa.

Ryczałt przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych oraz spółek jawnych osób fizycznych, którzy nie osiągają zbyt dużych dochodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie może być stosowany:

 • do prowadzenia aptek;
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw;
 • prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów takich jak lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, pielęgniarek, położnych, tłumaczy;
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Podatek dochodowy oblicza się na podstawie stawek, których wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i wynoszą: 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%.

4. Karta podatkowa

Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów.

Rozliczanie się na podstawie karty podatkowej jest możliwe po spełnieniu określonych warunków:

 • trzeba zachować limit stanu zatrudnienia, który zależy od rodzaju prowadzonej działalności,
 • nie możesz korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę,
 • nie możesz prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • nie możesz wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Wybraną formę opodatkowania należy zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego jeszcze przed rozpoczęciem działalności. W przypadku ryczałtu i podatku liniowego oświadczenie o wyborze formy należy złożyć najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

O wyborze formy opodatkowania możesz zadecydować już na etapie rejestracji firmy - wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu CEIDG-1. Jeżeli wybierzesz kartę podatkową to do wniosku musisz dołączyć PIT-16. Brak wyboru jakiejkolwiek formy opodatkowania oznaczać będzie, że automatycznie będziesz podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wskaż numer firmowego rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego - prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie zawsze wymaga założenia rachunku firmowego, ale dla porządku w firmie warto założyć rachunek do rozliczeń z kontrahentami, zapłaty podatków oraz składek ZUS.

Istnieje przymus prawny obrotu bezgotówkowego - czyli regulowania zobowiązań za pomocą rachunku bankowego - dotyczy transakcji, których drugą stroną jest przedsiębiorca i jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł bez względu na to, na ile płatności została ta suma rozłożona. Jeżeli więc Twoja firma będzie dokonywać takich transakcji, to jesteś zobowiązany do założenia firmowego konta w banku.

Zanim wybierzesz odpowiedni dla siebie bank, w którym założysz firmowe konto, dokładnie zapoznaj się z ofertami banków. Zwróć przede wszystkim na opłaty za prowadzenie konta, na opłaty za przelewy, czy koszty kredytów. Wyboru odpowiedniego banku i założenia rachunku bankowego warto dokonać jeszcze przed założeniem firmy, ponieważ od razu przy rejestracji działalności będziesz musiał wpisać numer konta do formularza CEIDG-1.

Określ miejsca przechowywania dokumentacji księgowej

Zakładając własną firmę musisz wskazać gdzie będzie znajdować się dokumentacja księgowa firmy. Wiąże się to z koniecznością podjęcia przez Ciebie decyzji czy samodzielnie zajmiesz się prowadzeniem księgowości Twojej firmy czy też zdecydujesz się na podpisanie umowy z tradycyjnym biurem księgowym lub też skorzystasz z księgowości online.

Określ czy będziesz podatnikiem VAT

Najlepiej już na samym początku podjąć decyzję czy chcesz zostać podatnikiem podatku VAT. Decyzja ta jest ważna, ponieważ jeśli już się zdeklarujesz to dość trudno później dokonać zmiany. Bycie podatnikiem VAT wiąże się z pewnymi konsekwencjami dlatego Twoja decyzja powinna być świadoma.

Podsumowanie

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez Internet jest szybkim i wygodnym sposobem na rozpoczęcie własnego biznesu. Przede wszystkim już pierwszego dnia roboczego po złożeniu wniosku, Twoja firma zostanie zarejestrowana, a jej dane będą widoczne na stronie CEIDG w przeciągu 3 dni.

Przed założeniem działalności gospodarczej musisz jednak sprawdzić, czy rodzaj działalności, który chcesz prowadzić nie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji czy wpisu do działalności regulowanej.

Prowadzenie firmy wiąże się także z koniecznością składania co miesiąc plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) do urzędu skarbowego. W związku z tym powinieneś posiadać program księgowy w których będziesz wystawiał faktury lub rachunki swoim klientom.

Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: