Jak wypełnić przykładowy formularz biznesplanu do Urzędu Pracy?

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-12  |  Średni czas czytania: 13:30
Wiele osób stara się o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. Bardzo często nieodłącznym elementem wniosku o dotację jest biznesplan, którego przygotowanie może okazać się dla niektórych sporym wyzwaniem. Jeżeli Ty też masz z tym problem - nie martw się. Przychodzimy Ci z pomocą. W niniejszym artykule znajdziesz dokładne objaśnienie, jak punkt po punkcie wypełnić przykładowy formularz biznesplanu, który możesz złożyć w najbliższym Urzędzie Pracy.
Jak wypełnić przykładowy formularz biznesplanu do Urzędu Pracy?

Czym jest biznesplan?

Biznesplan to w skrócie plan na bliższą i dalszą przyszłość firmy, z ustaleniem środków i sposobów działania dla osiągnięcia założonych celów, spisywany najczęściej w formie dokumentu. Stanowi on wstępną weryfikację pomysłu, w ramach której należy przeanalizować te elementy, które będą decydować o możliwości jego zrealizowania.

Biznesplan wymagany jest często w sytuacji, gdy starasz się o pozyskanie kredytu lub dotacji na firmę. Większość przedsiębiorców tworzy go zazwyczaj w fazie planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej lub też kiedy zamierza poszerzyć profil swojej działalności. Właściwie przygotowany biznesplan pomaga bowiem przekonać instytucję finansującą o realności i dochodowości planowanego przedsięwzięcia, a tym samym uzyskać potrzebne na ten cel środki finansowe. Dołączany jest najczęściej do wniosku o przyznanie dotacji lub kredytu, o które możesz się ubiegać w bankach, urzędach, instytucjach unijnych i w innych tego typu podmiotach finansujących.

Przygotowanie biznesplanu do Urzędu Pracy

Ten artykuł został przygotowany z myślą o osobach, którze chcą otrzymać dofinansowanie z Urzędu Pracy na założenie własnej firmy. Takie osoby muszą wiedzieć, że biznesplan nie zawsze jest elementem koniecznym do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na podjęcie działalności, ale warto go przygotować, o może okazać się, że otrzymasz na niego dodatkoweo punkty, a co najważniejsze opracowanie biznesplanu pozwoli jeszcze raz przemysleć Twój pomysł i jego założenia finansowe. Dodatkowo dzięki poczynionym w biznesplanie założeniom możesz na bieżąco weryfikować rozwój Twojej firmy, wykorzystanie środków i realizację zaplanowanej strategii działań.

Wypełniamy przykładowy biznesplan

Uwaga!
Przedstawiony niżej formularz biznesplanu jest jedynie formularzem poglądowym. Został on przygotowany na podstawie wzorów dostępnych na stronach Urzędów.

Biznesplan może mieć różną zawartość. Nie istnieje jeden wzór biznesplanu, który byłby wszędzie akceptowany. Jego budowa zależy bowiem od tego, w jakim celu jest on tworzony (dotacja, kredyt) oraz jakie specjalne wymogi stawia adresat - w naszym przypadku Urząd Pracy.

W tej części przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy wypełniania formularzu biznesplanu, gdzie kolejno punkt po punkcie będziemy objaśniać i uzupełniać poszczególne pola. Pamiętaj jednak, że biznesplan to typ dokumentu, który zawsze wymaga indywidualnego podejścia, gdyż każda firma jest po prostu inna (inny obszar działania, inne kwalifikacje wnioskodawcy, inna oferta itd.).

Zaprezentowane przez nas przykłady mogą natomiast służyć jako wzór do tego, jak poprawnie formułować poszczególne treści, jak prowadzić wyliczenia i na jakich źródłach się opierać przy sporządzaniu biznesplanu.

1. Informacje o firmie i wnioskodawcy

Pierwsza część biznesplanu powinna zawierać podstawowe informacje o firmie i wnioskodawcy.

1.1. Dane przedsiębiorstwa

W tej części należy podać pełną nazwę przedsiębiorstwa, adres siedziby firmy oraz swoje dane adresowe i kontaktowe.

1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa Gabinet Weterynaryjny „Animedion”
2. Adres siedziby przedsiębiorstwa Zagórze, ul. Ogrodowa 24
3. Adres do korespondencji Zagórze, ul. Ogrodowa 24
4. Numer telefonu 333-222-111
5. Lokalizacja działalności gospodarczej - miejsce wykonywania działalności Zagórze, ul. Ogrodowa 24
6. Nazwa banku i nr rachunku bankowego Numer rachunku zostanie podany po założeniu działalności gospodarczej

1.2. Życiorys zawodowy wnioskodawcy

Pozycja przedsiębiorstwa często zależy od kwalifikacji osób, które je prowadzą. W tej części należy opisać zdobyte wykształcenie, odbyte kursy, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wszelkie posiadane umiejętności przydatne do realizacji przedsięwzięcia.

1. Imię i nazwisko Jan Lewandowski
2. Data urodzenia 3 września 1980
3. Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły, podając również profil/kierunek/ specjalność)

2000-2005 r. - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, kierunek weterynaria

1995-1999 r. - I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, profil biologiczno-chemiczny

4. Inne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia Prawo jazdy kategorii B
5. Doświadczenie zawodowe (w tym przebyte kursy, szkolenia)

20.09.2007-15.06.2015 r. - Klinika Weterynaryjna „Pupil”, Warszawa

8.05.2006-15.10.2006 r. - Klinika Weterynaryjna „Pupil”, Warszawa (staż)

13.01.2006-19.04.2006 r. - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublinie (staż)

2. Charakterystyka przedsięwzięcia

Kolejną częścią formularzu jest charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. Ma ona stanowić swego rodzaju wprowadzenie do biznesplanu.

2.1. Opis planowanego przedsiębiorstwa

W tym miejscu należy poinformować dlaczego podjęta została decyzja odnośnie planowanej działalności gospodarczej. Należy określić też przedmiot, formę organizacyjno-prawną, formę rozliczeń z urzędem skarbowym, źródła finansowania, wielkość wkładu własnego oraz opisać planowane przedsięwzięcie.

1. Data rozpoczęcia działalności 15 stycznia 2016 r.
2. Rodzaj działalności - Handel
- Produkcja
- Usługi
3. Przedmiot i zakres działalności (proszę wpisać nazwę oraz numer działalności zgodnie z aktualnie obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności - PKD 2007)

nazwa PKD: Usługi weterynaryjne

nr PKD: 75.00.Z

4. Forma organizacyjno-prawna - Jednoosobowa działalność gospodarcza
- Spółka cywilna (należy wskazać innych wspólników - imię i nazwisko oraz nr kandydata, jeśli jest to uczestnik projektu): ....................
5. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym

a) rozliczenie podatku dochodowego:

- karta podatkowa
- ryczałt od przychodu ewidencjonowanego
- książka przychodów i rozchodów
- pełna księgowość

b) podatek VAT:

- wnioskodawca zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT
- wnioskodawca nie zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT

6. Źródła finansowania wkładu własnego (gotówka, kredyt, pożyczka, inne) Gotówka
7. Wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości 3 000,00 zł
8. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (w tym opis działalności będącej przedmiotem propozycji, motywy założenia przedsiębiorstwa i krótkie uzasadnienie wyboru branży) Gabinet weterynaryjny zajmujący się zarówno zwierzętami gospodarskimi, jak i domowymi. Z wykształcenia jestem lekarzem weterynarii. Przez ponad 7 lat pracowałem w klinice weterynaryjnej w Warszawie, gdzie leczyłem zwierzęta domowe i konie. Dokonałem analizy lokalnego rynku z której wynikło, że na terenie gminy Bełżyce nie ma gabinetu weterynaryjnego, który zajmowałby się tego typu zwierzętami. Ponadto istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. Własny gabinet weterynaryjny pozwoli mi spełniać się w zawodzie, który jest moją pasją. Pozwoli mi również na rozwój i doskonalenie umiejętności w sztuce lekarskiej oraz samodzielnym zarządzaniu firmą.

3. Plan marketingowy

Działania marketingowe i sprzedaż produktów są jednymi z najistotniejszych elementów powodzenia całego przedsięwzięcia. Plan marketingowy powinien obejmować opis oferowanego produktu/usługi, charakterystykę rynku docelowego oraz konkurencji, opis kanałów dystrybucji, promocji i polityki cenowej, a także określenie wielkość sprzedaży i przewidywanych przychodów.

3.1. Opis produktu/usługi

Ta część biznesplanu ma na celu szczegółowe przedstawienie oferowanego produktu/usługi. Powinny w niej znaleźć się następujące informacje: opis produktu lub usługi, opis technologii, porównanie technologii na tle konkurencji, przewaga konkurencyjna, wartość dla klienta, posiadane prawa autorskie i patenty, plany związane z unowocześnianiem produktu, przepisy związane z używaniem produktu, faza cyklu życia produktu.

1. Proszę opisać produkty/usługi oraz określić dla nich rynek Moje usługi będą kierowane nie tylko do osób zajmujących się zwierzętami gospodarskimi. Będę zajmował się również zwierzętami domowymi. Obecnie na terenie gminy Bełżyce znajduje się jeden gabinet weterynaryjny i punkt inseminacyjny, lecz właściciel tego gabinetu nie zajmuje się leczeniem zwierząt domowych.
2. Proszę wskazać zalety produktu/ usługi różnicujące go od innych istniejących na rynku produktów/ usług Do oferowanych usług dołączę leczenie zwierząt domowych. Posiadam aktualną wiedzę w zakresie nowoczesnych metod leczenia. Nie są mi obce nowo zbadane jednostki chorobowe, ich diagnostyka i leczenie. Będę wykonywał proste zabiegi chirurgiczne jakimi są: sterylizacja i kastracja u zwierząt towarzyszących. Ograniczy to populację niechcianych zwierząt, zmniejszy ryzyko wystąpienia niektórych chorób.

3.2. Charakterystyka rynku

Ten fragment biznesplanu ma na celu przedstawienie otoczenia w jakim działać będzie firma. Należy tu scharakteryzować rynek, na którym przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało. W tej części powinny być zawarte wszystkie najistotniejsze aspekty analizy rynku, w tym informacje dotyczące branży i panujących w niej tendencji.

1. Proszę zidentyfikować klientów docelowych:

- kim będą nabywcy produktów/usług
- proszę podać szacunkową liczbę potencjalnych klientów (w wymiarze rocznym)
- proszę opisać kluczowych klientów

Gmina Bełżyce obejmuje 25 miejscowości, liczy 13 790 mieszkańców i 4 472 gospodarstwach domowych (wg strony internetowej gminy Zagórze). Wg informacji pochodzących z PSR 2002, na terenie gminy Zagórze funkcjonowało 2 237 gospodarstw rolnych, z czego wszystkie zaliczone zostały do gospodarstw indywidualnych (ok. 50 gospodarstw o powierzchni ponad 20 ha). W hodowli zwierząt gospodarskich dominują tradycyjne kierunki, a więc trzoda chlewna, bydło i drób. Szczegółowy wykaz produkcji w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: -trzoda chlewna: 7 033 szt., -bydło: 1 440 szt., -konie: 317 szt., -owce: 268 szt., -kozy: 97 szt., -kury: 10 257 szt., -kury nioski: 7 478 szt. Dane te zostały zaczerpnięte ze Strategii rozwoju gminy Zagórze na lata 2008-2020.
2. Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy eksport? Ze względu na charakter prowadzonej działalności usługi są kierowanie na rynek lokalny, tzn. na teren gminy Zagórze i gmin ościennych.
3. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów i usługi? W jakim stopniu proponowana oferta odpowiada na te oczekiwania? Nabywcy usług oczekują: usług wysokiej jakości, bezbłędnej i wczesnej diagnostyki chorób i ciąży, terminowości i rzetelności wykonywanych zadań. Wykonywania podstawowych zabiegów - kastracji, sterylizacji zwierząt towarzyszących. Ceny nie odbiegającej od cen konkurencji.
4. Czy popyt na produkt/ usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości? Popyt na usługę będzie ulegał sezonowym zmianom. Jest to związane z czasem prac polowych. Z reguły w tym okresie leczone są tylko nagłe przypadki, natomiast planowane zabiegi przekładane są na późniejszy termin
5. Jakie mogą być koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek?

Bariery:

- dłuższy staż pracy konkurencji

Koszty:

- drogi sprzęt
- szkolenia i uzupełnianie kwalifikacji (zdobywanie)
- koszty leków i materiałów jednorazowych
- koszty związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń oraz jałowych warunków w czasie zabiegów
- koszty dojazdu

3.3. Konkurencja na rynku

Bliższe poznanie przedsiębiorstw konkurencyjnych lepiej przygotuje do prowadzenia działalności. W tej części należy wskazać głównych konkurentów na rynku i zastanowić się, jaka będzie ich reakcja na uruchomienie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenie Twojego produktu/usługi na rynek.

1. Proszę wymienić głównych konkurentów i dokonać oceny ich produktów/ usług w skali od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) w porównaniu do własnego produktu. Należy wstawić oceny w kolumnach 1 (jakość), 2 (cena), 3 (reklama/promocja) oraz wyliczyć średnią w kolumnie 4.
Nazwa konkurenta 1. Jakość 2. Cena 3. Reklama/ promocja 4. Średni wynik punktowy
1. Gabinet Weterynaryjny „Ankow”, Skrzyniec 8 5 9 7,33
2. ...        
3. ...       ...
Oferta wnioskodawcy 9 7 8 8
2. Proszę opisać głównych konkurentów, ich potencjalne działania swoich konkurentów oraz swoją reakcję na te działania (np. czy konkurenci dokonają obniżenia swoich cen, czy uruchomią dodatkowa akcję promocyjną, a może zachowają się w jeszcze inny sposób) W miejscowości, w której chcę rozpocząć działalność, nie ma jeszcze gabinetu weterynaryjnego. Najbliżej położony gabinet znajduje się w miejscowości Skrzyniec, położonej w odległości ok. 5 km. Właścicielem jest lek. wet. Anna Kowalska. W środowisku lokalnym znana jest jako osoba operatywna i dyspozycyjna. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe. Zakładana przeze mnie działalność nie stanowi dla niego zagrożenia, gdyż posiada od lat swoich stałych klientów. Wydaje mi się, że w ogóle nie zareaguje na otwieraną przeze mnie działalność. Częściowo czynności przez nas wykonywane będą się pokrywały, chodzi tu głównie o leczenie zwierząt gospodarskich.

3.4. Dystrybucja i promocja

W tej części biznesplanu należy wykazać w jaki sposób przedsiębiorstwo planuje dotrzeć do klientów i zarabiać. Ten fragment powinien przekonać czytającego, że przyszły przedsiębiorca jest świadomy co, komu i w jaki sposób będzie sprzedawać, a także z jakich form promocji korzystać. Należy przy tym pamiętać, że istnieją różne metody promowania dóbr i usług, a część z nich może nie być odpowiednia dla proponowanego produktu/usługi.

1. W jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż? Proszę określić i uzasadnić wybór planowanych kanałów sprzedaży W sposób bezpośredni - tzn., że każda usługa będzie kierowana do konkretnego klienta, na podstawie przeprowadzonego badania pacjenta zarówno w gabinecie, jak i w gospodarstwie. Ze względu na charakter prowadzonej działalności niemożliwa jest sprzedaż pośrednia.
2. Jakie będą przewidziane formy płatności (przelew, gotówka, karta)? Gotówka, przelew
3. W jaki sposób klienci będą informowani o produktach/ usługach? Proszę opisać formę promocji/reklamy. Informacyjny afisz, marketing szeptany, bezpośredni kontakt z klientem, wizytówki, informacja w Internecie. Koszt wizytówek i szyldu wynosi około 300 zł.

3.5. Cena

W tej części należy opisać zaplanowaną politykę cenową, biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Powinien tutaj znaleźć się opis metod kształtowania ceny, planowanych zmian ceny w ciągu analizowanego okresu. Należy tu uwzględnić koszt jednostkowy produktu/usługi, cenę u konkurencji oraz rabaty.

1. Proszę przedstawić w formie tabelarycznej kalkulację ceny dla każdego produktu/usługi (dane dla podobnych kategorii oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi)
Nazwa produktu/usługi Średnia cena rynkowa Cena w roku, w którym została założona działalność gospodarcza (n) Rok (n+1) Rok (n+2)
1. Badanie kliniczne 25,00 zł 25,00 zł 27,00 zł 30,00 zł
2. Wizyta domowa 25,00 zł 40,00 zł 43,00 zł 47,00 zł
3. Obcięcie pazurków, czyszczenie uszu 25,00 zł 15,00 zł 16,00 zł 18,00 zł
4. Sterylizacja kotki 120,00-180,00 zł 140,00 zł 150,00 zł 165,00 zł
5. Zwalczanie pasożytów 10,00-50,00 zł 20,00 zł 21,00 zł 23,00 zł
6. Badania mikroskopowe 15,00 zł 15,00 zł 16,00 zł 18,00 zł
7. Badania laboratoryjne 35,00 zł - 35,00 zł 36,00 zł
8. ...        
9. ...        
2. Proszę przedstawić uzasadnienie dla określonych wyżej cen poszczególnych produktów/usług

Ceny przedstawione w tabeli dotyczące zwierząt domowych zostały określone na podstawie cenników ogólnodostępnych w Internecie z różnych miast w Polsce. Większość z nich znajdowała się w dużych miastach, dlatego też musiałam obniżyć ceny niektórych usług, tak aby były atrakcyjne dla mieszkańców wsi. Ceny dotyczące usług związanych z leczeniem zwierząt gospodarskich zostały ustalone na podstawie przeciętnych cen w regionie i zweryfikowane z cenami z terenu województwa łódzkiego (cennik umieszczony w Internecie).

W przypadku dojazdu do klienta do ceny usługi będzie doliczany koszt dojazdu. Będzie on zależał od odległości od gabinetu i ilości gospodarstw w których mają odbyć się wizyty.

3.6. Prognoza sprzedaży

Tutaj należy oszacować przewidywaną wielkość sprzedaży. Przedstawione dane pozwolą dokonać oceny spodziewanego sukcesu.

1. Proszę podać szacowaną wielkość sprzedaży produktów/usług w kolejnych okresach (w sztukach, jednostkach, itp.)
Nazwa produktu/usługi Wielkość sprzedaży w roku, w którym została założona działalność gospodarcza (n) Rok (n+1) Rok (n+2)
1. Badanie kliniczne 365 405 469
2. Wizyta domowa 150 166 192
3. Obcięcie pazurków, czyszczenie uszu 50 55 63
4. Sterylizacja kotki 25 27 31
5. Zwalczanie pasożytów 350 388 450
6. Badania mikroskopowe 60 66 76
7. Badania laboratoryjne 0 200 225
8. ...      
9. ...      
2. Proszę uzasadnić, że wyżej podane wielkości są realne. Na to, iż wskazane wielkości są realne do osiągnięcia może wskazywać ilość rodzin (ok. 1400) i charakter miejscowości który nie jest typowo rolniczy. Założyłem, że co trzecia rodzina ma zwierzę w domu, aczkolwiek nie każdy udaje się ze swoim pupilem do lekarza weterynarii. Niektóre zabiegi są wykonywane tylko raz u zwierzęcia, a inne powtarzane są okresowo w zależności od predyspozycji do chorób zwierzęcia i empatii właściciela. Niektóre czynności jak np. szczepienie przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe w stosunku do każdego psa, w związku z tym ich ilość powinna być znacznie wyższa niż przewidziana w tabeli powyżej.

3.7. Prognoza przychodów

W tym miejscu należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów/usług. Miara ta pozwoli dokonać oceny spodziewanego sukcesu.

1. Proszę podać szacowaną wielkość przychodów, osiągniętych z racji sprzedaży produktów/usług w kolejnych okresach (wartość w złotych)
Nazwa produktu/usługi Wielkość sprzedaży w roku, w którym została założona działalność gospodarcza (n) Rok (n+1) Rok (n+2)
1. Badanie kliniczne 365,00 405,00 469,00
2. Wizyta domowa 150,00 166,00 192,00
3. Obcięcie pazurków, czyszczenie uszu 50,00 55,00 63,00
4. Sterylizacja kotki 25,00 27,00 31,00
5. Zwalczanie pasożytów 350,00 388,00 450,00
6. Badania mikroskopowe 60,00 66,00 76,00
7. Badania laboratoryjne 0,00 200,00 225,00
8. ...      
9. ...      

4. Plan inwestycyjny

Opracowanie planu inwestycyjnego wraz z prognozą przyszłej sprzedaży i kosztów jej uzyskania, stanowi podstawę do podjęcia decyzji o uruchomieniu działalności. W tym miejscu należy zawrzeć informacje o wyposażeniu, własności środków produkcji i planach rozwojowych.

4.1. Opis planowanej inwestycji

W tej części należy przedstawić zakres planowanej inwestycji (np. zakup maszyn, urządzeń, przyrządów biurowych, itp.).

1. Proszę uzasadnić planowane inwestycje

Chciałbym zająć się leczeniem zwierząt towarzyszących (pies, kot) co niesie za sobą duże nakłady finansowe. W ciągu ostatnich kilku lat znacznie zwiększyło się zapotrzebowanie na leczenie zwierząt domowych, lecz żaden z terenowych gabinetów tego nie oferuje. Są one nastawione tylko i wyłącznie na leczenie zwierząt gospodarskich. Właściciele zwierząt są zmuszeni jechać do miasta powiatowego Biała Podlaska lub do Terespola.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów chciałbym stworzyć taki gabinet. Niezbędne jest do tego specjalistyczne wyposażenie, które umożliwi postawienie prawidłowej diagnozy, zapewni higienę na wysokim poziomie oraz szeroki wachlarz usług. Z tego względu niezbędne będą w mojej pracy niżej wymienione urządzenia. W drugim roku działalności chciałbym zakupić analizator hematologiczny, na który planuję wziąć kredyt w wysokości 15 100 zł. W przyszłości chciałbym zakupić analizator biochemiczny do badania moczu dla różnych gatunków zwierząt. Do tego momentu będę korzystał z usług gabinetu w Białej Podlaskiej.

Zestaw narzędzi chirurgicznych jest niezbędny zarówno do pracy ze zwierzętami gospodarskimi jak i domowymi. Ważny jest ich stan. Do utrzymania ich czystości niezbędny będzie sterylizator, który wysoką temperaturą zniszczy bakterie, wirusy i grzyby.

2. Zakres inwestycji (proszę wymienić planowane działania wraz z uzasadnieniem, wskazując wszystkie planowane nakłady)
Rodzaj działania/kosztów Uzasadnienie Koszty (zł)
1. Stół zabiegowy Niezbędny element każdego gabinetu, można na nim zbadać zwierzę ale i przeprowadzić zabieg chirurgiczny. 3 000,00
2. Narzędzia chirurgiczne Zestaw narzędzi chirurgicznych niezbędnych do wykonania podstawowych zabiegów. 1 500,00
3. Lampa UV Zapewni czystość mikrobiologiczną pomieszczeń, zdezynfekuje powierzchnię i powietrze, zabije bakterie, wirusy, grzyby i inne drobnoustroje. 300,00
4. Mikroskop Pomoże postawić diagnozę, poprzez obejrzenie sporządzonych preparatów. 1 500,00
5. Meble Biurko, szafa na leki, krzesła do poczekalni - są podstawowym wyposażeniem każdego gabinetu. 2 500,00
6. ...    
7. ...    
RAZEM: 22 000,00

4.2. Aktualne zdolności wytwórcze

Aby posiadać ofertę produktów lub usług, niezbędne są środki produkcji, np. maszyny, urządzenia, zaplecze materiałowe oraz pomieszczenia. Na tym etapie należy wymienić aktualny zakres dostępu do takich środków.

1. Czy wnioskodawca posiada niezbędne pomieszczenia? Czy należy zwiększyć ich powierzchnię lub dostosować je do planowanej działalności? Do rozpoczęcia działalności gospodarczej posiadam niezbędne pomieszczenia, które należy dostosować w nieznacznym stopniu. Należy odnowić pomieszczenie i zamontować baterię, którą można byłoby odkręcać bez używania dłoni, aby w odpowiedni sposób przygotowywać się samodzielnie do wykonania zabiegu. Należy również postawić ściankę działową w celu wydzielenia poczekalni dla osób oczekujących ze zwierzętami na wizytę.
2. Proszę opisać w/w. pomieszczenia (wielkość powierzchni, lokalizacja, warunki, itp.) Miejscem mojego gabinetu będzie pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 20 metrów kwadratowych, uzbrojone w energię elektryczną, gaz ziemny i wodę. Z zewnątrz budynek jest otynkowany i pomalowany na kolor jasnożółty.
3. Proszę określić posiadane zasoby techniczne i ich wartość Rodzaj maszyny Rok produkcji Szacunkowa wartość (zł)
1. Samochód Fiat Sedici 2 006,00 25 000,00
2. Stetoskop 2 008,00 120,00
3. Ubrania ochronne 2 008,00 400,00
4. ...    
5. ...    

5. Plan finansowy

Opis sytuacji ekonomiczno-finansowej jest obok analizy rynku najważniejszą częścią biznesplanu. Należy w nim zawrzeć przychody i koszty związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz określić jej sytuację finansową z zaznaczeniem planów dotyczących kształtowania się firmy w czasie. Odpowiednio przygotowany plan finansowy da Ci pogląd, czy Twoje nakłady się zwrócą i wstępnie zasygnalizuje, czy taki biznes będzie opłacalny.

5.1. Uproszczony bilans

Bilans przedstawia stan posiadania przedsiębiorstwa (majątek firmy), a więc aktywa (aktualnie posiadane zasoby) i pasywa (źródła finansowania). Do aktywów zalicza się m.in. środki pieniężne, urządzenia, maszyny i lokale. Pasywa to z kolei kapitał własny, czyli zainwestowane pieniądze i zobowiązania, np. kredyty, pożyczki, zobowiązania dla dostawców.

Oto przykładowo wypełniony bilans:

Aktywa (majątek) Wartość w roku, w którym została założona działalność gospodarcza (n) Rok (n+1) Rok (n+2)
Majątek trwały (A-G) 3 280,00 14 540,00 11 520,00
A/ wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
B/ grunty 0,00 0,00 0,00
C/ budynki i budowle 0,00 0,00 0,00
D/ maszyny i urządzenia 3 280,00 14 540,00 11 520,00
E/ Badania mikroskopowe 0,00 0,00 0,00
F/ Badania laboratoryjne 0,00 0,00 0,00
G/ pozostały majątek trwały 0,00 0,00 0,00
Majątek obrotowy (H-K) 29 664,62 66 184,06 103 278,91
H/ należności i roszczenia 375,16 440,33 558,44
I/ zapasy 0,00 0,00 0,00
J/ środki pieniężne 29 289,46 65 743,73 0,00
K/ pozostały majątek obrotowy 0,00 0,00 0,00
AKTYWA RAZEM: 32 944,62 80 724,06 114 798,91
Pasywa (źródła finansowania) Wartość w roku, w którym została założona działalność gospodarcza (n) Rok (n+1) Rok (n+2)
Pasywa długoterminowe (L-N) 31 193,86 59 589,17 94 212,88
L/ fundusze własne 31 193,86 59 589,17 94 212,88
M/ zobowiązania długoterminowe (bez kredytów i pożyczek) 0,00 0,00 0,00
N/ kredyty i pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00
Pasywa krótkoterminowe (O-R) 1 750,77 9 054,89 10 706,03
O/ zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów i pożyczek) 1 750,77 9 054,89 10 706,03
P/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00
R/ pozostałe pasywa 0,00 0,00 0,00
PASYWA RAZEM: 32 944,62 68 644,06 104 918,91

5.2. Rachunek zysków i strat

Zawiera przewidywane w założonym czasie dochody i wydatki. Po stronie przychodów należy uwzględnić wpływy ze sprzedaży towarów i usług, natomiast po stronie wydatków - środki pieniężne, które będą wypływać z firmy. Wydatki będą związane z zakupem wyposażenia, maszyn, materiałów do produkcji, wypłatą wynagrodzeń, zapłatą podatków, składek ubezpieczeniowych, czynszów, spłatą kredytów itp. Rachunek ten dostarcza informacji o wysokości dochodu przedsiębiorstwa, dlatego też należy przedstawić w nim rzetelne dane.

Oto przykładowo sporządzony rachunek zysków i strat:

Pozycja Wartość w roku, w którym została założona działalność gospodarcza (n) Rok (n+1) Rok (n+2)
1. Przychody (brutto)
1.1. Z działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00
1.2. Z działalności produkcyjnej 0,00 0,00 0,00
1.3. Z działalności usługowej 45 645,00 60 574,00 76 043,00
1.4. Spłaty należności 0,00 0,00 0,00
1.5. Inne 0,00 0,00 0,00
PRZYCHODY RAZEM: 45 645,00 60 574,00 76 043,00
2. Koszty (brutto)
2.1. Zakupy towarów 0,00 0,00 0,00
2.2. Zakupy surowców/materiałów 6 285,00 4 688,50 5 376,00
2.3. Wynagrodzenie pracowników 0,00 0,00 0,00
2.4. Narzuty na wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00
2.5. Czynsz 0,00 0,00 0,00
2.6. Transport 3 000,00 3 600,00 3 600,00
2.7. Energia, centralne ogrzewanie, gaz, woda 1 000,00 1 200,00 1 200,00
2.8. Usługi obce 600,00 600,00 600,00
2.9. Podatki lokalne 100,00 120,00 230,00
2.10. Reklama 300,00 100,00 100,00
2.11. Ubezpieczenia rzeczowe 350,00 350,00 350,00
2.12. Koszty administracyjne i telekomunikacyjne 840,00 840,00 840,00
2.13. Leasing 0,00 0,00 0,00
2.14. Inne koszty 700,00 700,00 700,00
2.15. Kredyt, odsetki od kredytu 0,00 8 100,00 8 910,00
2.16. Amortyzacja 16 720,00 3 840,00 3 840,00
KOSZTY RAZEM: 29 895,00 24 138,50 25 636,00
3. Zmiana stanu produktu (+/-) 0,00 0,00 0,00
4. Koszty uzyskania przychodów 29 895,00 24 138,50 25 636,00
5. ZUS właściciela 4 399,56 4 399,56 10 681,68
6. Zysk brutto (poz. 1 - poz. 4) 11 350,44 32 035,94 39 725,32
7. Podatek dochodowy 2 156,58 6 086,83 7 547,81
8. Zysk netto (poz. 5 - poz. 6) 9 193,00 25 949,11 32 177,51

6. Podsumowanie

Podsumowanie jest nieobowiązkową, lecz niekiedy wymaganą częścią biznesplanu. Nie może być ono zbyt obszerne - powinno zawierać informację na temat atrakcyjności i realności planowanego przedsięwzięcia. Podsumowanie jest takim miejscem, w którym należy przekonać potencjalnego inwestora do proponowanego przedsięwzięcia.

Oto przykładowa treść podsumowania:

Podsumowanie
Proszę o dofinansowanie zakładanej przeze mnie działalności gospodarczej w kwocie 20 000,00 złotych. Jest to bardzo istotne z punktu moich możliwości finansowych. Pomoc finansowa umożliwi mi zakupienie specjalistycznego sprzętu i podwyższy standard oferowanych usług. Chciałbym zakupić narzędzia i sprzęt zapewniający higienę zabiegów i miejsc przyjmowania pacjentów. Zdaję sobie sprawę, że jestem osobą o niedużym doświadczeniu zawodowym i że czeka mnie wiele pracy. Jestem na to przygotowany. Zakładana przeze mnie działalność będzie dla mnie dużym wyzwaniem, ale i szansą na lepsze jutro, gdyż będzie ona stanowiła główne źródło moich dochodów. W gabinecie weterynaryjnym będę mógł realizować się w zawodzie, który jest moją pasją.

7. Harmonogram wydatków

Harmonogram wydatków stanowi dodatkową, odrębną część biznesplanu. Należy w nim podać wszystkie wydatki kwalifikowane związane z realizacją inwestycji dla kolejnych miesięcy realizacji projektu.

Oto przykładowy wzór takiego harmonogramu:

Załącznik nr 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (w PLN)

(należy podać wszystkie wydatki kwalifikowane związane z realizacją inwestycji dla kolejnych miesięcy realizacji projektu)

UWAGA: W tabeli należy ująć termin faktycznego ponoszenia wydatku, a nie np. wystawienia faktury, za której zapłata nastąpi w kolejnych miesiącach.

Data opracowania harmonogramu:  
Data rejestracji działalności gospodarczej:  
Data zakończenia finansowej realizacji inwestycji (ostatnio zatwierdzona)  
Rodzaj wydatku - zgodnie z tabelą biznesplanu (planowaną kwotę wydatku należy wpisać w kwocie brutto) Miesiące prowadzenia działalności - począwszy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (pierwszy miesiąc liczy się jako pełny miesiąc kalendarzowy)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.                        
2.                        
3.                        
4.                        
5.                        
WYDATKI RAZEM:                        
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do  Urzędu Pracy  ›

Oceń ten artykuł:


Zobacz także artykuły podobne:

Znajdź urząd

Lista urzędów dla wybranych miejscowości

Baza kodów PKD

(Aktualna Polska Klasyfikacja Działalności)

Kody PKD ›
Gotowe biznesplany

Gotowe biznesplany

Planujesz założyć firmę?
Kup przykładowy biznesplan!

Cena już od: 29 zł

Zobacz listę biznesplanów  ›

lub

Zleć napisanie wniosku do   Urzędu Pracy  ›

Przydatne linki: